Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

312 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 04 May. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 04 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3j39020d3d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ÎZEi^-i Nr. 144-145. Weekbladje vobr de viaamschsprekeud<? krijgsgevange len. Alien-Grabow. Gottincren. Giistrow. Munster. Soltau, enz. 4 & 11 Mei 1918. De winter was voorbij En 't heele land lag in roereloos druilen te wachten op iets dat koinen moest, iets dat i>ieuw en blij zou zijn. De wind roerde niet, want hij wilde zien wat er fçing gebe'uren en weten. wai dit nieuwe zijn zou, dit blijde dat nergens te grijpen lag en toch over de heele aarde z'n geheimpinnig leven leefde. Dan kwam almeteens, als met een wilden sprong de zon door de lucht vallen over het wijde veld, en zoovec ge maar zien kunt, naar Oosfr en West en Noord en Zuid, overal was er blinkende helie blijde zon. Dat voelden de boomen en bloemen en menschen seffens en elk wilde uit z'n winiergedoe, uit z'n doffe (lichte winterzwachtels weg naar buiten, naar "licht ®n lucht, oin mee te leven den blijden dag van de Lente. De zon was zoo weelderig en de lucht was zoo zuirer. En de zonneweelde en de zuiverheid van de lucht sloeg op de ménschen over en de menschen bekeken elkaar verwonderd en zegden: "Wat is hier ailes toch schoon nu, en hoe is het toch om Godswil mogelijk dat we dien heelen Winter lang niet geweten hebben dat we veel vrijer en gelukkiger zouden veelen als de zon eens ging doorbreken en lente brengen in 't land." Er ligt een land aan de Noordzee waar met de lente-zon in de lucht, de zon in de harten der menschen is ongestaan om er 'n nieuw, 'n blijder, 'n reiner leven te brengen. Dit land is Vlaanderen, en die zon is de Vrijheid. Over heel Vlaanderen wikkeltal wat leeft zich ùlaan los uit de zwachtels der luie loome onverschillige levenlooaheid, oni te gaan meeleven het blijde feest van de vrijheidsgedachte der langverdrukte kleine volkeren. De zon der vrijheid schijnt over Ylaanderen. Wie xal de zon aan ketenen leggen, haar binden en zeggen : "Zon, achijn naar hier to«h an niet naar gindsch". En wie zal de vrijheidsgedachte die over de wereld schit-tert aan banden leggen en zeggen : "Yrijheidsgedachte, sohitter in mijn land, maar niet in Ylaanderen?" Ook in Ylaanderen groeien nu lentezon en vrijheidsgedachte, tijdvast en tijdzeker naar een sterkere toe-komst vetn Zomer. Nu reeds bot het nieuwe leven uit in duizende sterke bloesems die zware bloemen en voile vruchten rijkelijk in zich dragen. Het vuur der blijdschap, der geestdrift en der kracht glanst op honderddaizende gezichten, want allen hebben in zich het heilig vuur van den jongen tijdgeest die zegt te duryen, te knnnen, te willen. Reeds nu kunnen we over de menschen van Ylaanderen zeggen wat de Evangeiist Lucas over Jezus' vol-gelingen, voor het Pinksterfeest vçrgaderd, zei : "Als de dag vervuîd werd, waren zij allen eendrachielik bijeen; en er werden tongen van vuur zittende op eeniglik van hen gezien. Allen werden vervuld met den Heiligen Geest en begonnen te spreken zooals de Geest hun zei te spreken." Nu de dag van de kleine volkeran en dus de dag van Ylaanderen vervuld is ' zijn ook wij Ylamingen allen eendraéhtelik bijeen. Op ieder van ons is de Heilige Geest van liefde voor ons Vlaanderen, de Heilige Geesi van het blijde Geloof in de YrijheiA neergedaald. In ons heeft de gedachte van Ylaan-derens vrijwording âl het vroeger-gescheidene, âl het vroeger-vijandelike, âl het vroeger-onvereenigbare door 'n mirakel van den nationaal-Ylaamschen geest saamg^bracht in ééne gedachte, in éénen wil, die heerscnt over ééne krachr, en toc', âl de schoanheid van het veelzijdige leven in zich blijft besluiten gehjk een zonnestràal in zich besluit âl de kleuren van straks, de zachte en harde^ van het sneeuwwit tôt het gloeiend-rood en het zware purper. Omdat we eendrachtelik staan in het nieuwe leven van Europa ; omdat we wel weten dat ook wij den tijdgeest zoo diep gevat hebben als de kleine volkeren in het Oosten, als de Ieren, als de Boeren; omdat we rotsvast staan in onzen wil naar 'n Vrij Ylaanderen; omdat in ons durven Gedachte en Daad tôt één Moment vergroeid zijn ; oindat ailes mogen ook wij, Ylamingen, in de Lentelucht ons blijlied doen galmen, en zingen met dichter R. De Glercq : Het lclare rijke Rijk begint Omdat go b.ebt bemind, omdat ge hebt geloofd. P. v. ROSSEM, Lnt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods