Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

342 0
29 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 29 January. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Seen on 25 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rn3028qc3d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen ■ • - ' ■ ■■ ■ ■- - t..,,.-.. . , ■■■■=-■ .j _T u. " ■■ A"lî-WW De redaktie behoudt zich voor, ingezonden VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redak"e Admi"is,ralie ; stukken al of niet te plaatsen Plantijnlei West, 66, Antwerpen Gevaar voor Europa's economische Toekomst De briewisselaar Mz. van Vooruit, plaatste eenige dagen geleden een arti-kel onder bovenstaande titel, waaruit we een paar plaatsen aanhalen om alzoo onze kameraden toe te laten een blik te werpen op de onmetelijke ge-volgen welke de haidige oorlog voor ons werelddeel hebben kan. De vraag wat de economische toekomst van Europa zal zijn onder den invloed van dezen oorlog, verdient inderdaad de grootste opmerkzaam-heid.* * • De dagelijkscbe oorlogskosten der ge-zamentlijke oorlogsvoerende landen worden op circa 400 millioen franken geschat, de jaarlijkschs op omtrent i56 milliarden franken. Daarbij dienen nog een heele boel andere verliezen gerekend te worden, te beginnen met de ontzettende vernieti-ging van goederen in de streken waar de oorlog woedt of gewoed heeft, de groote sommen door de gemeenten en partikulieren voor onderstand uitge-geven en de onmetelijke schade van de niet-voortbrengst. Zoo heeft de oorlog in de verschil-lende landen alreeds 37 millioen krach-tige, meestal jonge mensçhen aan de produktieve arbeid onttrokken zoodat na eene eenvoudige rekening het in oorlog zijnde Europa 45 milliarden per jaar aan nuttige vooribrengsî ver-llesl.Daarbij zijn nu niet gerekend de millioenen werkeloozen, door het ge-dwongen sluiten van fabrieken en werkplaatsen. Nu komt nog de onafzienbare goe-deren-vernietiging, het materiaal-verbruik door den oorlog zelf, het stil— leggen van de scheepvaart voor een groot gedeelte enz.. enz. Daarmede houden de verliezen nog geenszins op. Een aanzienlijk deel van de combattanten keert verminkt en ziek terug en is dus van de toekomstige productie uitgesloten. Van vele fabrieken en werkplaatsen is het productie-materiaal, machienen enz., verwoest en onbruikbaar ge-maakt en dus voor jaren of voor goed niet meer in staat voort te brengen, uit de productie uitgeschakeld. En nu de interesten en terugbeta-lingen, schatkistbons, kortom van het ontzettende bedrag der binnen- en buitenlandsche leeningen, kortom, van het ontzettende bedrag der oorlogskosten en dat tegen eene hooge rente. (Een enkele 10 milliards-lee-ning komt te staan op 450 tôt 5oo millioen franken rente per jaar.) Rekent men daarbij nog de milliarden aan schatkistbons en andere uit— giften op korten termijn, tegen 4 1/2 tôt 51/2. per honderd, en de leeningen die nog later zullen gesloten worden, dan krijgt men alleen aan rente zulk enormen jaarlijkschen schuldenlast, dat het rijkste volk niet mogelijk is om 1 deze te dragen. Het is dan 00k geen wonder dat het ; Engelsche wereld-financie-blad « Tbe Economisi » de vraag opwerpt of het ' niet mogelijk ware tôt een eervollen 1 vrede te komen eer Europa totaal 1 bankroet gaat. * * * Ver over zee zien twee machtige landen dat bankroet heimelijk lachend aan: Noord-Amerika en het land van den Mikado. * Die beide landen worden dan 00k tegenover de verarmde Europeesche oorlogsstaten in de toekomst hun he-vigste concurrent op economisch ge-bied. Dat Amerika reeds reuzensom-men aan den oorlog verdient heeft is algemeen bekend. Nu reeds heeft het op de Zuid-Amerikaansche import-markten de bovenhand en het zal zeker de post, die het gedurende den oorlog als leverancier van Europa ge-kregen heeft, niet laten varen. Wat nu Noord-Amerika betreft dat is voor goed als afzetmarkt voor de Europeesche industrie verloren. In de laatste 12. maanden van dit jaar hebben de Vereenigde Staten 9 îot 10 milliarden mser uiîgevoerd dan ingevoerd ! En voor de toekomst maken ze zich reeds voor méér gereed. In New-York is een trust gesticht, de « American International Corporation », met een ' aanvankelijk kapitaal van a5o millioen . en met de rijkste en bekendste firmas aan het hoofd, eene maatschappij die zich, met toegezegden steun der Ame-rikaansche regeering, ten doel stelt de wereldmarkt te bewerken. Tevens is door de regeering eene commissie , benoemd, die ten doel heeft de veran- 1 deringen te bestudeeren aan sotnmige 1 wetten welke de economische uitbrei-ding der Unie verhinderen. De Oost-Aziatische afzetmarkten ' zullen natuurlijk Japan in handen val-len. Het is namentlijk de Japansche weef~industrie die de gunstige gelegen-heid aangrijpt in de zaken te komen, Als men hoort bijvoorbeeld dat aan-biedingen van Japansche katoenwe- ' verijen gedaan zijn 40 ten honderd goeclkooper als de Russische ; dat de katoenfabrikanten van Manchester niets op hun gemak zijn over het feit dat Japansche shirting en andere katoenstoffen, die in kwaliteit, enz., het met de beste Engelsche stoffen uithielden, tôt zeer lage prijzen aange-boden werden. Als dat reeds in Enge-land zelf geschiedt, dan kan men zich voorstellen hoe het op de markt van Oost-Azië en bijzonder van Indië uit ( zal gaan zien, welke markten Japan 1 reeds lang als zijn eigen belangen- 2 sfeer betracht. ' < # * * ^ Zoo is de economische toekomst j van Europa zwaar bedreigd. 1 Wat zulks voor de arbeiders en bur- 1 gers beduidt, is kort te zeggen : ver- 1 pletterende belastingen, lage loonen, < werkeloosheid en dure levensmidde- 1 1 len. En voor het kapitaal zou het be-duiden : eene reusachtige krisis, waarbij het Europeesch kapitalisme op zijnegrondvesten zou wankelen. Hopen wij dat spoedig de dag aan-breekt waarop in de. parlementen der oorlogvoerende landen de blufferige vernietigingsfrazen zullen plaats maken voor het bedaarde en verzoenende vredeswoord en de gedachte aan de vreeselijke gevolgen voor de economische toekomst van het beschaafde Europa, de harde harten der machti-gen zal vermurwen. Mz. Goed aangepakt Reeds herhaaldelijk hebben wij in ons blad de vervalschers van levensmiddelen aangeklaagd, dat onbeschaamde, gewetenlooze volkje dat zich nog niet tevreden stelt met de bevolking tôt op de graat, door het opdrijven der prijzen, uit te plunderen maar zich daarbij dan nog niet ontziet de menschen langzaam te vergiftigen. Enhoezeer wij ons 00k zullen wachten van vermaak te vin-den in eens anders leed, zoo kunnen wij toch niet anders dan de magistraten geluk wenschen die zulke kerels eens goed te pakken nemen en hen voor de anderen als voorbeeld stellen. Zulk een voorbeeld stelde dan 00k de vorige week de Politierechtbank van het kanton Borger-hout. Het waren de botervervalachers die er dit maal rnoestén aan gelooven. Een deaer heer-sehappen, had zijne kunst zoo hoog weten op te voeren dat hij tôt drie en-veertlg procent water onder zijne boter had kunnen werken. Wat den heer Vrederechter de opmerking ontlokte « dat hij wat boter onder zijn water had weten te men-gen». Hij werd dan 00k voor zijne bijzonder® vaardigheid beloond met zeven dagen gevang en 25 fr. boete. De andere heerschappen kwamen er met 5 dagen plus dezelfde boete van af. Dat is werkelijk goed aangepakt. Het zàl velen dier woekeraars nog wel eens doen nadenken. En onze lezers is het een vingerwijzing wat hen te doen staat tegenover zulke ridders. En als het mogelijk was die geldboeten in de toekomst te vertien- ja te verhonderdvoudigen, dat zou volgens onze meening nog beter werken. Men zou de heeren dan snijden in hunnen gevoe-ligsten kant, in hunnen geldbuidel, voor welks vulling zij zich niet ontzien, niet alleen een volk te bedriegen maar het 00k te vergiftigen. L. V. B. Kinder voeding Wij hebben in ons blad reeds herhaal-de malen gewezen op de noodzakelijk-heid eener bijzondere zorg te wijden aan het belangrijkste aller vraagstukken dat zich in deze benarde tijden aan de open-bare besturen opdringt, n.l. de voeding van het volkskind. Wij betreuren in hooge mate dat het Gemeentebestuur van Antwerpen, in normale tijden zoo hoog oploopend met zijn openbaar onderwijs, nu de macht of de bekwaamheid schijnt te missen om aan dezen noodtoestand eenigermate tegemoet te komen. Wel hebben wij gehoord dat het inzicht bestaat aan som-mige zwakke kinderen een bijzonder maal te verstrekken. Zelfs werd hier omtrent zeer veel drukte gemaakt doch van een begin van uitvoering hebben wij nog niets kunnen bestatigen. En al ware er een begin van uitvoering, het is en blijft een halve maatregel. Wat er voor ailes noodig is voor de kinderen der volksklas is een ontbijt in de school VOOR de schooltijd. Welk nut zal het kind trekken uit de lessen wanneer zijn denkvermogen verzwakt wordt door gebrek aan vol-doende voeding. Welk voordeel kan het kind meedragen van een onderricht dat eene geestelijke krachtinspanning vergt die de stoffelijke weerstandskracht te boven gaat ? Het is een feit dat vele kinderen nuch-ter naar school gaan ; het is een feit dat kinderen uit de volksklas aan verre-gaande bloedarmoede lijden en om deze reden inzonderheid vôér den schooltijd krachtig voedsel noodig hebben. Het is mogelijk dat in enkele gezinnen de onverschilligheid zoo groot is dat de ouders zelve verwaarloozen aan hunne kinderen de noodige zorg te besteden doch dan nog is het plicht, de boven ailes staande PLICHT van de openbare besturen, te waken dat de rechten van het kind dat zichzelve niet verdedigen kan, worden geèerbiedigd. Waar ons volk met zooveel offervaar-digheid, met zooveel bewuste gelaten-heid, met zooveel wilskracht en zelfbe-heersching, daar hebben de kinderen van dat volk recht op bijzondere toewijding. Wanneer de ouders niet bij machte zijn hun kind te voeden, dan is het de maatschappelijke plicht van het openbaar bestuur de plaats der ouders in te nemen, want het kind van heden is de hoeksteen van het maatschappelijk ge-bouw voor morgen. Een verstandig bestuur moet zijn taak vervullen vooraleer het daartoe door ge-wettigde eischen gedwongen wordt. Er is gezegd geworden, dat een klein ontbijt vôôr den aanvang der klas zou kunnen gegeven worden voor ongeveer 6 centiemen per kind en per dag en, indien wij goed ingelicht zijn dan zou er gebleken zijn dat de financieele toestand onzer stad, deze uitgave wel zou kunnen bekostigen, en het is ons derhalve onbe-grijpelijk waarom dit ontbijt nog niet is ingevoerd en wij dringen aan bij de ver-antwoordelijke, plaatselijke overheid, met aan deze dringende kwestie een begin van oplossing te geven. Wij hopen dat deze vraag reeds in de bevoegde middens aan de dagorde ge-steld is en dat vôôr het verschijnen van ons volgend nummer verheugende mede-deelingen hier omtrent aan onze redaktie zullen toekomen. E. J. gSoekdrukkeFS-Verbond Bestuurettttng. — Elken 2" Zondag der maand, in 't lokaal Volksvrtend, ten 111/2 ure. Boekertj. — Ultleening van boeken, elken Dlnsdag, van 5 tôt 6 ure, lokaal Volksvrlend, (lngang langs de Goddaert). Betattngen en uifkeeringen. — Elken Zaterdag van 12 tôt 12 1/2 ure, Ossenmarkt, 25. Werkeloozenzegeli. — Elken Zaterdag, van 12 tôt 12 1/2 ure, en Maandag van 12 tôt 12 1/2 ure, Ossenmarkt, 25. De Voorzttter 1s ter beschlkklng der leden, elken Woensdag van 8 tôt 9 ure, Ossenmarkt, 25. De Schaibewaarder, elken Zaterdag van 12 tôt 12 1/2 ure, Ossenmarkt, 25. Voormelde uren zfln aangeduid in torenuur. ZATERDAG xç JANllARI 1916 t,u JAARGANG nr z3

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods