Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

689 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1911, 01 August. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Seen on 14 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ns0ks6jx2q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Maandsciirift tegen liet drankmisbruik OPSTEL EN BESTUUR : BRTJGGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt 5 regels . . . . i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. VOOR DE VAKVEREENIGINGEN. Reeds dikwijls is het bewezen geweest dat het voor de vakvereenigingen noodig is zich te samen in werking te stellen met het werk der onthouders, en de werklieden zoowel van het eene als van het andere te overtuigen; omdat men onmogelijk zedelijke en stoffelijke verbetering bekomen zal voor de werklieden zoolang deze niet goed verstaan dat het drinken eene groote, en misschien de grootste oorzaak is van zijnen ellendigen toestand. Dat de vakvereenigingen sedert eenige jaren grooten vooruitgang doen is ontwijfelbaar ; want de werklieden hooren en zien ten allen kante dat het noodig is zich te vereenigen om tôt eenige verbetering te kunrien komen. Doch nooit nochtans zullen deze ten voile in hun doel gelukken indien zij tegelijk het drankbestrijden niet bewerken. De werklieden met zich te vereenigen betrachten mets anders dan verbetering, en van zoohaast er zake is van meerder wini;en zijn zij er allen bij. Doch het is volstrekt niet genoeg te bekomen dat zij meer kunnen winnen, want die meerdere winste moet kunnen dienen tôt treffelijker leven. Bij velen. voorzeker bij verre het meeste deel der werklieden is dat alzoo, doch niet bij allen, en zelfs onder de ver-eenigde werklieden die, door het feit alleen dat zij in eene vakvereeniging meedoen, toonen dat zij vooruit willen, wordt er nog veel te ■ veel gedronken, en is de drank de meester dezer werklieden. De vakvereenigingen schrijven wel zekere reglementen voor waardoor de drinkers de voordeelen, door de vereeniging aan hare leden gegeven, verliezen; maar dat is volstrekt niet genoeg want daardoor overtuigd van het gevaar van het drinken, en treft men slechts i dezen die als drinkers gekenmerkt zijn. En da.n nog ontsnappen zij zeer dikwijls aan de straffen door de vereeniging opgeleid, omdat een drinker allerhande middels en redens weet in te brengen om zich te verontschuldigen. Deze moeten dus meer doen en zouden moeten trachten al hunne leden tôt onthouders te maken, doch zoo ver zijn wij nog niet ge-komen, want te veel vreest men dat de werklieden, indien men zoo iets wilde bekomen, er zouden van onder trekken, en nochtans gezien den ziekelijken toestand waarin ons volk onder dat oogpunt verkeert is het hoogst noodig te durven toonen waar het gevaar voor den werkman is, alsook welke de groote reden is van zijnen ellendigen toestand. Ja het is hoogst noodig zulks te durven toonen, en in aile vergaderingen welke de vakvereenigingen beroepen voor hunne werk lieden zouden zij er moeten op steunen, zouden de leiders moeten durven toonen waarom de onthouding er noodig is, en hoe-veel goed zij doet; en dit kan men geheel gemakkelijk, want geen enkel punt der werk-liedenkwestie, 't zij loonsbeweging, 't zij nacht-of Zondagwerk, 't zij zelfs de leerjongens-kwestie of behandeling op het werk, al punten die dagelijks in de vergaderingen der vakvereenigingen ter sprake komen, of men kan laten zien dat de drank er tusschen gemengd is en oorzaak van vele bestaande misbruiken, en men kan tevens toonen dat er door het verzaken van het overtollige drinken heel gemakkelijk zoude kunnen verandering komen in de bestaande toestanden zonder het werk of de werkgevers en werkers te moeten be-nadeeligen.Doch opdat er in de vergaderingen over de onthouding kunne gehandeld worden is het volstrekt noodig eerst en vooral bestuur-leden te hebben, die verstaan waarom het noodig is dat de drankbestrijding met de vakbeweging te samen ga ; en daar deze door den band de verstandigste werklieden zijn, zal het gemakkelijk gaan om ze er van te overtuigen, doch zulks nogeens moet kunnen en duiven gedaan worden, en kan maar ge-daan worden door hen die beide zaken, drankbestrijding en vakbeweging even genegen zijn, en daarbij eenigen invloed of leiding hebben op de bestuurleden der vakvereenigingen. Aldus door de vorming der gedachten en uit de beprekingen der bestuurvergaderingen die verre de gewichtigste zijn voor de vakvereenigingen, aile nut trekkende om te wijzen op het gevaar van het drankmisbruik zullen de leiders eerst en vooral de bestuurleden kunnen overtuigen der noodzakelijkheid van de onthouding en zal men er eindelijk 00k toe geraken in de algemeene vergaderingen der vakvereenigingen tôt de werklieden te kunnen spreken over het nut der onthouding. Laat ons hopen dat wij eens tôt daar zullen komen, rekenen wij op de medewerking van wie het waarlijk wel meent met de lotsver-betering der werkende klas, en stellen wij daarom aan het hoofd onzer drankbestrijders-beweging en tevens onzer vakbewsging zulke mannen die door hunne rechtzinnige over-tuiging de werklieden mogen en kunnen zeggen wat zij te doen hebben en waartoe zij verplicht zijn om waarlijk tôt meerdere welzijn van hun huisgezin te geraken. Dank aan den onbeschrijvelijken invloed welken zij bezitten vermogen de vrouwen meer te doen voor de onthouderszake dan honderde boeken of aanspraken. WAT WIJ TOT NU ZEGDEN ? Ten 1) Dat het ellendig gesteld is met ons land, ten gevolge van 't drankmisbruik en zijn jammerlijken nasleep van stoffelijke en zedelijke onheilen. En wat wij niet uit het 00g verliezen mogen, is dat ons gewoon « matig » verbruik zoo overmatig groot is dat het als misbruik moet aangerekend worden. Wij hebben het juist begrip van matigheid verloren. Ten 2) dat er weinig doelmatige pogin-gen aangewend werden om dien toestand te verbeteren. Zeker (en dit mogen we niet onderschatten). De Staat heeft iets gedaan : toelagen ver-leend, onderricht doen geven, wettige veror-deningen uitgeveerdigd Maar in hoever zijn al die middelen toerei-kend geweest ; hoe werden zij toegepast, waren zij in verhouding met de kwaal ? Is dit ailes méér dan een eerste stap? Zeker 00k werden afzonderlijhe pogingen inge-spannen : bewonderensweerdige initiatief werd op sommige plaatsen aan den dag gelegd, inrichtingen kwamen tôt stand, de matigheids-gedachte won veld, keurbenden, vooral onder 't jongere volk, werden gevormd.... Maar nogmaals hoe dikwijls bleven die opgaande stemmen zonder weêrklank, hoe menige inrichting droeg niet door, hoevelen namen geen deel in de beweging — bestaat er zelfs geen beweging tegen 't drankmisbruik in ons land? Wij zegden nog : Ten 3) Dat het dus dringend noodig is, iedereen voor die schrikwekkende we-zenlijkheid te stellen — de onheilen door den drank gesticht met plaatselijke cijfers, met aangrijpende voorbeelden aan te toonen, ten tijde en ten ontijde, daarop terug te keeren opdat iedereen als doorslegen zij van de waarheid. « Wanneer verschijnt toch eens, schreef « Onthouding » (laatste nummer), dat werk dat de materialen moet leveren voor den strijd tegen het alcoholisme? Het zou de moeite weerd zijn dat de Staat daartoe een studie-commissie instelle, of 00k welke prach-tisre thesis voor een aanstaanden doctor in sociale wetenschappen ! » Wilde de staat zelfs maar aan velen onzer de middelen geven om in ons midden een plaatselijk onderzoek in te stellen, hoeveel doorslaande feiten zouden wij aan den dag niet brengen? En waarom zouden wij die middelen, inlich-tingen, bronnen, toelagen zelfs niet verzoeken ! Wij zegden : Ten 4) Dat dan alleen roering en bewe- N° 8 AUGUSTI 1911. 19e Jaargang.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1892 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods