t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

422 0
23 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 23 September. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Seen on 08 April 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3b5w669w99/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ls,e JAAR 23 SEPTEMBER 1915 Nr 33 't Sandbouwleven Orgaan der Laadboa^afdeeliM van 't Proviaciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Gaîgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artlkelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen. berichlen, annoncen, enz., moeten ien laatste den Maandag avond ingezonden worden. INHOUD. Qfficieele bekendmakingen : Bijvôegsel tôt verordeningen betreffend yerbod van uitvoer. 297 Verordening betref fende den verkoop van lijnzaad 297 Vervoer van vlas, hennep en vlasafval 297 Verordening over het reisverkeer 297 Aangeslagen Chicoreien. — Hoogstprijs van aardappelen.. 297 Bestraffen van benadeeling wegens Duitschgezinde houding. 298 Berichten en mededeelingen 292-307 /oordrachten 299 -andbouwafdeeling van 't Voedingskomiteit van Oost-Vl. 299 i^rovinciaal Hulp en Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. 300 Vfodel van Pachtbrief 300 rlet gebruik van Maïsbloem en Cerealine 301 Allerlei nieuws : Vleeschprijzen te Gent 303 Een kalf van waarde 303 Meldezaad als varkensvoedsel 303 Teeltkeus bij de graangewassen 303 Luilekkerland ! 303 Fegen vervalsching en opkoop 304 Dogstberichten 305 Vlond- en klauwzeer in België 306 YÎarktberichten 306 Bekendmakingen van wege de Duitsche Ooerheid. Bijvôegsel tôt verordeningen betreffend verbod van uitvoer. De uitvoer van lijnzaad en lijnpeulen (I) uit het Etappengebied is verboden. Het vervoeren van katoen, wol, vlas, jute, zijde en aile iaaruit vervaardigde garens en geweefsels, alsook de uit-roet uit het Etappengebied van het 4 leger is verboden. Het vervoeren en de uitvoer zijn alleenlijk veroorloofd net goedkeuring der Etappen-Inspektion van het 4 leger. Formularissen tôt aanvraag van vrijgeving zijn verkrijg-aaar bij Achille Connehaye, Gent, Kortrijkschesteenweg, 53, en moeten aan de Etappen-Inspektion 4 voor goed-seuring ingediend worden. Gent, den 5 September 1915. Der Etappeninspekteur, Graf VON WESTARP, Generalleutnant. (1) Meer bekend onder de benamingen « hippekaf » en k paillettes de lin », 't is te zeggen het kaf verkregen bij iiet afbooten en reinigen van lijnzaad. (Red.) Prijs van inschrijving : 3 trank voor België per jaar. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aaa «la Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote Ietters en gravuren volgens plaatsruimte. Verordening betref fende den verkoop van lijnzaad. Iedere privaathandel van lijnzaad en zijne bewerking' wordt hiermede verboden; de reeds vroegere geslotene handelingen zijn vernietigd. Voor het vervoer van lijnzaad is een begeleidbrief van een der vlasbureelen te Kortrijk of Lokeren noodig. Gent, den 6 September 1915. Der Etappeninspekteur, Graf VON WESTARP, Generalleutnant. Toelatingsbewijzen voor het vervoer van vlas, hennep en vlasafval. De vlasbureelen te Kortrijk en Lokeren zijn gemachtigd tôt het vervaardigen van vergunningent tôt het vervoer van spinnensbereid vlas en hennep alsook van vlasafval, zooals tôt hiertoe het gebruik was, binnen het etappengebied. Deze vergunningen moeten het duidelijk vermerk dragen « Kein Reiseschein ». Het vervoer en het verkeer is vrij van ruwvlas (vlashal-men) binnen het Etappengebied. Gent, den 6 September 1915. Der Etappeninspekteur, Graf VON WESTARP, Generalleutnant. Verordening over het reisverkeer. De gemeenten, welke de nieuwe identiteitsbewijzen kosteloos aan hunne bewoners geven, kunnen de wezenlijke onkosten van papier en drukken tegen voorlegging der r©-keningen op de Etappen-Kommandanturen terugbetaald bekomen. Deze vergoeding spruit uit de gelden der afge-leverde reispassen en wordt beschouwd als « bureelonkos-ten ». Gent, den 9 September 1915. Der Etappeninspekteur, Graf VON WESTARP, G eneralleutnant. Aangeslagen Chicoreien. — Hoogstprijs van aardappelen. 1. De opkoop en aftranspoort van aangeslagen voor-raden van chicoreiwortels is van het « Reichsamt des In-nern » aan de « Zentral-Einkaufsgesellschaft, Brussel » overgebracht geworden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen belonging to the category Landbouwpers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods