Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

407 0
26 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 26 January. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 06 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nz80k27m68/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL «Jr. 46. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 26.? Jan. 1916 De Verdeeling der Krachten. Lyricos : In onze stad wonen zestig' personen die zicli onledig houden met goede werken, waar-aan zy een groote zorg wyden en blyk geven van een oftervollen iever. Zy maken deel uit van zestig genootschappen, die evenveel ondersckei-dene werken vertegenwoordigeu ! Ieder zestiger staat aan 't hoofd van een dier maatschappyen en ievert tevens ook nog mede aan de negen en past evengoed op de leden van al de andere genootschappen die buiten zyne verlichte en weldadige stad zyn ingericht Wy richten niets goeds meer uit omdat wy te veel doen. Onze koortsige, ylende daderigheid slyt ons af zonder by einduitslag iemand te nutte te zyn. Aange-jaagd door al hetgeen rondom ons niet in de rechte lyn loopt, door al hetgeen lydt en te wachten ligt op verbetering, hervorming of De Stadhalle in Hannover is een groot koepelgebouw van 80 m. middellyn voor groote kiinstwoostellingen. De Koepelzaal bevat 3700 zitplaatsen voor de toehoorders. 700 plaatsen voor zangers en 120 plaatsen voor rnuziekanten. De kleine feestzaal bevat fiOO personen. vyftig andere. De gezamelyke voor den dag gehaalde werkdadighèid is buitengewôon groot, de gewonnene uitslagen uiterst gering in ver-houding met de aan 't werk gezette krachten. Indien elke persoon enkel belast was met de verantwoordelykheid en het beheer van een enkel werk en indien zy al hare krachten en zorgen aan die enkele genootschap wyden kon, zou de uitslag merkelyk beter worden ; mon zou meer werk verrichten en min overwerk en zenuwover-spanning zien by die weldadige lieden. Ik meen dat Lyricos hiermee grootelyks gelyk had en onder die paradoksale vorm een in-'t oog-springende waarheid verkondigde. Overal immers geldt dezelfde opmerking en zyne kritiek afschaffing, zouden wy willen springen lyk wind-honden ; maar daar ailes, ailes haast heeft, loopen wy van het eene werk naar het andere. Onze zwarte Congobroeders en de oude stratenkeerders, de stryd tegen alcoolismus, de scheidsgerechts-vraag, de koninginnebloem en de onderlinge bystand roepen samen onze aandacht in en, daar wy ons verplicht voelen ons met ailes en allen op te houden, geven wy aan elk vraagstuk en honderden andere nog een mooie brok van onzen tyd, van onzen geest, van onze belangstelling, van ons vermogen, van onze moeite. De mensch-lievendheid reikt echter niet toe om ons leven aan te vullen ; wy willen meer nog, wy smachten om ailes te kennen, ailes te weten, ailes aan te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods