Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

769 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 24 April. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Seen on 16 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sf2m61ck46/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ZATERDAG 24 APRIL t9i5 t°" JAARGANG nr 3 van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen EENE NIEUWE STEUNREGELING Een woord vooraf We zijn dus weer eens eene steun-regeling rijker geworden, deze welke we verder in ons blad mededeelen. Zal het nu ditmaal de ware zijn?? Te oordeelen naar hetgeen men ons meldt, als zou te Brussel deze regeling reeds een begin van uitvoering hebben gehad, schijnt het zoo. Te meer nog is deze regeling onderworpen aan aile gemeentebesturen, waarvan vele, schijnt het, geneigd zijn er zich bij aan te passen. Eens te meer nochtans moeten we bestatigen dat hoegenaamd niets ver-plichtend wordt opgelegd aan de ge-meenten.Deze welke niet zinnens zijn het noodige t/to van den steun uit de ge-meentekas bij te passen, behouden de voile vrijheid hunne behoeftige inge-zetenen van honger te laten omkomen. En zelfs zonder dit vragen we ons af, hoe deze steun in sommige gemeentebesturen zal opgenomen worden. De benaming onder welke de steun ver-strekt wordt zal aanleiding geven tôt wantrouwen, want het heet hier voor-schotlen. Voorschotten op wat?? Wan-neer terug te betalen en hoe, als het wel degelijk voorschotten zijn? Is dat niet duidelijker uit te drukken? Als het waar is dat het slechts «wis-sels op de eeuwigheid» zijn, zooals vermoed wordt, mogen we ons van deze regeling het beste beloven. Niet voor de groote steden, maar voor de kleine gemeenten, stelt ze eene heele verbetering daar, en gemakkelijk te begrijpen is het, dat vele onzer ka-meraden, van Wilryck o. a., welke 1 brood per man krijgen, wel 3 voet hoog zullen springen als ze moesten 3 frank plus i.5o fr. voor de vrouw en o.5o fr. per kind krijgen. Dit geldt voor aile buitengemeenten en is wel het eenige wat hen in deze regeling aan-belangt buiten de vertegenwoordiging in het plaatselijk komiteit. Het is daarom plicht voor de wer-kersgroepen der provincie dadelijk de hand aan de ploeg te slaan. Den gemeentebesturen duidelijk te maken dat de behoeftigen dringend om het aan-vaarden dezer regeling verlangen en, volgens hun recht, medezeggingschap eischen in de plaatselijke komiteiten. Want hoewel het officieel gezegd wordt dat het met aile komiteiten in aile gemeenten in orde is, is dat niet zoo. Tallooze voorbeelden kunnen we aanhalen, maar zullen voorloopig af-wachten wat deze nieuwe regeling aan verbetering in dien zin brengen zal. Toch kunnen we nu reeds de aandacht vestigen op het feit dat vele der in de buitengemeenten in het plaatselijk Komiteit zitting hebbende kameraden, maar onmogelijk op de hoogte kunnen komen van wat bron-nen van inkomsten, inkomsten zelve en uitgaven aangaat, van hun eigen Komiteit. Dit althans geeft de men-schen geen ergen dunk van vertrou- wen. We wijzen bijzonder op dit feit omdat het in dé macht van het Pro-vinciaal Komiteit ligt (en nu met de nieuwe regeling omirent plicht wordt) om zich kontroleurs van iedere partij toe te voegen, wat met het 00g op deze soort van geheimhouding niet overbodig is. * * * Is het voor de behoeftigen der kleine gemeenten met zekerheid eene verbetering, voor de groote steden hebben we nog af te wachten wat het worden zal. Een verheugend feit is het dat voor dezen 00k de vrijheid bestaat meer te doen dan wat het Na-tionaal Komiteit voorschrijft. En méér doen is trouwens hoogst noodig te Antwerpen. Als we even de prijzen der levensmiddelen nagaan, valt het aanstonds op dat sinds het instellen van den huidigen steun, deze prijzen met minstens 3o "/<> zijn verhoogd, zoodat de waarde van de 3.60 frank in werkelijkheid teruggebracht is op ongeveer z.5o frank. Kunnen daarom de voorschotten van het Nationaal Komiteit niet tôt wat meerder steun aangewend worden ? Is er geene mogelijkheid om bijv. den steun der Komiteiten te ver-hoogen, als het niet in geld kan ? Eene groote verbetering in de stadsfinan-ciën mag toch wel een terugslagje hebben op dezën welke ervan afhan-gen.Volmondig 00k kunnen we toejui-chen dat voortgegaan wordt op den weg van het steunen door werk. Wel te verstaan als het niet gaat om enkelen de gelegenheid te geven nu goedkoop aan produkten te komen, welke later duur zullen verkocht worden. Ook als het niet gaat om eenige tientallen menschen aan 't werk te helpen ten nadeele der behoeftigen welke nog niet aan werk kunnen geraken. Laat ons hopen dat bij deze gelegenheid aile gemeenten eens een « beau geste » zullen maken, wat ze zonder meerdere opoffering gerust kunnen en onze noodkreet : meer steun voor de hongerige onderkomenen, niet in de woestijn laten klinken. Allerlei Nieuws Werkloozen in België In eene statistiek, opgemaakt ten_behoeve der bepaalde regeling van den onderstand aan werk-loozen, statistiek opgemaakt ten behoeve der provinciale en gewestelijke comiteiten, komen de volgende cijfers voor : Provinciên Werkloozen Brusselsche omschrijving 74,174 Het overige Brabant 68,414 West-Vlaanderen 46,848 Oost-Vlaanderen 17,356 Antwerpen 85,605 Limburg 14,145 Luik 98,848 Luxemburg 2,655 Namen 17.640 Henegouw 13,069 438,754 Voor Henegouw kan men in rekening brengen, dat de overgroote meerderheid der mijnwerkers aan den arbeid zijn, al is 't maar bij halve of dee-len van dagen. W erkverschaff ing: te St-Amandsberg bij dent De volgende werken zijn ondernomen of staan begonnen te worden : Wegeniswerken rond het kerkhof, opbouwen van een nieuwen muur daarrond en van een hon-derdtal grafkelders. Besloten werd een nieuw doodenhuis, alsook 2 stedelijke magazijnen te doen oprichten. De overwelving der Rietgracht is aanbesteed voor 84,000 franks. Van de rioolwerken onder de Waaslaan, zal Gent 100 meters en St-Amandsberg 1453 meters aanbesteden, terwijl met Destelbergen overeenge-komen zal worden de reiniging der waterloopen bij regie te doen. De leening met de stad Gent van 100,000 frank voor andere gemeentewerken, werd insgelijks goedgekeurd. 1 iWeî De Ie Meidag nadert. Nooit hebben we dezen ag in dergelijke omslandigheden doorgemadkt. Jooit ook w«s het oogenblik meer geschikt om nzen kreet « Wereldvrede » te laten klinken en nze eischen om regeling van de voortbrengst te iten hooren. Dit jaar nochtans zullen we slechts deze dag tilzwijgend gedenken en ons sterken om met teerder kracht in de toekomst ons streven naar Verbroedering aller Volkeren » door te zetten. Andere eischen, deze van het lichaam, komen u op 't voorplan. Daarom ook zullen we met Mei onze leden weer een weinig steun bedeëlen m hen te doen indachtig wezen dat, niettegen-taande ailes, de solidariteit nog leeft en be-rouwen in de toekomst der arbeiderszaak nooit lag verzwakken. De Vakbonden der Provincie. HET NATIONAAL WERKELOOZENFONDS DE NIEUWE REGELING Hieronder geven we het ontwerp van steun zooals het officieel vastgesteld werd en denkelijk ook zal behouden worden. Nationaai Komiteit voor Steun en Voeding REGLEMENT voor en dienst der hulp en ondersteuning aan de Werkeloozen ALGEMEENE INRICHTING Aanmoediging tôt werken en hulp aan de werkeloozen Het Nationaal Komiteit heeft besloten om, in de eerste plaats de gemeenten te helpen in het doen uitvoeren van werken, om de nadeelige gevolgen der overgroote werke-loosheid, veroorzaakt door den oorlog, te keer te gaan door zooveel mogelijk arbeiders bezlgheid te verschaffen. Onder de uit te voeren werken wordt verstaan : wegeniswerken, aardewerken, gezondheidswerken, ontginningswer-ken, enz. De gemeenten die arbeid wlllen verschaffen aan de werkeloozen, zullen er het Provinciaal Comiteit van inlichten den aard van het werk aanduidende dat zij zich voorstellen uit te voeren, alsook den duurtijd en het aantal te bezigen werklieden. Het Nationaal Komiteit zal er voor zorgen dat zij de noodige inkomsten hebben, voornjmelijk door de gemeenten als subsidie te geven : het bedrag der ondersteuningsgelden waarop de gebezigde werkeloozen recht haJden volgens het hiernavolgend règlement. Voor de gemeenten die niet in staat zijn al hunne werkeloozen arbeid te verschaffen of nuttig werk van algemeen belang te laten verrichten, organiseert het N. K. onder de leiding der Pr. Komiteiten en met de medewerklng van de gemeenten, een bjjzondere STEUNDIENST voor aldegenen welke door een ernstig feit belet zijn te -werken en in nood verkeeren. De gemeenten die in de voorwaarden van het règlement aan hunne werkeloozen hulp zouden verlangen te verleenen, maar die daarvoor de noodige middelen niet zouden bezitten, zullen dç tusschenkomst van het Nationaal Hulp- en Voe-dingskomiteit kunnen inroepen. Deze tusschenkomst zal gebeuren onder vorm van voorschotten die het Nationaal Komiteit zal toestaan aan de gemeenten ten bedrage van 9/10 der aan de werkeloozen toe te kennen hulp. Om de overige 1/10 van deze hulp te bekostigen moeten de gemeenten uit hunne bijzondere kas putten. De gemeenten die de tusschenkomst van het Nationaal Komiteit zullen vragen, zullen het hieronder vastgesteld règlement voor den dienst der hulp aan de werkeloozen moeterl aannemen. Artikel één. — De provinciale Hulp- en Voedingskomitei-ten verzamelen de inlichtingen en vragen hunner plaatselijke en gewestelijke Hulpkomiteiten, bestudeeren en kontroleeren de toepassingsmaatregelen door deze komiteiten genomen, doen voorstellen tôt hulp aan het Nationaal Komiteit, ver-deelen de fondsen tusschen de plaatselijke en gewestelijke komiteiten, wekken het initiatief op en straffen de misbrui-ken. De provinciale Komiteiten worden verzocht — met het oog op het bijzondere doel door dezen nieuwen dienst beoogd, — zich bijzonder bevoegde personen toe te voegen. Art. 2. — De plaatselijke Hulp- en Voedingkomiteiten organiseeren onder het toezicht der gemeenten en de provinciale Komiteiten, de inwandige hulpdienst; zij moeten namelijk de lijsten der ondersteunde werkeloozen opmaken en bijhouden, de hulp verdeelen, de misbruiken straffen en aile nuttige initiatieven nemen. Zij maken hunne Inlichtingen en voorstellen over aan het Nationaal Komiteit en dit door tusschenkomst der provinciale Komiteiten. Voor het uitvoeren dezer taak, hebben de plaatselijke Komiteiten hunne aandacht bijzonder gericht op het belang, dat er bestaat zich personen toe te voegen, behoorende tôt de mjverheid, handel, werkers-, syndikale- «n onderlinge- bijstandsorganisatie's of andere bijzonder bevoegde personen, en steeds de vertegenwoordiging der verschillende partijen eerbiedlgende. Samenstelling van de lijsten der ondersteunde werkeloozen Art. 3. — Het plaatselijk Hulpkomiteit dat werkt onder toezicht van het Qemeentebestuur, maakt de lijsten der werkeloozen op volgens de hieronder aangegeven voor- ' schriften. Tôt dit doel is het bijzonder aanbevolen de hulp te vragen der werkbeurzen, der werkeloozenkassen, alsook der vakbonden, beroepsvereenigingen, maatschappijen voor -werkmanswoningen of inrichtingen van vooruitzlcht die nu in werking zijn. Art. 4. — De lijsten zullen slechts de namen bevatten der werkeloozen die van allen arbeid verstoken zijn op den dag dat de lijsten ingevuld worden. De gedeeltelijk-werke-loozen moeten, ten mlnste voorloopig, terzyde gelaten worden ; nochtans wordt de aandacht der gemeente ge-trokken op deze beiangrijke catégorie van werklieden, om hun bijzonder steun te verstrekken in afwachtlng dat het Nationaal Komiteit zijne werking ook tôt hen kan uitbreiden. Art. 5. — Voor het opmaken der lijsten zullen als werkeloos aanzien worden : de werkman, de ambachtsman en de handels- en nijverheldsbedienden van beide geslachten meer dan 16 jaar oud, die levende van de opbrengst van hnnnen arbeid, van werk beroofd zijn tengevolge van de krisis door den oorlog uitgelokt, en die zich thans in nood bevinden. Ten einde de hulp te kunnen verleenen in verhouding met de behoeften der huisgezinnen, zal men op de lijsten bij-voegen de beroeplooze echtgenooten van de werkeloozen en het aantal hunner kinderen onder de 16 jaren en btf hen inwonende. Art. 6. — Er zal geen enkel onderscheld gemaakt worden tusschen de werkeloozen . o) Of ze tôt de privaatnljverheid of tôt de openbare diensten behooren ; b) Of hun werk wordt uitgevoerd op de werkplaats of te huis ; c) Of ze al of niet deelmaken van groepen wat ook den aard van deze laatste zijn moge. Art. 7. — Om van de ondersteuning te genieten moet men, buiten de aangeduide ouderdoms- en werkelooshelds-voorwaarden, waarlijk in nood zijn. In hunne beoordeelingen te dien opzichte zullen de plaatselijke Komiteiten het geheel der familiebehoeften onder het oog zien, alsook de bijzondere bestaansvoorwaarden van de plaat» en de voor de belanghebbende beschikbare inkomsten. Het is alzoo dat de hulpbehoevende toestand even goed kan voortvloeien ult onbeschikbaarheid als uit afwezigheid van spaarpenningen ; in het bvzonder mag de eigendom der woning de nood niet uitsluiten. Art. 8. — De werklieden, volledige werkeloozen geworden sedert het opmaken van de eerste lijst, zullen op de lijsten ingeschreven worden indien het blijkt dat hunne werkeloosheid onvrijwillig is. Te dien einde zal de ver-klaring van den patroon gevraagd worden. Art. 9. — Zullen aan de hulp geen deel nemen : a) De werkers der beide geslachten welke voor den datum van 15 Februarl laatstleden niet werkeloos waren ; b) Of die niet kunnen bewijzen dat ze in den loop der maandenjuni enjuli 1914 ten minste vijftlen dagen in den handel of de nijverheid gewerkt hebben, tenware zij belet zouden geweest zijn door ziekte, doode seizoen, staking, uitsluiting of vastgestelde ongevallen ; c De zieken, gebrekkelijken of slachtoffers van ongevallen, die andere hulp of vergoedingen ontvangen ; d) De werklieden in stakingen of ultsluitingen betrokken ; e) De echtgenooten en hunne kinderen de militievergoe-ding genietende ; f) De werkeloozen die zouden weigeren een hen aange-boden betamelijk werk te aanvaarden, en waarvoor ze genoegzaam bekwaam zijn. Het plaatselijk Komiteit, gelast met het opmaken der lijsten en het toekennen der vergoedingen, zal zich in deze laten leiden niet alleenlijk door de beroepsbekwaamheid

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods