Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

504 0
20 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 20 November. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n29p26qw93/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie '• Plantijnlei West, 66, Antwerpen Eene Leemte Eene steunregeling als deze te Antwerpen gaat begrijpelijkerwijze met moeilijheden gepaard en te meer nog als het, lijk hier het geval is, verschil-lende instellingen de teugels in handen hebben, waarvan ieder het span in hare richting voert. Als er dan nog niet bijkomt dat elk hunner aile kon-trool aan de anderen ontzegt. Dat ailes weten de belanghebbenden ook en sommigen zouden het wel an-ders willen, maar daarover later meer We hebben het hier over eene ver-plichting door het Weldadigheidsbu-reel aan hare gesteunden en deze der wijkkomiteiten opgelegd. • Ieder weet dat voor kinderen van minder dan één jaar geen steun kan ontvangen worden indien de moeder met dit kind NIET den zuigelingendienst in de lokalen van het Weldadigheids-bureel volgt. Dus weer een drijven van onwilligen van het W. B. tegen elk princiep van vrije keuze, inzake steunlichaam, in. Daarbij komt nog de moeilijkheid voor sommige moeders, met verschil-lende kleine kleuters gezegend, om deze dienst te volgen. De diensten gebeuren voormiddags; ook de man, als er een is, moet voormiddags gaan stempelen, Niet iedereen vindt iemand om een paar uren op de overige klei-nen te passen, en ze medebrengen gaat natuurlijk niet. We begrijpen ten voile het streven van dezen dienst, welke de verzwak-king van het ras door geregelde zorg en gepast voedsel tracht tegen te gaan, alzoo een tegenwicht stellende voor het afbeulen van vrouwen in werkhui-zen en fabrieken, oorzaak van onvol-doende verzorging der kinderen vôôr de geboorte. Maar we vinden het vol-doende als deze dienst verplichtend gemaakt wordt, zelf onder boven-staande voorwaarde, voor dezen welke zelf niet krachtig genoeg zijn om hun kind behoorlijkdoor de eerste maanden heen te helpen. Maar dat dezen, welke soms gezondheid en voedsel overhoop hebben, wat gelukkiglijk onder ons Vlaamsche ras niet zoo heel zeldzaam is, nog gedwongen worden daarvoor het W. B. aan te spreken, kan er bij ons niet als ernstig in. En wat nog minder ernstig is, is wel hetjj volgende : Wanneer eene vrouw met een kind tusschen 6 maanden en i jaar om steun verzoekt kan deze voor haar kind g0en sîGun bekomen om-dat het niet één jaar oud is en omdat de zuigelingsdienst zich slechts tôt zes maand met de kinderen bezig houdt. Vindt ge dat niet eene vreemde op-vatting van kinderensteun? Het is toch duidelijk dat na de zes maand het kind minstens evenveel en ander voedsel be-hoeft. Het begint « mêe te eten » en bijgevolg wordt, daar er geen steun voor te bekomen is, deze bepaling een nadeel voor de kinderen, juist wanneer de moeder alléén niet meer vol-doende in staat is het kind te voeden ener andervoedsel noodwendigwordt. Door sommige komiteiten werdt reeds bij het Middenbestuur op deze verkeerde regeling gewezen maar tôt nu toe zonder gevolg. Het ware te hopen dat bovenstaande de aandacht trekken kon van wie meer bevoegd is ifikleze zaken Jiveh. Drooge en natte voeten Onder bovenstaanden titel hebben we in liet vorige nummer een alarmkreet geslaakt over het gebrek aan schoeisels in de Wijkkomiteiten. Nu willen we een vreugdekreet laten hooren, want... ook in de Wijkkomiteiten zijn er, althans toelating tôt het inschrijven voor, blokken voor de de behoeftigen. Beter laat dan nooit. Dat de bedeelden welke in « schoeiselnood » zit-ten, zich dus tôt hun wijkkomiteit wenden, welke hen zal inschrijven. CONTROOL! ! Het Antwerpsch Komiteit voor Hulp en Voeding (Afdeeling tôt leniging der werkeloosheid) heeft over eenigen tijd een onderzoek ingesteld naar het aantal werkende diamantbewerkers op onze fabrieken, onderzoek dat gedaan werd door de politie, om te zien wie er van stempelde. En wat was het resultaat van dit onderzoek? De A. D. B. ontving over 200 berichten van de Werkeloozenkas, dat deze 200 allen zouden doorgezonden worden van stempelen, daar zij werkten. Bij een onderzoek door ons gedaan op het stempelbureel in de bordereelen, bestatigden wij dat vanaf den eersten dag dat deze 200 werklieden aan den arbeid waren-, er geen enkele nog kwam stempelen. Dus het doorzenden was overbodig. Had men nu, vooraleer men deze con-trool inrichtte, de organisatie geraad-pleegd, er was tijd en moeite gespaard en veel ander nuttig werk kunnen ver-richt worden. Destijds hebben wij de werkloozenkas daarop gewezen en in plaats dat men nu uit deze les nut zou trekken, gaat men nog steeds voort met het inrichten van zulkdanige controol. Niet dat wij tegen controol zijn, dat niet, wij zijn zelve voor een goede en degelijke controol, maar de manier waarop men deze inricht is door ons ten zeerste af te keuren. Men heeft nu een groep bezoldigde contrôleurs aangesteld, die voor taak hebben zooveel mogelijk de misbruiken te onderscheppen en te keer te gaan. Volgens de ondervinding die ik van contrôleurs heb opgedaan, zijn een ge-deelte van dezen ongeschikt voor hunne taak, want ik beweer zelfs dat zij van controleeren niets afkennen en het ver-moeden komt bij mij op, dat men deze menschen niet het minste onderricht in deze gegeven heeft. Bijvoorbeeld: Het volgende rapport wordt ingeleverd : Het gezin X. bestaande uit man, vrouw enz., heeft een inkomen van fr. 3.60 stempelen, plus 7 fr. nat. steun op 14 dagen. 1 kind werkt als electricien en verdiend 4 fr. als leerling. Oordeel van den contrôleur : Daar dit gezin nog beschikt over een schoon aantal meubelen en daar de gebu ren dit zelve erkennen, ben ik van oordeel dit gezin niet meer te steunen!! De contrôleur, Z. Hewel, beste lezers, hoe vind u dit, volgens oordeel van zulken contrôleur kan men geenen steun meer bekomen omdat men over wat proper meubeltjes beschikt. Dat men sinds den oorlog uit-brak niet meer gewerkt heeft en, voordat deze uitbrak, in onze nijverheid eene crisis woedde, dit gaat dat heerschap niet aan. Volgens hem moet men mis-schien heel slordig en vuil zijn om in aanmerking te komen voor onderstand. Nu zal men vragen hoe dîent er dan gedaan ? Welnu het volgende : degelijke controol is noodig en gewenscht ; dat men nu beginne het z6ô in te richten zooals te Brussel. Daar gebeurt de controol onder toezicht van en uit'_de vak-vereeniging, en dat dit heel gemakkelijk werkt komt voort doordat daar aile ar-beiders van een vak bijeen stempelen en daardoor als van zelve de misbruiken uitgesloten zijn, daar de organisaties be-schikken over aile de gegevens die er noodig zijn om een goed toezicht te houden. En met het oog op de gedeeltelijke werkeloozensteun, die nu zal ingevoerd worden, en het vele werk dat daaruit zal voortspruiten, is het noodzakelijk voor den goeden gang van zaken, dat men nu ait elke vakvereeniging er eenigen uit-neemt om mede deze zaken te regelen, want het is meer dan waarschijnlijk dat er patroons gevonden worden die verkeerde opgaven doen wat betreft hetloon, en als men de controol aan de vakvereeniging overlaat, in overleg met de werkloozenkas, zijn deze misbruiken totaal uitgesloten, daar de organisaties beschik-ken over al de noodige gegevens. H. V. D. Juist gewicht a. u. b. Op verzoek van den secretaris van een onzer bonden geven we melding van de klachten van een paar vrouwen van leden welke op hun kilo spek in de Fortuinstraat 60 grammen te kort hadden. Wel weten we dat over 't algemeen het gewicht weinig of niets te wenschen laat, doch er dient toch gezegd te worden dat uitzonderingen welke doorgaans den algemeenen regel bevestigen, dezen op den duur niet vervangen. /. SOC. JONGE WACHT. — Afdeeling: Antwerpen Zetel : « ONS HUIS», Montignystraat, 3. Op ZONDAG 21 NOVEMBER, t«n 8 ure 's avonds, (torenuur) zal ons Tweed® i^eiziekuitvoeriny plaats grijpen iri Ons Huis, Montignystraat, 3. Het belooft nog prachtiger te zijn dan het eerste. Dat is dus niet weinig gezegd. Gezellen, talrijk op post ! Voor de vrouwen van Soldaten In ons vorig nummer hebben we melding gemaakt van eene beslissing door het Prov. Komiteit van Oost-Vlaanderen genomen, waarbij ook de vrouwen van soldaten, indien ze vroeger gewerkt hadden, van het Werkeloozenfonds zouden mogen genieten. Hoewel in onze provincie geen spraak kan zijn zooiets In te voeren zonder dergelljke beslissing van het Prov. Komiteit van Antwerpen, we dadelijk er op wijzen, dat, naar ons bericht wordt, dit besluit in Oost-Vlaanderen genomen werd in tegenstrijd met het gedacht van het Nationaal Komiteit en dat van Brussel uit daartegen protest werd uit-gebracht.Of dat nu dien maatregel ongedaan zal maken, is af te wachten. Dat vooral nu de vrouwen van soldaten zich met geen valsche hoop paaien is maar het beste, want naar het ons toeschijnt is deze beslissing een waagsprong In vooruitstre-vende richtint en zooiets hebben we in Antwerpen in de verste verte niet te verwachten. J. in de Engelsche Vakvereenigingswereld Over 't algemeen houden we ons niet bezig met vakvereenigingsnieuws uit het buitenland, dat ons meestal onbetrouw-baar en van den eenen of anderen kant eenzijdig voorkomt. Nu echter vinden we in de bladen het nieuws van eene beweging, welke al is het bericht on-nauwkeurig, toch eene enorme verande-ring in taktiek en richting zal te weeg brengen in de engelsche arbeiderswe-reld.We hebben het, namelijk, over een telegram van 11 November, waarbij bericht wordt dat de drie grootste vakbonden van Engeland ; mijnwerkers, vervoerarbeiders en ijzeren wegbedienden inééne bond samengesmolten zijn. Het nieuw verbond wordt opgegeven als tel-lendeeen millioen leden. We onderlijnen het woord samengesmolten, omdat dit, ons inziens, voor de engelsche vakbeweging wat te hard ge-loopen is. We gelooven niet dat van samensmelting spraak kan wezen, daarvoor is de tôt onlangs nog heerschende beroepsgeest en vakparticularisme te machtig aldaar. Geenszins echter zou het ons verwon-deren als het tôt een verbond of verstand-houding tusschen genoemde vakvereeni-gingen moest gekomen zijn en dan nog voor den duur van den huidigen abnor-malen toestand. Iedere ontwikkeling, en vooral op sociaal terrein, gaat geleidelijk of is, in tegenovergesteld geval, aan nog grootere reaktie onderhevig, zoodat het ons al ten zeerste verblijden zou wanneer er met dit bericht bedoeld ware : dat eene innige en op duurzame grondvesten ge-steunde verstandhouding en samenwer-king tusschen de grootste Engelsche vakbonden tôt stand gebracht was. Intusschen houden we ons aanbevolen voor nadere en inzonderheid|bestuurlijke regeling betreffende bijzonderheden. J. De Leesavonden van Donderdag 4 November Het is waarlljk niet op voorbeeld van den Stu-diekring « Ter Volmaking •» dat ik mijne indruk-ken wil neerschrijven over de Voordracht van René Verbruggen, handelende over Nationalisme en Internationalisme, maar waarlijk omdat ik het niet kan nalaten die indrukken daarover neer te schrijven, daar zoo bijzonder veel door aile aan-wezigen aan nut en schoonheid genoten werd. ZATERDAG 20 NOVEMBER i9i5 JAARGANG nr 18

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods