Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

624 0
03 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 03 February. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 27 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qf8jd4qw88/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL Nr. 86. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 3? Februari 191 Het Vlaamsche Lied. m. Daar het lied sedert Schumann een meei huiselijk karakter heeft verkregen, zullen we 's avonds rond den haard of 's zomers, in he stemmingvolle uur der schemering, met de innig< poëzie van het lied den alledaagschen sieur var het huidige bestaan verdrijven en in onze naastf oingeving de liefde voor waarachtige kunst doer ontstaan. Onmeedoogend moeten we aile prulle-mannen en toondichters van zeventienden rang uii ons huisgezin verbannen: ons kunstgevoel moe' klaar en helder blijven, mag niet vertroetelc worden door zouteloosheid en wansmaak. Mei zuster of broer zullen we in samenzang of -spel die schoonheid nog tienmaal verhoogen en ook den eigen muzikalen zin verscherpen. Yooral bij de juftrouwen zullen we onzen krachtigsten invloed aanwenden om de on-dichterlijke, valsch-sentimen-teele romances, als " l'Auto-Dafè", "Silvio Pellico'' "Brise des Nuits" e. a. te bekampen en te verwerpen. En gebeurt het al eens dat we hun door de een of andere gebeurtenis, een geschenk aanbieden mogen, dan zullen we onze keuze doen tusschen de roerendste bladzijde van onze ylaamsche meesters, ook wel de schalksche Voorspelling van den Koekoek van Jef van der Meulen, die hun vertellen zal wanneer... ze liuwen mogen. Hebben we kleine broertjes of zusjes, van iongs af zullen we de liefde voor ons Vlaamsche lied in hun jeugdige harten doen ontstaan. We sullen ons wel wachten het beneden onze waar-ligheid te stellen hun enkele kinderliedjes aan te leeren, integendeel zullen we steeds gedenken dat ook de grootsten onder de grooten voor de kleinen schreven. Beethoven, Schumann, Weber, Saint-Saëns beoefenden het vak. Als dat ailes in ieder gezin toegepast wordt, zal een machtige spoorslag aan de kunstenaars gegeven en een schat van schoonheid en geluk voor iedereen opgesteld worden. Liefde voor de kunst zal een simpele gewoonte, een behoefte worden voor ieder individu. Men zal uitvoeringen bijwonen, gegeven door groote zangers; medehel-pen aan dat px-achtig werk : de liederavonden voor het volk, een der degelijkste middelen ter ontvoogding van ons volk ; voordrachten over muzikale vraagstukken gaan hooren, er boeken en studies over lezen, zich abonneeren op muzikale tijdschriften en talrijke andere middelen aanwenden ter verspreiding van het lied. Aan dat ailes kan ook de onderwijzer machtig medewerken. Ook op dat gebied moet hij de hervormer zijn, de grondlegger van de nieuwe opvattingen, de baanbreker van den vooruitgang. Hij vooral kan inwerken op geest en gemoed van het jeugdige kind, hij vooral moet zich op de hoogte houden van de kinder-muzieklitteratuur. In de laatste jaren werd het kinderlied een lieveling-genre van vele komponisten. Jacques Dalcroze in Zwitserland; Beinecke en Taubert in Duitschland; Moussorgski, de geniale grondlegger van de moderne muziek, in Rusland; Yiotta, Yerhulst, Van Tusschenbroeck en Van Rennes in Holland, en, om er slechts enkelen te noemen, Benoit, Blockx, De Boeck, Andelhof, De Vestel, Van Nieuwenhove en Jan Broeckx bij ons, verwierven een mooi-klinkenden naam met hun puike kinderliederen. Aile eentonige, zagerige deuntjes moet de onderwijzer verbannen uit zijn klas, om hare

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods