Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

306 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 19 August. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Seen on 13 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/js9h41kd8x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

SYNDIKAAL van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet 1e plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijrilei West, 66, Antwerpen Wat zal het zijn ? leder ernstig mensch denkt terug aan den vorigen winter en vraagt zich dan af, hoe het dezen winter gaan zal. Het is te begrijpen dat de toestand zich weinig beter voordoet. Wanneer we het verleden seizoen weken zonder aardap-pels hebben moeten stellen en erbij be-denketi dat niet eens de helft van den in te leveren oogst in handen der aange-duide kommissien is gekomen, moeten we ons wel afvragen of we dezen winter welIETS zullen krijgen? Te meer, gezien van nu af reeds, zooals in een paar arti-kels door L. V. B. aangetoond werd, de boeren, of iiever de godzalige Boeren-bond, op aile weekiachten der nijver-heidsbevolking, antwoordde met het bericht : de oogst is minder, de opbrengst is niet zooals gewoonte en met de vraag om zooveel mogelijk vrije verkoop toe te laten, wat natuurlijkzeggen wil : zooveel mogelijk geld laten woekeren. Het mag nu wel eens voor goed vast-' gelegd worden dat de besturen der larid-bouwgemeenten de groote schuld van dien, ons land onteerenden toestand, gerust op hen kunnen nemen. In dubbel opzicht is hunne plichtigheid vaststaande : Eerstens verstrekken ze hunne behoeftige inwoners te weinig steun, iets waarover we reeds kolommen, vol pijnlijke bewij-zen en vaststellingen hebben gevuld. Verder gaat het er bij hen om de eigene, niet landbouwende medeburgers en ook de stedelingen, let wel : ook de stedelingen, tôt geldpersen te maken door de kunstmatige vermindering of valsche opgave van de voortbrengst. Want er kan genoeg zijn ! Is er niet bewezen dit jaar dat de oogst der aard-appelen zàô ruim zal zijn dat, na aftrek van het noodige voor plantgoed en vee-voeder, er voor elk inwoner nog 600 gr. per dag beschikbaar blijft, gerekend dat nog 5.500.000 personen de bevolking van het Generaal-Gouvernement uitmaken. Stelselmatig wordt dus «gefraudeerd» en 't zal nog meer gebeuren zoo niet krachtdadig opgetreden wordt. De ge-rneenten kunnen daaraan niet verhelpen, gezien ze onafhankelijk en ook dikwijls vijandig aan elkaar tegenoverstaan. De machteri, boven hen staande, en dat zijn in dezen oogenblik : Provincie-besturen niet de Bestendige Deputatie aan 't hoofd en de bezettende overheid, moeten ingrijpend optreden. Maximumprijzen hebben niet gebaat en baten nog niet zooals thans met de boter duidelijk kan vastgesteld worden, en wanneer zulk middel niet baat, blijft er niets meer dan aile voortbrengst, aile produkten over geheel de lijn in beslag te nemen en ter verdeeling over te maken aan die lichamen of komiteiten welke zich met de voeding der burgerlijke bevolking gelast hebben. Dat kan natuurlijk niet zonder slag of stoot. Doch zoowel dat wanneer een klei-nen jongen, uit speelschheid, de school verzuimt, de vader kan gestraft worden, zoo ook dienen de gemeentelijke overhe-den, bij moedwillig verzuim hunner gemeentelijke groote kinderen, op het banske te zitten. Algeheele verantwoordelijkheid van gemeentelijke en provintiale overheden en strikte handhaving ervan, dringt zich op als hoogstnoodzakelijk. Het is het systeem van dwang, van geweld zoo ge wilt, doch waar het geldt enkelen tegen zich zelven te verdedigen in het belang van het algemeen, kan van bespiegeling over de principieele geschiktheid geene sprake zijn. En wanneer dat gebeuren mocht, laat men er dan menschen aanstellen welke belang hebben bij eene goede uitvoering en eene stipte toepassing van dien maat-regel. Men laat de dieven niet door hunne collega's opzoeken en bewaken, wel door gerechtsdienaars welke de eer-lijke menschen moeten vertegenwoordi-gen. Zoo ook voor wat de voeding der nijverheidsgemeenten aangaat, welke van meer belang is dan de intrest van eenige honderden groote slokkers welke sinds lang op het bankske der openbare mee-ning geplaatst, wél veroordeeld doch niet kunnen gevonnist worden, bij gebrek gerechtsdienaars die niet willen mede-plichtig zijn. Daarmee zou toch enkel nog rnaar een deel der kwestie opgelost zijn. Blijven nog de beunhazen, welke men bijv. te Antwerpen, rond 1 uur op de Meirplaats kan zien ronddrentelen, hengelend naar consenten of op zoek naar resten of par-tijen uitheemsche produkten. Dat zijn, om geen leelijker riaam te gebruiken, weer de eigen parasieten, welke zich een fortuin door opkoopen, opdrijven der prijzen en onderduimsche leveringen trachten te scheppen en wel-ker toekomst zoo juist in het een paar nummers geleden verschenen artikel « Deftige Schoelies » geschilderd werd. Nog onverbiddelijker dient daartegen opgetreden te worden en wel, zoo het mogelijk ware, door het totaal wegvagen dier schadelijke wezeus, bij middel van het monopool van den invoer, te be-machtigen door, zoo mogelijk, een nationale gemeenten-cooperatief van invoer, waaraan weer allen dienden bij te dra-gen, zoo voor wat financie, werking, àfname als waarborg aangaat. Of zoo iets, in ons klein-burgerlijk landje, in den smaak zal vallen, is sterk te betwijfelen, doch noodig is het, om onze bevolking, minstens onze werkers-bevolking uit den angst te halen waarin de benauwende vraag: « wat zal het dezen winter zijn », haar iederen dag prangt. De lieve vrijheid zal natuurlijk in de tegenwerpingen de grooten roi spelen, doch als het gaat om te vermijden dat door het scheppen van dergelijke werking, ook de oppervlakkigemenschen gaan inzien dat feitelijk alleen zulk soort collectivisme de toestand redden kan, mag men, voor ons paart, gerust voorop zetten: dat deze maatregelen enkel in abnormalen tijd kunnen aangewend worden en dat ze niet houdbaar zijn in ge-wone omstandigheden. Zoo het daar van afhing zouden we ons wel weten te troosten in de verzeke-ring dat niet ailes, met onze volkskracht, was te loor gegaan. Jiveh. De Werkloozenkas geschorscht Onze kameraden weten dat, hoewel het bij de meesten lang geleden is dat ze er nog mee in be-trekking kwamen, de Werkloozenkas nog immmer bestond nevens den Steun C, welke men, om Ant-werpsch te zijn, dit is : om iets A PART te hebben, de Afdeeling Leniging der Werlcloosheid betiteld heeft. Deze dagen is dit bestaan voorloopig opgehe-ven door eene beslissing van het College, bekrach-tigd door den gemeenteraad. Slechts een paar menschen werden nog door de Werkloozenkas ge-steund met 0.80 fr. per dag bijleg, zoodat een paar bonden nog hunne leden uitkeeren. Van verschillende kanten werden bezwaren ge-opperd tegen het opschorsen dier werking. doch de bijzondersten van dezen zijn weggenomen door de for mee le verklaring van het Schepencollege, narnelijk : dat van HERINRICHTING geen sprake kan wezen, dus dat de W. K. niet ophoudl te bestaan en dat ze op 'taerste oogenblik, wanneer de vereischte zich voordoet, onmiddelijk hare werking kan heraanvatten. Om die teden blijven ook de leden van het Bureel der W. K. toegevoegd aan het Komiteit C en kan dus, wanneer de Bonden weer beginnen uitkeeren, onmiddelijk bijgepast worden, temeer ook, daar den post der W. K. niet van het budget geschrapt wordt. J. Kleeding-Steun Bij het te weinig aan geldswaardigen steun en het ontbrekende van vele hoognoodige waren in de voeding der behoeftigen, komt zich nu nog het gebrek aan voldoende stoffen, voor het vervaardigen en bedeelen van kleede-ren, voegen. Allerwege wordt geklaagd over het uitblijven der bons voor kleederen, wat niets anders voor oorzaak heeft dan de weinige aanvoer van oude en nieuwe stoffen. Naar het schijnt is de nieuwe stof omirent niet meer te krijgen in het land, en ter andere zijde is het alsof de kleerkasten der rijke bur-gers tôt op het hoognoodige geledigd zijn geworden. Of dit nu werkelijk het geval is, weten we niet. Dit heeft voor gevolg dat de bedee-ling van kleederen verminderd is, al-thans voor wat den zomer betreft. Kan er nu van andere landen, Ame-rika bijv., iets verwacht worden, wat kleederstof betrèft, dan kan de toestand nog goed worden voor den winter. Het komt er dus op aan geduld te hebben en zooveel mogelijk gebruik te maken van de gelegenheid welke nu bestaat om de kleederen te laten her-stellen. Deze dienst is nu uitgebreid, ook voor de gezinnen. Deze welke daarvan willen gebruik maken dienen zich te wenden tôt hun wijkkomiteit. Terloops zij gezegd dat de wijkko-miteiten dienden wat meer ruchtbaar-heid te geven aan die werking, opdat elkeen welke het wenscht zou kunnen geholpen worden. J- DE OORZAAK Draag ieniand, of verschillende menschen een taak op welke zij niet gewoon zijn te vervullen, dan zullen zij, ondanks het voor hen vreemde van het werk, wanneer de wil er is, en mits er het nut en de noodzakelijkheid van kiziende, (alhoewel in den beginne fouten makende) eindigen, hunnen last na korten flf langer tijd naar behooren te vervullen, want: wat men met liéfde of uit overtui-ging doet, gaat trots de moeilijkheden welke er dikwijls aan verbonden zijn als van zelfs. Is echter nochderiwil, noch het « feu sacré » in dezulken werkzaam bij het aanvaarden van hun arbeid, neen, zelfs eene diepgaande tegenzin aanwezig voor het doel, dan zullen de uitslagen hunner pogingen al zeer spoedig slecht zijn, en... blijven. Eén oogenblik veronderstellende dat er voor het uit te voeren werk geen anderen als on-bekwame en veelal onwillige handen te verkrijgen zijn, moel men zich troosten met de gedachte : het kan nu eenmaal niet anders ! Maar indien er kon beschikt worden, over arbeiders die wél bekwaam, en wél geschikt zijn voor het uit te voeren werk, en van deze bekwaam-heid in het verieden meermalen de duidelijkste bewijzen hebben geleverd, en deze zich achteruif-gedrongen zien, door eerstgenoemden.... .. dan gaat er toch ists verkeerd zouden wij denken. De klachten over deze gang van zaken vinden nu zelfs den laatsten tijd ook hare weg in de burger-pers, maar tegelijkertijd werden wij eenigen tijd geleden verrast, daar in dezelfde kolommen de oplossing dezer raadselachtige toestand te vinden, in de mededeeling: dat een onzer vroede vaderen als zijne meening had geuit dat wij tegenwoorciig al zooveel sociaMsme zien, daarmede bedoelende te veel gemeentebemoeiïng en te weinig indivi-dueele vrijheid ! Als geheel in de lijn zijnde, der princiepen door deze heeren gepredikt, begrijpen wij deze uitlating volkomen, en zij geven dan ook duidelijk de oor-zaken aan van de vele onaangenaamheden die de steunregeling in den lande aankleven. Een der apostelen van het zuivere en onvervalsch.te Man-chesterianisine geeft ons de volgende duidelijke verklaring hoe er in deze kririgen gedacht wordt over, en in zake het steunen der maatsehappelijk# zwakken : « Er plaatsen zich, personen aan het gastmaal der natuur, die aldaar niet zijri genood, daarom neemt de natuur de taak op zich, om deze indrin-gers te verwijderen. Men mag de natuur hier niet door kunstinklden tegenwerkwi ». En verder : « Wanneer man uit zoogenaarnde philantrophie zwakke individuen in het leven houdt, die, aan hun lot overgelaten, zekerlijk door de natuur vroegtijdig zouden zijn gedood, deze nieuwe individuen voortbrengeri, welke op hunne beurt zwak zijn; en dat op die wijze het menschelijk geslacht allengs zwakker wordf. Daarbij roept men alleriei ziekten in het leven, die uit zwakte voortkomen. Ook dwingt men de sterken tôt te groote kracht-inspanning, door hen de zwakken te doen orider-steunen. Deze sterken worden daardoor op hunne beurt zwak, en zoo zou een verkeerd begrepen menschenrnin ten slotte eene rnaatschappij van menschelijke wezens in het leven roepen, die slechts een kwijnend en dof bestaan kunnefl lijden. » (Wordt voortgezet). Fr. W. Loonen in Japan « Vooruit » deelt mede dat door de Japansche regeering eene statistiek open-baar gemacikt werd, waarin o. a. ook de gemiddelde loonen in verschillende vak-ken aangegeven worden. Zoo worden op-gegeven : Schrijnwerkers 2.75 fr. per dag ; Kleermakers 2.25 fr.; Mijnwerkers 2.70fr.; Drukkers 2.50 fr. Aïs het waar is wat men ons vroegor wijsmaakte dat die menschen alleen van rijst en musschennesten leven, dan is dit loon als iets. redelijks te aanzien, bijzon-der wanneer de huiseigenare-n er niet zoo inhalig zijn als hier over 't algemeen het geval is. J. Waschinrichting voor behoeftigen. Hoe meer we naar den winter gaan hoe dringender zich de noodzakelijkheid voordoet aan de bevolking, en bijzonder aan de noodlijdenden, de gelegenheid te verschaffen, 't zij goedkoop of gratis, toch minstens de onderkleederen te was-schen.Te oordeelen naar wat ons ter oore komt, is er kans dat binnen een paar weken te Antwerpen een begin kan ge-maakt worden met dergelijke inrichting. ZATERDAG 19 Augustus 1916 2dt JAARGANG nr 11

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods