t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

605 0
21 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 21 February. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Seen on 29 November 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8911n7zj01/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

8RUTGGB 21 FBBRUARÏ 5314. BEK CBMT PER NUMMER 3» JAAR 8 WET BRUGSCWE VOLK K/ITHQLiEK VOLKSGEZiND WEEKBL71D VOOR^^BR U G G E EN OMSTRCKEN ' ' ' ^ ... ^ — -- - - . - ■- --— - I- ■ i .iV.lVT in ■ rfy-n«rSlVTT^ W ekelij kschfy praatj e over den godsdienst. Misbruiken in den godsdienst (?) Er zijn zooyeel misbruiken geweest in dei godsdienst ! Vriend iezer, ik heb u gezsgd verledea week, dat ge groot ongeiiik zoudt hcb ben u daaraan te vercrgerers ! Laaî ik er bi voegeo vandaag dat de bewering zelf, If haar eiqen beschouwd, overdreven is el dat er bu lange zooveel misbruiken nie1 Waren als men wel zegt. Veibeeldt u da ik Brussel niet ken en dat ik met dis schoon» stad nadere kennis wii makea. Ik ga eac mijBei vriendan opzoeken die daar wooat en vraag heai mij Brussel te wilien toonen. Hij neem aan, en drie dagen lang leidt hij mij overal rond Maar hij toont me dft pracriîige boulevards nie' noch de schoonc monumenten, hij brengt me nocft in muséums noch in paîeizen : hij toont me enkel de smerige en slecht bewoonde straten, de nauweiijks veriichte wijken, de winkels et kroegea die stinkea van ondeugd en dieriijkheid, en na drie dagen rondloopen zoo, Joor de leolijksts gedeeiten der stad, zegt hij mil : Zie-daar nu, wat Brusse) is ! Ocredelijk niet waa^ ? Welnu op dergelijke wijze haadelen ook veel schrijvers en redenaars, wanaeer zij de geschie-denis van het catholicismus opmakcn. In die geschiedenis van onzen heerlijken godsdienst wilien ze slechts het kwaad zien en niet hei goed, en ze verduikea al wat er groots en schcons in ligt, om enkel het gebrekkige en het berispelijke aan 't daglicht ta brensren. Ik zeg : Dat is tneer dan dwaasheid ! dat is eea grove oarcchtveerdigheid, en anders ciet ! Wilt et eenige voorbeeîden ? DE middeleeuwen, tijd van barbaarschheid en dwingUndij, zegt men 1. en men haalt den verplichten leendienst aaa en het recht van de doode hand, men komt voor den dag met de uit-betaling der tieadea en deheersciizuchtigemacht der Pau «en ! Zulke manier van spreken beteekent niets, zeg ik. Er kuaaea in de midieleeuwen misbruiken geweest zijn, en het kan waar zijn dat de hertstoctoen toen hevig waren en dat de macht heel dikwijls het recht onderdrukte ; toch is het al een anderen kant een bewonderens-weerdig tijdperk geweest : het geloof was levendig en het baarde grooie karakters en edelmoedige zielen, de Kerk verdedigda de zwakken tegen de sterken, en 't was de tijd van de kruistochten, de tijd van onze onvergankelijke cathedralen ; geduretide die lange eeuwen heb-ben de Pauzen de beschanng g«red met zich krachtig tegen het overweldigend bederf te ver-retten en de vorstea blnnen ds perken te houden der gematigheid, de volkerera biunen deze van een billijke onderdanigheid. Zoo spreekt men ook nog van het klooster-leven in 't verleden, en wil er iasgelijks niets dan misb'uiken in zien. Dwaasheid en Seugen ! De monniken waren zeker menschen m geen engelen, toen zoowel als nu ; zij hsbben onge-twijfeld moeilijke eeuwen docrworsteld, maar wat al deugden ook hebben ze rsïet beoefead e« wat al w«ldadcn niet versprtid rondom hen ? Honderden, duizenden mag ik zeggen, zijn heilig geweest tôt den hœldsnmoed toe, en waren voor hua tijdgenooten oprecht weideende mecschen ! door hun voorbeeld van godsvrucht m hunr.e onuitputbare liefdadigheid, door hun uitnemende weteoschap sn hunne edelmoedige ocderneaiin-gen hebben ze wezenlijk aan heel de samec-leving onzeggelijk deugd gedaan. Men spreekt elndalijk van de geestelijkheid VAN vroeger. en nog eecis : 't is al misbruik dat m«a er in ziot ! Laat ik hûî andermaal her-halen : Onwetendhsid en overdrijving, dat allés ! •n anders niet 1 . j Voor eenig» Pauzen die mindsr weerdig waren, vergeet mea de lange rseks van opper-herders die den Stocl van Peîrus door hun wijsheid en heiligheid hebben vereerd I Voor eenige Bisschoppen en priesters, die ootrouw waren aan hun roeping, vprgset mes de duizenden edelmoedig» ziel«n, die een ware glorie voor priesterschap en episcopaat zijn geweest. . Voor een ot twee tijdperkee van vervai m 't godsdienstig leven, vergeet men de frelukkige eeuwen, waarin de kloosters kwcekscholen van heiligen waren, voor eenige jaren duisierois en verslapping, vergeet men eeuwen van licht en van heldenmoed Kortom : Er zijn te veel misbruiken geweest. Is dat waar ? Ik zeg : Ja en neen. Er zijn cr n»t v zooveel geweest als men het wel schrijven durff, ' en die zoo iets beweert gaat onredelijk te werks. Die. in een schoone schild«r ij skchts de schadu-wen opmerkt, verdient enkel den naam van ecri dwaze ; die om slechts 't kwade te doen kennee het goede verzwijgt, is geen eerlijk man maar een onrechtveerdige, een bedrieger en een i iast raar. » ! Nog over zlekenbontisn. 1 Dat zaagske is wat lang, beste lezers, maar ' de socialisten doen nu toch zoovele bokke sprongen, dat we toch nog eens daarop moeten 1 terugkeeren. Eerst vergeleken zij de voordeelen van hunne catégorie van 0.40 fr. met de onze van 0.35 fr. Dat was uit esrlijkheid wellicht ! Dan vcrgeleken zij dsn onderstand op een geheel jaar gegevea. Dat was uit slimme dom-oiigheid. Ook daarmes durven ze nu voor den dag niet meer komen. Nu hebben zij een nieuw middelke gevon ien. Zij vergelijken nu wat onze bond gceft op 23 weken en half (zes weken en 4 maaaden) met netgeen de Bond Moyson geeft op 26 waksn (6 maanden). Wcerom eerlijk hé ? ? Niettegen-siaand» dat ze alzoo twee weken en half zguren ten hunnen voordeele, moeten ze dan nog bekinnen dat onze bond meer geeft. Verders, eerst gelooide hij niet dat wif meer kunnen geven, daar wij geen geld aan de politiek haogen ; nu gelooft hij wel dat wij kÙnnen, maar niet dat wij het doen ! ! Nu ook looehent hij dat zij voor de catégorie van 0.35 fr. den onderstand van 0 50 fr. daags vermiodsrd hebben. Wel verdraaid toch ! Ze geven nu maar 2 fr. daags en in al de nummers hunner gazette staan de voorwaarden (nu nog) en daar lezen wij : voor 35 centiemeia gsniet œ&n: 2.50fr. per werkende dag.Dat is nudus tooh wel 0.50 fr. min. Is ernu wel middel ran mat zulk volk te redeneeren ? Eea beetjea eeriijk- Iheid, mijnheer A. V., zou hier beter van pas komen. 't Zal beter gaan om te vergelijken aenr> dat de soskens wcerom hunne rekeoingen zullen durven toonen. We zullen dan best zien wie er meest uitgeeft voor zijne zieken. Maar van die verge-lijking zijn ze benauwd. 't Zou dan immiers zoo wel aiet meer gaaa om hunne ledea te b«dotten. Nu, in afwrachting zullea wij onze lez;ers zelf latea oordeelen ea de cijfers blootweg îaten vergelijken zooals zij zijn. Voor eene bijdrage van 0.35 fr. te week geniet men den volgenden onderstand : bij de socialisten : bij otss : ééa week ziekte 12 fr. 18 fr. 2 wekea » 24 » 36 » 3 » » 36 > 54 » 4 » » 48 » 72 » 5 » » 60 » 90 » 6 » » 73 » 108 » Dus binst de e«rste 6 weken gemeti-n bij ons de zieken alîe week 6 frante meer, 'T ZU NA 6 weken 33 fr. meer. Zeer v®le ziekien duren maar zes weken of min nog. Zij boffea dat zij de msdica menîen gtsvea es wij niet. Maar, zeg eens, beste lezer, zaudt ge niet veel liever 36 fr. krijgen eo uwe medicamen-ten gaan koopen waar ge w lt ? En hoe dikwijls gfcbssurt het dat gij in ééa ziekta voor 36 fr. aan den apotheker moet hangen ? 't Gftbeurt, maar geheel zelden. Latea wij voort vergelijken : bij de socialistes z bij oas : 13(3Wraaanden)ktC 156 fr* 192 fr' 23 1/2 weksn ziekte çïjao m (6 wek. en 4 maand.) 291/2 wekea ziekte -K/l (bijna 7 maanders) 354 » 354 * Dat maaki dus dat al de zieken die maar 23 weken ziek zijn bij ons 36 fr. ateor krijgen (318—282=36). En 't is maar als ;se 29 wekea ziakzija dat z® EVENVEEL hebben. Hoe dikwijls gsbeurt het dat ziefe^ta 29 weken duren of zelfs 23 weken ? Da} is; nstzonds ring. Wij beweren vlakweg dat er cp 100 ziekieE geen tien zijn die zes à zevea Kiasj«den duren, en geen vijf op 100 die een jaarla^g' duren 't Is maar n a de 89• we^Jt dat de zi«ken bij de socialisten ind^rdaad tôt "t eincle van't jaar 1 fr. daags meer hebben. De lezers kunaen au zelf oordeitlen welke ziekenbond meest geld als onderstai id aan zieken zal uitkeeren. Wij antwoordea vit ikw«g : de onze verre meest en dat is 't groot vot ordee! van deleden. 'i Is juist omdat w» zoo zeker zijn dat deze onderstand met veel geld zal weggaac, dat de leden eerst 2 jaar moeten s t or ton, ea dat we Sfesa medicamenten hebben durven verzskeren. Bij ons de groote regel is : 't geld van de leden (min de noodige onkostec) mcet allamaal vcoï de leden dieaan, ea geen ceat voor d* politiek. Zooveel dus zullen ze bij ons mear voordsei hebbssn ofdat de socialisten geld verklœtsaa aan de poiitiek ea de politieke voorkampers. Die dal niet verstaat is ziesde blind. Als onze soskens nu nog begeercn voort te zeeyeren, hebben wij hen aog enkel ééa voor-stel te doen : elk jaar te wcw ijki hoev^i elk® bond per ziek lid van dezcîfde catégorie uit-geeft voor onderstand. Nimea hebben wij niei noodig te kennen, hoewel wij de onze wilien ksnbaar makea. Zij mogen bij dse onderstand rekenen 't geld dat zij voor medicamanten voos die leden uitgsvcc. Wij vrcszea die vergelij king volsSrekt niet. Datiskort enklaarmaar... 't zou al te klner kunnes zijn voor schuw van 't licht en ge zuïl zien, ze zullen schamp'a vue spelsn. A propos, ge schrijft dat 't gaid 4 % opbrengi en ia de rekening komt, we moeten bekennen dat we dat nog nooit in ge«n van uwe rekeain-gen gezien hsbben. Waarom toch niet voor! uwe rekeciogen gedrukt ? Iederesn zou er bij geslicht zijn. Dat kan toch maar voordeelig ziju. of....meeïït gij dat het kwaad kaa misschien ? 't Schijnt dat M. A. V. nog geern esnige iclichtiagen zou begeeren over onse standrege-lea. Wel menschcn, als hij dat begeert, hij heeft maar eea kaartje te schrijven aan den 'ieksn.bond. 'k Ben zeker dat meu hem geree-deiijk f?eh«cl 't règlement zal opzenden. Naschrift. Hoogerstaanrie was geschr«ven toen we d® reksning van 1913 van den gentschea Ziekes-boEd Volksliefde (Broederliefde) ontvasigcn. Ziehier enkele cijfers die bewijzen tôt hoever wij geiijk hebben, Zetellen 4000 ledsa (juist 3975) z'hadd«n 20,713 ziektedagen en daarvan vielen er 18,040 voor binst de 3 eerste maandea ziekte 1,136 tusschen de 3e ea 6e maand 1,537 tusschec de 6* en 12a maand Hewel wat dunkt u Bond Moys ? op 30,?13 ziektedagen vielen er enkel 1537 't zij 7% voorna de 6* maand zi*k!b En 't is om 't voordeel gegev^nj aan die 7 % dat uw ziekepbond zou beter zijn dan de onze bij wie dat bijna allen zouden mser trekkça daa bij u ?? ♦ BIJ DE SGHILDERS. 't Begisot er eenigzins te spokea en aogtans ails s zou zoo gemakke'ijk kunnea effen gaaa Wij octvangea eeaea artikel van wegeas 't Bel-gisch Verbond van Schilders. Heel gecia druk-ken wij hem hier. Eece bemsrking nogtans vocraf : ze schrijven daarin afsof ds patroons zouden wachtan van 't vakexaam in te richten, tôt dat zij de toelaag van den Staat ontvangen hsbben. Dat is ean misverstaud waartoe 't schrijven der patroons raisschien wel aanleiding gaf. Dsze wachîeu nis-ar tôt dat d« toelaag toegezeid wordt. Ook niet juist is het vaa te zeggen dat aile buevep, tôt 22 Januari, oabeantwoord bleven. H«t meestende«l bleven oabeaatwoord, en dit is ilrijd eene fout en redan tôt misnoegdheid. Waarom oiet aatwoorden, hebben wij nooit bsgrepen. Verders doen wij nog opmerken : — Dat de looa minimum der schilders 0.32 fr. te weinig is ho«ft zeker aiet bewszeti. — Dat deze minimum moet verhoogen oaafhaakelijk van 't exaam lijdt geen twijf«l. — Dat 't exaam enkel dieôt om de maerweerde der werkliedea vast te stellea, daar elke patroon die voor rekeaing van een kalaat, eea werkmaa zendt werken toch zslf moet wstfcB dat deze werkmaa toch het minimum vaa bekwaamheid bezit. Verders dat de loonen ts geven na exaam behoorea vastgesteld te wordea v66r 't exaam, en dat mca dus achter ciets motsst wachtea om te aatwoorden en te oaderhasdelec om die vaststelling te doen. Dit ailes zij gezeid om de puntjes op de i te sieltan. Om t'eindigen mocht men van weerskantei? met goe wil en bedaardheid t« werke gaan, aile moeiiijkheden zouden gemakkelijk vermeden wordeu. Hier volgt nu het artikeî ons ingezonden : Verantwoordelijkheid. Reeds vaa bij h®t begin van verleden jaar was door de Christene en socialistische schil-dersver®«nigingca van Brugge eeoe looasver-hooging gsvraagd en de schild«rsbazen hadden diea belooid, aadat het vakexaam zou zija inge-steld. Het vakexaam zou aanvarsg nemen ia Augustus van verleden jaar. Tôt op heden is dit vakexaam niet ingesteid. Brieven op brieven werden naar het syndikaat der patroons geschre-ven, die allea oabeantwoord bleven. Eindelijk tcch is «r op 22 Januari een ant-woord toegekomen om te laten wetea dat zij het autteloos achtea bijeeckomstga te beleggen, omdat het vakexaam nog i ies is ingericht. Waarom het au nog niet is ingericht ? Wel, omdat zij de todage vaa den Staat nog niet ontvangen hebbaa. Weten deze hess'«r< daa niât dat het Staatsbe- " stuur slechts daa toelagsn verleect aan eene instelling, wannesr dezs ie ingericht en hare rekeningsn zijn ingediena ? Deze handelwijze verbiitert natuurlijk de schiîdcrsgasien. Vden meenes dat hunne bazen op aller ei wijzen trachtsn hst exaam (welke zij zeif hsbben voorgesteld) tôt het oneindige uit te stellea, cm gesne loocsverhooging te moetea geven. Is het nid betraurensweerdig dat aog zoovele bazen stelselmatig weigercn met de afgeveer-digden dar werkliedea te oaderhaadelen ? En nochtaas, hoevele moeilijkhedeu zoudea niet vermedea wordea, hoevele misverstandea uit-gelegd, hoevele kocfliktea uit den weg g6ruimd? Msn bewsert zoo dikwijls dat dç vragen om lotsverbetering, door de wsrkiieden voorgedra-gen, overdreven zijn en niet kunnea toegestaan wordea ; welnu, indien dit zoo ware, zou niet het beste middel oin dit aan de werkliedea te bswijzec zijn, den toestand «a de gestelde eischen oaderling te bespreken ? Deze stijfhoofdigheid is dikwijls oorzaak dat er moeilijkhedea oprijïen en wij verklaren het recbtuit : zij die stelselmatig weigerea met de werkliedea te onderharsdelea, dragen de ver-antwoordelijkheid van de daaruit ontstane moei-lijkheden.Zoo zal er ook de openbare denkwijze over oordeelen. Het Belgisch Schildersverbond. ♦— De Schoolwet gestemd. Woer»sdag is de pieuwe schoolwet aaeveerd in de Karner, met 98 stemmea tegen 2 onthou-dingea.Liberalea en socialisten waren vôôr de stem-ming weggegaaa.Zij wilian, ai geen kanten, van schoolgelijkhcid ea van schcolvrijbeid. Fontey£3e, met zijnea maat M. Daeas, heeft ook geweigerd de wet te stemmea ; zij hebbea zich onîhouden, noch ja, noch neca gezeid.^^j Pijolijk schouwspei : eea priester weigeread eene w«t te stemmea die het christelijk onder-wijs moet beschermea. Foateynfc gaf leziag van egne verklarieg Niemand luisterde er naar. Eo vôôr dat de stemming nog gedaan was, trok Fonteyne er vaa onder. Hij dweerschte de zale, waar nog alleec katholiekea waren, met 't hoofd naar den groad. Er was wel redea toe om niet preusch te zijn. Had het op sene stemme moeten aankomen, —■ hetgeen gelukkiglijk zoo aiet was, — Fonteyne had de schuld geweest dat het christelijk onder-wijs van zijn recht zou verstokea gebleven zijn. Ja, droevige roi van eenen priester ! In dezelfds zitting werd door de regœering eea amandemeat over het vlaamsch voorgesteld waarbij de vlaamschgezindea zich aanslotea, en dat daa ook gestemd werd. -♦ Tegreu de bespiediug-, la het depammeat van justicie wordt de laal-sts haad gelagd aan een wetsontwerp tegen de bespiediag. Het ontwerp is opgemaakl door drie ambtenaars, behooroaiie toi de mioisteries van justicie, van onrlog sa van buitaniandsche zaken Men zal zich herinneran dat, wat meer dan eea jaar geleden, een autpmobiel, waarin fransche officiers zaten, op verschillende puaten der Maasvaliei geziea werd. Hunne handelwnze scheen zeer verdacht en werd dan ook druk besproken. H«et is waarschijnlijk dat onze rsgee-ring voorfaan dergelijke bezoeken niet meer zal dulden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1911 to 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods