Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

742 0
14 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 14 September. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/p55db7ww6p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL Nr. 160. Weskbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. yten-Grabow, Gottingen, Gûstrow, Munster, Soltau, enz. 14 September 1918. Min- of Meer- Het is een niet te loochenen feit dat het Activisme de vôôr-oorlogsche Vlaamsche beweging in een acuut stadium gebracht heeft en dat haren ontwikkelingsgang niec zonder invloed gebleven is op de passieven. En als verhaugende uitwerking van dien invloed kunnen we aanstippen dat de benaming activist, die gebruikt wordt als tegenstelling tussclien den strijdenden Ylaming, die gebruik maakte van den oorlogstoestand en den passivist die wachten wilde tôt na den oorlog, geen reden van bestaan meer heeft aedert er geen zwijgers meer zijn in. de Vlaamsche beweging, sedert de zooge-genaamde passieven ook spreken van onmiddellijke benoeming en onverwijlde reorgani»atie en sedert hun leider Frans Yan Cauwelaert ook inziet dat de oorlogs-toeotand door de Vlamingen moet uitgebaat worden en hij een mémorandum aan de Engelsche regeering richtte. Waar geene passieven zijn, zijn ook geene activisten en de algemeene naam van voor den oorlog, flamingant, kan terug gebruikt worden voor beiden. Maar, er zijn nu integendeel in de algemeene Vlaam-sche beweging minimalisten en màximalisten. De Vlaamsche mensjewiki of de leden van het Vlaamsch-Belgisch-Verbond eischen : a. vervlaamsching in Vlaanderen van het onderwijs, in al zijn graden en al zijn vertakkingen ; b. indeeling vai het leger in Ylaamsche en Waalsche eenheden, hulpdiensten, krijgsinrichtingen enz., volgens de beginselen, neergelegd in het veralag der legercom-missie van het Ylaamseh-Belgisch Verbond ; c. vervlaamsching van de openbare besturen eu van het rechtswezen in en voor Vlaanderen en de hervor-mingen van de middenbesturen, welke voor de volledige doorvoering van dit beginsel vereischt worden. "Bij de toepassing van deze beginselen kunnen voor Brussel en voorstedei 'tzonderinçsbepalingen worden gemaakt, maar zonde j brften ir.et het bçgfffij&l dat deze gemeenten histoiAh en werkèlijk behooren tôt het Vlaamsche *r%la:e 'lv'. • — " f Voor de verwezenlijking van deze hervormingen kan / het VI.-B. V. echter geen beroep doen noch gedoogen S -*»-op buitenlandsche staat»machten. De Vlaamsche taal-f *2 kwestie is een binnenlandsch vraagstuk, dat door eigen# /ï* kracht van ona volk zelf tôt volledige oplosaing karf SS3 worden gebracht, in een alzijdig vrij België, dat getrou i s» is aan zijne traditioneele politiek van evenwicht." | •• Maar toch asht de leider Frans Van Cauwelaert h$t noodig «en beroep te doen op Engeland. Hij gedoofet dus wel een tusschenkomst van buitenlandsche 3taatiç-machten. Er is meer Van Cauwelaert is nu in***"»--Frankrijk en stelt zich waarschijnlijk in verbinding met de frontpartij. Er loopen reeds geruchten dat hij zich aan 't hoofd dar frontpartij gesteld heeft. Hij zou dus dubbel spel speleia : en door de eigen kracht van ons volk zelf tôt volkdige (l«es zijne) oplosiing komen en door den steun der Entente. In elk geval zal hij trachten de frontpartij in te dammen tusschen de dijkjes zijner opvatting. Gaat het niet, dan zal hij een schéma voor een akkoordje zoeken en zoo zal hij meteena te staan komen aan 't hoofd eener organisatie dewelke "na ? den oorlog naar 't geweer der revolutie zal grijpen, krijgen de Vlamingen hunne rechten niet". De Vlaamsche Bolsjewiki, of de zoogezegde activisten, brekeu af met de regeering van Havere en hebben een eigen Vlaamsch organisme ingesteld. Zij eischen niet meer de rechten bij hunne verva,llen-v«rklaarde Doema, willen zelfs niet dat door een internationale overeen-komst op de vredeskonferentie de vraag opgolost worde, vermits men de vrede»gezanten voor een voldongen feit wil stellen, maar willen nu hunne Vlaamsche theorieën in praktijk stellen, en streven niet naar een zweem van zelfatandigheid, maar naar de , grootst bereikbare zelfstandighcid. En om dit te doen beginnen ze, volgens de Belgische tradities, eerst kibbelen over programmai. Een hunner voorman;ien schrijft zelfs: "Wel neen, 't is hoegenaamd gevaar voor de eendracht in het aktivism over d^ !w«e stroo-■wages te p 1-aton 't is veeleer verhdUgend, zooala we J reeds vroeger deden opmerke'n, dat de noodzakelijke en onvermijdelijke indeeling, in een linker- en rechter-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods