Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1294 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 14 July. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n872v2dk0h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL. Nr. 20. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 14? Juli 1915. De Gedachte: Vaderland. Er komen tyden op in de geschiedenis der menschheid, waarop de gedachte van het vaderland dreigt te verflauwen in den geest en in het harte ; rampzalige tyden, want die gedachte is niet meer onontbeerlyk aan de zedelyke ontwik-keling van den mensch dan de zorg die hy dient aan te wenden voor zyne gezinsaangelegenheden : het zyn twee dampkringen waar onze longen gelykelyk dienen adem te scheppen om de geva-ren van de zelfzucht te keer te gaan; juist lyk aile zedeleeraars den eeredienst van het huisgezin opouteren, leiden zy ons ook naar den tempel van het vaderland. De voorwerpen, die elk re^ delyk schepsel dient - zich voor te houden: ^ God en de hemel» wereld. Me Het staat in geene voorwaarde, den mensch vry zich ontslagen te achten van den plicht zich in zekere mate aan te spannen in den dienst van het land, waar het de voorzienigheid behaagt heeft hem te doen geboren worden. Er ligt daar een strikte plicht in besloten niet alleen jegens de anderen maar insgelyks jegens .zichzelven. Hy die die opdracht verzuimt, is niet enkel plichtig van het oogpunt der maatschappy af, maar zelfs ook voor zyn eigenbelang. De mensch die zyn leven doodsleet met gewoonlyk zyn ge-dachten aan 't vaderland te wyden, met de wisselvalligheden te volgen in de volheid van zyn hart en zyn vernuft ; met aile middelen na te sporen om zyne pogingen, verre of na, aan eenige algemeene verbetering vast te hechten; met zelf de hand aan 't werk te slaan met offervaar- digheid en zonder zelfzucht in eenig ambt,hoe klein ook; kortom met in zyn lyf onophoudelyk zyne waardigheid van burger te voelen ; die mensch, hoe nederig hy ook zyn moge, draagt zekerlyk in zich eene ziel daardoor grooter dan die van hem die slechts voor zichzelf en de zynen leefde. Wat bekwaamheden aan vernuft, aan volstandig-heid, aan gevoelerigheid, deze laatste ook in zynen levensloop mag hebben aan den dag ge-legd, gene is ongetwyfeld hooger opgeklommen en heeft zich breedere einders geopend met by die bekwaamheden ook enkele' van algemeenen aard te hebben bygevoegd.^Het vormen en on- derhouden van den bur-ijjç. , ■ | i - ' "v . ^ gcrgeest stellen dus, ' evengoed lyk het vormen en het onderhoud van den familiezin een der wezenlyke doelen ; van de zedelykheid sa- lyke plichten. lin. Een land, waar de inwoners in koude on-verschilligheid verzinken omtrent de algemeene belangen, onteert zich naar den zedelyken zin en zyn verval is nakend. Zoo men wil dat een nationaliteit niet verga is het onvoorwnardelyk van noode zorgvol aile zielen wakker te schudden, die er de natuurlyke steunpylers van zyn door de beweging van hunne gedachten, door de richting van hunne daden. Yoor enkele mannen, bevoorrecht door hunnen aanleg, door het ambt dat zy bekleeden of door de onafhankelykheid die hun hunne fortuin ver-mogelykt, kan de dienst voor het vaderland ee n levensplicht worden : van dan af aan wordt heel hun leven, al hun streven toegelegd op dit uit-stekend voorwerp. Zy kennen geen ander beroep dan het werken aan de staatszaken en al hunne studie komt lien hier te nutte en wordt het va-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods