Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1333 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 18 August. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/r20rr1qt3j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL Nr. 25. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 18? Augustl915 Ons Streven. Deze week kunnen wy dus hei verschynen van het 25ste nummer van „Onze Taal" begroeten. Wy hebben steeds met onze kortgevleugelde en eenvoudige gedachten getracht onze vlaamsche medegevangenen dienstig te zyn ; uit oprecht ge-voelde overtuiging hebben wy getracht trouw de vlaamsche zaak te die-nen. Wy en weten niet |T~ veel over de jongste wending der vlaamsche beweging in en om ons vaderland af, en hebben ons dan ook maar zelden : 1 , -III «Ml- ;S'ffia3gy*.v daarover uitgelaten, doch ' te oordeelen naar som-mige over ons blaadje J verschenen artikels in de dagbladen, en naar de menigvuldige vragen " wy toch opmaken dat onze werking hier doôr de Ylamingen die buiten jBjfflfflM den wereldstryd staan 1111 goedgekeurd wordt. Wy §p hebben steeds getracht wel te doen met een rein vlaamsch streven, met eigen doel en eigen werk onze lotgenooten ||p aan te bieden. De goede baan van ons streven hier is zeker wel deels te danken aan hem die H daarvoor de verantwoor- i ' ' 1 delykheid op zich ge- [j, y'-lf WËËËSÊÊÊÊÊÊÊ. nomen heeft, en geen moeite spaart onze wer- CoJone king tôt het welzyn aller Vlamen hier te ver-gemakkelyken, aan hem die met een helder loorzicht het edel en rechtvaardig streven om recht in eigen taalbelang der vlamingen doorvoeld heeft, en ook de werking der Ylamingen hier hun vlaamschen geestwakker te houden en te versterken, van harte genegen is. Het is dan ook met een ware voldoening dat wy hier in 't nummer 23 van „Onze Taal" het artikel „Uit Colonel Bogen. Giistrow" lazen ; het doet ons waarlyk goed aan 't harte te zien dat onze vlaamsche broeders zich daar ook nu druk in de weer zetten, en met een niet te onderschatten iever de handen aan 't werk slagen. Hunne beste krachten hebben zy vooruitgezet om hun programma met viervoudig doel tôt het welzyn van hunne makkers door te voeren. De machtige schare Ylamingen die daar nu uit verschillende kampen is samenge-bracht, zullen dit op-treden zeker wel met vreugde begroet hebben en er het hunne toe werking goede gevolgen hebbe, en hunne voor-Éj mannen ermêe 'n ryken byval inoogsten : en H dit wenschen wy aller- Het eerste doel van 19 hun streven dat daarin bestaat, op aile gebied H9H ons weekbladje te steu-nen en er aan mede te werken — een goed middel om met ons in jvoeling te blyven — is pMSjj ons hoogst aangenaam, daar wy ons blad graag door ernstige en dege-'y'16 bydragen willen g verhoogd zien aan gee- Wy willen dan ook •- met de beste gevoelens de werkzame hand, die Bo?en- ons van daar toe- gestoken wordt, met warmte drukken en hun het oprecht gemeende gastvrye „Welkom" toeroepen. Wanneer wy zoo wederayds, wy hier en onze vrienden in Gûstrow, broederlyk samenwerken voor het verwezenlyken van hetzelfde doel en uit aile werkingen, zooals wy hier steeds gedaan hebben, laten uitstralen dat wy immer onszelf zyn en trouw uit overtuiging de vlaamsche zaak willen dienen, en trachten wél te doen voor

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods