t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

686 0
09 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 October. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zs2k64bz2q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

BRUQGE, VRÏJDAG 9 OCTOBBR 1914 EEN CENT PER NUMMER 3* JAAR — 40/f I m WET BRUGSCWE VOLK KflTHQLiEK VOLKSCEZiN D WEEKBL/îD VOORAk. brugge en omstrcken DE TOESTAND. Duitschen en Franschen vol-gen beurtelings dezelfde taktiek. Op 't oogenblik dat wij ons aan 't schrijven zetten is het een gejoel en gejubel in de straat dat het deugd dost aan 't herte. Vriendea zija daar ! En siads drie dagen reeds is ons volk blij en hoopvol hen tegengeloopen en jubelend heetten zij welkom aan die wapea-broeders die opgeruimd tsn strijde trokken als was 't naar eene kermis dat zij gacn. Soldaten... nog altijd soldaten, en iedereen vraagt zich a!: waar gaan al die mannen naartoe? Wij weten het niet ; wij decken wel iets dat ons zeer gegrond schijnt, maar wij hebben het iiever te zwijgen. Weilicht zult gij uit 't vervolg ons msening raden. Hoewel wij beloofden deze week dsn toestand der Russen uiteen te zetten moeten wt tcch weerom yan dsn toestand sprekca dtr Duitschers en Pranschen in Prankrijk en ia Be'giê Hebt gij vroeger onze bsschrij viagen van dan toestand gevolgd, dan zult ge klaar zien waar het huidige spel gedokea zit. Tosn de Duitschers de Pranschen eerst ach-teruit dreren, trachtten ze maar altijd, al verder en verder westwaart op te trekken om hunnen rschierea -vlsug*! ait te brîiisn tsa-âiads dv Pranschen te overgaan en ze om te draaien zoo dat ze vaa Parijs zouden weg gedreven worden en Sater weilicht otnsingeld. Ganeraal Joffre, hoofdbsvslhebber van Prankrijk, liet begaan do'cii zoodanig dat de duitsche rechtervleugel terecht kwam op de verstcrkia-gen van Parijs. Hunne poging om te omsingelen was mislukt. Nu deed Joffre zelî aanvallen en deed de Duitschers wijken tôt op de Aisne. En dan begon hij de tegenbeweging met zijn linkervleugel altijd hooger opgaande naar 't Noordea en dan naar 't Noord Oosten ten einde nu zelf dea duitschen rechtervleugel om te draaien. De Duitschers zija ook niet dom. Bedreigd zoo zij waren, hebben zij versterkiag doen aan-brengen. Van 2 tôt 300 000 man zouden verleden week aangekomen zijn van op de duitsche fran-sche grens. Met die nieuws troepen zijn ze nu zelf hooger opgetrokken tôt boven de lijn der Franschen die reeds tôt in Peronne en boven St. Quentin warea gekomen. Die lijn hebben ze nu doen gaan van Arras w*g dus reeds meer westwaart tôt aan Rijssel en Meenen. Zisalijk willen zij de omdraaiende beweging van Joffre's leger tegenwerken en zoo mogelijk het zelf opnieuw trachten om te draaien. Daar-mce komt de gewsldige strijd van langs om hooger op naar 't noorden, zoodat het niet te verwonderen ware moest er rond Rijssel en Armentiers een groot» slag geslegen worden. Wie zal er in dit spel van overentweer gelukken? 't Is de esuwige vraag die daar bliift hangen. Wij blijven vast bij 't gedacht dat de Duit-scher daar het onderspit zal moeten delven. Hebt ge 'S wel opgemerkt, sedert de veldslag op de Aisne aan dan gang is, dat het gedurig meest de Duitschers zijn die aanvallen ? Elke aanval mislukte, uitgenomen dat op de uitersten kant der lijn, de Franschen ietwat moesten wijken. De Franschen zelf gingen weinig voor uit, tenzij iets boven Soissons, maar over 't alge-meea vieleti zij niet aan. Waarom? Dat is 't secreet van Joffre. De groote reden nogtans schijnt wel in die twee feiten te liggen : Aan den eenan kant de Duitschers liggen goed versterkt in hunne huidige loopgrachten, en 't zal lastig en gevaarlijk zijn ze daaruft ta krijgen. Aan den andersa kant, Joffre wist natuurlijk vas over 14 dagen, wat iedereen nu weet, namentlijk dat op een gege-ven oogenblik, bijna terzelfdertijde, groote bulp vaa frissche troepea ging opdagea zoo uit de Indiëfl, als uit Canada «a vooral uit Engeland. Heeft hij nu nist met opzet allen verderen aanval uitgesteld om samen te kunnen werken met die nieuwe troepen ? Ea zal hij nu den aanval niet blazsa met voile hoop zoo niet œet zekerheid, van dea vijaad cens eea geduchten klop te gevea ? Dat hopta wij vast. En de belegering van Antwerpen ? Zooals we verleden wesk schreven, dis wsrkt meê in 't Duitsche plan : aan den senea kant, onze troepen beletten vaa te helpea ds lijn van Joffre's leger toehalen tôt aan Antwerpen, aan den anderea kant zorgen dat Antwerpen hen niet op den rug valle wauneer ze zouden moeten achteruittrekken. Hoe ver zijn ze nu na tien dagen gekomîn in die belegering ? Eigentlijk is 't geen belegeriog. wat zou beduiden dat ze geheel de buiteaste lijn van de verdediging omzetten. Daartoe zoud«n ze aan 3 lot 400.000 mannen noodig hebben. Zij htbbgn hunaen aanval geric'nt tegen een derde detl maar, M zuiderlijk deel vaa aa» Rumpst tôt aan Lier, juist de iija van de rivier de Nsthe. Dank aaa groot bslegeringsgeschut hebben ze drie forten onbruikbaar gsmaakt, in de sers'e verdedigingsHja. Is dat erg ? Ja ea neea. Die bres is op verre na nog zoo open en zoo eff<?n niet dat ze nu gsmakkelijk deure kunnen. Indien de kanons dezer fortes niet meer kunneo schietea, daar staan nog andere daarrond en op de zeSfde lijn ; en die lijn kac nog verdedigd worden ; dank aaa de overstrooming der Nsthe, om d« Duitsche troepen er buiten te houden Ten anceren,er is eea tweeds verdsdigingslijn ea eea dsrde die nog lang dea vijand buiten Antwsrpea kaa houden. Vaa taneming is er dus nog geen spraak Mmp H!» br?s 5s sr? 0Dd?r dit cprrcht dat dr groote kanons nu nader kunnen aangebracht wordsc, ea dat de Duitschsrs de stad zelf kun-nea bombardeercn. 't Is daarom dat de opperbsvelhebbar van Aatwerpea heeft latea wetea dat de toestaad troor de stad erg is. 't Springt ia de oogea dat deze verklaring trooral voor doel heeft, aaa de menschea vaa Aatwerpea te doen verstaaa dat het tijd wordt iat zij vluchten. Ea dat ware voor de verdedi-ging zeer voordeelig, want die duizende menschea rond de oorea vaa dea legerstaf kunaea Jezea btlemmeren ia de tnaatregelea die te lemea zijn, en die duizendg menschenlevens Ican men toch nist in gevaar brengen. Er moeten ;r al genoeg vallea. Wij durven dan ook hopen iat de Antwerpenaars die geen baleg willen sndarstaan, vertrokkea zijn. En toch, pijnt het ons te decken dat ons schooa Aatwerpea moet beschotea worden. Maar om de wille van onzs vrijheid, hebbea wij ans bereid verklaard tôt de grootste opofferia eea. Nog liever zagea wij dat wij al onze huizen moeten herbouwea, daa dat wij voor ons leven zouden geboeid liggen aan de ketens van die oarbaren. Lie ver vrii levea ia eea arm hutteken dan gebondea in een kasteel. Maar aeen, zien wij aog het zwartste niet in. 't Is niet te Antwerpen dat de groote slag geslegen wordt maar wel ia Frankrijk. Waat lukt Joffre er ia dezer dagen ze achteruit te drijven, daa blijft Antwerpen vrij sa ons dierbaar land wordt dan waldra gezuiverd van de barbares. Bij de Russen. Een woord maar. Vervolgt deze week de bsweging in 't Oost-Pruisen. Daar zijn ds Duitschers weerom in hua land gedreven en de slag is vaa b«lang. De Duitschers kregea et eeue ferme klopping. Ea weet ge hoe de duitsche bladea dat bekend tnaken ? « In 't Oosten, zeggen zij, hebben russischs troepen den stroom Nismen overge-stoksn, en hua optocht ia de richtiag van Su-walki is nakend » ! « Nakend », wanneer dat ze reeds lel de Du tschers op de hielsn zitten 1 ! Ds grooîste slag van al nog is aaa dea gaog voor de stad Cracovie. Doch wij geloovea niet dat het daar zal rap gaan. « Hoe de jonge werklieden zich tegen Ouitschland moeten wapenen ? Dagelijks iezen wij ia de « Métropole » dat »lke Belg diaat hand aaa.'t werk te* slaan om det? oorlog ts doen aan de Duitsche nijverheid. Duitschlaad overstroomt aile landea met zijoe waren en ook ia ons land komen zij zich rijke maken ten oazen nadeele. Nadat ?ij ons behandeld hebben zooals zij dedea, moet dat uit zija. Waar het etnigzins BIWMBBIIllHlillUÉillMIff ■lllllilfHH III lll'IIW II Jl 1 II IjII I Ml— ■ ■! Ml ; mogelijk is, geen duit meer voor die barbaren. Msar... dan mosten ws zeif kunnen maken wat zij caar hier leverdea. Huane sterkte was onder atdere daaria gelegen dat zij bekwame werkkrachten hebbaa. Dank aan hunne wel ia-gerichte vakscholea, waren de werklieden daar opgeleid tôt flinke ambachtsiieden. En dat moeten wa hier ust onverpoosden ijver betrachtea. Van ons volk moeten wij flinke bekwame vakmanaen maken. Niet uitgesteld tôt morgen wat aog hedea kan gcdaan wordea. Hand aaa 't werk, jonge mannen, g«leerd ea gewrocht, dat most 't wspen zijn waarmee ge later Duitschlaad moet bekam-pe . ♦ De milicianen van 1914. iuou, cver twee jaar, ivi. uc Dru-queville^ zijne nieuwe legerwet voor-scelde, staken er veel hunnen ceus op : 't En was niet noodig, zeiden ze. Wij antwoordden daa : De minister moet redens hebben. Zoudt ge mis-schien liever zien dat uwe zonen onder den Pruis moeten dienen ? Velen trokken hunne schouders op, toen wij dit zegden. Wat ziet men nu ? In het deel van het land dat zij be-zetten, trachten da Duitschers de milicianen van 1914 krijgsgevangen te maken, om deze jongelingen naar Duitschland te sturen, waar men van hen soldaten wil maken, oai ze tegsn de Russen te sturen ! Gelukkiglijk hebben de meeste milicianen ia tijd lont geroken. Met geheele treinen zijn ze zich vrijwillig in de dépôts van het belgisch leger komen aanbieden. En degenen die tôt daar niet kunnen geraken, vluchten naar Holland. Belgisch soldaat ja, Duitsch nooit ! We dachten niet, over twee jaar, dat onze voorzegging zoo spoedig zou uitgevallen zijn. « Donderdaff nuohtend. Het bombardement van Antwerpea is dezen nacht begonnen. Dat was te voorziea. Immers, dicsdag reeds had g?neraal de Guise, opperbevelhebber van Antwerpen, het te verstaaa gegevea. Hij had eenan omzendbrief gestuurd naar de burgemees-<ers der gemeentea, deelraakead vaa de ver-sterkte omheiaiag, om te meldea dat de beschie-!ing vaa Antwerpen ea hst omliggends nakend was. Maar de generaal voegde erbij : « Die beschie-iing zal niet beietten dat wij tôt het uiterste zullen weerstand bisden ». De meeste forien dsr eersts iija, ea deze der tweede, houden nog stand. Oas leger, versterkt doer bondgenoten, vcrdedigt zich steeds met dea grootsten moed. De afloop van het bslag vaa Antwerpen hangt vooral af vaa dea slag die* sedert den 13 Sep-tember, ia Frankrijk gelevsrd wordt, en tôt nu toe geea beslisssfidea uiislag opleverde. Voor ons, Beîgen, W«st- ea Oost-Vlamingea ?n Aatwerpenaren, hesft de stand dsr vijande-iijke iegers ia hst Noorden vaa Frankrijk, al de kantea van Arras, Rijssel, Toerconjs, enz., vooral groot balaag. 't Is daar dat de duitsche rechtervleugel strijdt, onder bevel van geoeraa! von Kluck, Dit Iegar wordt gsdurtg door de Duitschers versterkt. 'i Was dat leger dat de Franschsa wiidsa omdraaiea, — en dat zslfs op het puat stond omsiagdd îs worden. Om aan dit gevàsr te ontsnappcn, meest von Kluck zijn volk steeds meer naar 't Noorden brengsn. En 't is alzco dat zs ??eer in 't Zuiden onzer provincis woekerea. Koa de slag aldaar senea gosdsa afloop hebben, alvorens Astwerpen ingenomen is, de Duitschers zcuden mogen opkramen aldaar. Antwerpen, met onze Vlaaaderea, maakt eu deel van dsa linkervleu^ol der vsrboadeae mogeadhedea. Ons lot hangt af van het hunne. De Duitschers in West-Vlaanderen. Zondag is t« Doornijk een trotsp Duitschers van ongeveer 4 à 5000 man verschenen. Deze troep schijnt zich in bendsksns verdeeld te hebben ea heeft zich, zooals vroeger, ia Zuid-Vlaaa-derea verspreid. Ahoo is er een troep verschenen te Wervick. In Fransch Wervick is eecige schade aangericht. In Belgisch Wervick niet. Daar was de bru? gedraaid en wild« men ze niet openen. Meu antwoordde hua dat het aoodig gerkf weggenomea was. Msar 's anderendaags, gisteren diasdag dus, kwamea ze terug ea deden de brug met geweld open. Mea zegt dat zij den brugdraaier zouden gelusilleerd hsbben. Maar we geven dit bericht oader aile voorbehoud. Deze troep verdweea ia de richtiag van Yper. Te Rumbeke zag mea 13 uhlanea. Te Heule vsrschenen er 25. Aan den Meyboom over Rousselare, deden de uhlanen de riggels spriagen van den spoorweg. Te Hooghlede (St. Jozef) ^nders gezeid « De Geete », werd een uhlaan, die verdoold scheen, gevaugen genomen. Te Moeskroen. Zondag morgead, road 10 ure, zija 23 duitschers in velo, komende uit de richtiag van Luiagne, voor de statie te Moeskroen aangekomen.De measchea kwamea eerst uit cieuwsgierig-heid bijgeloopen, maar trekken bijna onmidde-iijk binnen in de omiiggende herbergea, terwijl eea officier afsiapte en, door zijae mannen gevolgd, de statie binnenging. De officier vroeg dsa onderstatieoverste M. L. B., indien er gsea soldatentreins bianea-gekomen waren. Op zija ontkenaead antwoord deed hij zich dea weg aaar Msenea aaawijzea. Iatusschen werd de statie door de soldaten verwoest. Zij dedea de spoorbanen spriagen, sneden de ielegraaf- ea telefooadradea af, zaag-dea verscheidene telegraafpalen door, brakea de sigaalea, de elektrieke lampea af, en stampten al de deurea in, zelfs dtze die niet op slot waren. Dat schoon werk volbracht zijade, gingen de Duitschers noeamalen in dea omtrek der statie. Tea 10 u. 10 verliet de patrouilje de stad, iaogs de Groote Markt. Op denzelfdea oogenblik kwamea langs daar andere soldatea op velo toe, oamiddelijk gevolgd door eea schadron van 300 dragoaders,twee en twee rijdsnd. Tusschen-in reed eene halve batterij van drie lichte veld-kanons en eea rijtuig inhoudende telegraaf-geraedschap. Achter de kolom kwam een rijtuig met schietvoorraad. Eenige ruiters en velorijders sloten den optocht die bestond uit 325 soldatea waarondtr een zestigtal op velo, ds overige te peerd. Allen kwamea op de Groote Markt bijeen, hetg-îea ia dea beginae wat schrik verwekte, die weldra plaats miek voor eene algemeece aieuwsgierigheid. Ds officieras, met ds kàart ia de hand, vroe-gea naar dea Mseaenschgn stssnweg dte de troep traagzaam opreed. Ds soldatêu, van 20 tôt 25 jaar oud, schenen allen frisch. Velen rookten de pijp of een cigaar. Maandag passeerden ia Moeskroen niet min dan 20.000 Duitschers, die langs aile kanten patrouillen uitzondea ea daardoor als 't ware gansch 't Zuiden vaa Viaanderen met die onge-wenschte gastea overstroomden. Middea den nacht deden ze de spoorbaan spriogen t® Wevelghem, waardoor de statie onlangs sisuw, erg geleden heeft. Te Meeaec, te Lauws en te Wervick dtien rt hetzelfde.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1911 to 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods