Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

489 1
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 26 May. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q814m92m0b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL Nr. 101. iYeekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 26e. Mei 1917 De Reis maar Berlijn(1) ^©©©©©©@2^ III. "De Ylaamsche eischen zijn begraven" Is dat waar ? Is dàt het waalsche antwoord op het vlaamsch oyalisme P Angstig hebben de Ylamingen naar le Regeering opgezien. In de omstandigheid had se maar één bevoegdheid, en één pliclit, als ze H net de Ylamingen goed meende : een plechtige verklaring afleggen : " Na den oorlog zijn de Ylamingen niet meer jndergeschikt. Het onrecht wordt hersteld. De Waalsche voorrechten in Ylaanderen afgeschaft. De Walen besturen de "Walen en de Ylamingen Desturen zichzelf. Zelfbestuur voor beiden. Dit 's le betere verhouding van morgen". Geen verklaring werd afgelegd. Geen belofte ! 3reen belofte werd ons gegeven. Mets ! Niets ! STiets ! Geen waarborgen. Geen programma. Een /rootsch stilzivijgcn. Maatregelen, maatregelen bij tientallen. De maatregelen waren een veroordeeling van illen vlaamschgezinden arbeid tijdens den oorlog. Het stilzwijgen is de veroordeeling van de VI. Beweging voor het VI. Becht, vôôr en nà den lorlog, de vernietiging van aile vlaamsche hoop ~>p een vlaamsche toekomst. IY. Bleek toen dat het vlaamsche Recht niet kon en îiet moest verkregen worden, van op het stand-3unt van de ondergeschiktheid. De Ylamingen ■'an '15 zijn van lieverlede getreden op het (') Zie 0. T. nr 99. standpunt van de nèvengeschiktheid. Ze hebben zich ten rechte aanzien als de gelij'ken van den Waal en daardoor de bevoegdheid verworven om zelf hunne eigene vlaamsche zaken te onderzoeken en de noodige schikkingen te nemen. De diplomatie die vroeger in den ouden Staat de verhouding van de ondergeschiktheid van den Ylaming aan den Waal geschapen had, werd bijgeroepen om die wan-verhouding voor immer te verbreken en nieuwe toestanden te regelen. De Ylaamsche kwestie is geworden wat ze was : een internationale vraag. Het eerste uitwendig teeken van dien vooruitgang in de politiek der Ylaamschgezinden is geweest : de reis naar Berlijn, de eerste stap van onze eerste Vlaamsche diplomateD. De Groote Mogendheden — Entente, Centralen en Neutralen — hadden sedert het begin van den oorlog bevestigd dat het ditmaal gold : de geschon-den rechten en vrijheden der kleine volken te herstellen. Dûs was het voor het Ylaamsche volk, door de Fransch-Belgische pers en diplomaten zoolang doodgezwegen, de geschikte tijd om zich als één van de bewuste kleine-volken aan de groote-volkeren voor te stellen. Te dien einde werd den 4 Februari 1917 te Brussel een nationale Ylaamsche Landdag gehouden, werd de Raad van Ylaanderen gekozen, en werd het Manifest de wereld in gezonden. De J)esluiten en wenschen, in die geschreven nota uitgedrukt, werden den 8 Maart '17 door den Raad van Ylaanderen mondelings overgebracht aan den Rijkskanselier van de Mogendheid die ons land bezet : Reis naar Berlijn. Daarbij had Duitschland van al de Mogendheden die het recht van de "kleine volken" op een zelfstandig leven uitge-roepen hadden, had Duitschland-alleen de feitelijke

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods