Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

341 1
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 12 August. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qz22b8wm6m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Shakespeare. (1564 - 1616). In 't gewoel van den oorlog is de 300ste ver-jaardag van Shakespeare's afsterven bijna onopge-merkt voorbijgegaan. De nieuwsbladen hebben ons ergens in een hoekje van de derde bladzijde medegedeeld, dat in Engeland en ook door som-mige letterlievende genootschappen in Duitschland de groote Willy herdacht werd. In vredestijd had het publiek ongetwijfeld meer aandacht gewijd aan dit huldebetoon en meer belangstelling gevoeld voor het wezen van den engelschen dichter, die niet alleenlijk groot is op zich-zelf, maar wiens beteekenis nog voornamer wordt door het historisch oogenblik zijner verschijning. Shakespeare is gestorven twee jaar voôr het begin van den dertigjarigen oorlog, (den eersten europee-schen krijg), die door het eindverdrag van Westfalen (1648) voor eeuwen de blijvende staatkundige verdeelingsvorm van ons vasteland heeft bepaald. Hij is geboren (1564) in eene maatschappij die nog gistte en in werking was onder den wijddra-genden invloed van de hoofdgebeurtenissen der vorige eeuw : de hervorming, terugkeer naar den geest van het christendom der apostolische tijden, de liergeboorte, terugkeer naar den geest van de grieksch-latijnsche beschaving, en de aarclrijkskun-dige onideklingen, nieuwere uitbreiding van koop-handel en aanvulling der wetenschap. In de eerste ligt de oorsprong der protestanten, in de tweede de oorsprong der humanisten, in de derde de oorsprong van een nieuwen socialen stand, de burgerij, klas van de geldbezitters die eens zal optreden tegen de klas der grondbezitters, den adel. Shakespeare heeft natuurlijk ook de geschiedenis van zijn tijd meegeleefd, als oog- of oorgetuige en dikwijls als werkend onderwerp. En die geschiedenis, wat oravat ze ? In Frankrijk, de godsdienst-oorlogen, de St-Barthelemy en, na de politische kentering, het Edikt van Nantes; in de Neder-landen den strijd voor onafhankelijkheid van "Willem den • Zwijger en zijne " geuzen „ tegen Philips II van Spanje met zijne ongewenschte en verwenschte belastingen, bezettingen en inkwisitie-raden; in de zuiderprovinciën de verovering door de spaansche troepen, en den val van Antwerpen (1595) die naar Engeland een groot getal vlaamsche kooplui en werklieden doet uitwijken ; op zee de nederlaag van de spaansche vloot (de * onover-winnelijke „ Armada), die aan de engelsche handels-schepen de zeeën opent ; de rondreis om de wereld van Sir Francis Drake (1578) en het stichten in 1600 van de East-India Company; in Moscovie (het toekomstig russisch rijk) het inbrengen van de lijfeigenschap d. i. de verslaving van den moesjik (boer) aan den boïaard (edelman) en te Moscow, in 't midden van dit slavisch-oostersche bescha-vingsterrein, de ontwikkeling van een kolonie Europeërs. Shakespeare was tijdgenoot van Montaigne, en dezes " Essais „ las hij met groot genoegen. Het beruchte " to be or not to be „ van Hamlet is net een paraphrasis van het " que sais-je ? „ van den franschen scepticus. Een andere tijdgenoot was Lord Bacon, later genoemd de vader van de experimenteele wetenschap, omdat hij de eerste is geweest die voor het navorschen der natuur-wetten de waarnemingen, afleidingen en proefiie-mingen als nauwkeuriger arbeidsmethode voor-schrijft.En terwijl, aan den overkant van 't kanaal, de Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 12e. Augusti 1916 Nr. 63.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods