Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

529 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 03 July. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Seen on 16 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/b27pn8z351/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redak"e e" Administralie : stukken al of niet te plaatsen Plantijnlei West, 66, Antwerpen Vrede Vrede!! Elf maanden reeds woedt de oorlogs-geest over Europa. Bijna een geheel jaar maait hij, dagaan dag, de beste krachten der natiën weg en slaat diegenen welke hij niet bloedig treft, met ellende, ziekten en geestelijken ondergang. Onderwijl komen de hartstochten hunne lusten bot-vieren, waar ze vroeger door regeling en gezag onderdrukt waren. Hoelang nog !!!?? Het aanbreken van de lente werd door elk met lioop tegemoet gezien, en inplaats van oplossing bracht de lente.... nog verwikkelingen ! « Hoelang nog» ? wordt niet meer ge-vraagd.Van het oorlogstooneel wordt geene oplossing meer verwacht. Andere fac-toren dienen in actie te komen, tôt nu is de stem van het kanon en de militaire kommando overheerschend geweest. Anderestemmen moeten thans klinken; deze der op den boord van den ondergang gebrachte nijverheid, van den tôt lamheid gedoemden handel; de stem der vrouwen en kinderen, die de toekomst der wereld uitmaken en bijzonder deze van den geestelijke en lichamelijken ontredderden arbeider, welke de uit hare voegen gerukte wereld weder moet op-bouwen.Met beklemd hart wordt, in stilte nog gezucht Vrede! Vrede! Maar niet lang meer hopen we, want de drang zal groeien er eerlang komt de tijd dat het overal eischend klinken zal: Vrede! Vrede! Die drang komt reeds, getuige daarvan het volgende bericht in de dagbladen : Volgens de Londensche « Labour-Leader » is een Engelsch anti-oorlogs-komiteit opge-richt. In een rondschrijven wordt gezegd, dat de tijd is gekomen, om een georgani-seerde aktie te beginnen en duidelijk uit te drukken, dat in de openbare meening de stemming ten gunste van een vreedzame bij-legging van het thans bestaande konflikt toe-neemt. De «Labour-Leader», die reeds eenige maanden propaganda voert om een einde te maken aan den oorlog, bevatte dezer dagen nog een artikel van Clifford Allen, waarin de arbeiderspartij wordt opgeëischt op te komen voor den vrede. Aan de onafhankelijke arbeiderspartij wordt een oproep gericht, om al haar energie te ge-bruiken, ten einde van de regeering te verlan-gen, dat zij de voorwaarden bekend maakt, op grond waarvan zij bereid is vrede te slui-ten.Getuige ook het volgende telegram der New-Yorksche arbeiders federatie aan Legien, den Internationalen secretaris der vakbonden : De amerikaansche werkende klasse wil niet langer onverschillig blijven tegenover het konflit dat thans Europa verwoest. De federatie der Vakbonden van Groot New-York als vertegenwoordigster van meer dan 300.000 vereenigde mannen en vrouwen heeft besloten, den georganiseerden arbeiders van de geheele wereld die volstrekte noodzake-lijkheid duidelijk te maken; om krachtig en gezamentlijk pogingen aan te wenden tôt het beëindigen van den oorlog. We stellen ons voor eene delegatie, als vertegenwoordigster der vereenigde arbeiders van Amerika, die opdracht te geven. De eerste groote vergadering, die deze aktie vorderen zal, wordt op 15 April in de « Coo- per Union Halle » gehouden. Wij zijn met geen vooroordeel, haat of antipathie bezield. We worden slechts door eene gedachte hier bij geleid en die is: dat de Vrede herstelt moet worden en het werk der wederzijdsche vernietiging moet eindigen. Wij verwachten uwe geheele medewerking en hopen van U iets te hooren. (get.) Ernest BOHM Secretaris Verder knippen we uit deNorddeutsche Allg. Ztg. van over een paar dagen, dat de Duitsche Soc. dem. Parti] een manifest in 't licht gaf waarbij « verlangt werd » dat de regeering hare bereidwilligheid » zal te kennen geven om in vredesonder-» handelingen te treden ». (*) Het blad voegt er nochtans bij : « Dat het in hooge mate te betreuren is, » daar deze poging om vooruit te loopen » op de besluiten der regeering in het » buitenland een indruk maken zal die » waarsehijnlijk ook de meerderheid der » soc. demokratie ongewenscht voor-» komt. » Een paar regels verder zegt het blad nochtans : « Zoodra de vordering van de » militaire gebeurtenisssn en de politieke » toestand uitzicht bieden om met goed » gevolg in vredesoverwegingen te tre-» den, zal de regeering het hare doen ». Maar hier ten lande, wordt het meest gevoeld hoe noodzakelijk het wordt vrede, en vrede in de eerste plaats te ver-krijgen, opdat nijverheid en handel bloeie, de arbeider zijn kracht gebruiken en zich een bestaan, zonder de hand uit te steken, kunne verzekeren ; in één woord, dat weder de andere, vreedzame, economische strijd weder kunne aangevangen worden en aan de ellende een einde brengt. (*) Ter oorzake van dit manifest is het soc. Partijblad Vôrwarts verboden. De Huishuurkwestie elders Te Molenbeeh In eene vergadering van màndatarissen der Soc. Partij over de huishuurkwestie, werd de volgende manier van handelen, in praktijk gesteld door de gemeente Molenbeek bij Brussel, als voorbeeld aangehaald. Ziehier hoe men daar te werk gaat. Dank aan de toewijding van den dienstdoenden burgemeester, M. Mettewie, is sinds October geene enkele uitzetting gedaan ; wanneer een eige-naar een vonnis tôt uitzetting bekomt, weigert de burgemeester, zich steunend op den Ministeiieelen omzendbrief van 29 September 1898, de hulp der policie aan den deurwaarder welke het vonnis zou willen uitvoeren. Maar men bepaalt zich daarmede niet. Voor of na elk vonnis noodigt de burgemeester de eige-naar en de huurder in zijn kabinet. Indien de uitzetting gerechtvaardigd is, komt hij er altijd toe den huurder te bewegen vanzelve heen te gaan. Ingevallen waarbij de huurder eene nieuwe huur niet kan betalen en de verhuizing noodzakelijk is, wordt een nieuw tehuis bezorgd, 't zij in ongebruikte gebouwen der gemeente, 't zij door 't verstrekken van eenigen steun, benoodigd voor nieuwe huur. Dikwijls gebeurd het dat de zelve de eigenaar wordt overgehaald eene vergoeding voor verhuizing en zelfs de eerste maand huur elders te betalen, zoo hij zijn huis verhuren kan aan anderen. Ook de vrederechter van "Molenbeek weigert de huisuitzetting uit te spreken wanneer zij de eerste maal gevraagd wordt, maar staat toe dat de eigenaar het huis of kwartier te huur hangt. Wanneer een nieuwe huurder zich aanbiedt, worden de partijen uitgenoodigu te verschijnen en de vrede rechter verwittigt de burgemeester, welke tus-schenkomt zooals boven aangegeven werd en alzoo het uitvoeren van het vonnis belet. Merken we aan dat bovenstaande proceduur geldt voor gemeentens waar niet de scheidsge-rechten in voegezijn, en dat daar waar ze wel bestaan en te streng opgetreden wordt, deze manier van handelen, in overeenstemming van bevoegde autoriteiten, wel kan toegepast worden indien deze bevoegde personen zich een beetje aan het lot der noodlijdende onrechtstreeksche belastingbetalers willei; gelegen laten. Het afsluiten van water. * We halen aan uit het verslag van de Intercommunale Commissie der Waters der Brusselsche omgeving, het volgende nopens de -vragen tôt afsluiting der waters voor niet-betalende huurders: « Na onderzoek van elk geval, is de betaling bij afkorting toegestaan e'n rechtstreeksch gevraagd van den eigenaar welke altijd de verantwoorde-lijke abonnent is voor de kwijtschriften, welke de van middelen verstokene huurder niet kan voldoen. » Geen enkele aansluiting is, bij gebreke van betaling afgesloten, tenzij bij uitdrukkelijk bewijs van kwaden wil. » In overeenstemming met de gemeentelijke overheid, heeft de C" de afsluiting geweigerd aan eigenaars waarvan de huurders in de onmogelijk-heid waren te betalen. » Zouden onze waterlords en andere overheden welke in deze zaakjes wat te zeggen hebben niet eens een lesje willen neinen? Het zou veel beter voor hen zijn dan te heulen met hardvochtige geldwolven welke zich, door hunne onmenschelijkheid, een haat op den hais halen, welke vroeg of laat eens uitbreken zal. Te Antwerpen Naar we vernemen wordt ook in onze stad door bevoegde personen naareerie oplossing uitgezien. Wàar het zal op uitdraaien weten we niet. We hopen nochtans eerstdaags daaroyer .wat te kun-nen mededeelen. RECEPT GEVRAAGD! Een blad onzer stad vertelt ons dat een arend 20 en een gier 40 dagen kan leven zonder eten. Wij loven een flinke belooning uit voor dezen welke ons komt wijsmaken hoe die dat aan boord leggen. . Het ware een uitstekend middel voor onze werkloozen om de vernedering van den « dop » naar den weerlicht te zenden. We zouden ook al tevrëden zijn moest de redactie van het blad ons zeggen hoe een Arabier met 6 vijgen en een beetje rijst het gedaan krijgt, (gelijk ze vertelt) om een ganschen dag te leven. Wat een profijt zou dat zijn voor de gemeentens en onze werkeloozen waren «den kwade» uit. Wat over de bedeeling in de Voorraad-lokalen Het gaat er ailes nog niet op wieltjes in de bevoorradingslokalen, en sommige bediendeti denken nog maar altijd, dat zij de ongelukkigen, die zij beleefd te bedie-nen hebben, mogen behandelen als het schuim van de straat. Die bedienden mogen niet vergeten, dat tusschen hunne klonten er zijn, die zoo eerlijk en deftig zijn als zij het van zich zelf maar kunnen droomen, en dat die menschen (velen althans) een echten kalvarieberg-weg doen met zich te moeten wenden tôt hulpkomiteiten, Welda-digheidsbureel, en wat al meer. Wanneer men nooit heeft moeten vragen .valt zulks al pijnlijk genoeg, dan dat men nog brutaal zou moeten bejegend worden. Aan degenen der bezoekers die soms wat overprikkeld zijn omdat er zoo wei-nig te verkrijgen is in de bevoorradingslokalen, ook een woordje : Lucht uwe ontevredenheid niet tegen die bedienden, die kunnen den gebrekkelijken dienst ook niet verhelpen, doch stuurt een ernstige en met feiten gestaafde klacht aan de besturen van de Wijk-komiteiten of Wel-dadigheidsbureel. Daar zullen uwe klach-ten waarsehijnlijk beter aanhoord worden.Nu nog iets : In sommige lokalen weigert men zekere artikelen, omdat men niet stipt aile acht dagen er om vraagt. Voorbeeld : Men heeft 's Maan-dags koffie gehad, de volgende M«*andag is er geene, maar men vraagt er 's Woensriags om. Afgewezen ! Het is uwen dag niet! zeggen de bedienden en gij kunt wachten tôt den volgenden Maandag... als er dan weer wel is ! En zoo gaat het met vele dingen. Op de let-ter het règlement aldus toepassen, is effenaf laakbaar en daarin kunnen de bedienden verhelpen. Gezorgd dat er wat meer voor-radig is, wat goeden wil van de bedienden en dan zou er veel verholpen zijn aan de thans dagelijksche klachten. Isegrim. Bijzondere Hulp aan gedeeltelijke werkeloos zijnde personen De vergadering van het « Arrondisseinents-Komiteit van Antwerpen, afdeeling Hulp», gehouden op Woensdag 16 Juni Iaatstleden, gaf mij de gelegenheid, de zoo brandende kwestie der in zulken toestand vertoevende personen aan eene gedachtenwisseling te onderwerpen. Zooalsjen overvloede in de voorafgaande num-mers met voorbeelden en feiten alreeds werd aan-getoond, waren het vooral de gezinnen, gezegend met een talrijke kroost en waarvan één of meer-dere leden, door het uitoefenen van een tijdelijk werk, wel over een zeker inkomen konden be-schikken, maar wat eigenlijk goed ingezien min-der bedroeg dan wat het geheele gezin, uit oor-zaak van volledige werkeloosheid, aan onderstand genieten kon. Het Nationale Werkloozen-Komiteit, onlangs in werking getreden, spoorde wel zooveel mogelijk in zijne voorschriften, de private inrichtingen zoo-wel als de openbare besturen aan, in de mate van het mogelijke, werken van openbaar nut, hetzij onder oogpunt van reinheid, veiligheid, enz. te laten uitvoeren, doch voegde er uitdrukkelijk aan toe : De bijzondere bezorgdheid der gemeentens moet zich richten tôt de gedeeltelijke werkloos zijnde personen. En verder verklaren de standregelen daarom-trent nog het volgende : Art. 9. — Zullen aan de hulp geen deel nemen. /. — De werkeloozen die zouden weigeren een hen aange-boden betamelijk werk te aanvaarden en waarvoor ze genoeg-zaam bekwaam zijn. Het plaatselijk komiteit, gelast met het opmaken der Ijjsten en het toekennen der vergoedingen, zal zich in deze laten leiden niet alleenlijk door de beroepsbekwaamheid aan het werk en de gewone voorwaarden van deze, maar ook door de eischeii van den huidigen toestand die van allen, patroons en werklieden, een meer krachtdadige krachtinspanningvraagt. Voorwat het loon aangaat zal het ook rekening houden van de ekonomische voorwaarden der onderneming. Indien het aangeboden werk slechts een tijdelijke en gedeeltelijke bezigheid betreft, zal de hulp voorloopig kunnen geschorst of in verhouding verminderd worden, en dit volgens de rechtvaardigheid. Dûidelijk blijkt het daaruit, vooral uit de laat-ste zinsnede, welke wij zoo vrij waren te onder-lijnen, dat men van hoogerharid voorzag, hoe juist tusschen degene, welke niet beters wensch-ten dan door te werken in het hoogst noodige te voorzien, er zich uitzonderlijke gevallen konden voordoen, namelijk dat een bijzondere toeslag zoo goed als onmisbaar werd ; wilde ze ten minste, de niet-werkenden niet zien bevoordeelen tegen de wel werkenden. Steunende nu, op die wijze raadgeving meen-den enkele wijk-komiteiten der gemeente Antwerpen, het recht te bezitten, — en nog wel na een ZATERDAG 3 JULI i9i5 i,,e JAARGANG nr 8

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods