Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

881 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1913, 01 August. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Seen on 04 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g15t72836m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONTHOUDERSBLAD van West-Vlaanderen TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSGHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijks rond den vijftienden. £21e jaar - INr 1 Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar ABONNEMENTSPRIJS : . 1Q1Q den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der x.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Augustl 19 . maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. Goedkooper voor de Genootschappen. CONGRES VAN DRANKBESTRIJDING inu;mclit door iiel vcrboiiti (1er katjiolieke WHli^lieiiIsgeiioolscliappcii >an Bclgif. Over net Congres kunnen wij voor-loopig eenige inlichtingen mededeelen. Op Zondag 28 September, wordt te elf uur de openingszitting geh'ouden, alwaarzullen spreken Eervv. Pater Vullings en advocaat Fischer. 's Namiddags, rond 2 1/2 uur: zullen E. H. Franssen, pastor en de heer Jumelle, onderwijzer, handelen over het noodzakelijk verband tusschen anti-alcoholische beweging en sociale werken. Rond vijf uur, bezoek aan 4e stand in de tentoonstelling. Om 8 uur, avondfeest. Op Maandag 29 September, te negen uur, H. Mis. Om g 1/2 uur, bespreking over de beperking van het gëtal herbergen ; inleidings : Alb. Winand, doctor en advoc. Alf. De Groeve. Om 2 uur, slotzitting : Rede door advocaat De Groeve. Er , zal den Zondag morgen een optocht gehouden worden, waarin de West-Vlaamsclie Anti-alco-holisten een machtigen groep moeten uitmaken. Er zal 00k een vergadering voor vrou wen - drankbestrij ders gehouden worden. Zijne Doorl. Hgw. de Bisschop van Gent en de Gouwheer van Oostvlaan-deren hebben het Eerevoorzitterschap van het Congres aanvaard. NAAR LEUVEN! Wij herinneren onze besturen eraan dat de eerste dag van de toekomende Sociale Vlaamsche week te Leuven, in September, geheel en al gewijd is aan de drankbestrijding. Wij doen een oproep aan onze afdeelingen, opdat elke afdeeling minstens een afgevaardigde naar dien dag sture. In een vorig_nummer hebben wij gezegd welke toelage wij vergunnen : tien frank voor den eersten, vijf frank voor den tweeden afgevaardigde.Vôôr den 20 Oogst moet het Bestuur den naam kennen der afge-vaardigden.Het Bestuur. Verhoogiog van ds rechten op alcotiol. Senaat en Kamer hebben op 11 Juni 11. voorloopig althans, een verhooging gestemd van het accijnsrecht op den brandewijn, enz. Tekst van het ontwerp. Hier geven we de woorden van den Heer Levie in de vergadering van 11 Juni 11. : Bij dit ontwerp van wet worden verhoogd het accijnsrecht op den brandewijn vervaardigd in het Rijk, alsmede de invoerrechten op de gedistilleerde alcoholhoudende vloeistoffen, en de in brandewijn ingemaakte conserven komen-de van het buitenland. Ziehier het bestaande tarief en het voorge-stelde tarief, in hun vol gehalte tegenover elkander geplaatst : Best, tarief Voor-(wet van gesteld 28 Feb. 1912.) tarief A. — Invoerrechten. Brandewijn van aile soorten : Op fust, van 5o° of minder van den alcoholmeter van Gay-Lussac, bij de temperatuur van i5° van den honderddeeligen Per hectoliter thermometer fr. 175.— 225.— Op fust, voor elken graad boven de 5o 3.5o 5.5o Op fleschen, zonder onderscheid van graad 35o.— 45o.— Likeuren, zonder onderscheid van graad . 35o.— 450.— Andere alcoholhoudende vloeistoffen bevattende : 20 t. h. of minder alcohol. . 70.— 90.— Meer dan 20-t. h. en niet meer dan 5o t. h. . » . . . . 175.— ?25.— Meer dan 5o t. h 35o.— 450.— Per 100 kilogr.: In brandewijn gemaakte eet- waren fr. 175.— 225.— i . B. — Accijnsrecht. Het accijnsrecht op den in het Rijk vervaardigden brandewijn, wordt eeheven van de voortge-brachte hoeveelheid flegma's of alcohol, op de voet van. . . i5o.— 200.— per hectoliter eener sterkte van 5o° van den alcoholmeter van Gay-Lussac, bij de temperatuur van i5° van den honderddeeligen thermometer. Anderzijds, wordt de bij taxe van 5. t. h. van het verdrag der invoerrechten op de producten aangeduid onder artikel 5 der wet van 12 December 1912, taxe welke aan het bijzonder fonds der gemeenten is toegekend, tôt 4 t. h., verminderd. Volgens het in dergelijk geval vast gebruik, vraagt de Regeering, dat ten spoedigste stem-ming worde uitgebracht over het ontwerp, , alsmede dat de tarieven dadelijk worden toe-gepast.Dit wetsontwerp is een nieuwe maatregel ter bestrijding van het alcoholmisbruik. (Uit-roepingen en onderbrekingen links en aan de uiterste linkerzijde). De Heer Levie, Minister van Financiën. — Het ontwerp belichaamt in dier voege de verbintenis welke ik, vôôr 'enkele maanden, heb genomen. In de zitting van den Senaat ran jongstleden 12 December, drukte ik mij uit als volgt : Wat mij betreft, van mijne komst af in het Département van financiën, heb ik het vast voornemen opgevat streng op te :reden tegen het alcoholmisbruik, en inzonderheid legen de kerberg, die de voornaamste aard en aej voornaamste voermiddel daarvan is. De Dnderwerpelijke rnaatregelen zijn, trouwens, îlechts de eerste eener reeks voorzieningen, welke ,k vap plan ben u voor te stellen. » Onder de middelen welke de wetgever voor-landen heeft om het verbruik van geestrijke iranken te dwarsboomen en te bedwingen, )estaat een der doeltrejfendste in prijsopdrijving door le fiscale werking. Men mag zeggen, dat gemeld niddel het krachtigste is, en hetgene dat zijnen nvloed het snelste doet gevoelen in ons land, svaar de meening evenzoo huiverig is voor aile Staatsmonopolie op gebied van koophandel, als voor le wettelijke beperking der slijterijen. Het onweerlegbaar bewijs van den beperken-ien invloed uitgeoefend door lastenverzwaring

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1892 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods