Onze kop

297 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 25 July. Onze kop. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kp7tm7325c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zaterdasr 25 Juli 1914 4e Jaargang. Nr 152, ONZE KOP Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. 'T -v- ju~ —rrr nwniarr—i —n m\t i mn i — < i——irrr—-—-- m nu i iimm— Gent aan de Gentenaars ! — Vlaanderen aan de Vlamingen ! Die kop die moet er op ! Wie kan dat zien ? Wie Icrijgt het op ! Een beeld te laten zonder kop... Wie zou, als hij dat ziet, zijn handen kunnen [houwen vv ie zou dat lateo er dien kop weer op te douwen 't Beteekent niets toch zonder kop ! Die kop die moet er op ! 1k weet een beeld, een beerlijk beeld, Het beeld van gansch een volk, geteeld In 't veie weideland, waar Leie en Schelde [stroomen 't Beeld van een volk zoo groot, zoo vol ook nog _ [van drocmam En t staat ocharme zonder kop ! Die kop die moet er op 1 Een beeld ja zonder kop dat is 't ! Een volk dat hooger leven mist ! En hooger leven is de school in eigen taie : Dat volk en adel drinke uit de ei^en gouden [schala Dat is ons kop, ons Vlaamscbe kop 1 Die kop die moet er op 1 'k Zie reeds in gouden aureool Dien koo ! Die Vlaamscbe hoogeschool ! En 'k zie dat opschrift tôt de latere geslachten 's Lands kinderen waren 't die dit hier teweg* [brachten . Studenten up ! Die kop ! Die kop die moet er op 1 DE LILLE. '1 PRIJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDIQINQEN 20 es den regel, of anders, bij den uitgever En" 'sT DRUKKER-UITGEVER : VICTOR DELILLE, MALDEGEM Wit eischen de Vlaamsche Hoogeschool ! 't Was Dinsdag, 21 Juli, de ver-jaardag der inhuldiging van den eersten koning der Belgen. Ge zult verder zien de feestelijk-heden in de hoofdstad, waarmee sedert eenige jaren gepaard gaat het «decoreerm» voor daden van moed en zelfoi offering, daaronder ook de trouwe diensten van werk-lieden en me den en knechten, zoo van bazen als wettige inrich-tingen.Om te weten, voor ons, Belgen, die sedert het drie-vierde eener eeuw, de troetelkinderen van de Europeesche beschaving zijn(-daargelaten de durende vernede-ringvan de Vlamingen,) van wat gewicht zulkeene verjaring is, moet men maar zien naar andere kleine landjes die nog in den bun-sel liggen. Bijvoorbeeld Albanie. Heel wel mogelijk zal de koning van aldaar, terugkeeren zonder ooit koning te zijn geweest. Hier is 't _ ] portret van  "s- ' prins Prenk ' £ Bib DODA, !i|| diedennieuw i&ÉÉr aangekomen koning tewe-ge, zou hel-—-— pen. * Dat is bijvoorbeeld onre prins de Merode, die onzen koning Leopold I ook zou helpen in i83i, en waarlijk geholpen heeft, bijzoo-verre dat hij er het leven bij liet, Frederik de Merode immers ge-sneuveld zijnde in den slag van Berchem bij Antwerpen. Daar is het verschil. De Prins von Wied heeft zulk . geene vrienden. Prenk vraagt honderd duizend francs per dag aan Prins-koning von Wied en deze heeft het geld niet. Er zijn daar ook republikeinen, gelijk bij ons. Bij ons was alzoo de pastoor Andries van Middelburg, die lid was van het nationaal Congres, en de eerste maal republikeinsch heeft gestemd, maar naderhand zeer koningsgezind was, inziende het oprecht groot karakter van den prins van Coburg (koning Leopold I) die hem,als priester en hij protestant, in 't eerste veel arg-waan verwekte. Andriesens argwaan was ten andere zeer gewettigd als men weet hoe een groot deel van het katholieke Limburg (Maastricht en omstreken) aan den zeer protestantschen koning Willem werd buit gegeven. Daarom zeg ik, als men dat ailes nauw inziet is de verjaring van ons koninkrijk wel van meer belang dan wij het gewoonlijk oprtemen. En als wij zien hoe slecht het elders gaat,danken wij den hemel dat het hier zoo goed vergaan is. 'k Zegge nog eens : uitgenomen voor de Vlamingen, m r dat za ook wel komen. * « * Heel de strijd vàn deze dagen dien de handelaars en fabrikantei best gevoelen heeft zijnen oor sprong in dien/elfden oorlog dei Balkanstaten. Wie gaat er de bas s zijn ? Ze hebben den kroonprins var Oostenrijk vermoord om hem ui den weg te helpen. 't Was het werk van Servie daar is geen twijfel aan, en Servie is de knecht van Rusland. Defransche republiek-voorzittei Poincarré is nu deze weke naai Rusland om nieuw hertebloed te krijgen, Wordt hij er zat van, 't is d« oorlog tegen Duitschland. En oorlog dan heel Europa door : Rusland en Engeland helpen Frankrijk. Oostenrijk en Italie staan Duitschland bij. Maar de ondervinding heeît geleerd dat een republiek-voorzit-ter niet zoo giuw kan bJoed-zat worden als een Napoléon... Intusschen, heden Zondag, Te Deum. laudamus !... 7 Diesdag begonven de nationale 1 feesten onder een prachtig weder. In 't Jubelpark, Vlaamsche aan-. spraak vas minister Helleputte aan den koning. Daarna werden uitgedeeld : mutuali-leitendekoraties, 220 van eerste en 1290 van tweede klas ; Voor uitzichts-dekoraties, 17 van eerste en 27 van tweede klas ; dekoraties voor samen-werking, 5 van eerste en 40 van tweede klas ; dekoraties van beroeps-vereenigingen 3 van eerste en 76 van tweede klas ; bijzondere landbouw-dekoraties 540 waarvan 140 van eerste klas ; werklieden-landbouw-dekoraties 410 waarvan 160 van eerste klas ; nijverheidsdckoraties 633 voor bedienden ; 774 eerste klas voor werkiieden, 4329 van tweede klas idem, en 338 voor dienstboden, in het geheel 8702 dekoraties. Dat was een heele stoet en elkeen kreeg zijn eereteeken van zijnen naasten volksvertegenwoordiger of senator. Om 2 are was 't Te Deum in Sinter Goedele. De koninklijke stoet bevatte 5 galarijtuigen en wetd opgeleid door twee schadrons lansiers met hnn vaandel. Zoowel de koning als dekoningin en hanne drie kinderen sagen er wel te pas uit. * Ben ongewoon nummer was de ontvangst van den Lord meier van Londen Sir T Van Sittard een Vlaamsche naam H|j herinnerde aan dien anderen Lord-meier, Sir De Keyser van Dendermonde. De koning heeft hem ten paleize ontvangen en heel Brussel was te been. — Oostenrijk heeft- op Servie de schuldvan de prinsenmoord ge-legd en vraagt voldoening in de 24 uren.Zoo juist eene oorlogsver-klaring.Oeen halve kop ! Geen eenoog I 't Ros Beiaard maakt zijn ronde in de stad van Dendermonde.... Ci K H ^ | De printjes hierne-. vens komen van de K . aanzichtskaarten uit den stoet van 't Ros 'É0ÊÊ?-Beiaard, die, als hoog- jËBÊÊIx ste kermisteeken, ver-leden Zondag in Derre-monde uitging, om den nieuwen burgemeester M. Léo Bruyninckx *T^' ;ji in te halen. > "ÊgEiï 't B r u i n t ailes in g -§| den mond van den I® De laatste maal -dat f§ S Ros Beiaard uitging jfj Hf (1899J was het ter eere van wijlen minister De B r u i n ; nu waren |. r 't vier van zijne klein- Bfefc. zonen, kinderen van Ifpfe' 3)8 M. Félix De B r u y n, E***» 1 v die op 'tlRos Beiaard (*t Moeten altijd vier kleine gebroers zijn van eigen-adelijk volk) en 't Ros Beiaard zelt was een bruine Vanwaar dat ros ge-komen is weet niemand te zeggen. ' De Grieken hadden zulkeen houten ros waarmede ze hunne soldaten binnen Troja brachten. Maar de neefjes van Karel den Groote moeten alzoo een levend peerd gehad hebben. Ze waren vier gebroeders, zonen van den Hertog Aymon, Heeman, Hee-manskinderen en ze heeten (nu nog) : Reinout, Ritsaard, Writ-saard en Adelaard. Waarom niet Reinaard, Ritsaard?.., 't Is het- ' zelfde en 't is een ri) m te meer ! Nu de 4 Heemanskinderen zijn ( overbekend, zelfs op de herbergen. , Men meent zelfs dat « De 4 Eemers » ook vandaar komt. Een btetje ver gezocht Die vier eemers staan geschilderd op voer- j manswagens. Te Knesselare iser T toch een herberg, die de Vier Heemanskinderen heet, zegt de vriend Juul Van Landschoot. 't Is waar. En daar woonden iri den ' tijd ook vier levende Heymans- * kinderen, dochters van f Karel, van 't hof van Burkel op Malde- ] gem ! Nu, het voornaamste is dat er met dat peerd groote daden ge-daan zijn. De oudste van de vier gebroers doodt erop den zoon van den koning en vlucht dan met zijn drie broers erop naar Spanje, waar ze ook al niet stil gebleven zijn. In "t land van Beuves en Aigremont moet het hem echter maar slecht vergaan zijn. Daar ' tapten ze uit grooten honger zijn bloed af en zelfs wilde zijn meester dat het er uitzag « om de dood te steken » en wreef het met vochtig grasmeel... Zijn einde was erbarmelijk. Het stierf driemaal : eens te Dendermonde met een molensteen aan aile vier zijn pooten en dan te Luik met een rotsblok aan den hais in de Maas en ook eens te | Dinant rechtvoor de rots die nog J altijd le rocher Bayard heet. Nu zal het niet meer sterven al is 't dat het in 1754 geen kop meer had. Het waren groote teesten ter eere van de patroonheilige Hildu-ardis en Christiana ; 't ros moest uit en 'thad geen kop, en geen artist in Derremonde, waar het al artisten zijn, die een kop kon maken, tenzij een ter dood ver-^ oordeelde. En hij maakte het ook en men liet hem leven... Dat is wel van 't schoonste wat Ros Beiaard gedaan heeft ; na al dat doodslaan : iemand het leven geven. Ook zijn eigen kop zal het zoo-gauw niet meer verliezen : beeld-houwer De Beule, ook een uit 't land van Dendermonde, heefthem verleden jaar in 't brons gegoten. « * * Als 't Ros Beiaard zijn ronde doet, gaat een heele stoet oude kennissen mee. Men ziet op onze plaat : De K e m e 1 . Een willig dier, gewent seir grooten Isst te dragen verthoont dees Denderstadt, die van haar eerste dagen uyt water en Morasch tôt eene Burght gebracht Niet dan getrouwheid aen haer Voraten heeft gebracht. 't Is een van de schoonste. Van den Knaptand wordt ge-zegd : Vraegt, vraegt vrienden : Moest de Knaptand daer ook zijn Door zijn hooge wetenschap van gedurig knap, knap, knap kwam veel menschen te vermaken maer bet draeidege op zijn kap. I t De man die binnen in het - geraamte zit, doet de muil open 1 en toe en kan alzoo met die groote î tanden naar de toeschouwers 1 bijten. Eens werd er hard gevoch-5 ten en de knaptand werd krijgs-y gevangen mee-gedaan naar Aalst ! | Tijdens het procès der Mane-il blusschers van Mechelen was ;r Knaptand een der felste spotters ! j Het Rad van Avonturen is een ^ draaikraam waarop staan : een ^ soldaat, een marktwijf, een boer, >t een advokaat, enz. : Il eens rijk dan weder arm, dan klijn dan weder groot " dog wij zijn al gelijk K te weten naer de Dood... t Alzoo heeft elk ook zijn rijmpje 1 en er zijn daar nog : de God Mars 2 « die danst in vrolijkheden », De Reus : Als de groote klokke luydt den Reus komt uyt. x Dan de Indiaen, de Hottentot-1 ten, de Huppelpaardjes, 't Klein • Peird, Het Schip, enz. De feesten van Dendermonde e — eenig in hun soort door heel het e land — hebben een gewenscht weder getroflen en zijn dan ook e ten beste gelukt. Ridder Oscar Schellekens, wenscht op 't einde van zijn boekske, dat het Ros mochte aan zijne trouwe vaderstad aanbren-gen eenschoon geschutregiment. Wij wenschen dat er nog plaats weze voor elk zijn oud gevelken en zijnen eigen hoveken. Want in 't ouwe Dendermonde zijn het al kunst-gevelkes,maar ze zitten onder een dikke laag van kalk en plaaster. Brugge geeft een derde van de kosten om dat eruit te halen. Dendermonde zou dat ook moeten doen en dan is er in 't midden van Vlaanderen, een î tweede Brugge, en dat is veel... ;t Hun eigen h ov e k e n. De n menschen in Dendermonde weten le niet van den tijd te spreken dat ze rs hun eigen hoveken hadden ; 't is ti- al toegebouwd. s- Dat is het wat komen kan uit : ! hetgeen ridder Schellekens noemt : t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze kop belonging to the category Katholieke pers, published in Maldegem from 1910 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods