Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

508 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 22 May. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Seen on 13 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qf8jd4qj5k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

SYNDIKAAL van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, irigezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen Vakantie=werk Waarschijnlijk is deze titel niet te best gekozen omdat onze bonden, waarover we het hier hebben, op verre na niet in vakantie zijn. Sommige bonden hebben heel wat aan vak-actie te doen, wat, hopen we, nog niet zal beteren ten teeken van meerdere werk-herneming.We zijn nu nochtans door de be-slommeringen van de inrichtings-periode van steun heen, en hoewel dat ook op verre na niet alleen loopen kan, komt daarin eene regelmaat welke ons toelaat ons ook aan wat anders dan vak-actie en steun te wijden. En dat is 't bedoelde vakantie-werk. We willen namelijk aan al onze bonden vragen of ze voor hunne wer-keloozen alreeds ailes gedaan hebben wat mogelijkerwijze kon gedaan wor-den.Niets is immers te veel. zelfs het geringste niet ? Waar voor dezen aan steun- of vak-beweging niets kan gedaan worden, is wel middel om ander nuttigs te be-werkstelligen.Aan de stempelbureelen, terrassen, plakkaarten,enz. staannog velen onzer ledentediscuteeren als gepensioneerde generaals over de doorbraak aan Verdun, de inmenging van Italie in den oorlog, de mogelijke verovering van Riga en dergelijke, wien de organisa-tien dergelijken kost zouden kunnen voortzetten onder den vorm van voor-drachten over techniek, herkomst en samenstelling van grondstoffen, vor-men van arbeidsverschaffing en werk-verdeeling, ontwikkeling der indus-triën, reizen, ontdekkingen met het oog op hunne industrieele en handels-waarde, en tusschen in aangename, in hun aard nog leerrijke, lezingen en vertellingen over kunst, geschiedenis, begrijpelijke liHeratuur en wat niet al, als een gesloten boek voor het over-groote deel onzer werklieden voor de hand ligt. We weten het, dat loopt niet over een rolletje, maar toch, het kan. Een Îstudiekomiteit, speciaal daartoe ge-vormti, zou allicht den weg vinden tôt een regelmatig en voldoende auditorium.We moeten het ons niet ontveinzen, 1 onze werklieden zijn geestelijk verach-terd. Daarom is onze strijd zoo moei-lijk wat elke bestuurder dagelijks on-dervindenkantot zijn groot leedwezen. De werklieden lezen, jawei. de toe-loop in de Stedelijke Bibliotheek is ontzaglijk veel grooter dan anders, maar breng er eens een uurtje door om te weten wat door de « doppers » gevraagd wordt. Romans, kameraden, romans en weinig meer. Het klinkt niet aange-naam, maar we moeten toch bekennen dat den werker heel wat anders be-hoeft. Langs aile zijden worden pogin-gen gedaan, bijzonder bij de kinderen om den lust voor gezonden lectuur in te planten.j Voor ons is meer te doen. We moe ten ook nog den werkman technisch bekwamer maken voor den levens-strijd.De moderne arbeidsverdeeling legt het er wel op aan van den arbeider een stuk machien te maken, maar dezen welke door kennis zijn machien beheerschen kan, is immerwat beters weggelegd. Initiatief kan nooit buiten-gecijferd worden. Maar om goed te lukken dient dan ook aile exclusivisme uitgesloten te worden, en niet alleen door deze wer-king een hechtere band gesmeed tusschen vereenigden en bonden, maar nieuwe gelegd tusschen bonden en onvereenigden. Zou het niet de moeite waard zijn er eens op in te gaan ? N.-B. — Het doet ons genoegen in de kopij der Drukkers hetzelfde idée te zien verdedigen. Aan 't werk, dus ! Een raadsel De prijs van het brood De vraag van onzen Bouwarbeider in ons laatste nummer schijnt zoo precies de belanghebbenden in die kwestie wakkergeschud- te hebben, want het verschil van den broodprijs in 't land is volop aan 't orde van den dag. En 't is niet ongepast, zelfs hoognoodig dat deze kwestie eens ingezien wordt. We vinden in La Belgique, een lijst der brood-prijzen in de voornaamste steden van het land en daarbij staat Antwerpen met Verviers aan 't hoofd. Onnoodig de andere op te sommen. Ieder kent ze en velen onzer zullen met verwondering gezien hebben dat het brood te Antwerpen en Brussel 5 centiemen in prijs verschilt. Vanwaar dan dit verschil ? ! De bloem wordt geleverd door het Nationaal Komiteit aan de onderkomiteiten, en deze zijn het welke de broodprijs vaststellen in overleg met de gemeentebesturen. Het zijn dus niet de Amerikanen welke de Antwerpenaars zoo diep in de zakken tasten, zooals onze vriend meende. Deze komiteiten dan, nemen op elk brood eene zekere winst welke dient om andere hulp te ver-schaifen.Het is dus een steunfonds waartoe iederen : broodeter bijbrengt, wat meer ten goede komt aan de noodlijdenden, Verre van ons deze maatregel te beknibbelen t maar eene opmerking is toch wel te wettigen, namelijk deze : Als die onrechtstreeksche bijdrage aan steun te Antwerpen 5 centiemen meer be-draagt dan te Brussel, dan zou toch in evenredig-heid de steun ook wat meer mogen bedragen. En dat is juist niet het geval, want de steun te Ant-t werpen is tninder. Daar komt een vraagteeken bij te pas. Ook vernemen we dat het Nationaal Voedings-komiteit zich bezig houdt met de mogelijkheid te bestudeeren om in heel het land een eenvormige broodprijs te verkrijgen. Daarom spreekt men te Antwerpen van ver-mindering.De soep te Antwerpen Niettegenstaande de krachtige pogingen onzer 1 vertegenwoordigers om de soep aan geringen ' prijs te laten « uithalen » is men daar nog niet in i gelukt en moet deze in de lokalen genuttigd wor-, den. Het stelsel van uithalen wordt nochtans te Brussel toegepast en eenstemmig geprezen. Waarom hier niet ? Te Antwerpen zijn 16 lokalen door het Hulp-1 komiteit ingericht waar omtrent dagelijks 25,000 menschen hun portie krijgen. Met de verhoQgde prijs der benoodigheden komt de soep thans op 14 centiemen den liter. Velen verwonderen zich er over dat daar nog wit brood gegeven wordt. Dit komt doordat de moei-lijkheden te groot werden om dit deel brood van het gewone rantsoen af te rekenen. Men Iaat daarom, buiten het Voedingskomiteit om, dit brood van Holland komen. Zeggen we nog dat de kosten der soepbedee-ling maandelijksch op ongeveer een 100.000 fr. gerekend worden. Toestand der tabaksmarkt in Holland Een van de gewichtigste genotmiddelen is de tabak. Op de tabaksmarkt begint nu een ernstig tekort te komen en de daardoor veroorzaakte prijs-verandering is-evenzeer merkbaar. De tabak komt grootendeels uit de Nederland-sche koloniën, Mexico, Havanna en uit San Domingo de Portorico. De beide laatste merken worden als binnenwerk voor sigaren in Duitsch-land gewaardeerd. Voor de Hollandsche tabak is Amsterdam, voor de Brazilliaansche Bremen de hoofdmarkt. De Hollanders hebben den oogst van 1913 tamelijk binnengekregen en voor flinke prij-zen verkocht, In dit jaar komt de oogst van 1914 op de markt. De zaakkundige Hollanders brengen ech-ter eerst de dure soorten onder den hamer, vôôr zij met de meer gewenschte middeleoorten te voorschijn komen. De aanvoer van den eersten Javaoogst 1914 bedroeg tôt 1 Maart van dit jaar nauwelijks een derde van den oogst 1914. Van den nieuwen oogst in Bornéo is in 't geheel nog niets naar Nederland gekomen. Van Brazilië en Mexico krijgen wij geen tabak meer. Ook Domingo en Portorico vallen uit, omdat iedere transportgelegenheid ontbreekt. Amsterdam heeft ongeveer 10,000 balen uit Brazilië en Domingo in voorraad, welke voor de behoeîten niet voldoende zijn. Er zijn niet genoeg schepen voorhanden en de vrachtprijzen en verzekeringspremies* stijgen ongehoord. Voorloopig zijn onze fabrikanten nog tamelijk voorzien ; het verbruik is echter groot, zoodat zonder nieuwen toevoer de voorraden uitgeput zullen raken. Aan de beste soorten is geen gebrek, maar des te meer aan goedkoope en middelsoortsigaren. Hier wordt ook Duitsche tabak verwerkt, die echter ook ongeveer 33 tôt 50 °/o duurder is gewoxden, zoo ook de pijptabak, die hooge prij-zen opbrengt. EINDELIJK ! Het is dus eindelijk gelukt! Van over enkele dagen ontvangen nu ook in Borgerhout, Berchem en andere grensgemeenten, de door tien maanden van gestadige werklooaheid totaal uitgeputte, werkeloozen een redelijken steun. Wij denken het nu den oogenblik niet om cri-tiek over het vroeger gebeurde te gaan maken en om te gaan onderzoeken hoe het komt dat zoovele bittere maanden de menschen met zoo goed als niets naar huis zijn gezonden, terwijl aan de andere zijde der straat, waar het grondgebied der stad was, men van eerst af een redelijken steun genoot. Achteraf komen die zaken wel tôt hun recht en zal elk wel over zijn doen en laten in dezen rampvollen tijd te verantwoorden hebben. En niet in het minst zal die verantwoording dan moeten gebeuren tegenover onze volksjongens die dan zullen terugkeeren. Want dezen toch in de eerste plaats zullen gerechtigd zijn te vragen, aan de verantwoordelijke openbare besturen, hoe dezen voor hunne ouders, vrouwen en kinderen gezorgd hebben, terwijl zij zelven, onze nationale zelfstandigheid verdedigden. Een even erbarmelijk figuur'werd geslagen door de meeste openbare besturen, waar het gold hunne taak — de volksvoeding —. Antwerpen en een paar andere gemeenten uitgezon-derd, is de benaming «erbarmelijk» niet in het minst overdreven. En dat is trouwens ook niet te verwonderen in een, in zake « Sociale Wetten », zoo achterlijk land als België. Maar laat ons, zooals wij hooger zegden, het oogenblik der groote verantwoording afwachten. De groote zaak is nu : er is verbetering. En is die verbetering nog niet wat zij wezen moet of wezen kan, in aile geval verbetering is het. En dat wij dit reeds verkregen hebben kan dan ook tevens de hoop inboezemen dat het niet de laatste stap vooruit zal zijn dien gedaan is. Naar mate onzer krachten medewerken aan eene zoo doelmatig mogelijke regeling is nu voor ons het parool. Dat velen onzer bestuurders dit begrijpen is reeds ten duidelijkste aangetoond door het werk dat tientallen onzer in de verschillenne comitei-ten reeds geleverd hebben en hetwelk daar dan ook door de meeste andersdenkenden ten voile gewaardeerd wordt. Hunnerzijdsch kunnen ook onze leden zelve zich daarin nuttig maken door een prompt en nadrukkelijke naleving der gepubliceerde voor-schriften.En zoo als onze bestuurders door hunne, door 'n vroegere werking opgedane kennissen zich, tôt het treffen van goede regeling der steundiensten, reeds konden verdienstelijk maken, zoo kunnen onze leden datzelfde voor wat betreft het stipte daleven daarvan. Zij hebben dat in hunne organi-saties geleerd en kunnen dus gerust als voorbeeld dienen aan de ongeorganiseerden. * * * Wij zegden hierboven dat wij ons, in het belang der goede samenwerking in de comiteiten, voor den oogenblik onthoude het lange uitblijven van een redelijken steun te critikeeren; dat wil echter niet zeggen dat wij zinnens zijn onbesproken te laten voortgaan met eene onwettige doenwijze van sommige gemeentebesturen, voor wat betreft de vertegenwoordiging der vrijzinnige arbeiders in die « Steuncomiteiten » zelve. Op vrijwel de meeste plaatsen wordt namelijk door het gemeentebestuur zulk een comiteit samengesteld uit eene groep zijner aanhangers, waarbij dan, om voor den vorm in regel te zijn, een paar andersdenkenden worden toegevoegd. Indien nu het toeval wil dat de daar samenko-mende menschen, uit hunnen aard zelve, breed van opvatting zijn en met eene zekere jovialiteit bedeeld — zooals dat in het Borgerhoutsche Hulpcomiteit namelijk het geval is — dan brengt zulk eene wanverhouding in de vertegenwoordiging niet het minste letsel. Spijtig genoeg echter vindt men zulk eene verstandige, breede opvatting der ernstige taak op weinige plaatsen. In de meeste gemeenten is de Burgemeester of zijn ver-tegenwoordiger — geholpen door zijne aanhangers dan — de absolute baas. Andersdenkenden, als zij er zitting hebben, komen weinig of in 't geheel niet in aanmerking. Dat dit van onzentwege niet enkel inbeelding is, maar het beweerde wel degelijk op feiten berust die door het Nationaal Hulp- en Voedings-comiteit zelve gekend zijn, wordt overtuigend bewezen door den omzendbrief welke den Voor-zitter van het Uitvoerend Comiteit, daarvan, Heer Francqui, het noodig heeft geoordeeld aan de heeren Voorzitter der Arrondissements, Regionale en Plaatselijke Comiteiten te doen toekomen. Wij denken het nuttig en noodzakelijk zelfs dezen omzendbrief, zooals hij in Antwerpsche Tijdingen van 15 dezer verscheen, in zijn geheel hier weer te geven. Hij vormt, om het zoo eens te noemen, eene soort omschrijving van de rechten ons door de « Grondwet » der Steuncomiteiten toegekend. Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit Mijnheer de Voorzitter, Wij hebben in den jongsten tijd vernomen, dat de onderrichtingen van het Nationaal Comiteit betreffende zoowel de samenstelling als de werk-zaamheden van de gewestelijke en plaatselijke Comiteiten somtijds derwijze werden opgevat, dat het karakter van de instelling daarbij werd mis-kend en anderzijds dat de onberaden handelwijze van enkele Comiteiten van aard was om een be-treurenswaardige verwarring te stichten tusschen hunne eigen diensten en diegene welke afhangen ZATERDAG 22 MEI tçiS i8,e JAARGÀNG nr 5 «

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods