t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

867 0
24 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 24 January. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Seen on 28 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f18sb3xt3x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

BRUGGB 24 JANUARI 1914. * Hf |U«mnm ilim» Win BEN CENT PER NUMMER 3* JAAR 4 HET BRUGSCHE VOLK K/ITHQUEK VOLKSGEZi N D WEEKBL/ÏE VOOR BRUGGE EN OMSTRCKEM WERKLOOSHEID. 't Iskoud, «a duren tijd voorelkendeen. Ma; hoe vecl kouder valt die tijd niet te doorstaa voor zooveei ongelukkige werklieden die zondt werk ziiten. JWesr verïser dan anders en gis gewin. Hoe rap zijn dan de zuur gespaarde cente niet opgeêten ? En gij, metser, schilder, klee maker en zooveei andere seizoenwerkers, hc moet gij er niet door lijden ? 't Ware gosd dat s uwe mage kondet doea zwijgen ea dat ge u b een koude stove kondet warmen. Maar helaas i trekken allebei naar brandstof ora ter meest e de spaarpot is uit. Ea bedelen is zoo hard. Mogen wij u eene yraag stellen, dierbar werklieden : gij hebt gespaard, maar hebi g uw geld op iutrsst gesteid ? En op hoeveei wel Moesten wij u eeaea bank aanduiden di zeker is en waar men 10 •/, geeft, zonder twi|f< dat ge daar uwe spaarcenten zoudet naar to dragen. Welnu daar is er een die aan de werklooze voor den oogenblik 100 °/« geeft, honderd te honderd, begrijpt ge wel. Voor eike frank die g gespaard hebt krijgt ge als ge werkloos zijt 1 ft er bij. Hebt ge twiatig frank gespaard, voor elk werkloozendag wordt u 1 frank van uw gespaar geld teruggegeven en 1 frank er bij. Dus ge kuc voor twintig dagen werkloosheid twiaiig maa (in eens of per week) twee frank trekken o veertig frank. Zijt ge dertig, veertig, vijfiig dagen werkloo en hebt ge 30, 40, 50 frank gespaard, ge kun even zooveei kaers twee frank trekken. Zijt ge niet werkloos, ge kunt uw geld férus krijgen of het laten staan tôt het jaar nadien 't Blijft het uwe. En die bank ? Di» bank is in de werkloozen kas die bij ons bestaat voor al de vereenigdet uit de ssizoenambachten : metsers, schilders kleermakers, schoenmakers. (De andere ver eenigingen geven nog veel grooteren intrest maar daar sparen ze allen in eenen pot on elkaar te helpen. — Dat is niet pratiek voo seizoenambachten). Die intrest van 100 •/«» w®rdt vrij gegevei door 't werkloozeofonds van stad. Wacht dan niet langer, werklieden. Van zoo haast die slechte dagen voorbij zija,doetu optee kenen in de christene vereeniging en in di werkloozenkas. En gij vooral die reeds vereenigd zijt, stoi maar van nu af voor de werkloosheid. Dan zu! ge dien duren tiid toch min moeten vreezen. — —— De democraten tegen 't werkvolk. Pas werd 't nifuws gekend : de maatschappi « De Katholieke Volksbakkerij » « Oas brood j is gesticht, door 't toedoen en voor 't welzijt der katholieke werklieden, of ziet, de heerer democraten vallen er op los. De socialistea hadden hunne bakkerij ; de liberalen hebben er twee, en die telle democraten ..... zwegen, maar de katholieke werklieden gaan er eene maken en 't is bal op. Ziet gij, katholieke werklieden, gij zijt de zwarie beest. Als ge socialist of Uberaal, of democraat zijt, ge moogt dan ailes doen, maar omdat ge katholiek zijt, moet ge bachten uwe stove kruipen en zwijgen. 1s dat niet onnoozel, belachelijk? Luistert eens, heeren democraten, de katholieke werklieden vagen daar fel hunne botten aan, 'lijk Fonteyne aan de bespreking van de B*grooting. Ge moogt al zeeveren dat gij wilt, we gaan wij recht door zee, langs den weg dien wij goed vinden en dat zonder uwe permissie. De katholieke werklieden krijgen van den dag tôt den dag meer bewustzijn van hunne weerdig-heid ; zij voelen hunne fierheid grceien bij 't zien dat langs aile kanten huu leger aangroeit in overtuigde kerels ; zij juichen op voorhand op d« vernieuwde lokalen van hunne werkmans-gilde ; zij begroeten met geestdrift de stichting hunner bakkerij en ze zijn wel gerust in uwen prietpraat. Toch willen wij hier doen uitschijnen hoe hatelijk dat gij in die zaak partij neemt tegsn het werkvolk. Uw artikel teekent gij C... burger, en van 't begin tôt 't einde zoekt gij de burgers tegen ons op te hitsen, omdat de katholieke werkiiede; hunne eigene bakkerij willen. Jr Zoo dan, gij die gansche dagen stoeft me !? uwe lisfde voor 't arm volk, gij kunt niet ver îr kroppen dat die werklieden zorgen voor hunnei "n boferham ? Luistert,armzalige politiekers : ofwal de werk n iiedea zullen er voordecl in hebben en wat heb gij daartegen ; ofwel zij zullen er geen voordee 8 in hebben en wat hebben de burgers er dan va: e ta vreezen ? ii Of is't misschien omdat wij katholieken zijt g dat wij niets zouden mogen doen ? n Ha ! Ha I de katholieken zijn de vijanden var de burgers ! En gij zijt het, gij die ganschs e dagen het werkvolk hebt opgehitst, gij die d< ^ burgerij tegen ons moet verdedigen ! ! t Maar zijt gij dan stomonnoozcl om te geloover e dat er een ernstig werkman. of een burger uws kwakialverij zal aannemeti ? e * • * Welhoe, de liberalen maken in eens twee 3 bakkerijen, zij verkoopen vlakweg aau de libérais burgers zelf, gij zwijgt ; gij gaat met hen hmc 1 in hand, strijdt aevens hen als vrienden, en dar * komt ge ons beschuldigen dat wij ®n wij alleer de vijanden zijn der burgerij ?? ! De verstandige burgers hebben sinds laag ^ uw paksks verstand gewogen, heeren, en zij 4 heoben het te licht bevondea. ' En de katholieke werklieden hebben in den * klaren dag naar uwe werksn gezocht, naar de iusschenkomst in de Kamers, van uwen primus 5 in niets-doen, naar uws voorsteilen in des > gemeenteraad, en ze hebben niets gevonden. Sarabbast dan maar op, « Ons Brood » komt es I en wij zullen er smakelijk van eten tôt spijt var ■ de heeren democraten. Wij hebben den raad gegeven aa« de katho-' lieke werklieden te zorgen dat zij sigenaai ' zouden worden van die bakkerij en die heercï > democraten vinden dat eene spotternij. Hoort gij het, werklieden, 't is te veel dat ge » uwe gespaarde centen zoudt gebruiken om uwe 1 standsorganisatie te verzekeren. r Ofs?el, denken die heeren dat een werkman gsenen cent kan of mag sparen ? Ziet ge, zij 1 mogen leven zonder werken en op jacht gaan dat 't een plezier is, maar een werkman, dat zou ' nooit mogen iets te bovea steken. Ook daarin, " heeren democraten, lâchera de katholieke werk-! lieden met uwen zeever. Ja, velen zijn er nos diemetmoeite toekomen om de twee eindjes * aaa elkander te knoopen, en voor die werklieden 1 springt de christene vereeniging te beene, vooî die werklieden vooral zal « Ons Brood » welkotn zijn. Maar anderen zijn er ook die wel iets feus-nen wegleggen om een actie van 100 fr. ts nemen, en dat nog zonder te moeten aan ds slippen hangen van eenen rijken menheere ol zonder te moeten geld gaan leenea dat ze niel kunnen weergeven. De kathoiiaks werklieden zouden onder uwe jerste vioolspelers wel mannen met de viagers kunnen wijzen die in dat beddeke ziek zijn. E. H. Lauwers zaliger had daarvan kunnen : meespreken en andere nog die leven, zelfs oude i partijgenooten. 't Moge u aanstaan of niet, heeren, maar weet : dan dat door leden van den Katholieken Werk-liedenbond alleen reeds meer dan 5000 frank gestort werd. Weet dan ook dat de katholieke werklieden van Rousselars reeds meer dan 20,000 fr. in hunne inrichting staken om zelf hunne eigene zaken te doen, en dat deze van Gent van Biemand nog geld ie krijgen hebben, daar ze reeds 450,000 fr. kapitaal zelf bezitten. Kunt ge dat niet verkroppen en moet ge besta-tigen dat de democraten nog nooit een ernstig werk voor de werklieden hebben kunnen oprich- ten, we kunnen 't wij niet helpen. • • • Een laatste woord. In al hun heldenmoed hebben die heeren democraten gemeend hunnen toevlucnt te moeten nemen naar huanen gewo-nen middel : verdacht maken en liegen. Z'en weten nog 't ecrsie woord niât van de standregelsn en reeds schrijven zij : « Een din-gen is zeker 't is dat de katholieke kopstukken zoeken gosde winsten te doen met de plaatsing van hun geld in die nieuwe bakkerij « Ons Brood ». En dat drnkken zij in vette letiers in de hope onze werklieden te bedriegen. Welnu, heeren democraten, ziehisr de waarheid : dezs die hun geld daarin plaatsen hebben daar NIETS bij te winnen : als de bakkerij wel gaat ze kunnen TEN H^OGSTEN dooreengerekend 4 % van hun geld trekken, en daarmee al. En dat kan «S* j iedereen nu met zek&rheid winnen bijna gelijk waar dat hij zijn geld plaatst. t Daarmee kunnen de werklieden eens te meer - oordeelen over uwe liefde voor de waarheid. Ze i is îen anderen al lange gekend. Zoo, hsersn democraten, wij hebben u de eer ■ eedaan eens uw masker af te trekken dat gij hier t lijk in aile zaken aantrekt. I G'hebt nu al drie jaar lang aile katholieken uit-s gegaven als vijanden van de wsrklieden ; ge moogt nu, als 't u lust, ons drie jaar uitgevea als t vijanden van de burgerij. We zullen dan, zooals nu, 't stof van onze i schoenea sfvagea en onzen weg voortzetten ! zooals het ons belieft. ! Is 't verstaan, heeren ? B. V. i UIT&ZJSTElLn : een artikel over Standsorganisatie of IClassenstrija.. VERGELIJKIN G i tussohen twee Ziekenbonden. Oaz«! socialisées hebbsa eindeiijk de nieuwe voor waardsn laten kennen van den Bond Moyson, maar ongeiukkigîijk vçrr® van klaar. Ze vragen oas daarmee de voorwaarden te durveu vergelijken van onzsn aieuwen zieken-bond St Dcnatiaan. Met plezier. We vragen niets beters omdat die vcrgslijking een uiîstekende propaganda moet zijn voor ons. Eene vergslijking van de voordealen kan op tw«e maaierea geschiedea. 1°) Hoeveei kan er ten voordeele van de leden gegsven worden ? 2°) Hoeveei wordt er gegevssn en lioe ? De eerste vergelijking is doodeeuvoudig : die meest heeft, kan meest geven. E«a klein kind verstaat dat. In beide ziekenboncfen bestaan er geen esreleden. Dus er is enkel spraak van 'î geld der leden, Als de leden dus dezelfde bijdrage betalsn is sr evenveeî voor eea zettte getal bdin in beide kassen, Maa.r daarom is er niet «venveeî geld om voordeelen te geven. Immers, zooals wij vroeger met hirnae eigene cijfers bewezsn hebben, er wordt in des Bond Moyson eea veel te groota sotn toestieed aan de bedienden.,,... oradat deze ook de propagande moeten maken voor ds politiek. Ea ten tweede, van 't geld van den Bond, moet «we groate bijdrage beteaid worden aan de partij (250 fr zeîfs sens 500 fr. in esnen trirEester op 1000 leden). Voor die tweg diegen alises moe t er per jaar in den Bond Moysoa meer dan 3 fr. per lid bstaald worden, 't zij meer dan 3000 fr. per jaar voor duizend leden. In onzen ztekeaborsd, intjsgsndeel, worttt geen cent aan de politiek gehangen, en da bedieaden-loon zal nooit zelfs geen l>50fr. psr lit! bedr agen. Onze bedianden worden goed betaald, maar enkel voor 't werk van den ziekenbond. Dat maakt dus eea verschi! van TEN MINSTEN 1500 fr. psr duizend leden of 150 fr. per hondord leden waarover de Bond M'ûyson minder beschikt om voordeelen aan zijas leden ie geven. He wel, mijiîheer van den Bond Moyson, wie kau betere voordeelen geven: de ziekenbond St-Donatiaaa die voor eike 100f leden 150 fr. œeer ter bescbikkiog hasft of de? uws ? Dat is eenvoudig en klaab, en dat tegt ALLES IN EENS. De tweede vergelijking is ook welsprekend. Maar hier hebben de socialises wster.s en wil-lens bokkensprongen gemaakL Vooreerst, zij vergelqksa den cnderstasHl verîcsnd voor de bijdrage van 0.40 fr. bij hen ea voor 0..35 fr. bij ons. Treffelijk zijn, jongews. Ge moet de ver-galijking makeu in ds catsgorie waar men gelijk betaalt, deze van 0.35 fr. T«n tweede, zij vergelijken dets onderstaad verleend in d« ziekten die e«n gsheel jaar duren. Vrijwillig mis, jongens. Ge weet dat ge daar uwe lezers eene karote trekt. AS de zickien duren geen jaar. Verre 'i meestïHdeel der ziekten duren geen zes raaasden. F>c m«8rd»rhsid der zisken die trekken zija maar zes weken ziek of min nog. En daar houdt gij geen rakereing va n en '4 is nog'ans het bijïond«rste. En inderdaad : zelden moet man taee? datv zes maanden cf zelfs m.ttr dan drie maanden uitbetalen.MAARALTIJD VOOR ALLE ZIEKEN MOET [ MEN TEN MINSTEN EEN WEEK OF EENIGE WEKEN BETALEN Dat maakt dat de wkeisbond die binst de zes <?erstc wcker§f(Tiçe/fd«ren, onderstaijd â»taalt, inderdaad grootore voordeelen geeit aan zijne leden. Welnu, de Sond Moyson, voor 35 cent, bijdrage, geeft maar 3 fr. par werkedag, de eerste dagen lijk de laatste voor een jaar, terwijl onze ziekenbond gadurende de zes eerste wskea 3 fr. per werkedag geeit, 't zij aile week 6 fr. meer. Dan voor 4 maanden 2 fr. daags en daa altijd voort 1 fr. daags. Wat is 't gevolg daarvan ? 't Is dat onze leden voor zes weken ziek zijn 36 fr meer krijgen. Nadient krijgeu ze binst de volgende 4 maanden juist zooveei of in oen Bond Moyson, dat maakt dat ze toch altijd 36 fr. vooren staac. 't En is maar als zs meer dan zes maanden ziek zijn dat zij inderdaad voor eeniga maanden iets min hebben dan in dsn Bond Moysoa. Maar op 100 zieken zijn er ten minsten 90 die geen zes maanden ziek zijn. Bijgevolg ten mins-ten 90 op 100 krijgen bij ons (36 fr.) meer dan in den Bond Moyson. Dat is tfe waarheid, Mijn-heerA. V., ge zijt gij slim geuoeg om datte weten, en de werklieden zijn zoo dwaas niet dat zij dat niet weien. Wat meer is, uw® leden die 40 centiemen bijdrage betalen krijgen nog maar 2 50 fr psr werkedag, dus ook. 3 fr. min per week gsdurende ds zes eerste weken, en m«er of dsn helft der zieken die trekken zija gesa z®s weken ziek. Als ze drie maanden ziek zijn, daa hebben ze nog maar zooveei getrok-ksn of bij ons. En telt ze sans die meer dan drie maanden ziek zijn ; geea 25 % van de zieken. Zoo is 't M. A. V. dat gij moest rekeaen, eu zoo is 't dat ds verstandige werklieden zullen rekenen. Bij werkoageval wordt de trok bij ons op den helft gebracht, doch 1* dit gcîdt nist voor den fraak daags dien zij van de Hervsrzekaringskas trskken. Zîj blijven dus altijd ten minsteo 1 fr. trekken. 2° Die vermindering geschiedt maar waaneer zij van de assurantis den helft van hun loon krijgen. Indien zij dit niet krijg-en worrii de onderstand ^ermeerderd, zooveei of dat zij min dan den helft vergoed worden. In ievensverzekering krijgen zij bij c ns 50 fr. bij overlijden ; bij u maar 25 fr. voor dezelfde bijdraag. Dus 't duhbel. Voor wat de herverzekeringskas aacgaat, die geeft 1 fr. per dag tôt aan 65 jaar zonder dat ze een cent meer moeten betalen dati hunne bijdrage van 0 35 fr. Bij u schijot dat nist kîaar ; gij schrijft dai ze na één jaar ziek zijt! gersiotsn « toi aac den ouderdom vas 65 jaar, 1 50 fr. per werkfnden dag voor den inleg van nog slechts 0 15 fr. per week, zoo cok doktor en medicamenten ». Wsl dat zaggen dat zij om van d« her verzeke-ringskas te trekken, er vas de invalisdenkas nog 0.15 fr. per week moeten meer betalen boven hunne bijdrage ?? Kunt ge dai niet eens uitieg-gen ? Nu wat den gerieeskundigen disnst betreft. In den Bond Moyson heeft men geneesheer en msdecijn maar zonder vrije keus, men is ver-plicht bij zulken geneesheer te gaan en dikwijls staat dat niet aan en gaat mea toch naar eenen anderen geneesheer dien men moet bstalen zonder vergoeding. In den ziekenbond St Donatiaan heeft men vrijea keus van geneesheer en msa krijgt als vergoeding 0.75 fr. per bezoek of 1.50 fr. als 't eea geneesheer-specialist is. Men mag iu bijzondere gevallen sanm tweedea geneesheer bij vragen en dubbeîe vergoeding bekomen. 't Zi«kebriefke is ofwel niet noodig ofwel 't wordt ook vergoed door den Bond, 't Is deze schikking van den geneesheer die het messt aan de leden aansiaat. Voor wat de madrcijn betreft. Voor den oogen lik, is zij r.i«t toegezeid omdat de Bond niet meer wil beloven daa hij zeker kan geven. Indien hij na drie of vier jaar ziet dat de kas het toeiaat zal hij ook de medecijn vergoeden. Ons princiep is : al 't geld voor de leden en zooveei voordeelen of dat de kas het vermag. In een enkele zaak zijn wij strenger dan in den Bond Moyson : z® moeten bij ons 2 jaar mee-doen vooraleer te genieten. Dat is ééns in 't leven voor een jaar min keure van te genieten, maar dat maakt de kas goctd ora meer vooraee-l«n i-2 kunnen geven, en eens dien pro?fiijd uit, dan zijn d* leden voor al den tijd beter dan in den Bond Moyson.' Liever dertig jaar wel, zegt men bij oas, dan 31 j-nar min wel. — Ook de leden komen tscerstig bij. Zoudt ge denken werklieden, dat wij moeten beschaamd zijnjvan die vergelijking ? Vergelijkt maar go*d en kiest uw voordeel.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1911 to 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods