Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

304 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 23 June. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Seen on 30 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/319s17tr12/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ZATERDAG 23 Juni 1917 3d£ JAARGANG nr 7 SYNDIKAAL MEDEDEELINGDBLAD van de Algemeene Fédérât) e der Vaknonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen Wat zullen wij doen vVe neoben aet ons inderdaad met te ontveinzea dat voor elk organisme, wat zich op openûaar terrem oewegen moet in het gewone ieveri, ae ujd âchijnt geKonieii te zijn om paraj te Kiezen tussonen nog wacnten op gevaax achter te Dlijven oi te oeginnen weritea ai aen zin zooais zou Kunnea geaanaeid wor-aea ia aea tijd weiKe op ae nuidige beroerae ioestandèn voigea gaat. Uverai aoen zicn ae teeitenea voor aai eue bereid îs or zich bereid maakt ora den gewoaea aageiijKscaen strijd vaa vooraeea, ai îs hét siecats met vooruereiaeaae naadeiiiigea, aaa te vatten. Leaerzijds voeren de tooaaaagewende orga-aismea aer verschihetiaea «aassen aiier laadea dea strija cot veraetermg aunner stetungea tegenover deze der aadere Kiassea. L»eze suijd wordt gevoerd door t arukKea mec ane raacat en, uit oaderviadmg mogea we er ook wei oijvoegen met aile miaaeien, op nuriae oaaer-scaeiaeiie regeeriagea, ten emae dezea te be-wegen, zieti la eea oî aadera zin, mzake de groote vraag vaa net Oo^.-^iac. : « noe moet ae nuidige meiiscnensiatnting einaigea », uit te spreicen. In veroana daarmede aient ai oamiddeliijK aaagestipt te wordea dat de Durgervertegen-woordtgers, zoader ondersciieid aanstuwea aaar aet aoorzetlen « tôt resuitaat ». wat dit resuitaat îs, taat zich gema&icelijK. radea, geziea de aroeiders wei weten aat het dea Kapitaiisten in nooxazaak gaat om itonkui-reiit^n vaa ae marKt te jagen. in den schoot onzer eigene klasse doea aeden nog orgamsmea en vooraaastaanaen aaa strijd ter overwmmag aunmer verschuien-de meemagea, waar aie bestaan, mzake de taktiek tôt Deter bereiken van het doei aat aiien nastreven, nameiijk : net verzetien vaa het poiitieke evenwicat aaar den kant der Dezitiooze klasse, met aïs gevoig : het ver-overen eener oetere positie voor net proieta-naat door net ardwingen van meerdere medezeggingschap door demokratiseenng der regeeririgsteisels. LAe taktiekstrijd wordt dan ook, aithans heden nog, gevoerd tusschen de proietaners vaa verschiiiende lanaen msgeiijks met het 00g op de groote vraag vaa het oogenDiiK, in afwachtmg dat aiiea eeas t akkoord geraken om ai voorop tôt deze konkiusie te kornen : « de oorlog moet eindigen », aidus bewijzende dat ze vôôr ailes mensch zijn en aantoonenae dat aitoos een Kapitaiist voor ailes kapitalist is eer hij mensch wii zijn. Ook andere roering bestaat en dit bijzonder in de industrieeie middens, waar men gereed is of bijna om de strijdbijl op te graven, waar ze geborgen was. De werkgevers vergaderen, bespreken hoe zal gewerkt worden, wat ze aan de werklieden zuilen toestaan, wat ze hen zullen onttrekken, wat dus maakt dat we, de huidige periode ten einde, of misschien nog vroeger, voor een op sterke bazis opgerichte steliing zullen bevinden. En dat werken is, ons dunkens, beteekenis-vol genoeg, om ons af te vragen : <c wat doen wij? » Onze Internationale heeft reeds de eerste liand aan de ploeg geslagen en is overgegaan tôt een begin van uitvoering der gerijpte plan-nen. Die arbeid zal niet meer stilvallen. Wat zulien wij dan daartegenover doen? Wij hebben onze kracht reeds afdoende bewezen door de uiterlijke werking inzake het aan-kweeken der strijdvaardigheid van ons leger door ontwikkeling en toevoeging van nieuwe, noodzakelijke en ons voorheen ontbrekende elementen ; door het ongerepte voortbestaan en veerkrachtig daarzijn onzer Bonden, wat het best tôt uiting komt in de stevigheid van ons Blad waarin de onmisbare teekenen van voortdurende werkzaamheid onophoudelijk ten toon gespreid of anderzinds soms enkel ver-moed kunnen worden. Die kracht blijkt ook in A den aandrang onzer leden tôt werking naar buiten. Doch er is meer. We zijn gereed met onze plans, ailes dringt ons om de spade in den grond te stooten ; aï onze klassegenooten ar-beiden reeds aan het ieggen der grondvesten voor het toekomstige grootere gebouw- dat de rechten der arbeiders bevatten moet. Ailes roert ia de arbeiderswereld en bij het weten van dit ailes komt toch ook bij ons, welke inderdaad nog de minste kracht tôt hanteeren der spade kunnen toonen, toch nog bij zoo-velen de vraag op de lippen : « Wat zullen we doen? » Zullen we het laten bij het maken van plan-nen? Zullen we neerzitten en wachten tôt de gebuur of, erger nog, misschien de tegenstan-der komt opdringen en ons met de plannen in den zak verrast? Of zullen we met al de kracht welke ons nog overig is, met al het vertrouwen dat onze zaak, de zaak der arbeiders ons immer geschonken heeft, opspringen en moeitevol en met stijgen-de inspanning, misschien ook ten koste van veel leed, de werktuigen opnemen, het mate-riaal aanvoeren tôt het leggen, hecht en sterk der grondvesten onzer aanstaande actie ; het heden en de toekomst onzer arbeiders en onzer vakvereenigingen? Z.ullen we het doen? Zullen we durven?? Waarop velen reeds geantwoord hebben : Waarom niet??? Jiveh. ONZE VOEDING In het voorgaande nummer hebben we terloops aangetoond hoe weinig rooskleurig het met onze voeding gesteîd is in de eerste toekomst. Daarin werdt ook gewezen op het waarschijnlijke ont-breken van het broodrantsoen in de eerstedagen, waarmee de magere tijd eens voor goed zou aan-vang nemen. Gelukkiglijk schijnt men in het Prov. Komit. er in gelukt te zijn een algerneen ontbreken van het broodrantsoen te vermijden. Wèl hebben heden hier en daar een paar bakkers een of twee dagen hunne klienten ongetroost moetendoorzen-den, doch het heeft zich, om zoo te zeggen, tôt uitzonderingen bepaald. We mogen dus aanne-men dat nu, met het geleidelijk aankomen der gemelde 66.000 ton, we de dreigebde broodkrisis zoo goed en zoo kwaad het gaat, zullen kunnen doorspartelen. Doch daarbuiten blijft nog, dàt waarop we het groote gewicht gelegd hebben in het vorige arti-kel, nameiijk de voorziening met andere waren voor de komende maanden, voorziening welke niet dan door de energieke werking der gemeen-tebesturen kan bewerkstelligd worden. Dat deze werking niet lan,-.>; mag uitblijven, noeft niet meer betoogd te worden. Daarom ook dienen onze kamenaden, weike op de hoogte zijn der mogelijkheden om tôt eenige tamelijke vol-doende bevoorrading te komen, zich in te span-nen om intijds de noodige maatregelen tetrachten te doen nemen willen zij zelve niet als medever-antwoordelijk voor de publieke opinie gesteid worden. Het wordt thans de tijd voor de openbare be-sturen te kiezen tusschen vol komen onbevooroor-deeld werken in het algemeen belang en het gewicht der massa, welkzwaarderisdandit der... kiezers. J. De Vakbonds Internationale Onder dezen titei gaven we, naast eenige be-schouwingen over de werking der Vakbeweging en elke harer aanhangers, het' programma eener Internationale Konferentie welke op 8 Juni sa-mengeroepen was te Stockholm, voor de Vakbonds-Internationaie.Deze konferentie, welke bijgewoond was door Hollarjdsche, Deensche, Noorweegsche, Zweed-sche, Duitsche, Oostenrijksche, Hongaarsche, Bulgaarscne en Finlandsche afgevaardigden, hield het, na bespreking, voor niet doelmatig reeds tôt beslissende oesprekingen over te gaan gezien de punten, waaruit het programma is samengesteld, nameiijk : het stellen van zekere waarborgen na de arbeidersrechten, arbeidersbescherming. algemeene verzekerings-inrichtingen der arbeiders ; punten zijn waarin de arbeiders klasse der heele wereld belang heeft en waarmee ze zich dus in haar geheel dient bezig te houden. Als gevoig dezer beschouwingen is dan het be-sluit gekomen om voor 17 September aanstaande eene nieuwe vergadering bijeenteroepen.ditmaal in Zwitserland, zoodat de deelname aan deze konferentie veel gemakkelijker zal wezen voor aile lanaen. Aile gesyndikeerde arbeiders worden dan ook verzocht afgevaardigden daarhenen te zenden. Ten einde de te nemen besluiten endedeelneming het karakter van de uitdrukking der arbeiders klasse zelve te doen dragen, nam de vergadering aan dat voor deze konferentie van elk land tôt tien afgevaardigden konden gezonden worden" Aan de vakvereenigingen dus zich uit te spre-ken over wat er te dien opzichte door ons dient gedaan te worden. We zullen onze kameradenGp de hoogte houden, vermits het hier gaat om een levensbelang voor de heele arbeidende klasse. Aller toekomst kan afhangen van de wending die deze zaak neemt, reden waarom het noodig is deze kwestie diepgrondig te bespreken. Wat naar onze meening dan ook wel gebeuren zal. ■it îL De Internationale socialistische Vredes Konferentie.In betrek met deze konferentie welke te Stockholm in de maand Juli zou dienen plaats te hebben, kunnen we een goed nieuws melden, nameiijk : het eerste nieuws inzake de Belgische Werklieden-partij met betrek op deze konferentie. Zooals men uit de dagbladen weet werdt van Russische zijde uit, aangedrongen op het houden van een dergelijke konferentie over den vrede, welk voorstel in overeenstemming zou worden gebracht te worden met dit der Hollandsche dele-gatie bij het I. B. over de konferentie teStockholm. Nu is evenwel eerst de gedachte gerezen vooraf een bijeenkomst te houden der socialistische par-tijen van de Entente-landen om over een Interna-tionaal Congres, gebeurlijk otfer dit te Stockholm, elkander te raadplegen, ook nopens de dagorde. Verleden week vergaderde, naar wij meenen den Landelijken Raad, te Brussel en daar werdt besloten de B. W. P. op die voorafgaandelijke konferentie te doen vertegenwoordigen. Deze beslissing, welke we als gelukkig mogen betitelen, sluit in zich de principieele toezegging tôt deelname aan een werkelijke Internationale Konferentie, waardoor dus aan de verlangens der arbeiders kan voldaan worden. We zijn overtuigd dat deze bijeenkomst, welke nu nog voor sommigen een ietwatchauvinistischen schijn kan hebben, leiden zal tôt eene internationale verstandhouding en tôt wat door ons allen zoozeer betracht wordt : den Vrede. Wat het ook zij, aan het initiatief der inrichters van de besprekingen te Stokholm mogen we ge-rust dank wijten en deze eerste stap naar de men-schelijkheid op hare credietrekening bijschrijven. J. V. EEN BEGIN In een vorig nummer werdt door een onzer bij-zondere medewerkers gewezen op de rare manier vari handelen welke te Antwerpen in praktijk gesteid wordt inzake het bezigen der bons voor voedingswaren, zoowel voor gesteunde als niet gesteunden. Gezien er geene voedingswaren meer voorhan-den zijn in de bedeelingsîokalen van het Hulp-komiteit en sinds er geen bijrantsoenen meer kunnen gegeven worden, konden die bons niet meer dienen en moesten daarom uitgewisseld worden tegen andere bons waarmee dan de voor-handen zijnde andere waren, (in de stadswinkels 0. a.) dienden gekocht te worden. Waren er nu geene dergelijke waren dan werden vrije bons gegeven, waarmee dan het gewoon rantsoen in de magazijnen van het Komiteit of van den Ste-delijken bevoorradingsdienst konden genomen worden. Dit paar woorden zijn al voldoende om te wij-zen op den indruk welk genoemd artikel gemaakt heeft, bijzonder op degenen welke met inwisselen van die bons hunnen tijd konden zoek brengen. Heden schijnt een begin van regeling te zullen getroffen worden om te voorkomen dat aithans een deel van degenen welke dergelijke bons ont-vangen, ze des anderdaags tegen andere bons moeten gaan uitwisselen om eerst den daaropvol-genden dag waren te kunnen koopen. De magazijnbons, welke nu de gesteunden krijgen als gedeelte van hun werkeloozensteun voor het gezin, zullen eerstdaags wel afgeschaft worden. Dat deze afschaffing onder aile opzichten een voordeel is kan nagegaan worden als men weet dat maandelijks zoowat een anderhalf millioen bons verhanndeld werden, welke dus in den laat-sten tijd niet meer dienen moesten dan om uitgewisseld te worden tegen andere bons. Deze bons nu, zuilen door vrije bons vervan-gen worden, waardoor aan de gesteunden min-stens ééne koers gespaard zal worden. De goeden weg is dus ingeslagen. Mogen we hopen dat ook weldra eene regeling zal getroffen worden voor wat betreft de bijrant-rantsoenkaarten der soep zoolang er geen bijrant-soen in waren kan gegeven worden ? Hetzelfde procès kan misschien wel gevolgd worden waardoor aan velea, niet-gesteunden, welke dus minder tijd hebben dan de behoeftigen, een kostbaren tijd zou kunnen gespaard worden, welke nu nog met uitwisselen zal verloren gaan. Gemakkelijk zal dit misschien wel niet gaan, doch mogelijk is het toch. J. Onze Samenw. spaarmaatschappij voor huishoudelijke voorraad Is gesticht en gaat zijne eerste proef wagen. Den eersten voorraad die de samenwerking aan hare leden zal verschaffen is kolen. Het Bestuur is volop in onderhandeling en vernoopt den besten uitslag. We denken kortelings een optelling te kunnen doen, om te weten te komen de hoeveelheid welk wij voor het eerste half jaar noodig zullen hebben. * * * Onze samenwerking is ook op geldelijk gebied op centrale basis gevestigd. Antwerpen is het hoofdbureel en werkt met zijne onderafdeelingen. Berchem, Borgerhout en Wilrijck, als vertakkingen. Deze afdeelingen rekenen de ontvangen gelden aan het hoofdbureel af, zoodat er slechts ééne rekening gemaakt wordt. Dus een echt centraal werk. 't Is op dat gebied dat wij ons zullen uitbreiden, en gansch de provincie Antwerpen zuilen indee-len.* # * Wij roepen nogmaais de aandatht van onze leden-spaarders op de volgende genomen schik-kingen : AFDEELING ZUID. Montigniestraat, 3, begint stipt van af 9 uren elken Zondag en sluit stipt om 11 uren. AFDEELING BERCHEM. Leopoldstraat, 2, de zelfde uren regeling. AFDEELING BORGERHOUT. Turnhoutsche-baan, 307, begint stipt om 9 1/2 en eindigt «m 11 1/2 uren. Degenen die er gewoonlijk een telaatkommerke van willen maken, moeten er op gewezen worden aat elke ontvanger van bovengenoemde afdeelingen sluit stipt op de voorgeschrevene uur. Dit dient vooral gezegd te worden voor de spaarders van Borgerhout die er de gewoonte willen in brengen om na twaalf uren te komen. Wie te laat komt kan de volgende week dubbel spareiî.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods