Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

718 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 03 April. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Seen on 13 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x34mk66637/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redak»'e e" Admi"istratie : stukken al of niet te plaatsen Plantijnlei West, 66, Antwerpen Aalmoes en steun Te oordeelen naar den omzendbrief van het Hulp-en Voedingskomiteit, in ons laatstenummer opgenomen, schij-nen we stilaan te genaken naar den eenigen steun waarmêe wij, vakbon-ders, volkomen kunnen instemmen, namelijk steun door werk. Deze omzendbrief zegt immers dat het Nat. Komiteit de gemeenten steu-nen zal welke hunne werkloozen nut-tig werk doen verrichten. Spijtig is het inderdaad dat we eerst door aile soorten van aalmoezen-steun zijn moeten heenworstelen in de vijf laatste maanden. We zouden zelf dur-ven zeggen door te veel steun, in dien zin zelf dat door gémis aan verstand-houding en samenwerking, den mees-ten steun naar de klaploopers ging. En hoe kon het anders ? De gemeente steunde en de private personen steunden wie ze goedvonden meestendeels dezelfden. Ofwel de private liefdadigheid stond alleen voor de taak en wee, dan, wie niet kruipen kon. In de stad zijn het de werklieden (!!) welke men in normale tijden met het vischgetuig op den rug ziet optrekken, als de anderen met den knapzak onder den arm naar den arbeid gaan, welke het beste den weg kennen naar M. Pastoor, het Weldadigheidsbureel, het Kleedingswerk, Vincentius, en naar particulière huizen waar broodkaarten gegeven worden, zoodoende met den buit wegloopen en veel van dezen welke gelast zijn of op zich nemen steun te verdeelen, het voorwendsel aan de hand doen om elke behoeftige als een « afhaler » te aanzien. Daarom werdt ook het gelukkige gedacht opgevat een kontrolbureel te stichten, waar elk der in Weldadigheidsbureel of Komiteiten geholpene behoeftige een boekje krijgt waarin elke hulp, vanwaar ze ook komt, zou ingeschreven worden... als die welke de hulp geven... willen, wel te ver-staan !!! De stielmannen, in kwestie steun-op-halen, zullen zich daardoor niet laten beetnemen, zoo dat weinig practisch zal verwezentlijkt worden,zoolang niet ALLE steun gecentraliseerd of eene bindende overeenkomst gemaaktwordt tusschen ALLE instellingen welke behoeftigen helpen. Naar het schijnt is dit een onmoge-lijk iets, reden waarom het systeem ook zijn deel in de schuld aan het vor-men der klaploopers dragen moet. Verre van ons te beweren dat met het werkbezorgen opeens aile mis-bruiken zullen ophouden als bij too-verslag. Het bijzondere voor den werkman ligt hierin dat dan hetgene hij thuisbrengt niet eene gift maar wel verdienste is, welke, niet te vergeten, in de meeste gevallen niet als steun kan aangerekend worden, daar hoe klein ook er in zekeren zin winst kan aan verbonden zijn voor dezen welke het werk laten uitvoeren, alhoewel deze niet zoo onmiddelijk is. i Inderdaad bepaalde men zich met het geven van steun tôt den normalen tijd dan moest ait werk in gewone "voorwaarden (na deze oorlog waar-schijnlijk wel in buitengewone voorwaarden) gedaan worden en ontzag-lijk veel meer kosten, terwijl ander-zijds den steun immer stijgen zou. Dus dubbel kosten. Ons doel is te doen uitschijnen, dat aan beide zijden voordeel is te vinden in het vervangen van giften door werk, en bijzonder voor den eerlijken wer-ker welke geene aalmoezen vraagt, maar alleen de benuttiging van wat hij heeft : zijne arbeidskracht, tôt onder-houd der zijnen met behoud van zijne waardigheid als mensch, hebbende recht op bestaan. Daarom is het initiatief van het Nat. Komiteit te loven en daaromook hopen we de gemeentebesturen, welke tôt nu toe hunne kassen potdicht gesloten hielden, zich te zien ontdoen van den stelregel : « de vrees voor de kiezers is het begin der wijsheid », en mede-werken tôt opbeuring van dezen welke in normale tijden, door hun werk en voortbrengst, voor hen ook zorgen moeten. Iets waaraan we allen hebben mede te helpen. Hulp voor onze landgenooten Het overzicht van het Amerikaansch Hulpko-miteit voor België behelst onder meer opgaven van hetgeen in de weken eindigende 24 Februari en 3 Maart uit Rotterdam naar ons land is gezon-den. De hoeveelheden zijn in tonnen van 1000 kil. uitgedrukt. Aan tarwe werd in genoemde weken verzonden onderscheidelijk 11,198 en 3381 ton, aan meel 2026 en 7233 ton, voorts nog kleinere hoeveelheden rijst, erwten, boonen, zout, maïs, aardap-pelen, kleederen, enz. Er is tôt 3 Maart nu in totaal 210,834 ton gezonden. Uit de rekening en verantwoording loopende van 22 Oktober tôt 6 Maart blijkt, dat de afdee-ling levensmiddelen, die afzonderlijk beheerd wordt, een kas- en banksaldo heeft van 177,514 pond. Het komiteit schat dat de uitstaande vor-déringen voor inkoopen en vrachten 1,400,000 pond de kasmiddelen te boven gaan. Er worden nog 46 schepen met levensmiddelen uit Amerika hier verwacht tusschen heden en de week begin-nende 27 Juni. Rockefeller heeft aan het Amerikaansche onder-steunikgskomiteit voor België een maandelijksche bijdrage van 5 millioen mark beloofd. • Eenige vragen aan de Commissie van Onderzoek en het Gemeentebestuur van Berchem In elke gemeente moet een Comiteit voor bloem-verdeeling zijn, bestaande uit 3 personen gekozen uit de drie staatkundige partijen. Waarom zijn het in Berchem enkel katholieken ? In elke gemeente moet een Onderstands-Comiteit zijn, waarin de drie partijen vertegenwoordigd zijn. Waarom weigert men aan de socialisten hun recht ? De kleederen van het Amerikaansch Comiteit moeten door een onpartijdig Comiteit uitgedeeld worden. Waarom doen het in Berchem de katholieken alleen ? Is het misschien omdat het nu oorlog is en er geen politiek zou mogen gemaakt worden, dat men nog fanatieker is dan vroeger ? Een cfr^igend gevaar In dezen verschrikkelijkste aller oorlogen zijn de sinjoren nog niet aan het einde van hun leed. Wat er nog gebeuren zal op militair gebied is een raadsel ; maar zelfs in de veronderstelling dat ailes tôt na afloop van den krijg rustig blijft, dreigt er nog groot gevaar voor de Scheldestad. Als onvermijdelijk gevolg van elken oorlog komen de besmettelijke ziekten. Zij helpen mee aan't wegmaaien van menschenlevens. Wie dikwijls door vuur en zwaard gespaard bleef, wordt weggerukt door choiera, pest, of typhus. Op die plaatsen waar geen afdoende maatrege-len genomen zijn ter voorkoming van deze geesels is het niet uitgezonderd dat geheele volkswijken besmet worden en een massa menschen het met den dood bekoopen. Nu het stilaan warmer wordt en daardoor het gevaar voor besmettelijke ziekten met den dag toeneemt achten wij het onzen plicht de openbare besturen te wijzen op betreurenswaardige feiten die aïs onvermijdelijk gevolg zullen hebben het gemakkelijk voortwoekeren dezerverschrikkelijke plagen. Het is voor niemand een geheim dat in normale tijden de volkshuisvesting te Antwerpen veel te wenschen Iaat. Talrijk zijn de éénkamerwonin-gen. Daar wascht en plast, slaapt en eet men. Weinig of geen lucht of licht dringt in deze duffe plaatsen. De daar huizende menschen zijn de eerst aangewezen slachtoffers van besmettelijke ziekten. Was dezetoestand vroeger erg dan heeft hij nu, als gevolg van dén oorlog, zùô enorm aan gevaar toegenomen, aan het uitbreken van epide-miën te Antwerpen moeilijk zal te ontkomen zijn. Wat daarvan de oorzaak is? In eerste plaats de armoede der werkende klas, in tweede plaats de schraapzucht van vele huis-jesmelkers en de vonnissen der vrederechters die arme menschen uit hunne woningen doen zetten. Nu kruipen families samen in krotwoningen. In de oude stad, waar de ongezondste en slecht gebouwdste huizen staan, krioelt het van wer-kersfamiliën die daar uit nood en gedwongen samentrokken. De slaapvertrekken waar zes, acht soms tien personen den nacht doorbrengen zijn talrijk. De éénkamerwoningen zijn zeker verdub-beld in aantal en hoeveelheid personen die ze betrekken is ook enorm gestegen. Als men daarbij weet, dat de werkende klasse slechts met veel moeite, den honger uit hare woning houdt, dan zal men wel toegeven dat er niet veel geld over-blijft om zeep, borstels en ander noodig gerief om te reinigen, te koopen. En alsof dit ailes nog niet erg genoeg ware, komen er den laatsten tijd nog vele gevallen voor, van waterafsluiting. Vele gezinnen zijn in Antwerpen op dit oogenblik van voldoende drinkbaar water verstoken. Door de huiseigenaars of door de Water Works worden de huurders zonder water gezet. En daar het als onverbiddelijke wet geldt bij de Meneeren van de Water Works « dat geen druppel water mag weg gegeven worden », zijn die menschen verplicht hier of daar een oude pomp, heel dikwijls gevuld met onbruikbaar water, op te zoeken om eten te kunnen bereiden of niet van dorst om te komen. In die gezinnen waar men nog geen water heeft voor het dagelijksch gebruik is natuurlijk aile kuisch en wasch uitgesloten en moeten de menschen weldra in een varkensstal wonen. Daarbij nog slecht gevoed en dan worden deze menschen de eerste slachtoffers en hunne walgelijke krotten de prachtigste broeinesten voor besmettelijke ziekten. En zoo wordt Antwerpen, in plaats van eene gezonde stad, een aangewezen oord voor epidemiën. Wij hopen echter vôôr het zoover komt; dat de bevoegde overheid ingrijpende maatregelen nemen. zal. Voor de gezondheid der bevolking moeten aile belangen, ook die der huisjesmelkers en Waterlords, wijken. Een groot gevaar kan slechts met groote mid-delen afgewend worden en daarom is het den plicht der stadsbestuurders niemand of niets te ontzien in den strijd ter voorkoming van besmettelijke ziekten. W. E. Kleeding voor de behoeftigen Door het Hulpkomiteit is thans eene bedeeling van eene partij kleedingstukken aangevangen in Antwerpen. De aanwezige voorraad wordt in twee deelen gescheiden. De eene helft voor de scholen, waarvan krijgen : de gemeentescholen 3/5 en de aangenomen scholen 2/5. De andere helft wordt besteed aan de behoeftigen gesteund door Weldadigheidsbureel en Wijkkomiteiten à rato van 3/5 voor het W. B. en 2/5 voor de Wijkkomiteiten. Door de Wijkkomiteiten en het Weldadigheidsbureel worden ook borstels en kalk verstrekt, wanneer het noodig geoordeeld wordt, bij het huisbezoek, wat de meeste der komiteitsleden op touw gezet hebben. Bij deze gelegenheid kunnen dan bons van 10, 20 of 30 fr. gegeven worden waarmee de behoeftigen, indien deze steun goed-gekeurd is, zich naar het Feestlokaal op de Meirplaats te begeven hebben, waar de «winkel» is ingericht. Daar kunnen ze zich aanschaffen wat hen het meest onontbeerlijk is aan de vol-gende prijzen (in bons) : MANSKLEEDEREN Manskostuum fr. 16.— Kinderkostuum 8.50 Jongenskostuum 12.50 Mansoverjas 14.— Jongensoverjas 8.— Mansbroek 3.— Caban 6.— Manshemd 2.— Jongenshemd 15 tôt 18 jaar 1.75 Kinderhemd van 1 tôt 4 jaar 1.— Mansonderbroek 1.75 Jongensonderbroek 1.50 Mansslaaplijf 3.— Jongensslaaplijf 2.50 VROUWENKLEEDEREN Vrouwenkleed fr. 6.— Vrouwenrok 3.50 Vrouwenonderrok 1.75 Vrouwenslaaplijf 1.50 Vrouwenbloes 1.75" Vrouwenhemd 1.50 Vrouwenbroek 2.— Meisjeskleed 5.— Meisjeskleed van 2 tôt 3 jaar 2.50 Meisjesonderkleed 1 tôt 5 jaar 1.50 Meisjesrok 2.50 Meisjesbloes 1.75 Meisjeshemd 1.— Meisjesonderrok 2 tôt A jaar 1.— Meisjesbroek 1.— Voorschoot 1.— Kindervoorschoot 2 tôt 4 jaar 1.25 De Wijkkomiteiten hebben per week over eene som, volgens het aantal te bedeelen personen, te beschikken, zoodat niet allen gelijk kunnen geholpen worden en er minstens wel een paar weken zullen voorbijgaan eer al wie kan zal geholpen wezen. Ook is, naar men ons meldt, de uitdeeling van kleederen in de scholen begonnen. Beter laat dan nooit; 't werd nochtans tijd, want Antwerpen is in deze al stiefmoederlijk genoeg bedeeld geworden. Allerlei Nieuws Tegen de werkeloosheid De stad Brussel is voornemens de tôt nu toe uitgestelde wegeniswerken te doen uitvoeren, om de werkeloosheid te bestrijden. Men zai beginnen met de Solboschlaan; andere zullen volgen. De dagloonen zullen dezelfde zijn aïs in gewone tijden. Werken te Schaarbeek De gemeente is begonnen met het uitvoeren der reeds vôor den oorlog ontworpen werken aan de nieuwe Chazallaan, het Dal van Josaphat en andere. Eene menigte werklieden zullen hierdoor eene daghuur kunnen verdienen. ZATERDAG 3 APRIL \9\5 t"* JAARGANG nr z

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods