Onze Temschenaars

1716 0
01 January 1919
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1919, 01 January. Onze Temschenaars. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4746q1t140/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 18. Met toelating der krijgsoverheid) Januari 1919 PRIJS : voor Burgers fr. 0,25 Yoor Soldaten, KOSTELOOS. Onze Temschenaars - UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTERYS - a) de soldaten weadeo zieh tôt : Oktaaf BULTERYS, sergent, C. B, M. H. Le Havre. bj de vlncbtelingen tôt : CL. DE LANDTSHEER, Z 215, Veldleger. c) onze Tomschenaars uit Hollaud tôt : Aug. BRYS, p/a M Yan Daele-Brys,Kouterstr. Temsche H ÎEBWAAB 1910 ! « Onze Temschenaars » wenscht aan ai zijne lezers een hartelijk en gelukkig Nieuwj&ar ! Nu we eindelijk de zoolang betrachte verlossing beleven, zien we met zeker-heid het woord VREDE opdagen, 1919 zal dus het jaar van de vrede inluiden, het jaar van de bepaalde we-derkeer naar de haardsteden. Weze het weldra ! Nog zijn de rneesten onzer jongens ver van Huis verwijderd en verbiijven in Duitschland of in verre earniezoen- o steden van ons land, nog is het solda-tenleven ruw en hard, maar nu staan we niet meer hopeloos voor de benarde levensvraag nu is het uit met het bioedver^ieten... Nu mogen we met gerustheid zeggen: nog zooveei dagen ! Helaas, hoevelen hadden niet dit ge-luk ; vergeten wij nooit onze marte- % t « j laars,die ginder aan den Yzer en elders j onder hun zwart houten kruisken rus-l ten. Dit jaar brenge ons dus de bekroning j van 4 lange jaren lijden, dit jaar brenge l ons weder 't huis... in onze haardsteden \ Nu de bloedige strijd is uitgestreden, | wacht ons de strijd voor Vlaanderen ; j hand in hand dus vooruit, onwankei-baar zooals we aan den Yzer stonden, overal en onbewimpeld ons gedacht ge-zegd en .. Vliegt de Blauwvoet ? Storm op zee ! De Redaktie. Oproep aan de Burgers van Temsche! Sedert bijna 2 jaren stond het nederige front-bladje « Onze Temschenaars » onze jongens moedig ter zijde. Zooals allen weten, werd dit bladje kosteloos aan aile SOLDATEN en YLUCHTELINGEN van Temsche gezonden. Wat onze jongens leden aan den Yzer?... binst die harde hopelooze lijdensdagen, die traag en droevig elkaar opvolgden. In water en modder stonden zij tôt aan de knieen in de | loopgraven, onder een regen van kogels en ; bommen, in vocntigheid en koude sliepen zij ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods