Op-signoorken

1844 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 April. Op-signoorken. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dv1cj88p9d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

jsten Jaargang Nr 4 15 April 1914 Geïllustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes Signoorken :: Verschijnt den lslen en den 15dcu elker maand :: Te verkrijgen bij de voornaamste dagbladverkoopers Abonnement : fr. 1.25 per jaar — Per nu m mer 5 et11 Bijdragen en abonnementer worden ontvangen : Oranje straat, 104, Antwerpen Onze Kindervrienden. Alfons De Cock Nu reizen we niet meer naar 't Verre noor-den; we trekken niet meer over de Oostergrens naar 't laud van den Rijn, maar we blijven hier in onze Vlaamsche gewesten, we blijven hier in onze oude Sinjorenstad. Daar vinden we ook een kindervriend, M. A. De Cock, een grooten ■ kindervriend zelfs in woord en in daad. Met «de daad»,omdat hij voorheen de kinderen leerde . lezen, schrijven, rekenen, en hnn al het mooie van onze \ laamsche gewesten leerde zien en begrijpen. Ge raadt voorzeker al dat hij onder-wijzer is geweest. — Met «bet woord», dat wil zeggen, dat hij in zijti geliefd Vlaanderen, met de menschen veel omging, hun gewoonten en hini zeden nazag, hun bijgeloof bestudeerde, maar vooral hun oude sprookjes en vertellingen afluisterde, en die dan navertelde in mooie boeken, welke oyeral in België en zelfs dâarbui-ten yerspreid zijn. Die boeken zijn zoo gewaar-deerd, dat er verscheiden met een prijs be-kroond werden, door een Akademie,die de bes-te boeken door Belgische schrijvers uitgegeven, moet nazien. Soms werd M. De Cock in zijn opzoekingen geholpen door andere personen. Vooral voor de vertelsels. Een zijner voornaamste mede-wèi'kers is M. Pol de Mont, ook een Antwerpe-naar, dieu ge ook a lien kennen en eeren moet. Hij was vroeger leeraar aan 't Koninklijk Atheneum, thans bestuurder van on s Muzeum van Schoone Kunstein. Nu noemen we maar en-kele boeken op, en wanneer ge ooit in de gele-^enlieid komt, er een van te lezen, zult ge ee-nige aangename uurtjes doorbrengen; dat ver-zekert u Op-Sinjoorken. Ziedaar dus enkele zijner werken : Uît de Wonderwereld ; Rond den Heerd; Na-tuurvsrklarende Sprookjes, twee wel verzorgde boekdeelen, welke bijzonder voor prijsiiitdeelm-gen geschikt zijn. Met M. Pol de Mont gaf hij uit : Dit zijn Vlaamsche Wondersprookjes; Dit zijn Vlaamsche Vertelsels; Zoo vertellen de Vlamingen. Die boeken zijn te verkrijgen in den Neder-landsehen Boekhandel, Bestuurder H. Smeding, St.-Jacobsmarkt, 50, te Antwerpen. Hier yolgt nu één der honderden sprookjes door hem verzameld j we hopen dat het U wel bevallen moge. Oorsprong van den Uil Er was een s een man en een vrouw, die vroeger in wel sta nd geleefd hadden en zieh thans in de diepste armoede bevonden. Op zekeren dag waren zij naar buiten ge-gaan om dood hout te rapen, en bij 't over-springen van een heg, vonden zij < een boon, maar een boon zoo dik al s een noot.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Op-signoorken belonging to the category Liberale pers, published in Kapellen from 1914 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods