Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

482 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 May. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Seen on 25 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4m91835145/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

/..n/luO" 3 \Ifti 11114 ». > . .. , Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar, iff-iBfffmfi iurnuiif ■ ii 11 POLDER EN KEMPEN [ Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad InscliLrijving"sprijs : ■ 3,io fr. per jaar. I Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. I Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en Il al de postkantoren. Drukker- Uitgever ; A, DE BIEVRE BRASSGHAAT Aankcndigingen : Volg-ens tarief. Brieven, p«kken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden Iffagontaxe te Merxem ■ Bij toeval vernemen wij dat er nogmaals ■en brochuur verschenen is, — ditmaal ■en grauwe ofte grijze, — als antwoord lot de gele en dat Polder en Kempen ■aarin beknibbeld wordt in de volgende ■woordingen : ■n't Is heel gemakkelijk en voordeelig Bis men gansch alleen over een blad kan Bschikken.om zijn persoonlijke gedachten Bgang te doen vinden bij het publiek. » ■En verder : ■...« de verslagen in een weekblad ver-Bhenen, waren partijdig opgesteld : ailes Bcet eerst de censuur passeeren ; de ^■evoeringen van de voorstanders der ■axe werden in hun geheel weergegeven, Bërwijl onze gezegdens maar half, of Bs-J; verbrokkeld werden aangehaald. » ■Vooraf weze gezegd dat wij het weinig Bdderlijk vinden dat men ons de brochuur Bietzond, waarin wij afgekeurd worden. ■Wat de hoofdzaak betreft, verklaren wij Han de onderteekenaars der brochuur : ■ i. Dat wij alléén meester zijn en beschik-Ben over ons blad en van geen enkel ander Bersoon of kleine kapel afhangen. ■ î. Wij laten dus aan alleman toe — in B»ver dit strookt met onze katholieke Brinciepen — zijn gedachten in onze ko-Bimmen uiteen te zetten, op voorwaarde Bochtans dat de inzender of iemand anders ■ii zijn plaats verantwoordelijk blijve en Besnoods zijn naam kenbaar make. ■ 3. De redevoeringen door ons opgeno-Buen vanwege de heeren Nolf, de l'Arbre Bu Van den Wyngaert waren op voorhand Bestudeerde en geschreven stukken, welke Bn de zitting van den Raad afgelezen ^Berden. Zulke redevoeringen opnemen ^fcdusgeenszins partijdigheid. ■ Wat de andere Raadsheeren hierop Beantwoorden hadden, waren geen rede-Boeringen uit den heele, en wij maakten Brvan wat we konden. ■ Wij zouden de heeren onderteekenaars Bens in onze plaats willen zien om een Bolledig verslag op te maken (zonder een Bnkel dossier te kunnen raadplegenj van Bittingen waarop men hevig discuteert Bver ingewikkelde zaken van bestuurlijken Bn gerechtelijken aard, waarover zelfs Beroemde rechtsgeleerden als MM. Ch. BVoeste en Sam Wiener moeten geraad-Bleegd worden. B Eenbewijs dat wij hierin geen partijdig-Beid gebruikten, kan men best uitmaken Blocr onze verslagen met die van Métro-BMe en Matin te vergelijken. B De drie verslagen waren nagenoeg eens-Buidend en gaven, — wij meer, de andere Bnin volledig, — getrouw weer wat ei Bdmdeld werd ; (( 't Zou moeten lukken Bk: wij aile drie slecht verstaan hebben, > Begde ons de heer Van Goethem van dt ^Ëlitrofiole, toen een raadsheer beweerde Bekere woorden niet uitgesproken te ■ Ten andere, wij houden ons reeds lan§ B®oeg met dagblad-schrijven onledig B® te weten dat men, op kongressen er Bpenbare vergaderingen, gaarne hulde Br®gt aan de pers. Doch zoodra die Belfde pers niet in het vaarwater schipperl B'^^die heeren bewonderaars of recht ■door-zee waarheid en het goede voor Btlat, dan heeft men er niets vcor ove: B® beknibbelingen. I 4' Wil men het nog beter weten, mei ■adervrage een van de talrijke personen ■die op de twee of drij fameuze vergaderin B aanwezig waren en ons verslag gele B® hebben en men vrage hun of de ge ■«achten uitgedrukt door ieder Raadshee ■overeenkomen met hetgeen wij geschre ■ Als wij een verslag schrijven, trachtei ■ w] altijd zoo getrouw mogelijk weer t Bjev® wat er gezegd wordt, maar, — orr ■ ^t dit overeenkomt met de gevoelen ■christelijke liefde, — wij vinden e Bjeri boosaardig vermaak in, aan he ■ Wokzeel te gaan hangen de hevige wooi ■ en er> beschuldigingen, welke politiek ■vnenden wel eens, in het vuur der be ■ spreking, naar elkanders hoofd slingere ■u -iierom nemen wij somtijds de scherp ■ ®*en eener discussie weg of gaan w ■jKkele onhebbelijkheden stilzwijgend vooi B men leze b. v. ons verslag.van vei BecJ® week, betrekkelijk de toelatinge ■ °t bouwen en den afstand van grond i ■ en Polderweg. Waren wij partijdig g< I, eest, wij hadden daar heel wat andei I ^en van maken ! Cl, DE BIEVRI I Goede raad wordt veel gegeven ; I Goede hulp is schaarsch in 't leven, ^ ^ ^ ^ iiriiM mliairii wmiiriiMi MUM'iuiap-iiiii—wi POLDER fr KEMPEN BRASSGHAAT Op Dinsdag, 5 Mei 19x4, stipt om 8 ure 's avonds, in de zaal « Schuttershof » bij Jozef Vinck, Bredabaan 162 Groot LIEFDADIGHEIDSFEEST gegeven door de Familie VAN DEN BER-GHE met medewerking van de jongens van het St Antoniuspatronaat ten voor-veele van het Gods-Gasthuis van Bras-schaat.Vlaamsche Hoogeschool. — « Dit woord werkt thans in Vlaanderen zoo gelijk een straal olie, die men op een smis-vuur zou gieten : het bruist en sist en kookt en smookt en kraakt en knettert ! » Zoo is 't nog niet in Brasschaat, maar toch — « er roert entwat » — zou de zoetgevooisde pastorvan te lande zeggen, want toen verleden zondagop het vlaamsch feest Volksvertegenwoordiger Henderickx over de Vlaamsche Hoogeschool sprak, werd hij het hartelijkst toegejuicht. 't Was 00k treffend hetgeen hij erover zei : Er zijn in België twee Fransche Staats-Universiteiten door de lastenbetalers be-taald ; er zijn in ons land veel meer Vla-mingen dan Walen, de eersten betalen dus meer voor den onderhoud der Hooge-scholen dan de tweedde ; het is dan meer dan billijk dat ten minste één van de twee Vlaamsch weze. Vlaamsch Feest. — Veel inwoners wisten nog niet dat er hier een Katholieke Vlaamsche Bond werd opgericht ; voeg hierbij dat het verleden Zondag een weder was, hetwelk naar buiten lokte, en dat de beroepsrijclers, deel nemende aan de ronde van België hier voorbij renden op het uur dat het Vlaamsch Feest moest aanvangen, en — ge zult begrijpen dat de ruime zaal van het Patronaat wel vol was, maar dat men toch bijlange niet moest dringen om er binnen te geraken. De tegenwoordigen zullen zich zeker hun aanwezigheid niet beklaagd hebben, hetgeen overigens bewezen werd door de stille aandacht en de geestdriftige toe-juichingen, welke sprekers en muzikanten ten deele viel. Maar hoe kon het 00k anders of het Vlaamsch Feest moest lukken met rede-naars als Volksvertegenwoordiger Henderickx en Dr Lindekens, met kunstenaars als M. Jozef De Klerk en muziekanten als M. J. De Ruyter, Ingenieur De Bièvre, enz... Zeker, er blijft nog veel te doen voor de ontwikkeling van ons Vlaamsche volk ; maar met vastberaden mannen als Dr Lindekens, die pal staan als een rots voor de rechten van ons Vlaamsch-zijn, komt en is er verandering en, wees ervan overtuigd, weldra rijpt een gouden oogst in onze dierbare Polder- en Kempenstreek. Toen advokaat A. Henderickx op het verhoog verscheen, werd hij met hand-geklap begroet. Hij sprak met overtuiging over de onnatuurlijke toestanden en de rechten der Vlamingen. Reis naar welk-danig ander land, zegde spreker, en weldra merkt gij het groot verscbil op tusscben dat vreemd land en het onze : overal spreken aile standen dezelfde taal, alleen in Vlaanderen hoort men een vreemde r taal, vooral in den mond van onze over-heden, beambten en leidende stander en deze abnormale toestand heeft vooi ' gevolg dat de stoffelijke en zedelijkf ' i elangei van bns volk benadeeligd worden Zoolang het Vlaamsch niet zal in een " staan zooals het behoort èn in lager r middelbaar, hooger onderwijs, én in '1 " bestuur, én op de gerechtshoven, korton in al de uitingen van ons openbaar leven 1 moeten wij strijden.niet uit taalliefhebberi e" maar omdat onze beweging een christen* en sociale strijd is ! Dr Lindekens, van Schooten, onder r voorzitter van den Kath. Vlaamschet * Arrondissementsbond, zette in een sierlijki taal uiteen wat de Kath. VI. Bonden ziji e en welk het doel is van hun streven namelijk de verspreide Vlaamschgezind' n strijders bijeenbrengen om ons Cbristen ,e Vlaamsch ideaal te bereiken. y Het volk wordt bewust van ziji ~ rechten ; het wil onbelemmerd zijn krach ~ ten ontplooiei om die rechten te veroverei n en het zoekt naar geleiders om hem to n de zegepraal te brengen. Onze strijd is dus een strijd van rech s en liefde en wij hebben voor kenspreuk i. Ailes voor Vlaanderen en Vlaandere: voor Christus ! Beide talentvolle redenaars werde: meermaals hartelijk toegejuicht. De Voorzitter van onzon Kath. Vlaam-schen Bond, M. Vital De Clerck, bedankte de sprekers en hij deed het zoo goed dat zijn welsprekendheid voor de toehoorders een aangename verrassing bleek. « De Brand » van Tollens en « De Kurassiers van Canrobert » van Pol De Mont, een paar ernstige uitgalmingen, werden voorgedragen door den heer R. Boen, die zijn toehoorders wist te ontroeren door zijn voortreffelijke uit-galming en gebaar. En wat zouden wij nu zeggen van het optreden van onzen gevierden Merxem-schen kunstenaar Jozef De Klerk ? Mees-terlijk en krachtvol zong hij de ernstige liederen Philips van Artevelde, 0 Schelde, en De Blauwvoet ; diepzinnig wist hij het mélodieuse Ik ken een lied, van Willem Van Mol te vertolken en zoo schalksch en aangenaam tevens klonk De Vink door de zaal dat een spontaan applaus telkens met kracht weerklonk wanneer 't gedaan was. Maar de perel was toch wel de Liefde-zang, voor fluit en begeleiding van piano, met ongewoon talent en met een uit-drukking van de innigste gemoedsaan-doening gespeeld : dit was reine en fijne kunst, met een eerbiedige stilte aanhoord, welke door het publiek zoo niet begrepen dan toch wel innig gevoeld werd. Koesteren wij de zoete hoop dat het Vlaamsch Feest voor Brasschaat de bes-te vruchten zal dragen. Ziekenkas. — Uit de mededeelingen welke de Eerw. Heer Van Defln, verleden • Zondag gedaan heeft, blijkt dat onze zie-i kenkas aan al haar verbintenissen kan ; voldoen. 1 De toekomst belooft dus, aangezien het i wetsontwerp op de sociale verzekeringen j ons nog bijkomende voordeelen zal ver-| schaffen. De voorzitter spreekt over dit wets-: ontwerp, hetwelk een belangrijke ge-! dachtenwisseling uitlokt. i Ten slotte toont onze ieverige schrijver zijn stam-, aanbetalings- en kasboek en i terzelfdertijf legt hij de rekenplichtigheid onzer ziekenkas uit. Op de bestuurvergadering, te houden den laatsten Zondag dezer maand, zal ! de dagorde der algemeene vergadering 1 van Juni vastgesteld worden. j Sport. — Zooals Polder en Kempen \ het aangekondigd had, kwamen de fiet ; sers, die thans de ronde van België rijden, hier om vier uur voorbij gestoven. Zij zagen er uit — zwart van stof en zweet — als Indianen. En volk dat er was ! Heel de Bredabaar zag er zwart van. 'k Wist niet dat ei zooveel velo's in de wereld waren, — hoorden wij een vrouwken zeggen. Maandag morgen reeds bracht ons dt XXe Siècle van Brussel de tijding da1 ; Buysse de eerste.om 4,48 uur,te Antwerper : aangekomen was. j Stierenkeuring. — Negen stiéren wer den ter keuring aangeboden, waarvan e: zeven werden goedgekeurd, toehoorendi aan : Kinderen Hensberge, Schooten M. Jozef Bosmans, id., Mevr. Wed. Block id. ; M. P. Meyvis, Mev. Wed. Gysels Kinderen Govaerts en M. Jaak Van Loo veren te Brasschaat. Bericht. — De Gemeenteraad dei wensch hebbendô uitgedrukt een midden ■ telefoonkantoor te Brasschaat-Dorp to . stand te zien komen, zoo zal eene vergade ring gehouden worden op het Gemeente > huis, den Woensdag 6 Mei 19x4, om 8 ur i des avonds, met het doel abonnenten aai i te werven aan het nieuw verminderi t | tarief. j Het publiek wordt uitgenoodigd di j j vergadering bij te wonen. : ; HOOGBOOM S Cappellen, den 29 April 191 IJzerenweglaan. Mijnheer de Hoofdopsteller van 1 Polder en Kempen, Brasschaat. ; Ondanks den door uw briefwisselaa , uitgedrukt en wensch, zullen we ove zekere punten betreffende de voorgesteld 1 onteigening onzer laan, nooit tôt akkoor - geraken, en wel voomamelijk over d 1 verbreeding zelve en de daarmee gepaar t gaande schennis onzer eigendommei i waartegen we ons — naar luidt ons vei t toog aan den Raad — krachtdadig zulle : verzetten met aile middelen van réel t ons door de Grondwet gewaarborgd. | Om niet in herhaling te vallen zullen w ■\ ons niet meer wagen aan de opsommin ! der menigvuldige redenen die ons aldi —■asuirn <—r—Mil#ihhih mi» iiiinjiiw deden handelen. Het zou trouwens botei aan de galg gesmeerd zijn, vermits tôt j nog toe uw briefwisselaar niets van zijne ! stelling heeft prijs gegeven en wij onzer-j zijds geen duimbreed uit de onze geweken ! zijn. Het Gemeentebestuur van Eekeren beheerscht hier beide onze stellingen. Hr alleen kan den doorslag geven aan de partij die zij verkiest te volgen. We hebber i echter redenen om te veronderstellen dai I ze er zich wel zal van wachten, al was hei maar om de dubbelzinnigheid harei j houding tegenover ons (die geene ver-' goeding krijgen) en de bewoners dei j Hofstraat tusschen de Statie en de Bis' i (die wel eene vergoeding krijgen). Waaron in eenzelfde Gemeente twee maten en twei gewichten ? | Houdt het Gemeentebestuur er mordicu | aan hare plannen door te drijven dan zoi S ze wijselijk handelen, de koninklijke gif j der eigenaars die zich bij ons Fonds nie j aansloten, alvast maar in dankbare ont ; vangst te nemen. Dit zgu de samenzweren f de partijen zooveel te dichter bij hun doe | brengen, en Godweet ! wat zouden dii | vrijgevige Heeren nog al doen om toc! i maar hunne grootsche plannen te ziei verwezenlijken ! ! ! Wat er 00k van zij, men weze ervai overtuigd dat men ons Vertoog nie ongestraft met de voeten zal treden. Alleen willen we nog dit aanvoeren te verdediging onzer stelling .en dit is eei argument dat het lolcale belang de ; IJzerenweglaan overschreidt en 00k diens • tig zijn kan voor aile dergelijke gevaller | te weten dat men zich niet mag laten vei ! leiden door de te verre gaande verbreeding i zucht van sommige Gemeenïebesture i die zich maar al te gemakkelijk laten vei j blinden door de vleiende aansporinge \ der Intercommunale Commissie voc î Stedenuitbreiding die te Antwerpe ; zetelt, en over een viertal jaren doc t Oud-Minister Delbeke werd ingesteld. \ Met bet 00g op de werking dezer Con | missie zal het misschien voor vele ' paradoxaal klinken als we beweren da : zij in de Stedenbouwkundige wetenscha • minstens tien jaar achteruit is. Zij droorr - nog altijd van afslaan, opbreken en vei breeden. De rechte lijn, het parali i loopen der rooilijnen wordt nog steed door haàr gehuldigd in tegenstrijd me wat men nu in de meest moderne en besl gelukte Engelsche en Duitsche tuinstede en villaparken ontmoet, waar men zic inspireert naar het voorbeeld der oudst steden, waar de straten niet recht loope en de rooilijnen niet paralel maar voorl durend gebroken werden. Bij hààr, zij i het ingénieurs die plannen maken en b de moderne Duitsche Stedebouwers zij het architecten, die veel meer 00g hebbe . voor al het dichterlijke dat er in de bouv ' wijze van oude steden besloten ligt. l De blufferige verbreedingszucht va S het Comiteit grenst niet minder dan aa i vernieling en het wordt meer dan tijd d: ! daaraan paal en perk wordt gesteld. H S mag dus 00k niemand verwonderen d; ; | er nu te allen kant vereenigingen uit d« ' I grond oprijzen die streven voor het b ' i houd van het weinige-schoon dat gespaai ' 1 bleéf in de natuur en in de steden. I Over dat ontwerp zouden we een boe! 1 deel kunnen vullen, doch het is hier ni 1 ! de plaats daarover verder uit te weiden. " 1 Uw briefwisselaar moge nu over ( t verbreeding onzer laan denken wat 1 " wil, wij houden het er bij — en dit meen< " we in aile oprechtheid — dat onze la; 2 bij eene verbreeding ailes te verliezi 1 heeft en niets te winnen. ^ Dat het Gemeentebestuur ons de ve beteringen toesta waarop we meeni 0 aanspraak te mogen maker, en ons verd niet meer kwelle met verb/eedingen d beter op hunne plaats zijn... in de ko der Gemeente zelve. 4 Aanvaard, waarde Heer Hoofdopstelk met orîzen voorafgaandelijken dank 1 betuiging onzer beste gevoelens, HET KOMITEIT. MERXEM r Zilveren Ambtsjubel. — Toekome e den Dinsdag, 5 Mei, zal het zilVeren amb' ^ jubel van M. C. Stuer in St Bartholomer e kerk gevierd worden om 10 ure bij Hoogn ^ waarna ontvangst ter pastorij van d Jubilaris en zijne familie. : BRASSCHAAT-HEIDE n Begrafenis. — Verleden Dinsdag lie it de begrafenis plaats gehad van den. hi Bened.ictus Quireyns, in leven sécréta e der fanfaren-maatschappij De Hei g galm, in den nog jeugdigen ouderdi is j van 44 jaren overleden. Groot was de toeloop van volk want Dictus was van eenieder gekend en bemind. Op het kerkhof las de heer J. Horion een treffende lijkrede af waarin hij zijn werking, zijn voorbeeld en zijn moedig streven voor de Maatschap-pij afschetste. Waarlijk de fanfaren verliest in hem een harer bijzonderste en krachtdadigste werkers. ANTWERPEN Waterleidingen. — De Provincie-raad heeft Donderdag met eenparig-^ heid zijn deelneming gestemd in de vor-ming van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen. Het aandeel der pro-\ vincie bedraagt 40.500 fr. Een moeder en haar zoon levend . verbrand. — Vrijdag avond ontstond t brand in een achterhuis van de Lepel-t straat, in den omtrek van de Nationa-lestraat, bewoond door de We Pauwels, 70 jaar oud en haar zoon van 51 jaar. Deze laatste was vroeger in dienst bij ^ het Stadsbestuur, als kasseier. Uit hoofde der vallende ziekte waaraan hij dikwijls ^ leed, had men hem moeten afdanken. 1 Men veronderstelt dat hij Vrijdag avond eeB nieuwen aan val moet gehad hebben, 1 en alzoo de oorzaak is geweest, dat hij t eene brandende petroollamp omver ge-worpen heeft, die het vuur heeft doen r ontstaan aan 'nen hoop vodden. 1 De pompiers hebben na lang werken r de verkoolde lijken van onder de puinen uitgehaald. Er was zooveel volk ter plaats dat men 'l de hulp van een afdeeling artillerie-soldaten heeft moeten inroepen om het ^ volk op afstand te houden. KR0NIEK ZONDAG hebben de kiezers van het arrondissement Tongeren-Maaseik, op plechtige en schitterende wijze ,het par-1_ lementair jubelfeest gevierd van M. Helle-! putte, minister van landbouw en openbare ' i werken, die sinds 25 jaren, sedert 1889, P I het arrondissement Tongeren-Maaseik in 1 de Kamer vertegenwoordigt. j s l ONZE KONING en de Koningin zijn ! naar het Groot-HertogJom 'Luxemburg !_ I geweest en zij werden in Luxemburg, de n | hoofdstad van dat klein landeken,harteHjk ^ I en plechtig ontvangen. | *** n 1 EEN SCHIPPER die te Dendermonde ! metzijnschipindenDenderlag,hadeenige n | moeielijkheden gehad met an lere ippers ; en begon hierop te drinke \ Toen hij 's n ; avonds naar zijn schip terugkeerde, viel n hij in het water en verdronk. ' TE HOMECOURT was de genaamde n | Coter aan 't ui .. ^_oe ec:.i revolver n moet aigeschoten worden. Eensklaps ging it j een schot af en de zo< 1 Cote1", een jongen ;t van 19 jaar, k.eeg eea bal in voile borst. it Men di ^:g 0.0 , i igciiag naar het gasthuis :n waar hij bezweek. a_ ^ •d DINSDAG -.vas He _ À Wuyts, ge-trouwd en Vcij.er van vijf dnderen, te i- Brussel zakken cime; .. aan ' t lossen. De ît werkman deed een uiiss ^ p en viel zoo ongelukkig dat hij eeu sche, Lelbreuk be-le kwam. Men droeg hem naar het gasthuis dj maar de onge' Viv.^e was reeds dood toen :n men er mede aan kwam. in in IN FRANKRIJK hebben de algemeene kiezingen plaats geha I. Zij hebbei wckvg r- verandering gebracht in den toestand :n tenzij dat de socialisten eenige aanwinsten er gedaan hebben, hetgeen een waarborg is ie voor den wereldvrede. Caillaux is 00k m herkozen : vlit geeft een gedacht der mentaliteit van het Fransche rolk. jj» *** de MEN MELDT - er eene "lijnont-ploffing plaats had : B ; dey (V : e>.,rde Staten). 250 arbei ;rs zijn onder de in-storting begraven. Tôt hiertoe werden vier lijken opge- n~ haald. Geen loop bestaat om de arbeider: s" te redden. is- lis 1 ZONDAG NAMIDDAG reed een inge en nieur van Elsene met een motocyclet il gezelschap van zijnen vriend M. Waffe laerts, student, door de gemeev.. Sart îft Bernard.Op den grooten . .eenweg inoestei ;er zij een rijtuig voorbijschieten. He paard ris j verschrikt door het gerucht van - .. moto ie- i sprong ter zijde langs den kant de )m : motocycletrijders. De ingenieur, het ge vaar ziende en willende de botsing me

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad belonging to the category Katholieke pers, published in Brasschaat from 1905 to 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods