t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

1198 0
27 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 December. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Seen on 19 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1n7xk85b1n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

'tSandbouwleven Orgaan (1er Landboiiwaldeeling van 't Provinciaal Voedingskomileit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. ^vlles wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, rfure men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten acî vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten. annoncen, ênz., moeten ittn lantfié» Jcn MaandaP miAdae incezonden worden. INHOUD Bcncht 6': Officieclc bekcndmakingcn : Gasverbruik voor de bevolking 6! Brood: regeling te Gent 61 Drukwerk : censuur en rechtsvervolging 61* Vleesch en vet : beperking van verbruik 61' Arbeidsongevallen : lijst der verzekeringskassen 61' Berichten en mededeelingen 61 ! Voordrachten 61! Landbouwkomiteit : verslag der wekelijksche vergadering .. 6 H LerensnikMelen-ff Vervangers » 611 De tong spiegel der maa? 61 ^ De kunst om gezond te blijvea 61- Oorlogsvoeder voor hoenders 61 f A llerlei nieuws : Nederlandsch Rundvee-stamboek 6,( Waarvan leeft de fazant? 61e Eikels als voeder * 61* Het drogen van 't graan 62( Het « teruggaan » van granen 621 Longwormziekte bij jongvee 62^ Herinneringen 62: Mond- en klauwzeer in België 62: Bericht. — Met dit nummer sluit de derde laargang van 't Lartdbouioleven en wordt de uit-»aaf van het blad voorloooig opgeschorst. De inhoudstafel zal in den loop der maand Ja-luari verzonden worden aan aile lezers die ze intus-ichen aan t bureel van *t blad zullen aanvragen. Bekendmakingen oan wege de OtiUsche Overheid. Verordening aangaande het gasverbruik voor de burgerlijke bevolking van Gent. Als wijziging van al de tôt nu toe uitgévaardigde ver-ordeningen aangaande het gasverbruik, wordt het volgen-<fe bëpaald om dadelijk in werking te treden : 1. Het aan de abonnenten toege'staan maximum gas wordt met 10 t. h. verminderd. Hèt maximum mag echter zonder bijzondere toelating van de Kommandantuur 60 m3 per maand niet overschrijden. Uitgenomen zijn : a) Toelatinge'n voor onbeperkt verbruik, die door de Kommandantuur toegestaan zijn : b) Hospitalén, geneesheeren, apothekers en gevange-iiisaen;c) Bakkerijen en volkskeukàis. Prijs van inschrijving : Voor België, een jaar, 3 frufc. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan lia Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. ' Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele re««! 45 c, Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. = : j 2. Indien het toegestaan maximum met 10 t. h. over-schreden wordt, wordt de gasmeter voor den eerstèn keër voor 7 dagen, den tweeden këer voor 14 dagen en dem derdén ke'er voor eene maand vèrzegeld. leder gasabon-nent mag in de maand, waarin zijn gasmeter verzegeld was, slechts 3/4 of 1/2 van de hem toegestane gashoe-veelheid verbruiken. 3. De prijsberekening blijft zooals voorheen. ( 4. Hotelhouders en kamerverhuurders moeten zich tea laatste 1 dag na het opnemën van den gasmeter met hunn« logementsbiljétten in het Gasbureel, Borluutstraat melden, opdat het gasverbruik van personen die tôt het Duitsche léger behooren tege'n den •fjjgs van fr. 0,25 per kub. mèter bere'kend worde. In gevSKit nagelaten wordt, wordt het verbruik tegen fr. l,25|Rr kub. meter berekend. Het Gasgesticht moet toezich ^>;ouden ovér het verbruik in de-ze kwartieren, om eenë Jisverspilling te verhoeden. la voorkomend geval moët de Kommandantuur verwittigd worden. 5. Er worden geerie nieuwe abonnenten meer aangeno-men.6. Aile overtreding in zake gasverbruik, alsook het opènen van de vérzegelde gasmeters vôôr den bepaalden tërmijn wordt met dadelijke afsluiting der leiding bestraft en er wordt aan deze abonnenten voortaan geenë gas meer geleVerd. Daarenbovën kan eene boet tôt 3000 Mark of eene gevangenisstràf tôt één jaar uitgésproken worden. Der Etappen-Kommandant. VON WlCK, Oberstleutnani. Stad Gent. — Regeling van het brood. De Gemeenteraad, Herzien zijn besluit van 3 December 1917; Op voorstel van het Collège van Burgemeester en Schi-penen;Besluit : Het artikel 1 van het regleme'nt van 16 Oogst 1916 wordt gewijzigd aïs volgt : « Art. 1. — Grijs brood vervaardigd met bloem gema-« Ien op minstens 82 t. h. is alléen toegelaten. Dit brood « mag maar gebakke'n worden in stukken wegende ten min-« stè 840 grammen, twaalf uren na het bakken. Geene af-« wijking nopëns het gewicht is toegelaten. « Het mag enkel gébakken worden door de bakkers vaa « beroep, en verkocht door gepatenteerde bakkers èn her-« verkoopers, aan den prijs van maximum fr. 0,50 per (( brood. » Deze bepaling zal onmiddellijk van kracht ziia. 3' JAAR DONDERDAG 27 DECEMBER 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen belonging to the category Landbouwpers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods