Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

506 0
17 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 17 February. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 20 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/b56d21sm2n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL Nr. 88. We< . . I - .»- . ' 1 ^ ■' " "■->- ■ M-.-.j L-H r. ■<_.._ ^ X !_!■. |>J t.rV VJCC.I-* U IV T\ t. IC. U I UOM ^-UU tj [- tN C. ". eekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 17? Februari 1917 Taal en Nationaliteit. <3^-©-<^> IL De dag der wereldvrede zal een dag van wereld-vreugde zijn. Met heel onze ziel haken wij naar een mensch-dom dat de harde scliool van opgedrongen opoffering voor het gemeenebest niet meer zal behoeven en voor meer nut en met minder kosten opgaan zal in broederlijke gelijkheid en frisch geluk ! Maar de wereldvrede heeft de wereldheerschappij van het banale en overal-gelijke, heeft het plat-rollen van aile verscheidenheid, heeft het uitzieden van elke nationale eigenaardigheid niet van noode ! Houdt op stoffelijk gebied, ook voor verstand en kunst, vrijhandel in eere ! Maar nog andere levensbehoeften heeft een volk dan goedkoope kleedij en voeding, dan snel nieuws over vreemde wetenschap en kunst. De roeping van een volk ligt, evenals die van den mengeh, in de geheele ontwikkeling van zijn leven. Een volk heeft een bestaan, buiten het gaan en vertrekken, buiten geboorten en sterf-gevallen der individuen. Een volk moet leven voor Recht en Schoonheid! Daartoe heeft het kracht en genie vandoen. Luistert dan wel, want dit is het voornaamste: Er is geen kracht buiten karakter. Er is geen genie zonder persoonlijkheid. Karakter is in den levensstrijd een heel ander wapen dan kennis. Karakter is wilskracht, fierheid, zelfbetrouwen. Hoe denkt ge dat ge de wilskracht zult ont-wikkelen als ge gedurende eeuwen een volk laat leven in onrecht ; als gedurende eeuwen aile kinderen uit de lagere standen zich vernederd moeten gevoelen tegenover beambten, rechters, onderwijzers van hun eigen land welke de taal niet kennen die de hunne is ! Hoe denkt ge dat ge fierheid zult aankweeken in een land waar de kleinkinderen zouden blozen over de onwetendheid der grootouders, in een volk tôt wie ge zegt : ontleer uwe taal die tôt niets goed is en gaap u blind op de taal eener groote natie. Hoe denkt ge zelfbetrouwen te houden in een volk dat ge losscheurt van zijn eigen verleden en dus mistrouwen inboe'zemt voor al wat vroeger geweest is of gedaan werd ; in een volk, dat eeuwen zal moeten leven zonder voeling tusschen hoogere en lagere standen ! Zoo'n kunstenmakerij kan niet helpen. De toestand ligt niet in 't verlooehenen der eigen hoedanigheid, in het afbreken met het verleden, in het prijsgeven der taal; de toekomst ligt in het volledig ontwikkelen van het eigen karakter naar den zin der eigen oorspronkelijkheid. Leert ons volk dapperheid, fierheid, rechtvaardig-heid : dat is wat anders dan Fransch. Er bestaat nergens een modevolk of een ideale taal, die beter dan aile andere geschikt is voor beschaving. Men noeme dat modevolk! De ware vooruitgang ligt hier zoomin als elders in naâperij, maar in volledige ontwikkeling der verscheidenheid en het kenmerk zelf dier verscheidenheid is de taal. Het volk dat voor een nuttigheidsreden in staat zou zijn zijne taal op te geven, is een verloren volk.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods