t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

1045 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 23 June. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Seen on 04 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/862b854q97/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I ,tB«. ,»»r«n»l «Iifc MicieeleMsteBagen In Ylaanderen, Fraakrijk en Elzas. (DUÏTSCHE MELDING.) BERLIJN, 21 Junl. — Uit hct groote hoofdkwartier : —• Lcgergreep van kroonprins Rupprech t van Beieren. — De vijand zette op ganse h-het Iront lrevlge verkenningsaanvallen voort; ze werden overal afgeslagen. Ten Noord-«osten van Merris en ten Noorden van Albert zakten Engelsehe gedeeltelijke aan-valien bloedig in elkaar. — Lcgergroep van den Duitschen kroo n-prins. — Plaatselijke aanvallen der Franschen t-en Zuidwesten van No y on en der Amerikanen ten Noordwesten van Château-Thierry mislukten. De Franschen en de Amerikanen leùen hierbij zware verliezen. Gevungenen bleven in onze hrinden. Ten Zuidwesten van Reinis werden Italianen ge-vangen genomen. De groote, eens door de Franschen ge-bruikte, duidelijk kenbaar gemaaktc hos-pit'.al-inrichtingen van Let Vesie-dal, tusse hen Breuil en Montigny, waren in den jongsten tijd tweemaal het doelwifc van _ vijandelijke bomaanvallen. __ / — Avondbericht. — Van de strik\|£2ï\ten ûiets nieuws., | (FRANSCHE MELDING.) PARUS, donderdag 20 Juni. —- Officieel : Onze afdeelingen zijn in de vijandelijke Hnio binnengedrongen tussclien Montdidier en de Oise en in de streek van het Chaume-bosoh. Wij liebben 20 gevangenen wegge-braclit. Niets te melden op de rest van het Iront. — Avondbericht. — Artilleriestrijd met ondî»rbrekingen tusse hen Montdidier en de Oise en Noordelijk de Aistie. Rustiger dag op de rest van het front. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, woensdag 19 Juni. — Officieel: Heden nacht hebben wij een welgeslaag-den verrassingsaanval gedaan ten Zuiden van Hébuterne. In het vak van Vieux-Berquin heeft een afdeeling onzer troepen een door den vijand in die streek in den nacht van 14 Juni genomen post aangeval-len en heroverd. Een vijandelijke aanval in het vak van Loker is door do Franschen afgeslagen. - Gisteravond was de vijandelijke artillerie bedrijvig in het Ancre-dal, bfj Mericourt, en 's nachts bij Merris. — Avondbericht. — Ten Noofdoostez* van Bcthune werd in den l&atsten nRehfc door ons een geslaagde overval uitgevoerà, die ons eenige gevangenen en een raiachien-geweer inbracht. De zen morgen vreeg, werd een vijandelijke afdeeling métverliezoa teruggeslagen ten Oosten van Hêbuteme-De vijandelijke artillerie was heden een weinig bedrijviger in den sector van Alliert, In de nabijheid van Loker en va» denDS&e-busch-vijver.OP DE BALKANS. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 19 Juni. — Van den generaalstaf : Noordelijk van Bitolia se hoten onze bat-terijen een vijandelijk munitiekamp in teand. In de Cerna-bocht, Westelijk van Dobropolje en aan verscheidene plaatsen in de Moglena-streek alsook Oostelijk de Vts > dar, was het artillerievuur wederzijds bij-wijlen levendiger. In de vlakte véôr de stel-ilngen Westelijk van Seres waren er patreel-en met voor ons gunstig verloop. Mtsch-OosleiirpscMaliaansche Oorbg (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 21 Juni. — Ambtelijke mede-deeîhig : De vijand zette ook gister met onvermin-derde hevigheid zijn inspanningen voort, ©m ons de Westelijk den Piave behaalde voordeelen weer te ontrukken. Zijn offers waren andermaal vergeefsch. Aile aanstormen braken samen op den onwrikbaren weer-stand onzer tvoepen. Tôt bijzondere zwaarte steeg de werste-ling op de Karst-hoogvlakte van den Mon-tello, waar bestorming op bestorming smei-erde aan de vluchtig opgeworpen versehan-singen der divisie van veldmaarschalk Lud-wig Gaiginger. Overai stond man tegen man in handgemeen. Op een Iront van 2 kilo-meter balde de vijand zijn stormtroepen ter sterkte van acht regimenten samen, om den wal onzer braven aan 't wankelen te brengen. Geweldig verbruik van kraehten dwong de Italianen, reserven op reserven in den slag te Vv'erpen. Benevens groote bloedige verliezen, aeemt ook 's vijinds inboetlng aan gevangenen dagelijks toe. Zoo werden dôn voor-aatsten gevechtsdag op den Montello alleen 3200 man ingebracht, waarvan 2000 door het Ilongaarsch infanterieregiment 139. Hongiarsche legerregimenten, Oosten-rijksche schuttcrs en Hongaarsche honveds voegden in deze heete, dag en nachtvoort-durende gevechten, als aanvallers gelijk vordedigers, een nieuw eereblad aan hua roemrijke geschiedenis toe. Aan het gobergtefront oyerheersç.^ten ■gister artllleriegevechten. MENGELWERK 22 IHUGUENETTE De Doehter vau dea Beeîdhoawer XTit liet Fransch door Qt. Gtatoriôl — Bah ! meeîter Codex, gelieve het niet i»l te kwalijk te nemen, zei hij vleiend. ! Ik houd u voor een groot geleerde. Uwe iproefnemîngen boezemen mij het hoogste belang In. Het is meer de nieuwsgie-righeld welke mij gedreven heeît ; ook wel het genoegen u te bewonderen en u rnijne huldo te bieden- 'tWas behendig gesproken. Meester Hippo-craat kon zlch niet meer verdedigen. Daarbij :d« kapitein was een Bourgonjer, een gezel in !(ie onderneming tegen dostad. Hij dacbt het dus voldoende hem tôt aile verdere nieuws-gierigheld den lust te ontnemen. — Ile verdien geenszins de lofbetuiglngen welke glj mij toezwaait, antwoordde Hippo-«raat. Ik verzoek u alleenlïjk 't geheim'te bewaren, besloot hij. — Maar iemand is hier buitengegàan, weêrspraak Jean des Roches, zonder er aan-daclit op te geven dat h'j aldus zijn spioenen-daad heelemaal verraadd*. — 't Is waar, maar die sukkelaar t.... Gij zutfe tK't ^aehtollei' ni«t ziiu van het middel 28e Jaar, - iv m, BoasïBgsst — Haispzln — Eïpsfiem Zonfiag, 23, s& Maaadag, 24 Jual 1918 'T VOLK mamamasssam « VERSCHIJNT S M A AL. PSB WEEK « CENTIEMEN HET NUMM&fl TiYTrîïwn~nr'1 ii ——"n mi —ininiiii r hm ■ «iiia m i nTTrTpmiff' *,n* (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, woensdag 19 Jttni. — Tweede oificieeî bericht : In den nacht v6ôr 18 Juni en gister in den loop van don dag heeft de vijand, van de hcog-viakte von Asiago tôt den Montello, den aanvùl niet hernieU'wd. Dselsaanvall^n warden glad teruagewezen in de streek yan 4®n Monte Grappa en don Moa-telito. Wij wjn vooruitgegaan op d© lioogvlakte van Asiago, waar afdeelingen onzer bôwdga-nooton eenige do zijn gevangenen en twee kft-nonnen inbraohten en dôor onophoudondwn drUÎS den vo«ruitgpringend©n hoek der v^anck-itjk» steiling Zuidelijk de spoerbaa»! van den Mente Bellu»a indrukten. Oiize arlilleris liet door sa-mer^evat moerddadig vuur gsen r«st aan d® vyarolelijko massa's, dio longs de glaghnie vast- ■ gehouden werden of aehter de frontfiuie warea. De morgen was gister ruatig, maar 's nasaid-dags leefds de slag weer vreeaelrjk op. Wiewwo pogingen vaH den vijand, om den Piave hij St-Andréa tôt Candehl te ovsrschrijden, W6rden aile vorijdeW. Op de etroomdijb»»» tussolwHa CandeluenFosaltasteldede dappere weecatasid der onzen don vijmj op een hartie proef ; zijn zwier brak op de oowrikbttre dapparheid ona» n fanterie. Tôt even hevige gevechten kwaa het echter op een grooter front in ùen seotor Fosalta, Z-uidoostelijk (ten Monte Solo en NoorcSeJtjk van Capo Sile. De door. ons be-drongen vijand verdedigde zich vertwijfeld en elke duim grond v»s het tooneel van een hevige bloedige worsteling, aan welke ook onze on de verbonden luehtstrijtVkrachton deslnamen en rond de 15.^00 kilo spring-, tuigea en tiendtûzenden maohiengeweer-j schotan wierpen en afvuurden op de kwets-hare d®elwitten, wèlke h«n de vijand^ijke treepen ©a reserven in het en g gebied op den rochter œver van den stroom aanboéen. De eerste stormdivisie en, van d» 30e ln-fanteriediviste, de brigade VoJtumo (<îe re-gtmenten 217 en 218) eu de brigae'e Caserta (de regimenten 257 en 2&ê) verdienefl vrel de eer van eea bij «ondere melding. De slag gaat met verhtttering voort en. om zijn aanvangssucces te houden, sehrikt de vijand niet terug vœr rousachtige ver-lie«ea, weîke ons infanterie-, artillerie- en vliegersvuur hem .sedert vijf dagen onop-houdend tœbïengfc. (Volgt de meldmg vaa nog versoteil!en4e troepdeelen die 2leh oader-scfceKlden.)— DoTKterdag 20 Junl. — Op den Monta- i beîlo en longs tien Piave ga«t de aiag v«*- : bitterd ea onafgebroken voort. Gistoravond ■ sioegen wS don vijaad Noordelijk de spoor- j baan naar den Mente BeSluna ternsj. De strqd, die doer den vijand mat Basfete drift geveord eo deer de ons»» met groole hard. twkkighaid ete dapperheid voortgeaet werd, wb» verbitterd in de oerete Knics ten^s deo Piara. Ito vijaad wierp gisteroeïniddag tàlrijfee vepsrf» troepen in de» strijd en hot gelukte hen» ve»r-eerst eenig terrein te winnsn aan het M} Z»nsen. Èjj werd eehter later toi staaii geshrocat en door onze troepen on do sael bijgezonoea reswven tet teragwijken gedwoligen. Door kraehtdadige tegen- en dcefeaenvalfee gelukte het onzon J'roepen, den govechtsseetva* Westelijk van San Dana aterk 0s verki ~iner_. 513 gevangenen bloven in onze handen. 'fechechiseh-Slowakasehe afdeelingen brachten voor de eesate maal den toi van hun bleed voor de JSagelsaha grondbegiBselen van vrijheid on onafhankclijJt-heid, voor welke zij aan onze zyde Icaîi^ea. Op de hoegvlakte van Asiago onto&mea Fransche afdeeiingtm door een geslaagde vsr-rassing aan den vijand de stelfegen van Bsrtige en Peimar en namen 102 gerangenexi. Giiie troepen veroverden den Costa Luita-hcrg torng, waarbij zij nog ongeveer lOOgevangenen îvamen. Vijandelijke aanvallen op deaJ3Qma-ber£.. werden torugfccslageii. TER ZEE. BERLIJN, 21 Juni. (Ambtelijk). — De duik-boot staando onder het bevel van kapitein-luitenant Middendorf, heeft in den Westelijken uitgang van het Kanaal en nabij do Eugelsehe Westkust 4 stoomers met te zamen 19.000 b. r. in den grond geboord. Daarvan werd 1 stoem-boot, 8000 ton matende, uit een biunenloopetsden sterk verzekerden gefeidtrein weggesefaoten. Al de vorzonken achepen waren geladen, De overste van dm admiraalstaf der mari*». BERLIJN, 20 Juni. (Ambtelijk). — Gisteravond heeft eene van onze meost bekwame uuik-bootenbevelhebbers, kapitein-luitenant Georg, over zîjfte bevindipgen binnea het afisperringa-gebied in de hoofdkommjesie van den Rijksdag ee»e vooidracht gehoséen. Van bîjaondere beduidenia wtoea de h lieh-tingen door don veordraefetgever over de vijandelijke dujlcboote-iGfweermiddelen rgedegedeeld. Men werd er door ondgr den inehpuk gebraoht dut niçttegeiîstoand» hèt ruiiaste gebruik vao yfcegtuigen, toiçedoversîO«tdewi, duikbooten-bstfepende viscSvàngstvaarfeaigen, vast-fagg^ade JjafloB*, BaijiiafépcmnjçeïiL, dUikbootfofc-vallén e» het bcstlïvirsBygteei» ons doikfeooten -iifeït kan te nigi gedaan werden. In de be-8trij8ing îegeii hfct nie&w bouwea va» booteu, soe 5-*?? ^€1*' ^0% tegen de v^joadel^ke afweer-nw^8elè:n, blgven^nzs' dîiifcbooteii overwinnaar. Ook cfe veortroîSt Ijjkc houdiîig van onze duik-bootciiberaajmirig werd door de iritleggingen ■vas den voor<fritohtgever in een belder dagRcht gesteld, IN 'T VATIKAAN D3 MoSsSprijs aaa den Paus. FRA4ÎKFUBT, 31 Juni. - Ds Frankfurter 2Stitoffig meidt i V-«$gons de Franeche dagbladen uit Bon» v«fn.ooi8n verwaeht men ia het Voti-kaaa dat de Nehelprija voor don vrede aan den Paus van B»me zsi te bourt vallen. Eea Psassllîk Wïtbosk, BERNB, 21 Jtini. — De Italisansohe dag-blad«i roeldon dat hat uitgeven vaa een Pauae-l^k Wîtboek, over het werk van den H. Sftoel in de zen wareld&orlog, gestositd do©ï dokususa-teB, aanstaande is. ' Voersteî tôt freûssbsmldâsilag- Sa hriefwÎ88elaar van de Vorwarts uit Ben Haag seiat aan dît blad : De Nederland8ehe bladen maken eene vef-klaring openbacr vanwege de parlementsleden Dressohhuvs, Keelen en Rutgers over eene vre-deetusschenkemst der Nederlandsche regeering. Doae afgevaardigdea geloofden uit verHa-ringen van ieder der ooriogvœrende partijon te nwgon berfuitsn dat elk bereid is om overeen i te komen voor den vrede maar het aanvaarden vanwege de tegenpartij betw^jfelden. Deze «igevaârdigden st< lte» voor dat de Ne-dsriattdBohe regeeriEg aaa cb oorlogvoorc-nds rogeerjugea zou vragen of de«e meeni^ juist M»Rig dagblad betûoat in de annalen v»n den weTeWooriog, dat de hoop der volkeren ateuat oj> eene bepaalde toasohenkmonde werkiog d« Neatrel') maehtan, in de rieltfcing van den vrede De vredeiie*rendheid aehter herft juist in de«e hoop de grootste ontgooehelingen opgeduan. Het homt er ep aan het gw«tig oogenbHk t» kiea», ep hetwelk de antwoorden op de geeteld» ■vraag uiet te oct»»jken zijn. Kt oogenbliK heodes de dïie Nederls adscte^ parlomentelqden veeï geîtomen, ORâfr&oad tnss&fign Sdijlfismais sa Troslstra- Rotterdam, IS Juni. — Gîstsr had hat aaa-gekondigd ontWteud plaots tassch»n ïteebtra en Seheidemann. Troebtra verklaarde dat er geene retketi was on» over hst onder houd med#-deeiutgen te doen. Men heeft een beri<âtt opge-ateld der bespreking hetwelk Troefetra «aar Londen *ol medenemen. Soheidemann neemt een afschrift mede naar Bortijn om daarover met zijue gesœiien te spreken. S(d»ei<leinann keert heden avond naar Bsriijn terug. De Nederîandsehe afdeeîing vaa den Bond der neutrais lartden verxoeht Haveleek Wilsoa om Troelstra niet naar Louden te. lat-en gaan. N BULGARIE. 't Nleaw Rablnet SOFIA, 21 Juni. — Malinow had opdracht gekregen het kabinet samen te stellen tegen dondc.rdagmorgen ten 11 Uur. Gszien zulks tôt hier toe niet gelukt is werd de termijn mot 24 uren verlengd. De gematigde soeialisten, de Boeren-bond en de volkspartij Gepehow hebben gewei-gerd deel te maken van het kabinet. Er blijven alleen nog over de demokratea Malinow, de radikalen en de Stambulowisten, die in het kabinet kunnen treden. Deze drie partijeïi hebben samen enkel 68 stemmen in de Sobranje terwijl de meerderheid ia de Sobranje 123 atemmen vergt. dat ik °P persoon toegepast h®b. Daarbij die man is omzeggens onze bondge-aoot. HJj heeft zich aan het hoofd gosteld om onrust in de stad te verwekken en de aandacht van ons af te wenden. Kapitein Bartholdo en Lionel Bouehencoeur stonden in zijnen dienst nadat zij u in de stad ge-bracht hadden. — Inderdaad, daarover lieb ik een en a rider gehoord, verkïaarde Jean des Roches. — Hij zoekt een jong meisje waarop hij verliefd is, te ontvoeren en te gelijkertijd wil hij zijn mededinger doen verdwijnen. — En daarvoor heeft een zoo beslagen gezel als Bartholdo zieh laten hangeaî 't Is wel spijtig, zuchtte de kapitein. — Collinet blfjft vast besloten zyne plan-aen door te voeren, vervolgde de geneesheer. Hij is mij zoo even komen raadplegen over den einduitslag. Ik heb hem een antwoord gegeven om hem gerust te stellen, echter zonder iets bepaalds t«e verklaren, want over :1e toekomst weet ik juist zooveel als hij en ?ij.— — Ziednar, onderbrak Jean des Reches, ice wij in eens vertrouwelijke vrienden ge-ivorden zijn. Geef mij de hand en breng mij in uw.... — Nooit, kapitein, in aile geval nu toch ûet. En moest gij eene nieuwe poging wagen >m verder door te dringen, met uw leven îoudt gij dat betaîen. Ik zal uwe ongeloovig-reld maar seffens geneïen. De geneesheer duwde eene ijze' en lat weg. velke in den, muur aimuehraoht was. 1>^ gegrijns liet zich hooren ; uit de keldervout viel een schutsel naar beaeèen alsdus oogea-blikkelijk den weg afsn.^denf'e. Door deze onoverschrijdbare afsluithig sfconden de twee mannen van elkander gescheidee. — Loop weg, schreeuwde de geneesheer Jean des Roches tce. De kapitein als een kleine jongen uit zijn lood geslagen, gehoorzaamde. Nauweltjks-had hij enke'e stappen op den terugweg ge daan of den grond schoof o» «n, en een voctf tige, vuile lueht stroomde den keleer binnen" — Kapitein, besloot meester Hippocraat, den dag dat gij het aandurven zult den voet op deze planken te zetteii, zullen al uw kracht en kundighe^en geen de minste huJp meer bieden lcunnen. In het slijk van den stroom Cordé, welke onder de zen kelder heenloopt, zult gij versmachten. Te veel achting heb ik voor u, om u aan dergelijk lot bloot te stellen. Dit gezegd sleeg meester Codex het ijzer we 'erom over, de plankenvloer schoof toe, het schutsel verdvfeen in de vout en zonder nog een woord te spreken, trad hij zijn la-boratorium binnen. Kapitein Je n des Roches keerde terug naar zijne Ka.mer, daar overwegende hoe die zon-derlinfife geneesheer aan c en inval der Bour-gonjers de grootste diensten zou kunnen l)e-wijzen, maar ook liet beslifit ne men de, uit p®r.'oeBlijfc)e zel«rheid, ci* diiistere kelders niet te P Vervoigt.) IN RUSLAND De neéerlaag van generatd Semenow. — Het overschot van het doer de Bolschewiki-troepen veiTaietigde leger vas generaal Semenow heeft uit Onen in Mtindsclioenje reddiag gezocht. Het gansche leger te!t nog siechts 600 man, zonder muaitie en zonder verpleging. Gedurende de laatste gevechten ■werd de generaal erg gekwetst en naar Gharbin overgevoerd. Verlrouwtn in Lenin. — Rïalmo, 21 Juni. — Uit Moskou wordt gemeld dat de Rus-sische hoofdminister Lenin het inzlcht te kennen gegeven had zijn ambt neer te leg-gen. De Al-Russische Sowjet te Moskou heeft dienaangaande eene stemming van vertrouwen in haar hoofdman uitgebraeht, met 't verzoek in deze moeilijke omstand^K-hedea op zijn post te blijven. Moskou, 20 Juni. — De Tschek-Slowalri-sche troepen, d,oor kozakken en Turken on-dersteund, hebben de stad Omskiû genomen. De Sowjettrcepen leden zware verliezen. MOSKOU, 21 Juni. — Da beweging der Tsehek-Slowaksohe troepen duurt voorten be-moeilijkt de verbindingen op don Siberisehea ijzerenweg ten einde qb nyverheidscsntroms met levensmiddeten te vooraien. De tocs tarai te Pensa is owïstig gewordan, daar de et«d in het bezit ia der opstaadelingen dio over gepantserde auto's ea artillerie besehikfeen, Tussehen Sowjettroepen on Teehek-Slowukken wordt geweldig gevoeliten, Naar de bedreigde plaateon worden vanwege de Bolschowild ver-sterkhigengezoaden. Do Tsehek-Slowajkken zjja meester dor steden Nias, Kozeneesk, Tsohejo-bif.sk on der verbindingelijnen. En toeh is het te voorziea dat er binn«« weinige dagen eane overeeakomst zal getroffen worden, daar de opstandebeweging slleenltjk door officier©» ea aati-Bolschewiki Rasson teweeggobraeht w»a. KIEW, 19 Juni. — Hot Kriœgôbied.hSK.ft,eeB nàaisterie beaoemd. ""™—"~" BasUaâ ea Gskralae- Ds lîatste zitfctegen der vredesonderhandeBa-gen gofden neg immer de kwestie van het grens-gebied. Oekr£a)ie wil het Krimgebied berittaa, Rusland stett voor de Krimbewoners door eene volksstemnoîîg te latea bselissen. Ds vertegea-woordjger der Donregeerfeig drong-oaa op xeJf-stancSgheid zoo wel vanwege Ruslaud als van- ■ ■wtge Oekraine. De afgevaardigde van Wit-Iius-land \Treeg voor zçn gebied hot zelfde. DenlostQk zal de patropoliet Anton binneckcrt pe litaaa van Kiew aangeeteld worden* a BTJXT£]3SrrJA.3SriD. NEDEHLAKD. — De Beîgisehe geinter-aeerde solda ten hebben teedating vertaegea in dienst te treden vaa het Nederkmdsch spoorwegbeheer. FRAKKRI3K. — Op het kerkhof Për»-. Lachaise te Parijs hebben de Belgtsche soeialisten, die in de Fransche hcofdstad verblijven, de overledene soenvlistlselie Beîgisehe hooMmannen Royer, Dçfu^s^aux en Jausoit herdaebt. ZWSDEN. — Het voorstel der Zweedsehe regeering nopeas de herziening der geween-teUjke klezingea, werd door de eerste Kamer (Senaat» verworpea, 70 tegen en S0 véôr; In de Tweede kamer (Kamer) werd het in-tegehdeol aangenomen met 122 stemmen vôôi en 60 tegen. JAPAN. — De Beîgisehe gezant Jutes Destree te Tokio. — In eene vergadering te Tokio (hoofdstad van Japan) heeft de heer Jules Destree, Beîgisehe gezant bij de Russische regeering, socialistlseh volksver-tegenwoordiger voor de omschrijving Cbar-leroi, op Japan een beroep gedaan Rusland In liet niet-Europeesch gebied ter trop te kemen, omdat, in tegenovergesteld geval, Rusland zou gedwongen zijn_ hij Pmtseh-and steun te zoeken. IIST BELGIË. LIJST DER SLACHTOFFERS van den vliegeraanval op Luik op 22 Mei 1918. а) Qedvod : 1. Delhaye Emiel, 30-1-47, Verriers, Luik ; 2. Gimpoux Maria, 22-3-69, War-mont, Luik ; 3. Grimpoux Alfonaine, 30-3-98, Luik, Luik ; 4. Franck Johanna, 31-8-77, Luik, Luik ; 5. Magnéo Therasia, 30-11-82, Luik, Lttik j 6. Pirroux Louisa, 11-1-68, Luik, ÏAiik ; 7 Buekins Julian.a-Jozefins, 26-7-64, Luik, Luik; 8. Coumanns Willem, 3-8-03, Lîlik, Luik; 9. Denis Prosp r, 28-4-02, Luik, Luik ; 10, BeBem Karôl, 2-12-68, Wizet, Ougtear ; 11. Toussaint Danthinne, 10-S-81 ; Tilleur, Lftik (6neven in het Bslgisoh leger) ; 12. Degeaeîte Je«ef, 25-6-86, Grivegnés, Luik ; IS. Wautriehe Jozef, 8-11-58, Seillee, Angleur ; 14. Dspreez Alfred, 2-12-97, Luik, Luik; 15. Poncin Volantin, 22-3-84; Grivegnée, Grivcgnée ; 16. Deprez Joeef, 23-2-03, Luik, Luik ; 17. Alexander Ferdin. Hub., 3-8-58. Ougrée, Luik ; 18. Alaxonder Maria,-30-1-57, Hoei, Luik ; 19. Hermiuo Martha, 18-S, 1857, Hooi, Luik ; 19. Hermine Martha, 18-3-75, Luik, Luik ; 20. Hermana Ferdinand, 2-7-75, i Brussel, Angleur ; 21. Dejardin Vieter, 22-3-03, Luik, Luik ; 22. Maleorpa Vietorina, 18S7, Luik ; 23. Boulanger Masia 30-7-80, Titleur-Luik; 24. Legrand Antoon-Joz. 17-3-99, Grande-église, Ougrée (1 broederin het Belgisoh leger, 25. Lopièce Joz?f-August, 8-5-80, Luik, Lsiik ) 26. Bulton-Maes Maria-Kathar., 24-4-W, Hes-stal, Herstal ; 27. Delsuze-Makar Rosalie, 24-8-1877, Namen, Luik; 28. Dieoek Leopoldine, 28-11-90, Chats Kneau, Luik; 29. Buekinx Gérard, 23-4-63, Luik, Luik. б) Oeivond : 1. Fourage Maria, 1861, Verviers, Luik ; 2. Lhoest-Mordant Jeannette, Luik, (een zoon in het B.>,lgisch l 'ger) ; 3. Fontaine Marga-retha, Luik; 4. Dapr •/. Amulia, 1881, Chrochet, Luik; 5. Dupont Jan-Florent, 1852, Luik 6. Dujar'lin Maria-Lamb., 22-6-60, Voroux-G .reux; 7. Sehoer.ewaJd Annemario, 16-12-47, Gle.ns. Ougrw (1 zoon in h"t Belgisoh leger); 8. D scat Ntlly-EmiKa, 9-7-ttl, Airtwcrpon, Augrée. hn.ir, ■«, M.■■«««» ■«» mu niTln—iM— ANTWERPEN. — Kerhgamgers opgepast vooi de gtesltiierde dame. — Eene geeluierde dame begûekt de kerken der stad on der voorsteden om allerlti kl iuigheden te rebberen van per-sonen die te biechten gaan on tijdelrjk kerliboe-ken, rozenkrar.sea en zelfs goldtasohjes op (Je stoelen laten liggen. , BORGERHOUT-BIJ-ANTWERPEW. — Nopens de moord op Jeannette Wautora, wed. De Bruyn, 65 jaar oud, blijft men nog îmmer zonder eenig spoor betrekkelijk de daders. Op verzoek van de z us ter en de zaak-gelastigde van het slachtoffer ging de polieie langs den hof binnen. In de tweede pla&te lag de vermoorde in eenen grooten bloedplas op den grond, gansch gekleed op den rug uitgestrekt. Eene gapende wonde, bij raid-del van een mes toegebracht was zichtbaar aan den strotader. Tevens had de vrouw op het reehteroog eenen vreeiselijken slag be-komen, want dit gedeelte van haar gelaat was blauw en opgezwollen. In de eersl plaats, dus in de voorkamer, lag op den grond de helft van het gebit der vrouw, de andere helft was haar in den mond blijven steken. Een liarer kloefen lag onder de tafel en haar neusnijper werd op eenen langea ligstoel teruggevonden. Men vermoedt dus, dat het slachtoffer in de eerste plaats werd overvallen, zich wanltopig verdedigd heeft en vervolgons naar het tweede vertrek werd gesleurd, al waar de moordenaar haar bij middel van een mes de doodelijke snede toebracht. Terstonds werd dokter Rapp ontboden die den dood vaststelde. LUIK. — Valsche vijfmarkbriefjes zijn weder-om in omloop gebraeht. Zij dragen de nummers 160248069 en 7599195. De briefjea zijn behendig nagemaakt doeh gemakkelijk herkenbaûr, data' het filigram ontbreekt. ALLEUR. — Een blad achrijft dat het voor geld ap .len op den oper baren weg door jonge gasten, een tergende schande gewordon is. Gevallen worden genoemd, waarin gasten van 17-18 jaar oud, op enkelo minutea 800 frank verspeelden of wonnen ! EXNEUX. — 17 personea zijn aehter slot gezet. Zij droven handelia Moem tegen 18 frank den kilo. KORTRIJK. - Bedankmg. - Mevr. Wed. Emiel Van Roosebeke, geboren Marie-Louise Huyaentruyt en fanai lie, dankt van herte vrienden en lœnnissen voor de talrijke blijken vaa genegenheid beteond bij het afsterven von hun teergeliefdea eehtgenoot, sohoonbroeder, oom neef en bloedverwant M. Emiel-August-Frana VAN ROOSEBEKE, klerk aaa het parket dor Rechtbank vaa eersten aaaleg, overledea t» Kortrijk dea 1 Maart 1918. Kortrijk dea 7 Juni 1918. (1896) KORTRIJK. — Winkeliers, aile soortea borsteh) in zeer sterke kwaliteit : A. Van Aoke, E. Deprattereetraat, a® 2. (1903-8) KORTRIJK. — Stijfsel voor wasch-blee-kers, 18, Steenpoort, 18. (1904-s.) B BOlfWB^LAWOT. Zitting vftn vrijdag, 21 Juni, la 't Lctnd-bouwershuts te Gent, onder voorritterschap van den heer volksvertegenwoordiger Jules MAENHAUT. Vleeschmtel. — 4000 kilo, verdeeld -gewest Kortrijk 2000 kilo, Lande ge m 1100 kilo; Sehelderode 500 kilo en Desteldonck, 400 kilo. Plant mats. — Er is nog geen overeea-komst. Vrijdag bepaald nieuws. VHslaUlng. — De gemeente Aalter, die de door haar gevraagde waren weigerde, Wijft uitgesloten van aile bodeeling tôt zoe-lang het geschil hangend blijft. Toelagen. — Het Nationaal Komiteit heeft aan de hierna vermelde gemeenten de volgende toelagen toegekend voor het onderhoud der bokken in 1918 : S. Denijs-Westrem 15 fr.; Elverseele 15 fr.; Anseghem 45 fr.; Avelghem 30 fr.; Autryve 15 fr.; Bellegem 45 fr.; Beverea Leie 46 fr.; Deerlyk 60 fr.; Desselghem 46 fr.; Dottigntes 16 fr.; Stacegem 30 fr.; Heestert 15 fr.; Helchln 15 fr.; Hulste 30 fr.; Kerchov® 15 fr.; Kortrijk 30 fr.; Lauwe 30 fr.; Marck» 30 fr.; Moea 15 fr.; Oolgem 30 fr.; Rollogem 45 fr.; Swevegem 60 fr.; Tieghem 30 fr.; Vichte 30 fr.; S. Eloois-Vyve 15 fr.; Ware-gem 45 fr.; Waarmaarde 15 ffr.; Aarseelo 16 Wr.; Caneghem 30 fr.; Denterghem 45 fr Eeghem 45 fr.; Ingelmunster 30 fr.; Marcke-gem 15 fr.; Meulebeke 90 fr.; Oost-Rooso-beke 30 fr.; Pittliem 45 fr.; Rulsselede 75 fr.; Sehuyffersea pelle 30 fr.; Thielt 75 fr.; Sint-Bavo-Vyve 30 fr.; Waclcen 30 fr.; Wielsbeke 30 fr.; Wynghene 60 fr.; Beernera 45 fr.; Oedelea 45 fr.; S. Gooris 45 fr. De betaling zal gescliieden van af vrijdag, 5 Juli, ia 't Landbouwershuis, seffens na de vergadering. Kalk. — Denkelijk zal het eerste schlp in Gent deze week aankomen; het tweede 1s op weg, het derde in lading. De bedeeling van het eerste schip is gedaan; die er voor ingeschreven zijn, moeten de noodige maafe-regelen nemen om hun deel zoo spoedig mogelijk af te halen. Het tweede zal vrijdag verdeeld worden. Potasch Permanganate, ter besproeiing van de pataten tegen de plaag. Er worden nschrijvingen verwacht tôt 1 Juli. M. DE KEYSER spreekt o^r plaag en krul bij de aardappelen. Koude, vochtig» grond begunstigt de krulplaag. Niet te vroeg planten en het plantgoed zorgvuldtg uitlezon zijn een doeltreffend middel ter bestrijding. Om schooa plantgoed te hebben is het best van nu af de schoonste struiken reeds aanduiden en ze voor plantgoed te bewaren. De tweede klaversnee heeft onder de droogte erg geleden, maar biedfc toch eene gunstige omstandigheid om elgen zaad op te doen. Steenklaverzaad kan gevonden worden door vrouwen of jongens ze hier en daar te doen afstroopen. Op welke manier kunnen wij van de weido de hoogste opbrengsten verkrijgen? D» weidea draineeren; bij het aanleggen vaa | nieuwe weiden de vroegste grassoortea laaien, zooals vossensteçrt, weidesplete, spitsgras of Dendermondsch gras; bemestea met aie in den vôérwinter; bij den uitkom tijdens de koudste dagen, de weide bescher-nœn door er lang mest over te strooien. D» weiden regelmatig wel kalken is eveneen* ten zeerste aan te be\-elen, volgens dea aard van dea grond 4 tôt 8000 kilo per hectare. De graehfciarde is ook allergunstigst omdat de welige groei van het gras «r dooe bevorderd wordt. Zitting geheven te 1 uur. ff AAA# (IN »A«9A«t1»Alllf UtT UCII ET

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods