t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

905 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 28 March. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Seen on 31 January 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9k45q4sg0f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4* JAAR DONDERDAQ 28 MAART 1918 N' 2 'tSandbouwleven Orgaan der Landbouwvereenigingen nu Oost-Ylaandereo. VERSCHIJNENDE IEDEHEN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men drukkerij Hoste, 21-23, Galgenberg-straat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en d^n naam des schrijvers. Aile mededeelineen en berichten moeten ten laatste den Maandag middag ingezonden worden, anders kunne ze dezelfde week niet meer verschijnen. Prijs van inschrijving : Voor het loopende jaar, 4 frank, voorop betaalbaar. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan d Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. INHOUD. Bericht. .......... 9 Officite.lt btkendmakingen : Rechtstreeksche belastiDgen : wijzigingen .... 9 Zeep en zeepsurrogaten : veroraening . . • - 10 Middelbaar onderwijs hervorming . . . • .10 Militaire kleedingsstuUcen, enz. : verbod van vervreemding 1 1 Griffiers van West-Vlaanderen : verlenging . . . .11 Beenderen : hoogstprijzen ....... Twermarkstukken : buiten koers stellen 11 Candidaat-ingenieur : voorbereidende proef . . . .11 Weiland omploegen : verbod . . . . . .12 Eieren : aflevering . . . . • . • .12 Slachtvee : wekelij -sche aangifte. . . . . .12 Boter en eieren : aflevering . . . . . . .12 Materiaal voor herstel van wegen. . . . . .12 Zaklampen : verbod bij vliegersalarm . . . . .12 Berichten en mededeelingen . . . . . . .13 Landbou,wkomiteit : verslag der wekelijksche vergadering .. . >3 Aardappelziekte : afweermiddelen ... ..14 Bemesten : diep of ondiep . . . ... . 15 AllerIti nieuws : Vleeschmeel : aflevering . . . . . . .15 Zaaigoed : woeker en bedrog . . . . . .16 Voederkalk of krijt voor *t vee . . . . .16 Hoendermest voor ajuin en selderij . . . . .16 Zaai- en plantgoed : uitlezing 16 BERICHT. De comicen en aile landbouwvereenigingen die eene inschrijving op 11 't Landbouwleven " ver-langen, worden verzocht zoo gauw mogelijk te laten weten, 't zij aan de drukkerij Hoste, Galgen-bergstraat, 21-23, 't zij in 't Landbouwershuis te Gent : 1° Waar zij 't blad hier in stad zullen laten af-halen of met wien het moet medegegeven worden. 2" Hoeveel exemplaren men verlangt ? 3 ' Aan welke adressen de verzendingen moeten gedaan worden, liefst in pakken voor al de leden eener gemeente of van verschillende gemeenten te gelijk, gezien de moeilijkheden van verzending. 4" Men wordt verzocht, bij de inschrijvingen het bedrag te voegen, zijnde 4 frank per abonnement, ten einde veel vertraging en moeite met briefwisselen te voorkomen. De inschrijvers zullen ook de eerste nummers van den jaargang ontvangen, zoolang er nog in voorraad zijn. Men gelieve dus de inschrijving niet uit te stellen. Het Bestuur. Bekendmakingen van 1vege de Duitsche Overheid. Verordening waar bij de wetgeving in zake rechtstreeksche belastingen wordt gewij-zigd.De wetgeving in zake rechtstreeksche belastingen wordt aangevuld als volgt : I. Personeele belasling. Artikel 1. § 1. Met wijziging in artikelen 51 en volgende der wet van 28 Juni 1822, worden de bêlas- tingschuldigen die in 1918 bij voortduur de woon-huizen of gebouwen zullen gebruiken voor dew elke -zij over 1917 werden aangeslagun en waaraan geen nieikelijke verandering zal gebracht geweest zijn, onts.agen vau het hernieuwen huimer aangifte in d« personeele helasting wat betieftde drie eerste grond-blagen (huurwaarde, deuren en vensters, mobilair). Zij worden uit dien hoofde over 1918 belast op grond der bestanddeelen van hun aanslag over 1917. § 2. Liegenèn die voor lel Apiil 191s belastbar» wo-onhuizen of gebouwen zullen in gebruik nemen welke merkelijke aan de personeele belastirig nog niet onderworpen, veranderingen hebben ondergaan, blijven gehouden, evenals de nieuwe bewoners, hunne aangifte aan den ont-angerder belastingen van het gebied over te ltggen, op straf eener boete van vijftig frank, ongerekend den aanslag van ambts-wege.Deze aangifte moet worden afgegeven voor 15 Ja-nuaii 1918 door degenen die gemelde gebouwen bij aanvang van het ja;0 zullen gebruiken en -\oor 15 Apiil daan.anvolgende door degenen die dezelve slechts in den loop van het Ie trimester zullen in gebruik nemen. Bij gebieke aan dergelijke aangifte zijn de nieuwe bewoners solidairlijk verantwoordelijk, met de verige gebruikers, voor de belasting dis over 1918 op naam dezer laatsten bij Toortduur blijft ingeschreven ; deze woiden van bedoelde gemeenSL'happelijke ver-plichting ontslagen, indien zij de verandering aan den bevoegden onl\ anger bekend maken voor 15 Ja-nuari ot' ^oor 15 April 1918, naargelang het onder-scheid gemaakt in het voorgaande lid. De overschiijving der belasting mag van ambts-wege op naam der nieuwe bewoners geschieden. S 3. Op bovengemelde datum.s maken de gemeen-tebesturen aan den ontvanger der belast ngen van het gebied eene lijst over van de gezinshooMen die over-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen belonging to the category Landbouwpers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods