Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

562 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 30 June. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 16 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9k45q4sn89/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL Mr lOfi Weekbladie voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 30e. Juni 1917 DE GEEST AAN' T FRONT Hoe de moderne vlaamsche gedachte ook doc onze kameraden-aan-'t-jkont krach tig bevestigd e verdedigd wordt, blijkt uit de volgende regele ran een artikel ons do or DE EENDBACHT va 16 Juni 1917 overgebracht, uit het LIMB VRGSCj STUDENTENBLAADJE — ■een gehektogra/eer ijd schriftje dat in de Belgische loopgraven va tchijnt". s Zoo staan wij ook weer voor de laatste daa van den "Raad van Ylaanderen". Eene uiteei zetting der feiten, voorzoover ze volledig en jui hier bekend zijn, heeft in de bladen gestaan -niet beoordeelingen van verschillenden toon. Wat hier volgt zijn enkel eenige beschouwii gen, weêrgevend den indruk bij menigen. do< die feiten teweeg gebracht. Het is onjuist te beweren, dat, door het fe zelf, dat ook de Duitschers die scheiding voo staan, daarin een gevaar ligt voor België. Ni< ailes wat het vijandelijk bestuur invoerde is i zichzelf en noodzakelijkenvijze nadeelig voor or land, al zoeken zij dan ook vooral door de ve deeling die er van voortkomt, er partij uit l trekken, tijdens de bezetting. Eenige jaren gel< den stelde de Waalsche professor Defourny, va de hoogeschool van Leuven, in de Revue Social Catholique de Bestuurlijke Scheiding voor als d meest gewenschte regeling voor België De ta: schenkomst van het Duitsche bestuur verande: niets aan den grond dier zaak ; en het is da ook niet met groote volzinnen en scheldwoordei dat zij wordt opgelost, noch door 't geschrijf va al-wetende peramannen, doch wel door ernstig stlldifi fin nnbfivnovnnrrlfif'tn nndprrnplr En veronderstelt dat de Bestuurlijke Scheiding met het Belgisch belang niet vereenigbaar is, doch dat daarin de eenige redding ligt voor Vlaanderen, dan dient ze toch toegepast : want WIJ ZIJN EERST VLAMINGEN EN DAN BELG ; Vlaming zijn wij door de natuur en van Godswege, Belg zijn we enkel door 'n politiek verband. Waar hoofdbelangen van de Belgische natie het vergen, willen wij voorzeker bijkomende Ylaamsche belangen slachtofferen, doch MOEST HET BLIJKEN, DAT ONZE LEYENSBELAN-GEN ALS YLAMING NIET OVEREEN TE BRENGEN ZIJN MET HET BELGISCH BELANG, DAN ZOU ONS YLAAMSCH BELANG VOORGAAN, EN EEN OMWENTELIN G WARE, ZOO ALLE ANDERE MIDDELEN NUTTELOOS BLEYEN, IN DIT GEVAL GEWETTIGD. Op dezelfde wijze moet ieder persoon, .moet iedere fatnilie, afstand doen van sommige voordeelen ten bate van de gemeenschap, doch er zijn persoonlijke belangen — b. v. ge-wetensvrijheid, — er zijn familiebelangen, die voor geen enkel zoogezegd algemeen belang mogen onderdoen. 't Zelfde geldt voor de levens-belangen van ons ras. Moest de Belgische eenheid slechts mogelijk blijken ten nadeele der Ylamin-gen, dan is die eenheid een wantoestand. Van Ylaamsch en ook van Belgisch standpunt uit moet dus dit vraagstuk onderzocht en het is verkeerd zich daarover lichtvaardig uit te laten. Wij betreuren, dat Vlamingen er toe werden gebracht het heil voor hun volk te zoeken bij den vijand. Wij denken echter met bitterheid aan dat onvaderlandsch regiem waaronder Ylaanderen ge-bukt ging sinds lange jaren, en waaraan, ondanks aile pogingen onzer voormannen, zoo goed als geene verandering was gekomen, waaraan zelfs

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods