t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

431 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 29 May. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Seen on 08 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0000001466/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ârfeeidersvoorwaarden by de werkliernemiag, Wantieer het gewoon leven kan hemomen >eorden, in sammgang met de heropbcvring l'an de nijverheid in de provinciln Oost- en IVest-Vlcanrfcren, — Jioe kan dan bezorgd icorden dat de arbeid tvorde Jiervat in hillijke moriïaarden voor de arbeiders en in goede versiandhmiding tusschen patroons en tverk-Hedcn?Welke middelen en maatregelen behoortn tôt dit doel van maatscliappelijke bevrediging bij de herleving aangetvend en gefroffen te t cordent? Hoo kunnen daartoe helpen : ft) de syndikaten van pairoona en de eyndi-katen van uerkliedcn? b) de openbare besturen? c) andere gezaghebbende korpsen? d) de openboi-e denlcicijze? e) de zcdelijke opleiding van hoogere en lagere standen ? Zoo luidt de prijsvraag door den Antls. Werkliedenbond van 't arrondissement Gent uitgeschreven en die vôôr 15 Juli aansta&nde" 2;al beantwoord worden. Gemakkelijk is 't niet Op dé gestelde vraag cîegelijk to ant woorden, doch, degenen die waarlijk goed werk willen leveren, zullen aich beloond zien in de belangstelling, die iedereen aan hunne poging hechfc en de aan-moedigingen waarmede talrijke openbare, besturen al de mededingers begunstigen. Vooraf hebben twee wc^kmanainrichtin- i gen reeds gewezen op zekere wehscheà door de vakvereonigingen, met het oog op de werkherneming, uitgedrukt, narûelijk de A ni-'a. Werkliedenbond voornoema eenïtzijds en Vooiu:t anderzijds. Het Volk van 27 October 1917 en 20 Ja-nuari 1918 heeft de beraadslagingep van den Antls. Werkliedenbond betrekkelfjk de^r-beidsbescherming en de loonrâden àrge-koadigd.We gens de arbeidsbescTiermpig kwam,hot omstendig besluit Van dén WeÏMilfe^bc®fl •hierop neer : dat niet onkgl éj£ kinderen en TfDiV wen onder de 21 jaar meer beécheîélu zouden zijn in aile opzichten, doch, dat er reden bestond om voor al de werklieden boven de 18 ja$r in de wet een maximum-werktijd van tien ureà voôr te schrijven en dô wet Op de zojjdagîï^t âusdanig te wijzigen dat de rujrt d?e» zaterdag te 1 uur hamiddag ion aati-Vangen.,, Vooruti van 15 Mei laatstleden maakte, ln zake den arbeidaduur, het volgende bgkend; «Do Gentgclie syndicaten zijn wel van zin, na den oorlog, mot meor te werken aan de voorwaarden van v66r den oorlog. Aile werklieden, die meer dan 10 uren arbeiden, zullen heogstens nog 10 nren werken en de nijverheden, die minder werkten dan 10 uren, ztulen ook hun arbeidstijd moeten zien ver-minderen. » In zake arbeidsduur diensvolgeps blijken *n kathalieke én socialistische Wertersbon-slen v&a elkander niet te verschillen. Wegei» het loonvraagstuk drukte Vooru'd tan den^ellden datum het volgende neer i «De loonen zullen moeten verhoogd worden met de voortbrengst, met de duurl e des levens, de hoogte der "belas-tingen en de winsten der patiôona en kapitalist-en. » Wij zijn van zin na het slniten van den vrede niets onbeproefd te laten om het loon onzor werkers te verbete-ren, zoo schoon en menschelijk mogelijk . te maken, maar wij weten ook dat dit maar mogelijk 1s door goed werk en goede productie. » Het Volk van 21 Janu&rl 1018 drukte het besltrit over dat de Werkliedenbond in zake loonrâden had gepomen en 't welk, beknopt samengevat, luidt : « Eene wet, die het minimumloon-stelsel invoert, is noodig, dààr en in de erbeidstakken, waar dat de Staat door ambtelijke inliehtingen, door 't vertoog van belanghebbende werknemera of door welk ander middel is ingelicht dat ■ misstanden (onvoldoende loonen of Bwaetingstelsel) bestaan. De Staat zal ' de wet dan toepassen. t » Die wet zal bovendien in voege j treden in de bediijren of inriciitipgen, * waar werkgevers en werknemeïs de invoering van 't minimumloon-stelsel < gezamenlijk aanvragen. » Wat de werklieden van 18 jaar oud t' en meer betreft, zal het minimumloon stetmen : a).op den aard van "t afgelegd r. werk, dezes moeiïijkheid, zwaarte, \ voortbrengst, enz.; 6) op 's werkmans! \ levensbenoodigheden volgens de levens-; kosten in de sti'eek die hij bewoont. »... De werkman zal in elk geval Ben vast te stellen minimnmwerk afleverçn, om te kunnen îianspraak maken op de * ïxrtaling van een minimumloon. 't » In elk geval zal het bepalen of wij-f zigen van het minimumloon geschieden door de werking van loonrâden, uit ( evenveel vertegenwoordigers van werk-j ' gevers en werknemers samengeeteld, | zetelend onder de leiding van een on-•; partijdigen en benoemden voorzitter. 4 » Het ingevolge deze wet vastgestelde J minimumloon zal verpliohtend zijn voor werkgever en werknemer; elke overeon-komst omtrent loonsbetaling, strijdig ; met de bepalingen dezer wet, moet niotig z^n ©a zonder waard». » - ' ®e dagorde van den Antls. Werklieden-•V3? volledigt die van de socialistische syn-»en en ln zake loon is er tusschen de wee bègrippen geen verschil. Die dagorde $ok is tceuemaftl in overeenkomst met wat in VoorvAt van 15 Mei 11. gedrukt staat, «MneJijk «dat de syndlcaten moeten erkend en de patroons verzocht worden met dezea •ecretarissen te onderhandelen gelijk dit réeds van ovet jaren in Engeland gebeurt. • I 28 Jaar. ■ - Ni 122; Goâsdlenst — fîalsgezln — Elpcndom Weensdag. 29 Mei 1918 T VOLK | VER3CHIJNT 6 M A AL. PER WEEK B OENTIEMEN HET NUMMER De Autis. Werkliedenbond ten elndg die ondorhandeling van patinons cq, Werkligdgn te vei'Wezetilijken besloot ln zittiftg der af-gevaardlgden van $ Mei laatet Aafl te drin-g$c op cane wet die hfet beroepst'dïHrag zou regelen in volgende» zi'fi : « De Vergaderifig : gçjet op de voordéelen spruit«nde uit dé collektieve açbeidsverdragen en de vermenigvuldiging dezer laatste in hit buitenlandj » Drukt den Wensch uit ; dat ln ons land meer koljektieve ar-beidsverdragen gesloten Worden; d,at eene wet tôt stan4 kome het stelsel der Mlektleve arlbeidsverdra-gen regelende; dat deze wet gesteimd woze op de in pvesçeiiust^îming gebr^chte wets-ontwerpen, ^orgesteld esnerzijds dç<5i' de Comxniesie yan den Hoogeren Ar-beidsraad van België, aiiderzijds door héfc hoogey sti,icfiekojjiiteLt vah den jpelgischen volksbottd. » ^odf de werkhgrR,APîfhg, als 't gewçon f<îv&n herneemt, feSyiien dus de s$,ci^ listi^ha We.rg'rsbondeù het eer»s teW» op ze"ke«e grÇiîdrijn^jL, die de IpthMelle ■^erkliederi in zîttingeîi van 27-9-17, 5D-1-18 en 3-,5_-18 vastetelden, naônelijk s « opôcl looji ia ruil yai^goed Verridjt w^rk, b^)erkte wefkuren, v^r^erdrage» ln cnfe$a-vmgeûs bèlrekking en oVetee^jfîist tysgchen w^kgerer on wçiknèmer op bil-10ke vobrwïstolen geate^.fL » We zijn overtuigd fatfogjz de va,u v'erkge^ers deze ^illijke zrnlen kannçn.bitoâdgp. 't Warp nyîï|g dai; <#, pktoe'fcpt de feeptcst.oVlr de WCfkhiKieming bSîiia dslaag^n. ... . -j,*,', , - ■" i BftieieeleMeâeâeeïïQgen In Vlaaoderen, Prankrijk en Elzas. (DUITSCHB MELDING) BKRLWN, 20 Mei 'a avonds. — Uit het groète hoofdkwartier s Niets nieUwa. — 37 Mei. — Zuidwestelijk van Meteren werdeu bij govolgrijke onderirémiiig Engelschen gevnngen. D© artilleriebedrijvigheid Ieefdo eera| in de namiddagsuren op oàn de strijdfroçten. D« vijandelijke artillerie was vooral bedrijvig iç het Kommelgebied, op den Noorder oevey der Leio, tusflc'rten Atreeht en Albert eh op den Weçtelijken oevor der Avre. De veAonïiings-bsdrijvigheid bleef levendig. — Àvondbericht. — In den strijdsector ln Viaanderen en aan de Leie, <5p de slagveldçn aan weerakanten de Somme en aan de Ancre zijn de artilleriegevechten verscherpt. Zuidelijk van Laon is sedert heden vroeg de slag om don Chemin des Damea aan gang. Da troepen van den Duitschen kroonprins hobben den bwgfttg ln ganse h zijn uitges^ektheid be-stormd en staan in den strijd aSm de Aisae. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, zaterdag 25Mel.— Ofïicieel ! In den loop van den nacht we zen de Franschen fcwee Duitsclie overvallen terug, een Zuidelijk liet Hangard-bosch, den nnder in de Vogezen. Frniîsche afdeelingen en patroe'jes ondernamen vooruitstooten in de Duitsche Unies Westelljk van Noyon, tegen Apiily en la de Woevré's. De Franschen narnen een aantal gevangeneîi. Van liet ovei'ige front niets te melden. — Avondbericht. —1 Niets to melden, behalve geschutvuur met onderbreking Noordelijken Zuidelijk de Avre. — Zondag 26 Mei. — Tamelijk groote be-drljvlgheid der belde artilleries in de streek van bot. Hangard-bosch en Zuidelijk de Avre. Zondor gevolg bleef een vijandelijke overval, wlen een levendige beschieting onzer voor-posten in den sector Oryillei's-Screl was voor-nfgegaan. Andera vijandelijke pogingen ln Champagne en in de Vogezen mislukten eveneens. Onze patreeljes en afdeelingen nswnen gevangenen, bij zonder in de streek der Ailette. Niets te melden op de rest van het front. .... ,. — Avondbericht. —■ Geen bedrijvigheid van infanterie. Artiileriebedrijvlgheld aan eenigo pnnten Noordel'jk en Zuidelijk de Avre. Overaleldersrustige dag. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, zaterdag 25 Mei. — Officieel : In den laatsten nacht overvielen onze troepen eon Duitsohe graaf in de nabijheid van Hamel, Noordelijk van Albert, en brachten over de 40 gevange.ien en twee machiengeweren in. [ Ook Noordelijk van Lens werd door ons een gevolgrijke uittoelit ondernomen, waarbij door onze troepen ©enige gevangenen genomen wer-den. Da vijandelijke artillerie waa gisteravond bedrijvig met gasgranaten Oostelijk van Béthune en betoonde binst den naeht verhoogde bedrij-1 vigheid in den Bector van Viraceele. — Avondbericht. — De vijandelijke artillerie was heden bedrijvig in den sector van Villers-Bretonneus. Andera is er niets te berichtec. Dailsch-Oostenrijiscli-Italiaanschc Oorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 26 Mei. — Ambtelijke mede-deeltng : Geen bijzondero gebeurtenissen, behalve eenige door aitillerlevuui' ondersteunde ver-kenningspogingen der Italianen in den Tonale-sec tor. -r- 27 Mei. — In aanslutt ing met verken-ningsondernemingen op 25 Mei, vielen de Italianen gister met verscheidene bataillons Alpin!, ondorotetin^l door artillerie- en m^pe$vum-, onze st^Bagen Ziûdeiijk den Tonale-pil aan. Ëea kièm deel onaer liriies werd wat teruggej^ong^n, ma^ur dan wçrd Jiôt ver der vûorùitdrïfigea vâîi den vija&d Vèïhindevd. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, zaterdag 25 Mei. — Officieel s Tusschen de Brenta en den Piave en Zuidelijk van Zengon merkelijke bedrijvigheid der beide artilleriesi bijwijlen uitzettend geweervnur op de overlge deelen. van het front. Herhaalde aanvalspogingen van den vijand op de Zuider hellingen van den Sasso Rosso verwekten werkzaam ingrijpen onzer batterijen en leidden tôt levendige gevechten met handgranaten. Vijandelijke afddelingen W^t-den Zuidelijk den Col Çfiprile op de vîncht geslagen. Onze patroe^ôs vernielden een vooruitgeschoyen post aan den Monte Asoloije en maakten wpens eô oorlogs-materiaal bult. Agiter de hoqgylak^p van Afûe'jo weyden vijââdélijke trôepen iodi Êngeliche ylicgèrs met bomïa|n bg'Ç'ojpgh, Vijf vjjoj^uigen vft#den afge^chotSti, ffClî 2esctè ge(ï^briftê'n te la#den. TER ZEE. Bsrlijn, 27 Mej, — Ambtelijk, — Nieuwe duikbootén -gevfllgen jn het afsperringSgebied rend Italie i 5 stootpbooten teaamen Qngevèer 27000 br. r. ton metende Werden i» dek grand gebooTd, Jliervan vçrzftftk de duikbooï o'flflê'r 't bevel Vân kapitein-luitenadt prina lîeinïieh von Reusa drie Waardevolle groote ^toooiboôtfti w te zamen rond dé 1Ô000 br. r. ton, wànrbij de Fraifccne troe^atransportetoomboot Sintè-Anna, 93o0 br. r, ton, Als voilediging der bsrlohten vsn 8 Mei, nopens de uitslagen dpdr een duikbootkruiser in het afsperringsgebied rond de Azoren bereikt, dieiit gemeld te worden dat d® groote sterk verzekerde stoomboot, treize Uit eerx geleidtrein weggeachoten en op 4500 br. r. ton geechat werd, de Eagelschs tr.oepentrstosprot-stoomboQl Nirpura was, varends op den weg Gibraltar-Ëngeîand, me tende 7540 br. r. ton en hebbsnde aan board eeno Engelsche afdeeling ruiterij. t>e Ôverste van den Admlraalataf der Marine. London, 26 Mei. -r Ambtelijk. — De admi-r^liteit deelt mede : Êene van onze Atlantisclre bijgeleid-duikhooten naar haar stennpunt terug-gekeerd, berieht na de aankomât : Ter hoogte van de Kaap Vinoent werd den 11 Mei eene Duitsche duikbootder zoogonaamde Içrujsertype opgemerkt eii in den groM geboord. Dajur de zee zeer hol stond, Ward niemand gered. Itorta nadien werd eene andere vijandelijke duikboot gezien, doch daar zij in tijds onderdook ontging zij het lot van de kruiser-dnikboot. Daar het de eerste duikboot-kruiser is die vernietigd werd, heeft men besloten het te melden, alhoewel het regel is het verzenken van afzonderlijke duik-booten niet openbaar te maken. Bernerking van Duitsche zijde : Eene van onze onderzeebooten, Westelijlc N'en Gibraltar werkzaam, liet sinds laugen tijd van hp.ar niete meer hooren. Er dient dus met het verlies •gerekend "te worden, zooals men het van Engelsche zijde meldt. IN AMERIKA, OorlogsverklarlBifi NEW-VORK, 24 Mei. — Rester pioldt uit San Juan del Sur, dat CostA-^icâ 'dèt oorlog verklaard heeft aan de Slid Jilmach-tèn.Atljrank flsr l'etrskKinoBn tusschen M?xlko en Sfibs- Uit de Mexikaaneehe hopfdatad woçdt gemeld 4at het daar verblljvend buitenlandsch miçis-torio het nieuws bevestigd heeft dat Mexiko de dipiomatische betrekidngen met Kubâ afgS-broken heeft. De Mexikaansche gezantscliapadragcr te Ha. vanna en de Kubaaâsohe minister in Mexikc zijn teruggeeroepan. AmTlkaanscIis Legervsrmeerdsrlng. ROTTERDAM, 25 Mei. — Daily Tele-graph verneemt dit Washington dat senator Mac Lean een voorstel heeft ingebracht, oiii den dienstouderdom in 't leger te ver-hoogen van 81 tôt 48 jaar. Rusland en BnltsGhlanâ' Ben anhooord der Russisehe Bolschewilci-regtering op Duittehe voorstellen. — Moskou, 26 Mei. — De Russisclie regeering heeft volgend vonktelegram naar B rlijn gostuurd : Heden 15 Mei heeft graaf Mirbach, gezant van Duitscliland te Moskou, ons medogedeeld dat, volgens bsrichten bij de Duitsche regeering ingekomen, de batterijen van het fort Ino op Finscho troepen gevuurd hadden, en dat in tegesspraak met het vredesverdrag van Brest-Litowsk, een Russisehe kruiser bij de vesting lag. — Volgens genomen inliehtingen habben de batterijen der vesting Ino niot gevuurd, doch het is mogelijk dat oiitploffingen binnen de vesting voor salvo's genomen werden. Onder de drukking van een ultimatum der Finsche Witte Gardé had de bsvelhobber der vesting geen anderen ultwsg gavonden dan het bevel uit te voeten dgn schietvoorraad te doen springen. De kruiser Oleo lag alleenlijk in de nabijheid omin ge'vâl van oveïgave, de vestingmanschap-pen op te nemen Moskoii, 27 Mei. — Russisehe voorstellen tôt regeling van het Vredesverdrag va% Brest-Litowsk. — Do Russisehe vôlkskommisaarie voor buiten-lajidschô aangelegenheden heeft den 22 Mei deri Duitseher geifent te Moskou, graaf Mirbaeh, qejJ® irota overhandigd, waariu voorgesteld w'^çlt de bijzondere kommissle te Moskou te roepen en de volgeâde kwestie te behandelon : l°De tpestand in Kaukasus; 2° Da toestand in de Krim; 3° Voorbahouden grensregeling en tijdelijk bénuttigingsfecht van Duiteehland; 4° De politioke toestand in Estland en Lief-land;6° De kwostie der krijgsgevangonen; 6° Groadalagen der handels- en nijverheids-batrskkiiigen tusschen Duitâchland en Rusland. Roslanâ en Oskralne- De oredesverhandelnigen. — In de avond-zitthig van den 25 Mei werden de wapenstil-standvoorwaarden besproken en niet ge-wijzigd. Tijdens de bespreking vroeg de Rus Bakowsky welke roi de Duitsche troepen in Oekraine vervullen. De voorzitter der Oekralnische vertegen-wooïdlgers welgerde de gestelde vraag te beantwoorden, daar hij er geene volmachfc toe had namens het Duitsch legerbestuur to spreken, alhoewel Duitschland een bond-genoot van Oekraine is. De toestand ln Flslanfl. Drie groote Engelsche transportschepen hebben 800 man in de onmlddellijke nabijheid der Noorweegsche gtens aan de iJszee aan land gezet. Het stadje Petsenga, dat de En gel se lie troepen hebben bezefc, zou het punt worden, waar Finland de Noordelijke IJszee kon bereiken. Deze uitwegte versper-ren en zlchzelf daardoor een basis te ver-schafîen, was het doel der Engelschen. Petsenga Hgt aan den mond van de rlvier van dlen naam en is slechts enkele mijlen van de Noorweegsche grens verwijderd. Helsingfors, 27 Mei. — De samenstelling der nieuws regeering. — Men meldt dat voorloopig slechts do ministers van oorlog en van buiten-laodsche zaken benoemd zullen worden. De verdero samenstelling der regeering zal dan eoyst gegehieden wanneer door den Landdag OVer den bepaalden regeeringsvorm zal beslist zijn. De Senaat h^effc een verder krediet van 18 millioen mark voor oorlogsnoodwendigheden toegestaan. In verwisseling met landbouwma-ohienen mogen 1000 paarden naar Duitschland »i;4-wn*rrta»i/î WAr^an IN RUSLAND. Hcofdminister Lenin heeft te St. Peters buïg eene retle geliouden over de toekomstig( economische polttiek van Rusland. Daarir verklaarde hij dat het doel onder aile om standigheden het volledig vernietigen t'.ei burgerij mcet zijn. De boeren- en sctoolwçl moet ingevoerd Worden. De verhoudingen in het geldwezen zijr onlioudbaar geworden. Tôt regeling hiervan z"i eene v;et uitgevaard.igd worden volgens dewelke aile betalingsmiddels, die thans in omloop zijn, ongeldig zullen verklaard wor-ogn.^ Allé hetaling'smidd.els zijn in le b"engen en ne inbrengers te reglstrêei'en. De inge-brachte gelr'en zullen door nieuwe vervangen worden, echter maar tôt een bedrag van 2000 wehel per afzonderlijke Inbrenger. De rest valt op de algemeenhei^. Front bîaadjes- In liet Beigisch leger verschijnen de vol* gende Frontblaadjes : BorgeThout, Bree aan den User (vrceger de Brêenaar); Duffel; Duynenblad; Ever-gem's IJserblad; Gent Galmen; Gazet van Loen; 't Gazetje vanThielt; HetHeidebleom-ken; Hemixem-Beetli; Herenthals; Hoboken; Hobooksch frontblaadje; Hoop in de T>e-komst (Vilvoorde); Ik ben Roeland (Gent); Onze Iseghemnaar; Het Kabotsenland (Munster bol s en); Karmelklokje; De Kamper, Aarschot; Klein-Brabant; Klokke Roeland; Kort en Bondig, Aalst; Kortrijlc's Oorlogs-blad; De Lendeledenaar; De Leeuwenaar; KantOn Zout-Leeuw; De Lelekerels; Ons Limburg; Limburgsch Studentenblad; Loven Boven; De M"eseVckenner; De M''rckeru'er; Mechelenaan 't front; De Meerhoutenaarp aan den IJser; Nieuws uit Sint-Amanda; bij Puers; 't Nieuws van St. Truiden; De Onkerzelenaar; Ons Brugge; Ons Limburg; Ons Sinjorenblad, vroeger Antwerpen en omheining; Onze Federatie; Onze Gazet Wilryek; Onze Temschenaars; De Oorlog; De Payot der tnalgrens; Pitthem in 't leger en in den vreemde; De Poperingsche Keitop; Het Poperinghenaartje; Het Roesel; er-naerke; Rond den User; Letterkundig tijd-schrift voor Belgenland, verschijnende om de veertien dagen; De Rupelgalm, vroeger de Nielenaar; Sint-Denijs-Westrem aan 't front; St. Jans-Molenbeek; Het Soete. Waasland; De Stem uit Opwijk; Turnhout en omstre-ken; Tusschen Brussel n Leuven; Uit bot Land van Aelst; Ursel bovénal; De Ver-minlcte, Port-Villez; Vriendengreet, oud-leerlingen Oostnclcer; Willebroeck aan het front; IJperen, maandblad van de Studenton en Oud-Studenten van den IJperschen Collegebond; Zeelsch Soldatenblad. Bovendien verschijnen er 73 Waalscbe frontblaadjes, ook meestal plaafcselijke on gewestelijke stemmen, alsmede 12 tweetalige schriften : deze zijn maand- of Weekberich-tenrvan schoolinrichtingen. FRANKRIJK. — In Februari 11. was de Belgische vlieger René Vertongen verdwenen Langen tijd bleef men zonder het minste spoor van hem, toen in den loop der maand April zijn lijk te Kales door de zee op land geworpen werd. Aan de onbeschadigd ge* bleven papieren welke op hem gevonden werden, heeft men zijne persoonlijkheid met zekerheid kunnen vaststellen. ROME. — In het Vatikaan is het dekreet afgekondlgd geworden, waardoor Oliber Plunket, prlmaat van Ierland, gelukzallfl verklaard wordt. Na de voorlezlng van het dekreet heeft Z. H. de Paus eene toespraak gehouden. Bij het talrijk gehoor waren een grootgetal Iersche priesters. NEDERLAND. — Een varken in een kinder-wagen. — Twee keurmeesters van een openbaar slsohthuis hebben een echtpaar aangehouden dat schijnbaar met den Idnderwagen op stap was. Op het spreidje lag een zuigflesehje. Bij onderzoek bleek dat de inhoud van den wagen niet bestond uit een kind, maar uit eon dier, dat volgens den anatomischen bouw op een varken geleok. Het « kind je » woog 75 kilo en werd in beslajr genomen. I3ST BELGIË. ANTWERPEN. — Gevaarlijke sinnelooze. — Da 64-jarige Amédé Schotmans, Uit do Kronen-burgstraat, met zijn 66-jarige zuster Rosalie Uit "de Van Dijkstraat, was aan het wsndelen langs de dokken. In een vlssg van ijlhoofdigheid gaf de ouderling op n° 68 van het Eerste Haven-dok zijn zuster een duw, dat zij in het dok viel. Het oudje begon om hulp te roepen en kon door de wacht gered worden. Haer broedep werd naar de zimieloozcnafdeeling van het Stuyven. bsrggasthuis overgebracht, terwijl zij na ver-zorcitur kon huiswaarts koeren. Si TROUWE LIEFDE. ■— Maar groet dan toch vriendelijker, Va-lentlno, de mônschen zullen anders denken dàt ge hoogmoedig zljt, en glj Agnes zlt recht, dat past als ge naast eeno vorstin door de rijen van hare onderdanen rljdt, plaagde Lageman, die bijzonder vroolijk gestemd was, doch hij zweeg toen hij Valen-tine ln het gelaat keek. Zij had haren rels-sluler naar achrer geslagen, en nu eag hij de tranen die in hare oogen paTelden. Daar hoorde men geweerschoten, de paarden begonnen van' schrik te stelgeren, maar de oudo L" uren s hlcld zijn dieren goed ln bedw*ng. De uitkijkposten lin d don het rijtulg bemerkt; het zwenkte on roldo voort op de groote laan naar het heeTonhuls, dat met eene prachtlge eerepoortwas verslerd. Hier bleef het rijtuig stils'taan; de opzichter Lenhert, de oude machinist Konlng en d-meesteTknechts der verschllLnde werkplaat-sen stonden daar verder tusschen twoe rijen werklieden, dio aanhoudend hoera l'iepen tôt aan het voorpleln, waar e^n tweede eere-poort was opgericht. Hier stond een groep in het wit geldeede meisjes opgesteld, Snel hlef Koonraad thans zijnc vrouw ult het rijtuig en arm in arm staande namen zij de fraaie ruikers aan, die hun werden aangebo-den, onder het opzeggen van eenige ver zen. Na zijn hartelijken dank betulgd te heb-bon voor do feestelijke ontvangst, noodlgde Koenraad allo werklieden en vorder perso-neel aan een groofc feéstmaaltijd, welke dlen avond zou worden gegeven. Gevolgd door Lageman en dlens vrouw voerde hij daarop zijne eclitgenoote hare nieuwe wonlng binnen. Aan hot middagmaal, dat in eene klelm fraai versierde kamer voor de twee echt paren werd opgediend, deed Lageman eei toast op den elgenaar van Rechllngsliofen waarbij zijn gevoel hem echter overmoes torde... hij bloef steken. Agnes kwam heu ter Uulp door vlug haar glas Champagne o] te heffen en met Koenraad to klinken. Deze i namhet woord om zijn hartelijken dank t< betuigen maar ln zijne aandoenlng brach hij het niet veTder dan tôt de woorden Zonder u of Agnes zouden wij niet hier zijn Des avond» bij het groot feestmaal voo de werklieden, waren do belde heeren beto bespraalçt, en bij den dans lieten zij zicl ook niet onbetuigd. Toen het feest afgeloopen was en Lage man met zijne vrouw hunne slaapkamer hadden opgezocht, stonden Koenraad oi Valentine hand en hand op den balkon, or bij het heldere maanlicht nog een weini van de heerlijke avondlucht te genieten. — Wie had de kunnen denken dat 11c hle de vrouw des huizes zou worden, toen ik twee jaar geleden, hier kwam als gezelschaps juffer van uwe moeder 1 fluisterde zij heu t01l Wio had dat kunnen denken? Wel. ik. Toen stond het reeds bij mij vast, dat i u moest bezltten. Hij sloot haar ln zijn armen en kustte haar. Als mljn va der u ge kend had, zou hij trotsch geweest zijn o zulk eene schoondochter, voegde bij erbl Maar uwo moeder? Ach, Koenraad als ik aan haar denk,. bekruipt mij een gevoc als zou het een onrechfc voor haar zijn, da lie hier ben, en feno rilllng glng door har leden. Hij sloeg haar doek vaster om haar schou dors en zegde met warmte : Glj zijt hier me voile reclit, dat d,e lleïde ons geeft. Te laatste ïoij mijne arme moed«r dat recli ook wel erkend hebben. Maar gij hebt nog een ander recht om hier te zijn. VeTWondord keek zij hem aan. — Ik be-grljp u niet. —■ Als mijne echtgenoote zijt gij meestores op Rechlingshofen. In mijn hart danktc ik u daar innig voor toen ik de zen morgen onder de menschen stond, wier eéltige handen ons rljkdom verschaffen. — Ja, ik was ook getroffen, dat eenvou-dige vers : De steenen helpen ons aan brood, Zij schutten ons voor menlg nood, Maar bouwen ook voor u een huis.... Dat zullen wij voor hen ook bouwen, s vlel Koenraad'in. Ik stel mij zelve tôt t.aak, i het leven van de werklieden zoo aangenaam i mogelijk te maken. Mijne gronden moeten i niet alleen steenen leveren, maar ook de vruchten des velds waarvan allen kunnen r genieten. » — Laten wij dan ook zorgen voor goede scholen veor de jeugd en voor een gesticht 1 tôt verzorging voor de ouden van dagen. Schertsend zegde Lageman de zen morgen, dat Wij op een vorstelijk echtpaar geleken ; f maar dio woorden hebben eeno diepe betee-3 kenls : wij hebben ernstige plichten te vervullen.' _ Welnu, overzie dan w rijk, zegde hij, teTwijl hij zijnen arm om haar hoen i neem het in bezit on bestuur het tôt lieU fc van allen on tôt geluk van mij. a — Amen, fluisterde zij innig. Hij voerde haar terug in de ka mer en ln - den llndenboom onder hot venster zong eon t nachtegaal zijn beorlllk Hed... t EINDE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods