Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

691 0
10 March 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 10 March. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Seen on 16 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1v5bc3th31/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoud, zich voor, ingezonden VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redak"e Administra^ : stukken al of niet te plaatsen Plaritijnlei West, 66, Antwerpen . . == Eene leemte gevuld Het verschijnen van dtt blad zal, zonder twijfel, voor al onze vakbonds-leden en partijgenooten eene welkome gebeurtenis zijn. Vanaf begin Augustus 1914, bijna totaal van aile gemeenschap met de buitenwereld afgesloten, door de moeilijkheid der briefwisseling en van het verkeer; het gedwongen schorsen van vak- en politieke actie, wat ons te meer van elkaar vervreemde; waarbij kwam,na het innemen van Antwerpen, het gebrek aan verkeer en gémis aan postdienst; dit ailes bracht te weeg dat we, om zoo te zeggen, elk op zich zelve bestonden en er rondom ons iets ledigs gaapte, wat door huiselijk verkeer niet aan te vullen was. Hoe kon het anders ? Wij, wier heele bestaan uit solidariteit samenge-steld is, die onze sterkte in de samen-werking putten, wij hadden behoefte aan den ruggesteun onzer gesloten gelederen en pijn deed het. zoo plot-seling de heele samenleving tôt binnen de grenzen van elks gemeente samen-gedrongen te zien. Onze geslotene gelederen zijn het niet meer. Vele gapingen vertoonen zich erin,want velen onzer kameraden, vakbonds- en partijleden, welke vroe-ger met woord, pen en voorbeeld streden, strijden nu met de wapens die moord en verderf verspreiden en velen zullen 00k, eilaas, niet meer in de gelederen terugkeeren. Hulde aan die dapperejongens ! Maar 00k de levenden eischen onze belangstelling. Wel kunnen we niet, als vroeger, op ieder terrein onze onze strijd voeren. De politieke actie is opgeheven in 't openbaar; de ruimte van vakactie is voor als nu nog klein, maar twee groote vraagstukken drin-gen zich op, welke de werkkracht van elke weldenkend arbeider en demo-kraat ten stelligsten komen eischen, namelijk : de huidige toestand der arbeiders en de toekomst onzer vak-vereenigingen,Dat de toestand der werklieden verre van schitterend is, hoeft niet bepleit te worden. Het tgrootste deel hunner is sinds het uitbreken van den oorlog zonder verdienste en bijgevolg aange-wezen om te leven van den steun door gemeenten en komiteiten verstrekt, die bijna nergens toereikend is om in de eerste behoeften te voorzien. Schro-melijke misbruiken en schreeuwende onrechtvaardigheden worden gepleegd waarvan de arme behoeftige, wiens woord niet gehoord en wiens protest gesmacht wordt, de dupe is. Veel kan er tôt stand gebracht en veelverbeterd worden door onderlinge verstandhouding en hulp en dit te bewerken is juist het doel van ons blad, terzelvertijd als het herstellen der ver-binding tusschen vakbond en leden in het belang van de toekomst onzer in-stellingen.Ons blad zal zijn een band tusschen al dezen welke waarlijk de zaak der arbeiders genegen zijn; het zal de plaats vervangen der vakbladen van de bonden, welke door hunne mededee-lingen hetvakvereenigingsleven krach-tig maakten en krachtig medehelpen om te beletten dat uit dezen noodlot-tigen tijd overblijve: eene arbeiders-klasse, krachteloos en ontzenuwd, ver-deeld, gebroken en niet in staat de plaats te heroveren, die in de samenleving hem, den voortbrenger van al wat er is, toekomen moel. Daarvoor rekenen we in de eerste plaats op de arbeiders zelve. Als er oott een tijd was, waarin mismoedig-heid niet heerschen mocht en waarin opoffering en solidariteit noodig waren, dan is wel degelijk nu. Het belang der arbeiders, nu en in de toekomst, eischt van allen al degeschikt-heid, al de hoedanigheden en al den tijd welke kan aangewend worden om dat tegen te gaan wat eene nationale ramp maggenoemd worden,namelijk: de ondergang der arbeidende klas. Daarvoor heeft niet alleen de wer-kersklasse te zorgen. Ook de nijver-heid heeft er belang bij dat hare werklieden niet lichamelijk onbekwaam of minderwaardig worden, maar onge-lukkig weten dezen welke hieraan moeten tegemoet komen, zeer dikwijls weinig af van de heerschende behoeften.Daarom stellen we ons voor, zooveel als doenlijk is, als bemiddelaar en tolk op te treden bij openbare besturen, komiteiten en particulieren, opdat de stem der werklieden kunne gaan rechtstreeksch tôt bij dezen welke voor plicht hebben gehoor te verleenen. A4s we dit ailes bereiken kunnen en, we hopen het stellig, met medehulp van allen, danois eene leemte gevuid en eene flinke taak volbracht. Moge onze loopbaan kort wezen ! De "Redaktie AIKerSei Nieuws Die geiukkige werkeloozen We lezen onderstaand bericht in het Vlaamsche Nieuws: Er wordt gezegd dat de Belgische regeering zinnens is de werkloosheid te lenigen, zooals de verschillende gemeenten nu met groote opoffe ringen doen. Hoe dit zal gebeuren, weetmen niet: hetgerucht gaat, dat aan de werkloozen, door de gemeenten ondersteund, een toeslag van één frank daags zou gegeven worderf, zoodat iedere werkelooze 9.60 fr. in plaats van 3 60 fr. |zou ontvangen. Officieel ontvingen we nog geen bevestiging van dit gerucht, en rechtuit gesproken, we zou-den het niet willen bewaarheid zien : daar zouden te veel misbruiken uit voortvloeien. Dat zou geen remedie « tegen » armoede, doch een bestendiging daarvan wezen ; voor 9.60 fr. per week niets doen zou velen wel aanstaan... De regeering is dus nog maar zinnens iets te doen voor de hongerlijdende werkloozen en reeds vragen de burgerjournalisten die gedachte te laten varen. De werkloozen zouden immers maar beroepsluiaards worden. Daarbij heeft de slimme rekenkundige van het Vlaamsche Nieuws al uitgecijferd dat al de werkloozen 9.60 fr. per week zouden trekken ; die Meneer aanziet Antwerpen voor heel België zeker? Wat krijgen de werkloozen nu in Berchem, Mer-xem, Wilrijck en Borgerhout? Wat aan de Rupel- boorden? Een paar brooden per week. Is dat ook niet te veel? En als in Rotterdam 13 fr. in geld per week uitgekeerd wordt waarom zou dan Antwerpen geen 9.60 fr. mogen geven. En zulken ezelstamp moeten de hongerlijdende werkloozen ontvangen van een vrijzinnig blad ! Wat zou het Vlaamsche Nieuws wel niet durven schrijven als heteens reactionair was? Arbeid woop werkloozen, Er wordt heel wat kritiek gemaakt op den werkloozensteun door goedvoldane burgers. Velen durven zelfs beweren dat de bedeelde werkloozen luiaards worden. Waarom laat men dan geen werken uitvoeren om zoodoende de werkloozen van de straat te helpen. Van over maanden is er spraak dat men de bcholen zou laten reinigen. de hangaars schilde-reii, de ingestorte huizen heropbouwen, 't kanaal-dok graven, nieuwe steenwegen aanleggen, enz. Waarom begint men daar niet mee ? Dan zal men ondervinden, dat zelfs tegen een loon van 15 fr. per week veel duizende vakarbeiders zich met plezier zullen aanmelden voor dergelijk werk. Er zit gelukkiglijk nog te veel eergevoel in onze arbeiders om niet liever al werkerde hun brood te verdienen dan van een gekregen brokje te moeten leven. Exploitatie van hongerlijders. In deze benarde tijden wordt niet weinig mis-bruik gemaakt van den nood der werkloozen om locnen te snoeien. Wij kennen in de stad rijke burgers die zich niet schamen hunne dienstmeiden aan half loon en eenigen zelf enkel voor den kost laten werken. Dat belet niet dat mevrouw pelsen koopt van een paar duizend franks en er niet naar ziet het loon van ongelukkige meisjes achter te houden. Op een gekende cigarettenfabriek der stad is het loon met een derde verminderd. Gebeurde dit nu met minder uren te werken, dan zou daar niets op te zeggen vallen, maar het zijn entreprisewerk-sters die vroeger 2.25 fr. per duizend cigaretten hadden en nu nog slechts 1.50 fr. betaald worden. Zoo exploiteert men de hongerlijders. Schande! Het Intercommunaal Comiteit. Van voor maanden hebben wij er op gewezen hoe slecht de werklooze arbeiders uit de Ant-werpsche omgeving bedeeld worden. Herhaalde-lijk hebben we klachten overgemaakt aan de bevoegde overheid. Eindelijk is men overgegaan tôt het vormen van een Intercommunaal Comiteit, waarbij aangesloten zijn : Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Merxem, Deurne, Wilryck, Austru-weel en Eeckeren. Het plan van werking is gereed. Overal in de gemeenten zou den zelfden onderstand gegeven worden. Men wacht nu nog enkel op de centen om te beginnen. De gemeente hebben een vaste bijdrage verzekerd; het steuncomiteit ook, de Provincie geeft echter tôt hiertoe geen roode duit en dat is de oorzaak dat het Intercommunaal komiteit niet kan in werking treden. Zouden de heeren der Bestendige Deputatie de goedheid niet willen hebben de Provinciale kas te openen en hun deel bij te brengen om deze nut-tige instelling te ondersteunen? De Provincie heeft in deze benarde tijden al weinig genoeg gedaan om den nood der arbeiders te lenigen. Het zou een schande zijn moest men nu weer, door de schrokkigheid der Deputatie, het Int. Comiteit opdoeken. Belgische Fabriekarbeidersbond Afdeeling Antwerpen De leden die van woning veranderd zijn sinds den oorlog, en hun blad wenschen te ontvangen, zijn verzocht ons bun nieuw adres te laten geworien, dan zullen wij bel regelmatig laten bestellen. Voor aile inlichtingen kunnen onze leden zich dagelijksch wenden op ons bureel van 10 loi 12 uur (Torenuur). Er zal dan allijd iemand ter hunner beschikking zijn. Eenvormige werkeloozensteun ? Van over verschillende maanden waren reeds,door ieiders der beigiscne V akoewe-ging en der Socialistische f^artij, dringende stappen gedaan bij onze Regeering om ha-ren steun en tusschenkomst te verkrijgen voor eene, over het gansche iand, eenvor-migen «Werkeloozensteun». Van aanleiding en als gevolg dier po-gingen werd op Zaterdag 20 Februar eene algemeene vergadering der ((Syndicale Commissie» gehouden waarop, door de V oorzitter Solau, de tegenwoordige Be-stuurders het hiervolgende stuk werd over-handigd, met tevens een breedvoerigen uitleg omtrent zekere punten en met ook de aanbeveiing zich, elk in zijne syndica-ten, gereed te maken, om zich onmiddei-lijk aan de nieuwe regelmg te kunnen aan-passen; zoudat door ons toedoen ook maar geen enkele dag vertraging kon komen. Nota's voor de Atyevaardiyiien 1. — Er is te Brussel een INationaal Komiteit gesticht voor nuip aaan de gezinnen, gehuwden en ongehuwden verstoken van werk door den oorlog. 2. — Dit komiteit heeft voor doel van aan aan al de Gemeenten van België de noodige fondsen te bezorger. om onderstand te verleenen aan aile werkers van handel en nijverheid zoowel openbare als private vereenigde en onvereenigde. 3. — De Gemeente moeten zich verbin-den een vijfde van den onderstand te be-taien, de vier overbhj vende vijfden zullen door het INationaal Komiteit betaald worden. De hoofden van huisgezin zouden 1 Frank, de jonkjuans 0 fr. 30 per dag ontvangen.4. — De Gemeentebesturen zullen 00-genblikkelijk de lijsten der werkeloozen hunner Gemeente overmaken. Zij hebben zich te wenden tôt de beroepsvereenigin-gen; deze dienen als tusschenpersoon tusschen de Gemeentebesturen en hunne aan-geslotenen. De niet vereenigden moeten zich laten inschrijven op een bureei der Gemeentelijke administratie. 5. — Wij hoeven ons slechts uitsluitend met onze vereenigden bezig te houden en bijgevolg verzoeken wij al de secretarissen ons den lijst te willen maken der werkelooze leden per Gemeente, om dat oogenblik-kelijk, zoo kunnen voldaan worden aan de vraag der Gemeentelijke autoriteit. 6. -— Daar, waar de Gemeente de vraag niet had gericht voor den 25 dezer maand, verzoeken wij de secretarissen aan te drin-gen bij de Schepencollege's omdat het zou-de gebeuren. 7.— Zijn van hulp uitgesloten: de hoofden van familie die een irikomen hebben van 7 fr. 50 per week, hetzij in den vorm van loon, subsidie of andere vergoeding. 8. — De weduwen met kinderen worden aanschouwt als hoofd der familie. 9. — De vakvereenigingen kontrolee-ren hun aangeslofcenen, Maandag, Donder-dag en Zaterdag van elke week. 10. — De secretarissen en schatbewaar-ders der lokale Syndicale Afdeelingen zullen verantwoordelijk zijn voor al de onre-gelmatigheden welke zich in de uitoefe-ning van het werk zullen voordoen. De Afgevaardigde, G. SOLAU (Voorz. der Synd. Commis.) * * * In hoogergenoemd ((Komiteit» dat deze regeling reeds trof en het doorvoeren er van voor taak heeft, zetelen o. a. de heeren Beco, Gouverneur van Brabant, Professer Brants van Leuven, den heer Aduo-cart Variez van Gent, de gekende secre-taris der Internationale Vereeniging ter be-strijding der Wer'keloosheid, enz., enz., Wouters, socialistische volksvertegenwoor- WOENSDAG 10 MAART tç>i5 tste*JAARGANG~nr 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods