Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

565 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 28 July. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nc5s757q42/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr. J09. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 28* Juli 191: ALS DE VOS,.. Volgens een bericht uit Kopenhagen zou C. Huysmans te Stockholm verklaard hebben, dat hij weet, dat de Belgische Regeering de invoering van de kultureele zelfstandigheid van Ylaanderen voorbereidt en dat hij precies om die reden nu de -terugreis moet ondernemen. Yerder kan hij nog niets zeggen, maar het staat vast dat de vraag zal voorgelegd worden aan het diplomatisch vredes- kongres van dezen oorlog. Als de vos met vijgen na Paschen — De Belgische Regeering bereidt de kultureele zelfstandigheid voor van Ylaanderen ! De Clercq en Jacob hebt gij 't gehoord ? De Belgische Regeering is onbekwaam Mr Huysmans de kultureele zelfstandigheid van Ylaanderen te verzekeren, want een regeering, die een woor-denboek in de handen harer officieren stopt, in plaats van Ylaamsche regimenten te vormen, een regeering, die in haar verslag aan den Koning verklaart, dat de schitterende houding van de Ylaamsche vaderlanders de plicht, aan de recht-matige eischen der "Ylamingen voldoening te schenken, nog meer gebiedend en heiliger- maakt. dan ooit, maar terzelfdertijd eenvoudig dit gebod naar de maan jaagt, en die heiligheid bespot door een besluit-wet, kan door de Vlamingen niet meer vertrouwd worden. Huysmans is een "lanceur de canards" wanneer hij ons wil doen gelooven dat de Belgische Regeering haren koers veranderd heeft en hij kan bij de Ylamingen de benoeming van E. Vandervelde en P. Hymans niet goed praten. E. Yandervelde, de man der tweetaligheid en Hymans, de man met den tragischen armzwaai : "Jamais". Om die reden moet hij terugreizen. Mr Huysmans, gij moogt dus ook meehelpen aan den kultureelen opbouw ? Van Cauwelaert toch ook wel zeker, want die is al in Holland en Franck-kan gemak-kelijk van de Duitschers een pas bekomen om naar Holland te reizen. Dan is 't trio weer vol-tallig ; de 3 hanen die Ylaanderen zouden wakker gekraaid hebben, maar wier keel heesch was van verlegenheid, in 't e^nigst oogenblik dat zij waarlijk iets hadden kunnen verrichten voor Ylaanderen. Neen Huysmans, Yan Cauwelaert, Franck, die te licht zijt, omdat gij te erg verstrikt waart in 't mazenwerk der politiek, wij vertrouwen u niet meer, gij zijt evengroote wettentuimelaars als brokke-viel. Dw trio is vervangen door een Nationaal-Vlaamsch organisme, dat buiten aile politieke berekeningen om, Vlaanderen aan 't herkneden is. Raad voor Ylaanderen, ziet gij z'al aankomen de politieke indringers ? Een stalen muur rond het erf tôt ailes kant en klaar is, véoraleer de politieke hanen er met hun partijpooten komen aankrabben om de parelen zoowel als 't koren op te slikken, wat gij in harden kamp hebt moe-ten ziften. Dat uw koene handelwijze door de regeering met afgunstige blikken bekeken wordt, spreekt van zelf. Het gemakkelijkste middel om u te vernietigen in de oogen van 't volk door u openlijk te brandmerken als verraders, is haar niet gelukt. Nu wil zij een tegenhanger uwer werking stellen. Maar wij soldaten, die beter bver heldenmoed en ridderlijkheid oordeelen kunnen dan officiëele heerschappën, wij aanzien u als helden diè door wel en wee eeii vaderland voor de Ylamingen voorbereid hebt, kultureel, politisch, economisch vrij. Raad voor Ylaanderen niet dralen, maar driest doortasten, jong Ylaanderen hoopt op u, jong Ylaanderen gehard en gelouterd door strijd en tegenspoed staat achter u. — BASTOEK -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods