Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

297 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 28 April. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Seen on 01 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ns0ks6jz95/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ZAT&RDAG *8 April 1917 JAARGANG «' 3 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudl zich voor, ingezonden stukken al of nict le pîaatsen VERSCHIJNT BU GELEGENHE1D Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen Aan den Vooravond Voor ons arbeiders is inderdaad de tegenwoordige tijd een vooravotid van groote dingen, n' vooravond in den volsten zin van het woord. We staan voor i Mei. De arbeiders der gansche wereld zullen weer op dien dag nog eens, in gedaphte althans bij elkaar vertoeven. x Mei is immer vanaf het besluit van '89 een lichtende morgen geweest voor onze klasse, een dag waarop kracht toi verder strijden en hoop op over-winning gezaaid en opgeflakkerd wordt. Dat zal 00k dit jaar wel zôô wezen, doch.. tusschen avond en morgen ligt nog een gansche nacht., van donkerte, bange vrees en vragen. Zullen aile arbeiders morgen, 1 Mei, met denzelfden onbevangen geest staan tegen kapitalisme en voor We-reldvrede ?? Zullen we mogen denken: àl onze broeders denken met ons éénsT? Zullen allen nog of reeds wéér begrij pen dat die beide zaken tegelijk dienen aartgevat te worden ? Na dezen vooravond zal beslist worden of ons klein-vijftig jaren noest werken nog dermate kàn verlamd worden dat strijders uit de eerste rangen niet meer ééns zijn met de heele klasse op x Mei, dat niet alleen nog begrijpen dal én kapitalisme én Wereldvrede als doodsvijanden een verbitterden kamp strijden en dat mis-schien, waarschijnlijk wel, de arbei-dende klasse over hen zal te rechten hebben. Morgen, doch niet reeds op 1 Mei, zullen de arbeiders, het volk, de demo-kratie, over heel de wereld optreden voor hunne roeping : den Wereldvrede en dan in 't openbaar en met het gezag, den arbeid, bron van aile leven, naar recht toebehoorend. Nu kan dàt nog niet. We zijn slechls aan den vooravond en een nacht moet nog volgen, maar deze zal wel gewel-dig doch kan 00k kort wezen. Onze Mei-betooging van dit jaar zal grootsch wezen, omdat ze is vol hoop en vertrouwen, 00k vol fierheid. Het zal eene betooging zijn voor Wereldvrede en nog eens Wereldvrede en eene uitdrukking onzer ver" wachting dat uit de bange smarten van den nacht die hem voorafgaat, dien Vrede zal geboren worden welke de arbeidende klasse zich zelve voor-bereidt.Want de arbeidende klasse werkt aan het wegdeinen van de donkerte, misschien zij alleen oprecht en eerlijk en onze Mei, onze betooging is een zwakke aanvuring tôt dien reuzen-arbeid welke weidra over de heele wereld zal aangevat worden. De demokratie is niet dood, is niel vleugellam, al heeft ze zich door den eersten schok verrast, een oogenblik het juist besef laten ontnemen. Sterker is ze opgewekt en morgen, na 1 Mei, zal blijken dat zij kan en wil wat haar eeuwige tegenstander, het kapitalisme, i niet gewild heeft en niet meer kan We herhalen het": we staan aan dei vooravond van groote dingen vas den Wereldvrede gewrocht door d< arbeiders, de demokratie en morgen 1 i op î Mei zelve zullen we elkaar onz< 1 fierheid uitspreken, te behooren to die klasse, tôt die vernederden welke 1 j als zij eenmaal willen, de wereld ver. - anderen kunnen omdat van hunn< macht de demokratie in het bewustziji ontbreekt. 1 En in de beproeving van den zo< langen nacht de demokratie in he f bewustzijn ontwaakt. Nog enkeie stonden, misschien we ' de zwaarste doch dan, dan zegepraal } het volk, dan laatzich de reus Arbei< 1 gelden in ai zijn zwaarte en eischt di plaats die hem toekomt Dit zegt ons x Mei van heden. : JiviH Den Steun te Antwerpen Naar het gerueht loopt zou te Antwerpen den steun eenigzins gewijzigd worden, dit naar banleiding van het nieuwe barema dat nu de eerste persoon iri het gezin een minimum van 4 fr. per week voorziet. Daar de steun te Antwerpen voor die* genen welke de soep kosteloos nemen 4 frank bedraagt, is hij voor dezen welke de soep betalen à rato van 0.35 fr. per week (1.5.0 fr, per raaand) idem zooveel minder. Nu wordt daarin de volgende regeling getroffen : gezien er geen Hollandseh brood meer komt en het aantal deelne-mers aan de soep immer aangroeit, ter-wijl het niet zoo gemakkelijk is geschikte Jokalen voor het ter plaatseetentevinden wat maakt dat de gesteunden nog te lang moeten waehten, zal het uithalen insge-lijks gratis kunnen gebeuren. Komt daardoor een grooter getal van gesteunden welke zouden uithalen, dan is 00k onmiddelijk een groot deel van het wachtende volk van de straat gehol-pen. Zoodoende zou dan 00k de steun voor de-mannen van 3.60 fr. op 4 fr. komen, terwijl dan nog zal komen de maandelijksehe bijzondere toeslag van 90 centiemen verraeerderd worden op 1.25 fr. welke verhooging zoo voortko-men uit de besparing die de stad zou doen aan het niet-meer-invoeren van het Hollandseh brood, Ongelukkig genoeg is in het huidige oogenblik het geld niet meer de hoofd-zaak, wel het voedsel, en wat dat betreft is het goed zich niet te veel illusies te maken en kalm de komende gebeurte-nissen af te waehten. 0! Die menschlievende winkeliers! Ons wordt, tôt plaatsing onder boven-staandeopschrift.hetvolgendegezonden:Achter m'n hoek woont een winkelier welke van een mijner kennissen haring gekocht heeft à 0.75 fr. het stuk. De ver 1 nu verkoopt die haring maar aan 1.25 f t Hij wint dus maar even 0.50 fr. pe : stuk en-gezien de omstandigheden ga< , er nog wel een flink aantal stuks de : winkel uit. Het winstje is dus zoowc : 67 °/o. Nu, dan is Jan-oome waartegen w indertijd donder en bliksem loslieten on | dat hij wel 8 % raoest hehben, daartf i i genover een echt onschuldig engeîtje. En wisfen we nog maar ailes ! > t Npfip SOORTEN VAN MENSCHEN [ Er zijn op dezen oogenblik twee soor-: ten van menschen., zij die met den toe-stand zoo als hij nu is tevreden zijn en i andere die er zoo spoedig mogelijk het ! einde zouden van willen zien. Tôt de ! eerste behoort aile soort van gaigenaas, : rnannen die voor niets terug schrikken als er maar geld niee te winnen is. Ze i bestelen, ' vergeven en paloeteren de tweede soort op een reuzenmanier en terwijl zij een goed leven leiden, eten en drinken zooveel het hun lust, verdienen zij schatten, terwijl de anderen voor hun f paart gerust kunnen (t'is leelijk om zeg-, ! gen) creveeren. En waarom zouden zij I 00k niet tevreden zijn ? Niet alleen be-stelen zij doppers en burgerij maar 00k j de stadskas moet het bezuren, want voor , het nietigste snoepwinkeltje weet men u te vinden om lasten te betalen terwijl zij j voor duizende franken zaken doenzonder een duit lasten te betalen. En onze stads-. bestuurders schiinen daarmee tevreden j te zijn want wij hooren niet of zij eeniga moeite doen om het die eerlijke kooplie-den aan het verstand te brengen dat s iedere handelaar 00k lasten te betalen " heeft. r Wat de tweede soort betreft die dient * | maar om door de eerste, geplukt te wor den, doorsommige bakkers en bakkerijen bestolen te worden op hun rantsoen en uren aan soep- en.spijshuizen te staan in weders dat men er geen hond zou door-jagen.Er bestaat 00k nog een ander soort welke nog wel de grootste en doortrapste g J schelmen zijn welke er nu met hunnen n j kop onder de zon loopen tôt schade en . j schande van arm en rijk. 1k bedoel de ! ooeren. 1k heb dikwijls hooren zeggen u | dat die soort geschapen is om de stads-| menschen te k.,.ullen, maar nergens meer dan op den buiten zijn de priesters den e baas en onderwijzen zij jaar in jaar uit, dap op dag de leer van Hem die zegde ^ dat men de hongerige moest spijzen en £ den arme moest doen deelen van zijn , overvioed. Waar blijft toch de uitwerking van die leer? Qe kunt van me denken wat ge wilt maar ik geloof dat de priesters hun deel hebben van hetgeen de = boeren nu op den honger van die onge-1 j loovig honden van de stad winnen. Allo, * Mr Mercier, gij die den herder van die godvreezende kudde zijt, kunde of wilt - gij niet die menschen tôt inkeer brengen. : i Gij die anders nog al gaarne hebt dat x men u ophemelt zorg gij eens dat men g ; de echte leer in praktijk stelt dan zullen t t i er veel hongerlijders welke nu aan JGod . | en zijn gebod den brui geven, zien dat r | ge tochiets aan uwvolgelingen te zeggen t hebt. Of keurt gij het soms goed dat de 1 boeren met hun schandalige verkoop-t prijzen goud winnen op voorwaarde dat ze den offerblok gedenken. i Wij voor ons zullen, als de tijd van afrekenen gekomen is, op ons niet laten - waehten en degene welke ons nu gepitst hebben « in retour » wel nijpen. Dat ze daar op rekenen. Ne Metaalbewerker. j N.B. — Verleden week kwam ik een beheefder tegen van oen «eer vollesgezinde bakkerij en die geladen was mai mlnsteas 10 brooden alhoewel hij een zeer klein huiageziri heeft. Daar er in deaellde bakkerlj reeds veracteidene klach-ten zjjn geweest over bet gewicht van b«t brood weten wtl rru 00k waardoor dat komt KALMTE & We zijn geen meuwsblad en hebben , dus niet de dagelijksche voorvallen te bespreken. Wel is het noodig onze kameraden te wijzen op de feiten welke zich eenige dagengeleden voorgedaan hebben inzake de broodkarren en winkels en hen er op te wijzen zich niet door een paar licht zinnigen of buitzoekers te laten meesle pen, doch kalm en zooals ze irtimer ge daan hebben, overleg te plegen met hunne vooraanstaanden en vertegen woordigen in aile deze gevallen. Zôô alléén kan eenig resultaat verkre-gen worden. r 5. M. .11 I I■ 1 III Ântw. Kom. voor Arkidersopvoeilinif 1"" MEI Het Opvoedingskoiniteit dat zich in deu iaat-sten tijd zoo dapper weerde in den strijd tôt be-reiking van ons einddoel : den arbeider door alzijdige ontwikkeling geschikt maken tôt het overnemen der staatswacht uit de handen van kapitalisme, en dat zich voor de toekomst nog grootscher plannen voorbehoudt op aile gebied, kon dan 00k niet andera dit jaar dan zijne roeping getrouw blijven en de Meibetooging door grooten omvang, grooter kracht doen bijzetten aan den eisch naar demokratie, naar Wereldvrede, waar-heen nu, gedreven door de stuwkracht der arbei-dersmassa, 9tilaan zoowat overal de strooming gaat. Dat de Mei herdenking inderdaad kracht zal bijzetten hoeft niet gezegd te worden, eerstens door de aanwezigheid in massa van al onze aan-geslotenen, verder door het plechtige en indruk-wekkende van zijn karakter en den ernst van den toestand en niet het minst door het grootsche der opvatting, hoewei het ailes in gesloten en beperk-ten kring gebeuren zal. We hebben drie dagen voor de Mei-herdenking voorbeschikt. Drie dagen van kunatgenot en ge-moeds veredeling na de faria's der maatschappij welke niet zullen nalaten hun weldoenden invloed op onze werking, en bijzonder met het 00g op de toekomst, na te laten. Het zal geen feest zijn, alleen eene uiting onzer levenskracht, van ons willen en streven naar hoo-ger, van onzen wensch naar ordening onzer deer-lijk misvormde samenleving, met hare schrille tegenstetlingen en 00k, en bijzonder naar «Wereldvrede » I Een andere, betere manier, om deze gevoelens tôt uiting te brengen en het solidariteitsgevoel te sterken kan bezwaarlijk gevonden worden en zoo hebben we het dan 00k opgevat. Het zal dan 00k elken dag wat nieuws zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods