Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

231 0
15 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 15 November. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Seen on 14 October 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kp7tm73645/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

SYNIKAAL Orgaan van den Antwerpschen Diamantbewerkers Bond en der Federatie van Vakbonden De redaktie behoudt zich voor, ingezonden slukken al of niet le plaaîsen VERSCHIJNT BÎJ GELEGENHEID Redaktie en Administralie : Plantijnlei Wesî, 66, Anîwerpen De val van een stelsel H et i« eainidelijk gedaan met de rausachtoig-ste mooirdipairtiij welke et» wareid oo-it te »an-schouwen fcreeg. Einde Êjk ! En toch hadden wiij, en weil de meesten met on#, ons de ontvangst van dit einde anders voorgeste'ld. Toen alom het kamon rommelde, hei moor-clen in massa onzer knapste jongeliingschap en huiavadeirs, onverpoosd ziijnen gang giiing, de eene stad na de «ndeare met den grond gelijk gemaakt werd.,, toen waren wîj van meenr'fng het ha>li te zuBen beste rven van weugde wanneer het eerste vredesignaal weerklinken zou. En het 5» 200 iniet. Het » heel veel mimder zelifs. Wel heeTsoht eir vreugde, zeer grooite vreug-de zeltfs dat einde liijk dit bloedig apel, met ziijm v/algeliijk gevioiïg vain woeker an voiksuit-howgeràng, die onuitwîschbarc schande anzer eeuw, zijn einde gevonden heeft. Maar van die dlole, alles-overstelpende vrêugde, daar-i'cl ne*1 ! r». De rede-ïi daaiî'van la naeSt verre ït zt>cL.ësi. De. beiangstellinig Vu oms vol'k îr- v<Hï>}aatsi. cVÎer, vie: luk, argstlg ^fepaiiSîeu, in fane «si-- Iiiete ncKëbig. naar amdere j^&iteiïiisièî! mi uJr^™-ÎK're aeif» voor le Soc- \ 0M3>rt desr vofleeren., vooi geiiuik en %vi- | ci,, iai iez< v*»i ahsr \ -n Jcogemidi een deei omze>r jvﻣ~n# de reeds gekoesteirde hoop van terugkeer juaiar den huiselijken haard ontnam... reeds lang diaairvoiOT toch weiid het kidjgsgemciht al over-eiemd dûor~het reïfciijsterend snel toenemende gedommel eener vliug naderende, nieuwe wereldorde. ( Vluggeir idan de «Vreide» »poede de «Nieu-we Tijd» zich voor t. En voor de witte vredes-vlag geheschen kan worden, wiappemdœ reeds de roode vaain vain het « Intern ationale Socialisme)) op het Keizerlijke Palija iin Berlijn, de aymbolieke buxcht toch vain het militarisme, van het burgerliijke autociratisme. lEin het iis niet daiar laleen dat die roode vaan wappert. Het overwelidigend grootste deel van Europa li.gt reeids oinder h'etre plooien. En dat izeigt niet aain de voilikerein «vrede tôt dat deze of gene weer eens belust is op buit, op anderen groirudgebied » dait sprieekt, die iroode vaan, vain een eeuwigen, een duurza-Bmein, omgestoorden vrede. Dat i« het wat een deel der aandachit op- Îalurpt welke ander» geheol naar den vrede gaan zou. Het oude Euiropa, dait doorheen heel onze -fcijdrekening, aain de spiits stond en nu, do or den oorlog, zioh die eerste plaats door Ame-rika ontinemen zag... het oude Europa keert plotseling3 dei ibanikroet gemaakte staatsre-ge-ISing, met hare ooailoigen en kapitalistische ver-drukkiing, d'en rug toe, sliaat een nieuwe rich-tiinig in, naar een «Nieuwe Tijd»', na-ar eene meer mensohelijke staautsregeling, naar eene wezenlijke volksregeering welke alleen bij irnachte iis verdere oorlogen te voorkomen. Middelerwijl men in Amerika, het land van |ihet, nu nog iin aanzien stijgende, groot-kapita-ifeme, den hier zoo zeer bewanderden presi-■dent Wiison, met zijne mooie idealen, bru-itjaailrweg aan de deur zet — omdat het groot-Btiapiibalkme van geene idealen nooh volksvrij-hed'en weten wiil' — mtddelerwJjl zwenkt Eu-|iropa de .nieuiwe' riohtimg in, laat het burgerlijk ■autocratiische regiem, met zijne oorlogen, ■voliksellfânde en onmondigheid, links liggen en hemeemt weer, door ide voîksregeeringen, de fcpiits der beschaving. I Dat verrdmlngt nu geideellteiEjk den afschuw voor het doorstane leed en gnuwelen, de |Vreugde oveir het neerwerpen der barbairen-•wapeinen.| W*Ht bij «h naauit den. aueht maar h«t *inide d»r mootrdeiiij, l'eefd# toch in de volkeren de onrust voor do gevolgen ; den amgst dat weer op het arbeidende volk alleen, na de ooriiogs-eîlende, ook de g-evolgen dauarvaan, de beta-liing daarvan zou geladen worden. Ein enkel de iang verwachte «Nieuwe Tijd.) de Democratiische, de Vollksregeering kan ver-, hindearen diat, na in idienst van het autocrati-sche kapitalisme de slachtoffera fce hebben moeten leveren, het eigeniijke voik ook no.g de gobroken potten geheei en al betaJen moet, de Lasten opbrengen aan de zich ontzagllijk; rijk geiwoekerd hebbende, oude en nie-uw» kapitailisten. De roode via® wappert reed» boven de grootste Staten van het oude Europa. Voor ons niet ak een symbool van boljevisme of anarchisme — dite eene uiitspatting daarstel-len in tegenovergestelden zin aills het nu weer eens irn het volkerenbloed gedoopte kapitalistische stelsel — maar wel als eene aankon-/dïgirng van een «Nieuwe Tijd», eene meer humaine werelidorde... een tijdperk van- alge-meenen, duurzamen weistand, door vrede ea larbeid. Het oude reigiem heeft gefaald en stort in «.Js . inet Pf-"" doruderend enkel over- • yred o'- gcJ • -r, aantocht ni nw: .yetreid-orde, Het ; wel ïc be^njper: éeà he* 'oc;- d«n eéxsdelwken wdo àaaurdcfi| . . • 5 ; 1 eem&g&ixux-' Warit vriî. -i'd <«a gektk bo/ sas-. Me np | zv»v«len der dcofrt-aa» eUer*d« wejf &' 1 wee i^eyilôîîfssêii m ae ttianiantnijvsrnfi ; JEJEI¥ IVA. WL LAK K i Zooals wij reeds in ons vorig nurnmer ver- 1 meid hebben had zaterdag <;6 October de plechtige opening- plaats.der beropgebouwde ; lokalen van de «piamantelub». Alhoewei gezien de tijdsomstandigheden, heel de plecbtigheid van een ingetogen aard was, had de mooie, nieuwe <• Beurszaal « schoon in h. tren «envoud,toch een feestelijk aanzien. Wat op dien oogenblik nog aan dia- 1 mantnijveraars in onze stad aanwezig was, , was zoo goed als in zijn geheel, opgekomen. 1 Ook de Besturen van ^.ntwerpen en der bijzonderste voorsteden waren goed veivte-genwoordigd. Den lieer burgemeester De 1 Vos had er zelfs aan gehoucfën deze gebeur-tenis van beteekenis op nijverheidsgebied.... eene soort begin toch der lieroprichting 1 van ons land,... in persoon te komen bijwo-nen.Ëen gevoel dat zeker de liQeren Van Bey-len en Hellings, Melis en Bogaert, schepen en Gemeentesecretarissen ran Antwerpen, Borgerhout enBerchem en zoovele anderen, enveneens wel zal aangespoord hebben-die ; plecbtigheid met hunne tegenwoordigheid te vereeren. _ 1 Buiten de verschillende overheidsperso- j nen, hadden ook een deel vooraanstaanden op handels- en nijverheidsgebied enz. door hunne aanwezigheid blijken gegeven van de groote belangstelling in deze bijzonderste onzer instellingen. Zoo o.a. den heer Beule-kens, bestuurder der «Banque Général Belge» welke zoo nauw met onze nij verheid verbon-den is ; den heer Haes, bouwmeester en te-vons ontwerper van het plan tôt heropbouw, het Dagelijksch Bestuur van den A. D. B. enz. enz. Den heer J. Praats verwelkomde in eene gepaste, zakelijke rede, de verschillende ov«rheidspersonen en gasten en dankte hen namens de «Diamantclub» hartelijk voor de verleende belangstelling. Waarop den heer Burgemeester De Vos het Clubbestuur van harte geluk wenschte met de buitengewone blijken van initiatief en doorzettingskracht in zulke tijden ; hen voor de toekomst niet alleen allen voorspoed toewenschte maar daarbij tavens de volmon-dige verzekering gafdat immer op de joviale, krachtige medewerking van het Gemeente-bestuur zou kunnen gerekend worden. Daarop werd door den heer Willem Van Bijswijck, bestuurder der «Diamantclub» _in eene uitvoerjge, zakelijke rede, de geschie-denis dezer instelling gemaakt. Eene ge-schiedenis van een groepje nederigen, met enkel veel durf en ondernemingsgeest, die door hun onverpôosd werken en zoeken, van d» «Diamantclub" onbeteekenend als zij to®n was, op een dertigtal jaren de groote mach-tige instelling maakten di© wij nu kennen en welke onbetwistbaar, in onze nijverheid, waar ook ter wereld, haars gelijke niet heeft. Door de Hesren Alfr«d Van Eeckhoven, namens de Belgisehe Juweliers-Vereeniging, De Jongh namens da «Beurs voor Diamant-handel », en Van Berckelaer namens den « Antwerpschen Diamantbewerkers-Bond », werd het Clubbestuur daarna nog een hartelijk woord van gelukwensch toegestuurd, waarbij door laatstgenoemde in't bijzonder de nadruk gelegd werd op de groote beteekenis der aanwezigheid van de verschillende gsmeentelijke Overheidspersonen en tege-tijkertijd den wensch uitgesproken eener goede, beleidvoile samenwerking in de naaste toekomat tusschen Overheid en Nij-verheidsleiding van allé genr». Na afioop der offieele plechtigheid vorm-den zich in de heldere mooie zaai vele groep-jes, waar levendig en zoo zorg- als hoopvol de noodwendigheden en goedekansen onzer Belgische Diamantnijverheid in de naaste toekomst besproken werden. | Dat was zeker wel niet het minst bet»eke- nende van dazen beteekenisvoilen dag. * * * Den dag volgende op hetgene wij hierbo-ven vertelden, werd in diezeltde zaai, groo-tendeels door zijn initiatief en voor-uitziende dôorzcHing-skra^^^ ^oo s-poedig terug ter be- iieer Willem Van . a , . . ie d?n vijf-en- f'ïintïg . er: miî'Uer der ..dur-- Ueen z-> jeni ne .n.i dt-i-, >oi-neiiJivi:n toôn, wtvi-.r 'i». tïUii >i aeerdere irtato aan eene pfiiçieëlè pleciitig-heid ad .n u. Laiig reeds roor het •.U'.Uie uar vulâ« èeli'i "fi&îîgiè fe •«"-" ten-, tiubpersoneei en Ooilo^swéeztn de j rnooie BeuVszwai voor 2 >0 orro ajj niet door ; k;,^sch€>;iken on b' rigenoman was. J«3n. atpiô.siët r va-n . ruljjk® t ayèg iieerschte er tusschen di. ». "< n. /' ,0 bijna illen voor enkele 00ge- Lnkken het gevoei 1er benarde omstandigheden afgeschud had-len, om met aile hun vermogens hunne voile ïvaardeering te kunnen betuigen aan den nân welke nu reeds een kwart eeuwr aile nitiatief en werkkracht, het beste wat zij-len begaafden geest opleveren kon, gegeven had ten dienste der Diamantclub in t algemeen, en harer leden in 't bijzonder. Dien geest van bijzonderetoegenegenheid 311 de buitengewone ovatie waar in liij zich jeestdriftig uitte, bij het binnentreden van ien jubilaris, zal dan ook wel dions hoogste aelooning geweest zijn ; dieper in zijn ge-noed doorgedrongen zijn zelfs dan de prach-;ige geschenken en overheerlijke bloemen sraarmede een gedeeltç der zaai gevuld was. Wij kunnen echter niet nalaten ook daar îens even bij stil te staan. Al was het dan uaar al enkel ten pleziere onzer talrijke, in aet buitenland verblijvende betrokkenen, welke daardoor van het genoegen beroofd waren er aanwezig te zijn. Op de eereplaats, midden in den achter-3-rond der zaai verraste ons van verre reeds aet le^ensgroote portret van den feesteling, sen waar kunstwerk van de hand van den jekenden Antwerpschen kunstenaar Piet can Engelen, en den Heer Van Ryswijck van wege het Bestuur der « Diamantclub » aangeboden. De Juweliers-Vereeniging had een kost-baar ivoren beeld aangeboden, doorProffe-3or A. Van Beurden. Den A. D. B. eene vaas 3n de Beurs voor Diamanthandel een koffie-servies in zilver. In ditzelfde metaal was er Dok een heèrlijke korf met bloemen gevuld vanwege de nieuwe afdeeling der Juweliers-Vereeniging : deze der Patroons-Goudsme-den.Bijzondere opmerking viel het prachtige filbum vanwege de in Holland verblijvende Diamantairs, ten deel. Alsook een reusach-tige bronzen penduul met historische beel-denen reliefteekening. Terwijl verder nog Bureelgerief door het personeel der «Diamantclub vazen door de gebroeders Lom-maert ; kristalwerken van verschillende vrienden; bloemenkorven der «Banque Générale Belge» het «Diamaritinstituut voor Oorlogsweezen» van het personeel der com-mercieele inrichting tôt haverbewerking enz. enz. Het was den heer J. Praats welke namens het bestuur der «Diamantclub» den jubilaris het prachtige portret aanbood, nadat hij hem in eene mooie, hartelijke rede gezegd had hoezeer den heer Van Ryswijck door hen allen gewaardeerd wordt en zijnwerk op prijs gesteld. Daarna sprak den Heer Constant Schmit, namens de Juweliers-Vereeniging, waarna den heer Arnold Spira, namens de in Holland nog verblijvende leden der Club, het mooie dank-adres voorlas en het pracht-al bum, met op perkament aller bandteeken, overhandigde. Zakelijk en duidelijk m as den lof welke door den heer De Jongh, namens de Beurs voor Diamanthandel, aan de hand van eenige grepen zijner werkzaamheden, den heer Van Ryswyck toegezwaaid werd. Den heer L. Van Berckelaer voorzitter van den A. D. B. sloot zich namens het arbeiders-element volmoiidig bij de hulde aan A'an zoovele zijden den Jubilaris gebracht. Spreker zegde vooreerst al van deze gelegenheid ge-bruik te willen maken om den heer Van Ryswyck eens hartelijk te danken voor zijne zoo groote als joviale medewerking bij net ver-zorgen der ongelukkigsten onder ons : onze tuberculose leden. Tërugkomende op het jubileum zelve her-innerd spreker er aan van welk eene enorme beteekenis die vijf-en-twintig jaren waren in dewelke den heer Van Ryswyck het beste deel van zijn ieven en geest aan de Diamantclub en de nijverheid gaf. Want er is wat gebeurd in dit kwart-eeuw in ons midden. Bij het begin dezer periode toch waren noch ons bedrijf, noch de zakenmenschen van groote beteekenis ; de arbeiders zelfs een doorloopend voorbeeld van spot en mis-prijzen. Maar zooals deap laateten zioh, door organisatie en ontwikkeling, eene beschaving hebben toegeeigend.waardoorzij boven ir meesten 1-"»'ipraden der andere . n jltî u ".i-?!. 7( 0 • 'de zafe&h- • ^s'heti zich îriione"Vijds. ;i -*oo k'jfïé t.vj îçù tv5ite Loogii en oj ïx '^erkt weî"3 wûiâ/.'»nn« - ilvt «b- *i J ! >t, eft-Q-. der scuitt(xr3ndct\ onz^i siari veriK 'e.i hoeft. Èn bet-z^J zeke-dijk nu wel jjot • ogen ffiXifîm; ./'"•ùt Viin Berckelaei-, orn nadruk kalyk te wijzen op ae dver;?ër ibor het '-. re.?mdî; v ent .hier sirds jaren go ligd,in deze;< • ^.orbeeld'elou. en ingr^eiy a malpt. er aan?,ien gespeèld, lot dien enoriiiôn aangroei va» net zàltenr cijfer diende de « Diama .ub » wel ar 1 > voornaamste steunpunt, Vandaar ging de ijzeren tucht uit, die stevige gezonde rege-ling welke vertrouwen bracht en dus groei-kracht verleende. Door zijn vijf-en-twintig jaren lang werken aan het grootmaken der "Club heeft den huidigen jubilaris dus onbe-' twistbaar en in groote mate bijgedragen tôt den algemeenen, buitengewonen bloei onzer nijverheid hier, tôt de uitzonderlijke wel-vaart daarvan uitgegaan. Dat is het eerste deel van Van Ryswyck's groote werk, zegt spreker, en herinnert er vervolgens aan hoe hij den feesteling leerde kennen en waardeeren in het andere deel, waaraan hij met zooveel ijver en doorzicht zich van ai' het begin der oorlogsperiode heeft toegewijd : de Belgische Juweliers-Vereeniging. Van af de eerste dreiging van buitenaf waaruit ons bleek dat gepoogd werd van onze uitzonderlijk ongelukkige toestanden misbruik te maken om onze nijverheid hare toekomst en aanzien te ont-nemen, vondenw ij in den Heer Van Ryswyck een zoo onvermoeibaren als scherpzinnigen medewerker. En met trots zooals hoopvol kunnen wij bij deze gelegenheid, nu tevens den gezichteinder zich verruimd en de eerste vredessymptomen zich gelden doen, er op wij zen hoe, door die samensmelting aller beschikbare krachten van goeden wil, onze diamantnijverheid nu nog zoo goed als vol-komen intact is...., de eenige misschien in ons gansche land w^elke nog over zoo goed als aile gereedschappen en machienen be-schikken kan, geheel gereed is voor den komenden economischen strijd. Dat is de eerste maar dan ook zeer betee-kenisvolle vruchtder joviale samenwerking hier vroeger onbekend, tusschen de groote groepeeringen onzer nijverheid. Den heer Van Ryswyck doorzag daarvan onmiddelijk de beteekenis. En het is dan ook in deze zoo moeilijke dagen vooral dat wij hem leerden kennen en leerden waardeeren... niet alleen voor wat hij voor onze nijverheid gedaan heeft in dat halve, werkzame menschenleyen dat hij achter zich heeft, maar voor -hetgene hij er nog van beteekenis, van enorme beteekenis voor doen kan in de toekomst. In den heer Van Ryswvck vonden wij om het zoo eens te zeggèn, net buitenmate ge-schikt element om als verbindingsteeken te dienen tusschen de twee zoo machtioe groepeeringen van zakenmenschen en arbeiders. Door zijne verstandige, taktvolle en onver-moeibare medewerking konden wij hier ver-wezenlijken wat nog nooit bestond, wat niemand als mogelijk voorzag en toch zoo onmisbaar is : eenheid in werken ter aller

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods