Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1389 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 30 June. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f47gq6s52s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL. I Nr' ,8' | Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 30? Juni 1915. IJan Hus Het concilie van Constanz (1414-18) dat over het westerlyk Schisma besliste en den waren paus aanduidde, heeft ook nog een byzondere wichtig-heid wegens de veroordeeling van Johannes Hus. Deze Hus, een Bo-hemer, geboren in het jaar 1373, reeds een welgekende predikant en een beroemde leeraar op de hoogeschool te Praag eu biechtvader van de gemalin van den vromen koning Wenzel, had de schrif-ten van den engelschen Wykliff leeren kennen, zich ervan de grond-beginsels toegeeigend en was als strenge boetprediker, koene be-stryder van kerkelyke misbruiken, onder an-dere den aflaatshandel, opgetreden. Tezelvertyd had hy als ieverige patriot, tydens zyn rec-toraat op de hoogeschool, de Boheemsche eischen ingewilligd, het-geen hem hatelyk maakte by de Duit-schera die van nu af aan Praag verlieten en de Leipziger universi-teit bezochten. De paus riep hem ter verant-woording op en daar hy weigerde werd hy van zyn ambt ont-slagen en verbannen. Nu nam Johannes Hus zyne toevlucht tot het volk dat hy met zyne vurige predikingen aanhitste en hy riep den naam van het onzichtbare, ware kerkhoofd, Ohristus, in. Hieronymus zyn vriend verbrandde de pauselyke banbulle... Voorzien van een vrygeleidebrief van Sigmond, die hem zekere heen-en terugreis waarborgde, wae Stadhuis te Cassel. Hus eindelyk voor het concilie verschenen om aanwezig te zyn by de uitspraak over zyne zaak. Noclitans, spyts den keizerlyken geleidsbrief, werd hy korts na zyne aankomst aangehouden op pau-selyk bevel en in een gruwenden kerker ge- worpen. Sigmond, die eerst later aankwam, was weliswaar misnoegd we-gens de miskenning van zyne macht, maar toch liet hy den ketter aan het vonnis van het concilium over. Of-schoon zekere hervor-mingen nastrevend, wilde het concilie in geen zin de onfaalbaar-heid van de kerke en zyne uitspraak zien in twyfel trekken : Hus echter, het aanzien der kerkvaders trotsend, vond zynen steun in zyn geweten en het heilig Schrift en weigerde aan de veroor-deelde dwalingen te verzaken. Het concilie veroordeelde hem : men ontnam hem de prie-sterlyke waardigheid onder de vreeselykste verwenschingen en men leverde zyn lyf den dood en zyne ziel den heïle-geest over. Biddend, psalmen en lofzangen zingend, stapte hy tus-schen een opeenge-drongen menigte den brandstapel op. Zoo stierf hy op 6 Juli 1415. Zyne asschen werden in den Ryn verstrooid. Een jaar later eindigde zyn vriend Hieronymus op dezelfde wyze, op dezelfde plaats en met dezelfde hardnekkigheid. Hus, op zynen naam wyzend die in 't tjeekisch „Gans" bediedt, had gezegd : „De gans is een zwak en tamme vogel en neemt geen hooge

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods