Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

593 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 11 July. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 28 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4746q1tj3t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

8Si.yXAANllr.Kf'N IS GHOUT r7IT~~TTlJ1 ï AENtrElTM N° 153.-154. ii JULI-NUMMER Qôttingen 1918. Elfde Julidag wcis vôôr 1914 misschien ivel de ) eenige dag waarop de wteeste vlaumschgezinden er > naar streefden — d. i. veeltijds niet-bereikt'n — < hun klerikaal oj antilclerikaal plunje af te leggen om als bewuste deelen van den vlaamschen stam < den vlaamschen blijdag te vieren Dat was de tijd î van de dood-enge horizontjes toen de dwergen '/ zaten te klappertanden in de schaduw van elkan- ? ders nietigheid. En, alhoewel ook in de beste ! vlaamsche steden de/tige lui het niet heusch vinden j konden dat Vlamingen er door de Elfde-Juliviering telkenmale weêr gingen aqn herinneren dat l cens — in 1302 op de Groenitigherkouter — de fransche hoovaardij en bralle overmoed zich dood l liepen op vlaamsche burgerdtugd en goedendags ; ( toch wou men dit ten flotte nog graag over t hoofd zien daar 'n Elfde-Juli-viering maar weinig méer aanhad dan 'n paar uurtjes lawaaierig leven in stoet en vergaderzaal. Hoe vreemd het ook klink'e \ toch is het waar dat ive vôôr 1914 zoo zeer in > belgische halfheid verdompeld lagtn, zuozeer als J individuen en als leden van de vlaamsche ge- < meenschap vermuilezeld waren dat we niet den { dieperen zin van de brandletters die ons uit de \ geschiedenis aangloeien begrijpen konden. De "belg" als zoodanig kon a-priori niet den dieperen zin van dien symbolischen dag vatten. De *belg" , kan zulks ook nû niet, èn zal het nooit kunnen. { Wél de Vlaming. Want, nu onze vlaamsche natie J zich in 'n vlaamschen staat verwezenlikt heeft ; \ nu de Vlaamsche Beweging zich omgord heeft \ met de staatsgedachte ; nu eerst staan wij vôôr 11 Jidi, voor de helden van 1302 als voor be- kenden, voor trrienden die we begrijpen in hun > diepste wezen, voor broeders. j Dat de franskiljons grinniken in onmacht om onze vlaamsche Icoppigheid en onzen dwarschen ml Dat de passieven de parodie van "hunne elfde-Juli-gedachté" als \i vloek voelen branden op hunne lamme zielen. Dat aile niet-aktivisten vrij verder hunne onvlaamschheid, onvolkscliheid en lamlendigheid schuilen onder voorwendsels van holle mooie woorden en drogredenen. De moedigm beheerschen de wereld. Ook in Vlaanderen. En evenals in 1302 de moedige kerels van de Groeningherkouter de wet van hun wil met bloed schreven, zoo ook schrijven wij jong-vlaamsche krijgsgevangenen de wet van onzen vlaamsch-natipnalen wil op den krakenden kop van Havere, zegezeker. Hulde aan U allen die in Vlaanderen op dit uur degenen viert *cier geest gij hebt doen herleven, wier daad gij hebt begrepen en tôt de uwe gtmaakt. Hulde aan U allen die in de interneeringskam-pen met ons, krijgsgevangenen het symbool aan-sehouwt van 'n door eigen wil vrijwordend Vlaanderen, en uw daden ernaar richt. Hulde aan U allen die den oproep 11 Vlamingen gedenkt den Guldensporendag" met het grootste offer dat 'n mensch brengen kan beantwoord hebt, en, die ginds, nabij den Groeningherkouter hebt kunnen sterven omdai ge meendet voor Vlaanderen te strijden. Hulde bizonderlik aan U, Aktivisten van den IJzer, die trouw blijft aan de leus van Groeninghe, die uwe beproefde lijven nog rijk aan klauwaerts bloed voelt, — en uw klauwaertsdaden in de groene gezichten der Haversche leliaerts smijt. Aan U allen, hulde. P. VAN ROSSE M, Luitenant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods