t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

954 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 June. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Seen on 19 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7659c6sv8g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

SRUGQg a JUNI M4. BSN CENT PBR NUMMBR. 3* JAAR a- 33 HET BRUGSCHE VOLK m m m m m mm- m m mm K-RTMQLiEK VOLKSGEZÎND WELEKBLflt VOORjÈX brugge en omstreken f K/lTHÛLiEK VOLKSGEZiND WEEKBLflD Godsdienstig praatje. De vervoigingen tegen de Kerk. W* zijn soais genegen, wanneer we er aai deakea, toe ie psvtn asn esn gevcelen vai moedeloosbeid ! Kleisgeloovigen die we zijn we vergéten dat juist in die vervolginges, eês der meeste bewijzen iigt dat onze Ksrk de Warî Kerk is vats Christus, 't Is, immers, eene waarheid, v/aaraan hij, dit eenmaal het E'an^eiie gelezen heeft, niet twijfe-len kan : Christus wilde geén andere Kerk dat eene Kerk die tilosst gehaat worden door ât wereid. Lulstert naar Zijn woordan : « Indien ds Wereid u haat, weét dat zij Mij gehaat heeft vooi u. Iddien gij van de wereid waart zou de wereid het hare liefhsbbsn, tnaar oiîidaS gij niet van de wereid zijt, en Ik u van de wereid hsb geschei den, daarom haat u de wereid ». — « Herinaert u het woord dai Ik u gezsgd heb : De kascht is niet beter dan zijn he«r. Indien zij Mij vervolgd hebben, zulleu zij u ook vervolgen, ...omdat zij Dengeae niet kennen die Mij gezonden heeft. » « Indien zij den vadsr des huizes Bselzebub genoemd hebben, hoeveel meer zijn huisgenoo-ten ! » Hebt ge ooit aan die woordsm van den Meester gedacht, gij die u soms ontmoedigen laat omd«-wille van den haat dien de wereid de Roomsch Katholieke Kerk toedraagt ? Hebt ge u dat ooit goed voor oogcn gesteld, dat Zijns Kerk, dat de ware Kerk dus, geerj andere kan zijn dan eene die lijdt en vervolgd wordt ? • • • En zoo dierf, verleden jaar, in een werkje waar hij van zijne bekeering spreekt,de deensche dichter Jôrgensea neerschrijven : « De groote reden waarom ik katholiek ga worden ben, is het feit dat de Roomsch Katholieke Kerk het privi legie, het voorrecht heeft om vervolgd te worden. » En inderdaad, vriend lezer, welke is de Kerk die lijdt op aarde ? Ik vraag u niet : Welke is de Kerk waarmeê men spot, of waaraan men on-verschillig is, want 't is het lot voorzeker, dat aile godsdienstige geaootschappea oadergaaa ; ik vraag u : welke is de Kerk die gehaat wordt door de wereid ? Gehaat, hoort ge, al heeft ze inaar nooit geen kwaad gedaan, al heeft ze maar dit ongelijk dat ze een leer aanpredikt die de leer der wereid niet is ? Het antwoord lijdt geen twijfel : dat voorrecht om gehaat te worden heeft de Roomsch Katholieke Kerk allces. Baziet de landen, waar de vervolging hedea-dasgs nog woedt. Hebben ze 't gsmuat daar op de protestantsche Kerk of op de grieksche ? Hebben ze 't ooit, in de vreemde landen, slecht jemeend met de mahomedaasn of de schisma-tieken, met de heidenen of de afgodendienaars ? Och neen, aiet waar ? Ieder van dis gods-iiensten dient g<eëerbiedigd,Tegen de Roomsch# Kerk alleen moet geschreven worden ! Uit de Roomsche Kerk alleen moeten priesiers et) doosterlingen verbannen worden ! Zij is het die iood moet, en zij alleen ! Oaverstaanbare haat, vantieer we haar met de red* baschouwen ! 3uidelijk echter en bearijpelijk, wanneer we lagaan dat de Kerk Christi door Paulus hei nystieke lichaam wordt genoemd vas den /erlosser, en dat Zij ook dus, evenais Hij, vôôr le Verrijzenis, haren Kruisweg moet hebben ! BOND MOYSON. Uitgemaakt. 't Is dus uitgemaakt. Ten einde de leden van len ziekenbond Moyson in te lichten — daar zij râii niets weten — hebben wij herhaaldelijk ge-rraa^d dat zij, zooals vroeger, d# nskeniagen :oUdéù drukken. Geen gehoor in Israël. Mijnheer A. V.,— ge weet, de zeer vet betaal-le propagandist van den Bond en de poiitieke 1er socialisten — verzendt ons naar het besiuur. rtaar, jongen, ge mist van adres. Wij weten ;enoeg dat het povertjas zit in de kas. 't Zijn ds »den di* hei zouden moeten beter weten, en ge ;uot die toch niet verplichieu een briefke te chfljven naar het bestuur. De serieuze zieken->onden die zetten huaae reketiing in eene gaztt if ze zenden zelf flen briefke naar de leden met le rektoiag .. omdat ze niet schuw zijn van t iicht. Geloof ons vrij, jongefl, uwc ledeû worden lat wegswkertje speleu moê. Tôt hoeverre strekt de ver pllchting voorgeschrever door de nieuwe school-wet?In ds beschouwingen nopens de iaatste ver : kicziûgeu werd vael gewezen door sommigi dagbladen op de nieuwe schoolwet, als zijndi 1 een der oorzaksn van het niet aangroeicB,.de katholieke stemmen. In plaats van daar gedurij op tsrug te komep, zouden die dagbladen vee nuttigar werk verrichten met de schoolwet, dit zeer vele goede zaken bevat, wat .van naderbi te onderzoeken, om ze aan huene lezers te doe! kennea ta aan den heer minister die tôt toe passing der nisuwe wet menig koniuklijl besluit zal moeten nsmen, hunne verlangen; alsmtde deze hunner lezers uit te drukken. Bij het beter kennen der schoolwet zal mer onmiddelijk zien dat men vele ?:aken, zoo nie verkeerd, ten minsten niet geheel juist had opgs vat. Zoo bijvoorbeeld : 1°) Het verplichtend schoolpaan tôt aat 14 jaar. Waarom altijd die 14 jaar ? Er staa: aogthans duidelijk in de wet, art. 5, dat « zij di» het bswijs van lagem studiën bekomen hebbsn, van hunne voile 13 jaar af ontheven wordet van den vsrplichtan leertijd weiken zij nog moesten uitdoen ». De vereischtsn om dit be wijs van lagere studiëa', te bekomen, worden bij koniaklijk besluit geregeld. Welke kinders gaan dit bewijs bskomen ? Zullen het alleenlijk eenige rappe voorloopers zijn, of te wel zal een kind van middeltnatige bekwaa&aheid dit bewijs kunnen bekomen ? Voor dit bewijs zou men eerst en vooral grootendeels moeten rekening houden van hei Tgelmatig schoolgaan van het kind van 6 toi 13 jaar, en bezit het daarbij de noodzakelijkstc begrippen van lager onderwijs, zulk bewijs zou niet mogen geweigerd worden. Dat ligt onge-twijfeld in de bedoeling van den heer minister en 't ware aan onze heefen volksvertegenwoor-digers en senators er zijne aandacht op te vesti-gen.2°) Volgens artikel 7 volstaat het met 235 dagen per jaar aan het onderwijs te besteden. Daarenboven kunnen de gemeentebesturen, met goedkeuring van het schooltoezicht, aan de leerlingen riiet alleen van den 4d°° maar zelfs van den 3de0 graad 35 buitengewone verlofda gen toestaan, dat ware dus feitelijk slechts 200 schcoldagen of een goed half jaar. De Yakantta en verlofdagen moeten volgens de wet in de landbouwstreken zoo /eel mogelijk gesteld werdèn op de tijdstippen dat de kiade-ren gîwoonlijk aan den veldarbeid gebezigd worden. Bijgevolg zullen de kinderen t huis zijn gedurende den zaaitijd, den oegst en het aardappelenuitdoen indien de ouders het begeeren. 3°) Men h^«ft dan nog en vooral het halve tîjdstelsel voor de Kinderen va,n den 4den graad. De konink tijke besluiten welke dit halve tijdstslsel zullen regeler<, zullen van het grootste belang zijn voor de landbouwers en werklleden ; 't is de begeerte van vele landbouwers en werklieden dat zij hunne kinders binst den zomer ter hunner beschikking t'huis zouden hebben. Daar is gemakkelijk middel toe en daarom zou het halve tijdstelsel vooral op den buiten dieneo ingericht te worden : « tia de plechtige communie gaan de kinders nog naar school binst twee winters en 's zomers biijven zij van allen school-plicht ontslegen ». Wordt het halve tijdstelsel in dien zin opge-lost, de nieuwe schoolwet zal door niemand meer beknibbeld worden, en gezien de koste-iijke voordeelen die zij medebrengt nopens landbouw- en vakonderwijs, zal zij bovendien bij iedercen, zelfs op den buiten, welkom heeten. • * • Wij dringsn ien hoogsten aan bq aile studie-bondérs en jonge wachters die klare bepalingen goed te studeeren en van aile vergaderiugen van landbouwers en werklieden gebruik te maken, om ze overal te lseren kennen. Wij moeten de menschen de waarheid doen kennen en beletten dat gewetenlooze politiekers hen met leugeas het hoofd verdraaien. Welverdiende onderscheiding. Eârweerdê Heer Lodfi^ ijk Roulé, aalmoezu-uier der Viamingen te Rijssel, is benoemd tôt ffici&r in de orde van Leopold II. - Wat een brugsch liberaal 3 blad zegt van de democraten-partij. Het liberaal blad dat we bedoelen is « Noord en Zuid ». . Dit blad vindt, in zijn numraer van i zondag laatst, dat de « christene dertio-r craten » geen reden hebben om zooveeî » van hun neus te maken. * « Noord en Zuid » schrijft : j « Hoe giag het Zandag laatstleden met de , « christene democraten, die met zooveeî min-. « achtiag spraken ovsr de libérale partij en die t « tegerover haar, te Aalst, eenen zoo ge-i « weldigen en laaghartigen « strijd hebben gevoerd, dat wij ons genood-i « zaakt zullen achten er brsedvoerig op terug-[ « keeren, op tijd en stond, wanneer de kiesstrîjd . « zal a?ngebonden zijti, in eene andere kiesom-« schrijvinsr, die bijzonder aauw aan het hart van « « Het Recht » ligt. « Te A.alst verïcregen de dàen-« sisten eene in het oogspvin-« gende zegepraal, al is zij te « dantten aan iniddelen, die de « goedkeuring van eerlijke en (( deftig« lieden moeilijk zouden « Kunnen wegdragen. « De FîeohtbanK: van JDender-« monde zal oordealen over de « lasterende beschuldigingen, u die deze ohristenen heblben « uitgebracht tegenover de libe- i « raie en de clericale gemeente- 1 « raadsleden van A.alst. « En nu ter zake : p « Te Aalst verkregen de christene democraten « 20,058 stemmen. , « En eiders, in de veertien andere kies-« omschrijvingen ? ; « Te Gent sireden zij te zamen met de onaf-« hankelijke flaminganten. « Zij brachten het te zamen tôt 4,119 stem-« men, tegenover 39 256 aan de liberalen. ! « Te Audenaerde bleven ze thuis. « Te St Niklaas verkregen zij 1786 stemmec « t«genover l4,294 aan het îiberaal-socialistisch « cartel. « Te Dendermonde kwamen in 1912 1478 « stemmen uit de bus, op de namen hunner « candidates. « Zondag laatstleden smolien zij tôt 1063 « stemmen ; 't zij 415 MIN, « In Henegouwsn, in Luik, ia Limburg, durf-« den die « christen » siiet eens den strijd aan-« gaan. « Hebben zij er vroeger esaige bracdpualjes « kunnen doea ontvlammen, deze zijn er ééo « voor ééa uîtgedoofd ea thans zoekt men er « te vergesfs ilaar groese vlaggefjes. « Ze hebbsn gediend voor speelgoed en de « lieve klaiaca hebben ze aan flarden geschsurd. « Kortom de christeaen hebben zondag laatst- * leden in de vier provincién, zoo i»tç pekréger « als 26 000 stemmen, mia dan het TIENDE vac « het libéral® stemmêngetal. « Zij aoemden zich nederig de partij der tos-« komst ! « Zull«n zij nu nog uit de hoogte van hunne « 26 000 stemmen op ons miaachtend ceer « zien » Wat zullen de democraten daarop antwoorden ? 1-12, De liberalen spannen weer een oud zaagske, * Zij vragen de oatbindinp der Kamers 1! Pdst eens : de katholieken htbben... maar .. 12 stemmen meerderheid in de Kamer ea 20 stemmen meerderheid in den Seaaat, hetgee-E \ zeer veel is, onder het stelseî der evearedige i vsrtegenwoordiging. De liberalen vindem dat het ' niet genoeg is. Hoort au : e la 1879 miekea de liberalen de gewichiigste, t su ook de slechtste wet die aog ooit in 8-elgie, o sedert 1830; was voorgesteid : De schoolw#t van li M. Vaa Humbeeck, die zijs zelvea aa/?geSteld a had als grafiflaker vaa hi.î katholiek géloof. v Die wet werd ia des; Sanaal gesirmd inet éé ® 't stem meerd#rhf id, de stem van M. Boyaval, die t te Brugfte zelf m«*,t ééae sîem muerderheid geko- b zea werd. t la dan groad dus, de schoolwet, — door dea liberalea voorzitt&r vaa dea Senaat zelf een t « oorlogswet » gsnoemd, — was het W3rk van éénsn enkelen kiezer. Daa en sprakea de liberalea vaa geen ontbin-ding.♦ Vragen door M. Ruzettë gesteld. Voor de Staatswerklieden. Verleden week htbbes wij de vragen gegevua, door onzon achtbaren sedator M Ruzstte gesteld. In een bijblad aan het bsknopt verslag, dat komt te verschijnsa, vinden wij de aatwoordea vaa den heer minister van spoorwegdà. Zij zul-« len door de werklieden met geaetgftn vérnomén worden. Zij luiden als volgt : l6te Vraag. A. Aangaande gewenschte algemeese toepas-siag van het sielsel Rowaa in de werkhuizea te Brugge en té Sinl-Midhiels-bij Brugge. Antwoord. Uitbreiding van een premisstelsel tôt het wetk voor het onderhoud der locomoiievea ligt tef studie ; de ia het werkhuis te Brugge met het onderhoud belaste ambachtslieden zullen dus serlang voldoening krijgea. Wat aacgaat de verdere werklieden — arbei-iers m poetsers — in de werkplaatsen te Brugge sa te Sint-Michiels, die de Rowan-preœiën aog aiet trekksa, wordt door hetjbeheer n^gegaaa of îet aiet mogelijk is het nieuwe stelsel op dit dassea vaa bedienden toe te passent 2de Vraag. B. Aangaacde gewenschte maatregelen tôt /erhalping van de bezwaren welke voortvloeien lit de overbrecging van de Staatswerkhuizen 'an Sint-Michiels-bij-Bruggg, ten deele naar îteenbrugge, ten deele naar Oosteade. Antwoord. 1° Kosteloos vervoer zal hun van Brugge aaaf >teenbrugge toegestaan worden, zoo zij gebruik naken vaa de treinea : 3234 uit Brugge vertfék-ïende te 6 u. 29. om te 6 u. 36 te Steenbrugge ian te komea ; 3239 uit Steenbrugge vertrekkead e 12 u. 6. om te 12 u. 12 te Brugge aam te :omeo ; 3245 uit Ste^nbrugge vertrekkeade te 9 u. 22, om te 19 u. 28 te Brugge aan te komea. Uleen dus om 's aamiddags het wérk te her-ratten zouden die bedienden gebeurlh]k »en min )! meer laBgea «eg te voet moetea afléggea, saarvolgens de ligging van hunne woniag. Niets >siet, bij het vastsiellen vaa de werkurea, reke-iing te houdsa met het|uur van vertrek en aan-;omst van voorraelde géregeld rrjdead® treinen. Daar die werklieden aldus naar huis kunnen ;aan middagmalsn, hoef t de vraag onder littera B raa 1°, rakende eeae vergoedende looasverhôô-;infr, aiet meer onderzocht. 2° Die vraag is voorbarig, gelet on den liui-ligen stand vaa het vraagstuk betreffeade het îouwen van het nieuwe werkhuis te Oosteade. IN GEZONDEN Volgende artikel werd oas ingezoaden door emand die werksters oader haar gebiéd staan îeeft, en die dus wsl bij inachte is te oordeelen rat er voor de werksters moet gedaan worden. Viser zou die persooa voor hare werksters Wil-êp doea, maar juist de concurrents belet dit. Welnu, 't zija de werksters zelf die door de weeoiging moeten zorgtn dat de coacurreatie 1er patrooas geea beletsel tôt hunne verbete-ing zij. Wij geven het artikel onreraaderd zooals het [eschrevea werd : Aan onze brave dochters. Wanaeer men de zorgen ziet welke bestee l rorden aan ons werkvolk, tôt nu toe messt aan e maanea, en er den goeden uitslag van ziet, is ; toch onverstaanbaar hue de vrouwea niât leer ook de hand vast nemen welke men haar jereikt om ze uit haren oaverdieaden toestand p te helpea Voorzeker is 't geea kwâ will* van an ntwege, maar meèstal mislrouwen. Waar-rn, en evecals de manne», zouden zij hen niet ereeaigen ? Staaa zij vcor al den last van : levea aiet, juist zooals ds manaea ? Omdat ij vrouw zija, hebben zij geea recht op eea eiamelijîî bestaaa ? Moetea zi} aiet kunaen, uoais d. man«4E, ireffelijk door de wereid

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1911 to 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods