Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

708 0
01 February 1911
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1911, 01 February. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Seen on 09 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5q4rj49c15/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. jVJaandschrift tegfen iiet drankmisbruik OPSTEL EN BESTUUR : BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt 5 regels . . . . i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. VAKVEREENIGINGEN. Tegenwoordig hoort men veel van vakver-eenigingen, daarom zal het niet slecht zijn door afschrift eeniger bijzonderste punten der standregels zulker vereeniging eens te laten zien wat eene vakvereeniging is. Eene vakvereeniging (gelijk wij christenen het verstaan) is eene vereeniging van werk-lieden, of meesters van hetzelfde vak; voor doel hebbende : het bestudeeren, het bescher-men en het uitbreiden der beroepsbelangen harer leden, namelijk : (Hier spreken wij alleenlijk van eene vakvereeniging van werklieden, omdat wij eerst en meest voor de werklieden schrijven willen.) A. Door kennismaking en verbroedering harer leden. B. Door een ernstig beroepsonderwijs te bevorderen, alsook door de aanwerving van j allerlei nuttige beroepskennissen. C. Door het trachten de loonen tôt een peil 1 te brengen waarmede een deftig werkman in staat gesteld weze zich zelf behoorlijk te onder- ' houden en zijne plichten tegenover de leden I zijns huisgezins te vervullen. D. Door de verschillige werkvoorwaarden onder opzicht van werkuren, Zondagrust, gezondheidsleer, inwendige verordening, in de werkhuizen in overeenstemming te brengen met de zedelijke en stoffelijke belangen der werklieden. E. Door de buiten hunne schuld zonder werk gevallen leden zooveel mogelijk te onder-steunen en aan het werk te helpen. F. Door de verstandhouding tusschen pa-troons en werklieden te betrachten en dezelve te staven op het eerbiedigen van eenieders rechten en plichten. G. Door zich de kiezingen voor werk en nijverheidsraad en voor werkrechtersraad, die hare leden aanbelangen, aan te trekken enz. Om lid te zijn dus van zulke vereeniging moet men als hoofdvoorwaarde medewerken tôt het betrachten van dit doel. Daartoe moet men dus eerst en vooral ern-stige werkman zijn, bekommert met zijn lot, en vooruitziende. Welnu, werklieden die aan het drinken verslaafd zijn, zullen nooit op hunne plaats zijn in eene serieuze vakvereeniging.De vakvereeniging, wil zij tôt iets ernstigs geraken, moet eene kâs vormen, en zulks moet zij bekomen door het storten der bijdra-gen harer leden. Nooit zal men verkrijgen van een werkman die te geern drinkt, dat hij geld voor eene vakvereeniging over hebbe. Nooit 00k zal eene vakvereeniging voor hare leden eene ernstige verbetering b. v. b. eene loonsvermeedering kunnen bekomen, indien de leden die loonsvermeedering zouden gebruiken om meer te drinken. Daarom 00k is het plicht voor de vakver-eenigingen aile middels in te spannen tôt bestrijden van het drinken, en zal zij b. v. b. geene ondersteuning verleenen aan werkeloo-zen die om de wille van het drinken werke-loos geraken. Niemand beter dan zij begrijpt welke nadee-lige gevolgen het drinken bij den werkers-stand heeft teweeg gebracht, en hoe moeilijk het is om eenige verbetering in dien toestand te bekomen. Matige werklieden alleen kunnen ware en goede leden zijn eener vakvereeniging, en daarom is de onthoudersbeweging voor haar zulk eene schoone zaak. Ja, onthouderswerklieden zijn ernstige werklieden, en moeten zeker en vast ernstige leden eener vakvereeniging worden. Immers door het bewijs dat men zich ont-houden wil van het overtollige drinken, toont men reeds dat men vooruitziende is, en een vooruitziende werkman verstaat dan 00k ge-makkelijker waarom men zich vereenigen moet, en hoe men best kan werken tôt het uitroeien van zekere misbruiken. Waren aile werklieden onthouders, of ten minsten konden allen de verzekering geven dat zij het gewonnen geld niet noodeloos zullen verdrinken, hoe rap ware het uit met die ellendige spreuk : « Hoe meer men wint hoe meer men drinken zal. » Waren aile werklieden goede leden eener vakvereeniging, hoe gauw ware het uit met het drinken zonder reden, met het werkver-letten, en het betalen in herbergen ; hoe gauw zou men er perk aan kunnen stellen die werklieden op het werk te bevoordeeligen die meest verteeren in de herberg van den een of den anderen baas of chef. Waren aile werklieden onthouders en ver-eenigd, hoe rap zou men de misbruiken die thans ten allen kante op het werk bestaan, kunnen van kante maken; omdat men dan door aile ernstige redens en zonder schroomen zoude kunnen optreden als willende het werk-manslot hebben gelijk het zijn moet. De over-tuiging gevende dat het niet zou zijn gelijk men zegt : om te drinken ; maar wezentlijk tôt welzijn van onze staat; en bekomen van de werkvoorwaarden zoodanig te regelen dat men als deftig werkman in staat gesteld weze, zich zelf en de leden van zijn huisgezin behoorlijk te onderhouden, en de plichten tegenover deze in ailes te kunnen vervullen. VRIJHEID. Vrijheid is een schoon woord. Maar 't is er al mee. Vrijheid is zoodanig rekbaar, dat men niet j weet waar de voile vrijheid begint en eindigt. ' Wanneer men b. v. b. in een krankzinnigen gesticht rondwandelt.dan ziet men daar menige zieken (zotten) ronddolen in voile vrijheid al docnde wat hun belieft ; en toch iedereen weet dat die menschen geene vrijheid hebben. Wanneer men b. v. b. in een gevangenhuis zijne ronde doet, dan zal men er tôt zelfs de strengste gevangenen in hunne cel zien zitten, vrij beschikkend over hunnen tijd, en toch iedereen weet dat er niemand minder vrij is dan deze gevangenen. Wanneer men dan in de vrije wereld het leven der vrije menschen beschouwt, toch moet men bekennen dat er geene zijn die niet door zekere wetten gebonden zijn. Is er b. v. b. wel een volk dat vrijer leeft dan Zigeuners of Bohemers, en toch : al waar zij komen moeten zij zich nog aan zekere voor-waarden onderwerpen, die hun een zeker deel der voile vrijheid ontnemen. En die voile vrijheid, 't is te zeggen : van door niets verbonden te zijn, en aan niemand geene verplichtingen te hebben, is door de menschen niet bereikbaar; omdat zulke vrijheid geene menschelijke vrijheid meer is, maar slechts past aan dieren die in 't wilde leven. Zulke vrijheid dan is eene wilde vrijheid. die de beschaving om het welzijn der menschen moet verhinderen. Ten bewijze : het werk der beschaving in de wilde streken. Uitzinnig is het dus, wanneer er sprake is maatregels toe te passen tôt het uitroeien van zekere misbruiken, te beweren dat men alzoo de vrijheid krenkt. De mensch is mensch, en groote menschen zijn in 't groot wat kinders zijn in 't klein. De kinders, wil men ze goed opleiden, moeten in hunne doening beperkt worden. De ouders weten geheel wel dat het allerredelijkst en allernoodigst is dat zij voor hunne kinders zorgen ; of dat zij zonder hunne zorg onvermij-delijk zouden misloopen. Immers het ontbreekt deze aan vele dingen om uit zich zelf te zijn wat zij wezentlijk zijn moeten. Zij kennen slechts hun spel, en bekommeren zich volstrekt niet om de zorg welke zij behoeven. Zoo is het 00k met de groote menschen, en even als het gaat in het huisgezin, zoo gaat het 00k in de maatschappij ; 't is te zeggen : in de groote huisgezinnen of verschillige landen. Een land immers is een huisgezin in het groot. Het bestuur van dit land zijn de ouders van het huisgezin, en de kinders zijn aile inwo-ners van het land. Wanneer de kinders te vele op straat loopen, te vele mogen hunne eigene goeste doen, te vele vrijheid hebben, zullen deze weldra hunnen plicht als kind te buiten gaan, en zal het gansche huisgezin er door te lijden hebben. j Wanneer de onderdanen van een land te ivele op zich zelf moeten steunen, en door geene wetten beschermd zijn, zoo 00k zullen deze N° 2. FEBRUARI 1911 19e Jaargang

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1892 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods