Onze kop

1195 0
17 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 17 January. Onze kop. Seen on 25 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rj48p5wh2w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zaterdag 17 Jamiari 1914 4e Jaargang. £_"7a ONZE KOP Die kop die moet er op ! Wie kan dat zien ? Wie krijgt het op 1 Een beeld te laten aonder kop... Wie zou, als hij dat ziet, zijn handen kunnen [houwe» Wie zou dat laten er dien kop weer op te douwen 't Beteekent niets toch zonder kop 1 Die kop die moet er op ! Ik weet een beeld, een heerlijk beeld, Het beeld van gansch een volk, geteeld In 't veie weideland, waar Lei en Schelde [stroomen 't Beeld van een volk zoo groot, zoo yol ook nog [van droomen, En 't staat ocharme zonder kop ! Die kop die moet er op ! Een beeld ja zonder kop dat is 't 1 Een volk dat hooger leven mist 1 En hooger leven is de school in eigen taie : Dat volk en adel drinke uit de eigen gouden [schale Dat is ons kop, ons Vlaamsche kop t Die kop die moet er op ! ^ t Zie reeds in gouden aureool Dien kop ! Die Vlaamsche hoogeschool 1 En 'k zie dat opschrift tôt de lagere geslachten 's Lands kinderen waren 't die dit hier tewege (b achtea Studenten op ! Die kop ! Die kop die moet er op 1 DE LILLE Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. —■«."HT ■)—i | m I I II li II H II II i m — Gent aan de Gentenaars ! — Vlaanderen aan de Vlamingen ! PRIJS per jaar 3 Frs — Hët Nummer 5 Cs. AANKONDIOINOEN 20 es den regel, ot anders, bij den uitgever DRUKKER-UITGEVER : J VICTOR DELILLE, MALDEGEM Wij eischen de Vlaamsche Hoogeschool ! wij geven hier een oude kenms: Louis Botha, den vroegeren boe-rengeneraaJ, die te Gent aan 't volk sprak om hulpe voor zijne arme broers in de kampen, nu eerste onderdaan van den koning van Engeland in Zuid-Afrika. Onlangs gaven de dagbladen aijn portret in zijne schitterende ministerkleedij. Transvaal en Oranje Vrijstaat zijn nu immers heel en al verengelscht en gelijk de felste penser de beste boschwach-ter wordt, zoo is 't ook met Botha gegaan. Niemand zou in hem den boe-rengeneraal herkend hebben. De naam van Zijne Excellentie komt nu weer boven met de groo-te gebeurtenis, bijna zoo groot als een oorlog, die het boerenland eistert : de algemeene werk-staking en waarin minister Botha zal te toonen hebben of hij nog zooveel gezag heeft over zijn volk als tijdens den laatsten krijg. De laatste tijdingen zijn dat de staat van beleg is uitgeroepen in al de groote steden en dat de « inlan- ders » die in grooten getalle in c mijnen werkten naar hunne kraa worden teruggebracht onder h geleide van gewapende boeren. Botha, van geen klein gerucl benauwd, heeft laten weten di hij eene wet zal maken die in vervolg de werkstaking zal onm< gelijk maken. Dus wel kranig genoeg. W wenschen wel dat hij daarin mo£ gelukken, maar we gelooven daarom niet. En dat Engeland al veel plezie heeft gehad met zijne geroofd staten gelooven wij ook niet. ♦ « H Een vreeselijke mare komt u J a p a n. Daar zou een aardbeving gt weest zijn die yijf duizend mer schen aan den hais heeft gebrach 't Was ook rond eenen vuurber te doen. Op 't eiland Sakoura, e heele dorpjes zijn in de assch begraven. Het vuur liep voort tôt in ht naburige Kagostuma, (80.000 zie len), dat ook in brand kwam e nog brandt. * * M Uit de Balkanstaten toch no geen nieuwe reuk van poer alleen meldt men dat de Bulgaai sche kamers ontbonden zijn e dus algemeene kiezingen voor d deur staan. Maar dat kan zoo goed zijn a] slecht ; want ik denke wel dat d kiezers niet zeer genegen zijn d wonden van den oorlog wee open te breken. Bulgarie, dat in 't begin zo gelukkig was, heeft met zijn twet den oorlog zulke harde les gekn gen, dat er na honderde jaren no zal van gesproken worden : Wi te veel begeert. krijgt niets. Turkeie gaat voort met wapei] parade, maar dat doet het maa om de stoute keffers van zich af t houden en daarin heeft het gel ij 1 le Uit Mexiko dat sedert ettelij k« ls maanden eenen burgeroorloj et doorworstelt, komt dçze lekken tijding : « De regeering schorst voor zei maand den dienst der national* 't schuld. » In andere woorden : « er zal ir , een half jaar geen intrest meei e betaald worden op de Mexikaan >,e sche staatspapieren. » Hebben onze rentenierkes te ,r klagen ze kunnen naar Mexikc e gaan ! BINNENLANDS. Wij zullen 't daarom wel ge-it noeg gaan gevoelen wat het sol-daatjes spel kost, ook zonder oor-!- log. 1- Maar Belgie zoekt zijne profljt-t. jes ; en gelijk de geit de koe is van g den arme, is de hond het peerd n van den rijke, en de mitrailleuzen e van het Belgische lege-r worden getrokken door... hondrn !t Iedervoetvolk regïment zal zijne - twaalf hondekotten hebben en te n Beverloo komt het centrale hok waar ook de groote africhtingen zullen plaats hebben. „ Spijtig maar dat onze groote . naburen ons nadoen en ook 9l ' honden aankweeken ! n . * - e Verleden Dijnsdag in de Kamers al weer eene ondervraging van s links over de grrroote bescherming e die de zendelingen in Congoland e genieten. r We meenden integendeel dat minister Renkin teveel de vrijmet- 0 selaars beschermde. * * * g Men was Woensdag tôt aan e artikel 16 der school wet gekomen, luidende dat aan de groote ge-meenten eene toelaag zal worden r gegeven per kl as van 200 fr. voor e de jongens en 100 fr. voor de 1. meisjes en in de kleine gemeenten : 3oo fr. en 200 fr. Groote gemee 5 ten zijn deze waar 1 opeentie ; meer dan 25o fr. bedraagt. Dat gela wordt door den sta > in de geroeentekas gestort die < . scholen zal betalen. De liberalen kloegen dat aldi in de groote steden de klooste . rijkelijk bevoordeeligd zullen wo den, waarop M. Woeste ar woordde dat men nog verre wi van de gelijkheid ; er wordt ir 1 mers niets gegeven voor het boi ' wen van vrije scholen, terwijl c officieele allemaal uit de groo kas ko men. In de Kamers. Men bespreekt artikel 19, hetwe eene bestuursvergoeding van 50 per klas toekent aan den schoolovc ste die zelf eene klas houdt. De; vergoeding waarvan 3/4 door d< Staat gedragen wordt, mag geen 3( fr. te boven gaan. Een amendement van M. D M e e s t e r, bepalend dat de vergo ding toch minstens 100 fr. moet b dragen, wordt aangenomen, evena de aldus gewijzigde tekst van h artikel. Artikel 21 bepaalt bijzondere ve goedingen voor spéciale bevoegi heden. Artikel 20 betreft studiebeurze voor de kinderen der onderwijzer Hieraan zijn de amendementen b treffende het taalgebruik toegevoeg Op voorstel van den ministi wordt het artikel aangenomen, c amendementen voorbehouden. M|. Delbeke ontwikkelt zij amendementén nopens de voerta van ,'t onderwijs. Het lager onderwi; geldt den werkman, wijl de burger: zoons hoogere scholen hebben. Werkmanskind moet eerst van zijn wijktaal ontdaan en met de bi schaafde moedertaal eigengemaai worden. n- Het gaat niet op, kinderen van m 6 jaar twee talen te gelijk aan te leeren. De tweede taal hoeft men at slechts in het vijfde studiejaar be» 1 ginnen te onderwijzen, en dit zonder aan 't onderwijs der hoofdtaal te schaden. Er zijn steden, zooals Leu-iS ven bijv., waar te veel tijd aan de rs tweede taal besteed wordt. r- M. Cl a es. — Om de eischen it- der ouders te bevredigen leeren de is kinders fransch. a- M. Delbeke. — Daartoe kan j. men bijkomende lessen geven. Maar je in 't vlaamsche land mogen de an-t dere leervakken en 't onderwijs der moedertaal niet geschaad worden door te veel fransch. De voertaal moet de eigen taal â der leerlingen zijn. In de gemeente-scholen bestaan diesaangaande veel ~ misbruiken. M. C. Huysmans. — In de vrije scholen ook. M. Delbeke. — Ja. De keus der voertaal mag niet overgelaten lk worden aan de willekeur der gemeen-fr. te of van den bestuurder eener vrije r- school. Zonder knevelarij moet er ce tusschen de leerlingen onderscheid :n gemaakt worden volgens hunne )0 moedertaal. De schoolbestuurder moet door e ondervraging vaststellen welke de e- moedertaal der leerlingen is. In dat e- opzicht heeft er voor de vlaamsche ls huisvaders nooit vrijheid bestaan. De et wet moet het gebruik der taal op- dringen. (Uitroepingen links.) r- M. Vandervelde. — ls dat de i- vrijheid van den huisvader ? M. Delbeke. — Wij willen niet n dat de vlaamsche opleiding door d* s. fransche verdrongen blijve. (Toej) î- MM. Van Sande en Borgi-1 non verdedigen nog het amende-;r ment Delbeke. De laatste zegt dat le de kinders te Brussel in 't fransch opgeleid worden, ten slotte volslagen n onwetend blijven. ïl M. Maroille, — Wat zoudt gij is zeggen indien wij onze kinders uit-ï- sluitend in het Waalsch deden on-'t derwijzen. e M. Borginon» — 't ls uw !- recht. Beter geen onderwijs dan de et kinders te onderwijzen in eene taal j die zij niet verstaan. [29] bezorgen, zulken achat van eene huisvrouw vrouwen, zij allen waren er die eenigzins uit Ghistel was,dat men eene grootte droogte waar « gemaekt wierd op het graf der M. Marte N I II ■ ■ A M ■ Ml IMsatt naar waarde geprezen had ! Och ! Waarom hun huis konden, en zulks van uren en uren nam om den put eenigzins te overzien ente « laresse Maget Patrones van Ghistel. Ter- >T WT17 * linTllrT. TPT/Tr moest het ongeluk willen dat zijne zaken hem ver. Ghistels kerk was opgepropt totsmach zuiveren. De werklieden haalden er de « dezer gelegenheid in het aenwezen eener U111 ÉilUUvAfllfl I M naar Brugge riepen op de eigensten oogenblik tens toe. Doch de arme Christi, denooitverge Retikwie uit der H. Godelieve, en aldus, eer « godvruchtigemenigte,indetegenwoordigheid daar zijne nooit voiprezen huisvrouw hem tene hartvrienden der Heilige, zij waren het zij dén bisschop van Brugge ter inzage behan « der Heeren van den kerkraed en der Heeren , \j A N r.HKT Fil voor eeuwig verlaten zou 1 Misschien was zij die de kroon en het sierad der ontelbare digd werd, had ik de gelegenheid om dezelve « stichters van het nu nieuwingerichte ^ ■ H ll^U 11 l|«Jj I tjL reeds versenillige dagen ziekelijk buiten zijne menigteuitmaakten. van bij te beschouwen. Verondersteld een * Hoofsbroederschap van de H. Godelieve, liet gDOOR wete, zoodat zij den bijstand gederft had van Hoopvol en troostig steeg de stem der rond glazen vat, van ruim eenen vinger lang, « men in dezen put zinken het looten busken WI II FN if A PFI AAN VAN HAFPIfF hem, van wien aleea zij bijstand te verwachten kerklijke gebedea hemelwaart op, gezamlijk op beide einden toegelakt en bezet mettwee « in 't welke gehecht is geworden een kleender had ! Arme vrouw I Di reis, die zij tezamen met de krinkelwolken van den goedgeurigen «ilveren banden .In het glas zat een der gebeen- « buskenin krystael, gesloten met 2 zilvere ! Zulks verwekte niet weinig a«hterdenken ; atgeleid hadden, sc'aeen haar toch zoo voldaan wierook, maar welsprekender nog waren de deren van Sinte Godelieve, omwonden in « deksels.en in welkers holheid geplaetst is een maar om redens die iedereen vatte en niemand te hebben 1 fin bij hare terugkomst hoopte zij «tille tranen der armen. Eervol en luisterlijk pergament. Daar was noch zegel noch « stukske van den linnen doek, in dewelken de uitte, werd daar niets van vermond. Die zoo vast het aangenaam des levens in den was die dichtgeschaarde rouwstoet die uit zoo geschrift bij, zoo dat het ter goeder trouw « gebeenderen van de H. Godelieve zyn bijzonderheid nogtans, op een eeuwig zwijgen huiskring te genieten ! Niets is toch bestendig vele edele lieden bsstond, maar zielroerend en ging. Een zilver keten, aan beide einden van « gewonden geweest van het jaar 1085 tôt het voortgevezeld, werd ruc'atbaar genoeg, zoo op aarde ; Ea nu dat het ongeluk onherstel- beweeglijk was die ondoordringbare menigte het glas vastgehecht hielp het vat hangen aan « jaer 1719, gelyk het bevestigd staet in een dat, eer het avond was, gansch het hofgezin baar was, wat kon hij doen ten zg een plechtig bedelaars, ouderliogen, weduwia en weezen den binnenmuur van den put, zoodanig, dat de « authentiek document geteekend Guillemta het raadsel had opgelost. Doch men zweeg. teeken van eerbied geven aan zijne overledene die al bidden en weenen den lijkstoet volg. Relikwie gedurig onder water hing, als om het « Jo*nnes Plumyoen, onderpastoor vsn Natuurlijk ! vrouw ? Ook was hij willends dat er eene den 1 water te heiligen door hare aanraking en het « Qhtstel, en berustende m de archieven dezer Met het vallen van den avond kwam Bertolf prachtige uitvaard gedaan werd met eene Sa het statig en plechtig Misoier, werd aldus eene boveanatuurlijke kracht der gene- « kerk ; welk stuk ter dezer gelegenheid toe. miide brooddeeling onder de arme lieden die door de haaden der geestlijicen het iic&aam der zing te leenen. « solemneel is voorgelezen geweest aen het Hangstvol, bleek, spraakloos was de arme vanwijdsea zijds op de bêgraafnis dienden Heilige ter aarde besteld oader den recateren Sederd Solleruis tijd is die vermaarde plaats « volk, gelyk ook dezen tegenwoordigen akt ; man. Men bracht hem bij het lijk van Godelie uitgenoodigd te worden.... beut van Ghistellcerk. Nauwelijks raakte het andermaal gewijzigd en verbeterd. « welkers geloofweerdigheid en wettigheid is ve ! Evengauw barstste hij in tranen ios ! Hij En nog veel meer dusianig redens kraamde heilig licaaam der keldergrond, ot eene heldere Dank zy de Geestlijkheid en het kerbestuur « geteekend geweest door de Geestelykheid viel op zijne knieën voor de bedsponde ; beriep de schijnbeilige valschaard uit. waterbron kwam opgeborteld die vloeide en van Gihistel, nu is Godelieves graf helder in « dezer stede van Ghistel. Benevens volgen Godelieve, en trok*ich wanhopig de hairen uit Ondertusschen liep verder en verder de vloeien bleef, en aan allen die dit water zulken staat dat hij de godsvrucht der * ook de handteekens van voornoemde Heeren het hoofd, daar zij hem niet antwoordde 1 Hij mare van Godelieves overlijden. Hoe wijder af gebruikten help en genezing schonk (l). fcedevaarders voldoet en de kerk een versiersel * van den Kerkraad en van de Commissie van weende en kropte, en huilde en snikte ea van Ghistel, hoe vrijer men die dood, en —— bijbrengt. Immers in 1862 werd die beroemde « het Roofdbroederschap van de H. Godelieve. Jammerde dat het hartbrekend was om hooren misschien wel die moord, den ontaarden Jter- (U Sinte Godelieves bagraafplaats is nu grafkelder langs binnen overzien gekuischt en « Ghistel, dezen 5 July 1862. en zien ! Die hem inwendig beschuldigden ala tolftenlaste legde. Immers stond het niet binnen de kerk niet meer. Immers sedert den metnieuw moortel toegezet. Boven den puit (Was geteekend 0 zijne heilige gemalin de langzame doodsteek te bekend hoe zij eenige maanden te voren de brand van 1488 komt die plaats eigenlijk op op eene kaai van ruim twee voet hoog, past « L. Dumoulin, Deken. hebben toegebracht, begonnen te twijfelen op wreedheid van haren echtgenoot door de het kerkhot, tegen den muur langs den zijdkant. een deksetdat naar beliefte open en toe kan en « D. Pattyn, Onderpastoor. zulk vertoog. Mes niettegenstaande, de man vlucht was ontsnapt ? Men wist van de De geleerde Bjllaadist Solleruis heeft die door het welk een ijzeren keten speelt die den « Th. Heyvaerd, burgemeester. kon laat, te laat zelve, zijn vorig ongelijk tusschenkomst van graaf Baldwijn, en voorze plaats nauwkeurig onderzocht in het oegin der putaker open neder haalt. Eer dit Putje « J. Desmet J verstawi, en was het niet vroeger, nu ten ker twijtelde men niet of hij zou Bertolfs achttiende eeuw- Wat er toen van w*s leert bij gesloten werd zonk men er eene looden bus in, * D. Bruneel I minste, zijne schuld rouwhartig beicennen en wandgedrag voorbeeldlijk straffen. ons (Acht. S. Goielevae, comment, prctvuis, bevattend eenen linnen doek, daar eertijds de « R. Vanderhaeghe 1 Stichters van het luidruchtig belijdeu I zegden sommigea. Den derden dag moest de uitvaard plaats § X, n" 114) : De menschsn, zegt hy, wie het Relikwien in gerust hadden, alsook een perga- « B. Van de Kerckhove f Broederschap. feDe huisboden waren verplicht hunnen mee- hebben. Prachtiger zag men er nooit. Van onmooglft is ot ongelegen valt naar het Putje ment met het omstandig verhaal der plechtigheid « H. Del va 1 ster geweldig af te te trekken van het lijk 's morgends vroeg krielde het van vreemde- v*n Gsdelieve te gaan, maken gebruik van Ziet hier wat er op staat. _ i o « F. Vanroose I van Godelieve en hem binnen zijne zitkamer lingen op Ghistel ; het was als of elk huisgezin ; dien gratkelder, dien men Pitkens noemt. « Ten jare 1882, op heden 5 July, om 7 1/2 « J. Rotsaert \ te brengen. Tôt diep in den nacht hoordemen van Vlaandrenland bij de bêgraafnis der j Eertijds hing daar pitaker in, ten dienste der « ure's avonds, na de plegtige opening der « P. Dekeyzer ( Leden van den hem kermen en eenen vrijen loop aan zçn Heilige wilde vertegenwoordigd zija. Priesters bedevaarders ; doch nu staat er een pomp, die * Octave van de H. Godelieve, wierd de « J. Detosse ( Kerkraad. hartscheurend verdriet geven. en moniken, ridders en edelmans, daglooners ik gestadig in werking heb gezien, zoo talrijk * solemneele inhulding gedaen van dit Monu « L. Vanhonsebrouck 1 Arme man ! hoorde men hem seggen, tel- en arbeiders, broodbidders en schamele men-1 waren zij die van dit water dronken of weg- « ment, welk thans komt geplaets te worden Het mmiàenttek document daar apraak va» keni men binnen ging om hem te dienenofte schen, ouderlingen en kinders, mans en Idroegen. Het wilde wel lukken, terwijl ik te « op den aloudbekenden steenput, die weleer ismhet bovenstaande procès vtntl *eldt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze kop belonging to the category Katholieke pers, published in Maldegem from 1910 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods