t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

921 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 26 June. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Seen on 04 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0p0wp9v674/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

rm ■ -»'v . Donse&eHedeMngen en Yererdcniaga 505. - VERORDENING. Voor de tôt het gebied van het 4e léger be hoorende gedeehen dor Belgische provinciel Ooet-en West-Vlaanderen, wordt er bsstenK als volgt : Artikel 1. — De door verordening van lf Maart 1918 (Verordeningablad voor het Etap pengebici van 't 4« Ieger blz. 1094 n° 483) toi 30 Jimi 1918 verlengde termijn voor prétest-Gpmakir.g en andere tôt vrijwaring van verhaal noodige reeht-shandelingeu wordt tôt 30 Septembre 1918 verlengd. Art. 2. — De verordening van den Koninp «1er Br-lgen van 3 AugustUs 1914 betreffende het terugtrekkcn van baktegoed blijft met de be-perking, welke zij door do verordening van den Konihg der Belgen van 6 Augustin 1914, en met de uitbreiding, welke zij door de verordening van 8 November 1915 (Verordenitigsblad vooi het Etappengebied van 't 4e leger blz. 96 n° 72 wrkrrgen hecft, tôt 30 September 1918 var kracht. A. H. Q., den 16 Juni 1918. Der Oberbefehlshuber, Sixt von Arxnin, Général der Infanterie 506. — VERORDENING over de in beslag neming en het gebruiken des oogst van dit jaa\ in 't Etappengebied van het 4e léger. § 1. D' oogst van dit jaar wordt in bedag genomen. JXiittwr behooren aile soorten graner aUmode stroo, erwten, tuinboonen, veldboohen (brasse boonen) en piardeboonen, boekweit hooi van 1e en 2e suede, klaver- en Luzern klarcrliooi, aardappelen,suik rbeeten.raapzaac en andere olievruehten, hennep en tabak. B-treffentÇe den suikerijoogst zal eene afzon' derlijke verordening versehijnen. De vlasoogsl if) door verordening van 16-3-18 (Verordeningsblad voor h?t Etappengebied van het 4e legei blz. 1084-1087) veeds gtregeld. Het is vorboden voortbrengsels des oogst van dit j<:ar, voor zeover zij onder toepassing dezei verordening va lien, zonder toelating der Ettap-pen-Inspeklion 4 te koopen en te verkoopen, te •verveeren, en er over te besehikken. Alleen het vervoer van den akker naar de sehuur, tôt het dorschen, naar de.bewaarplaatsen en îmgazijnon ia toegelaten. § 2. De oogst moet door de landbouwers eorgvuldig ing. oogst, bewaard en zoo spoedig mogelijk tôt "zijne doeimatige b;stemmi>g .gebracht worden. Do burgemeesters, hunneplaata-ver*u,ge-Bs en de policie moeten het oog op don oogst houden en. zijn voor zargvuldige incogsting bcw.'ring en a ile veriug der voortbrengsols verant weordelijk. § 3. 'J'en ein.de de verbouwvlakten nauw-kcurig te kunnen lie païen, moeten in ellte gemeoi te verbouwljjsten opgemaakt worden. JDHartœ moet de reeds iu 1917 gebruikte, TBibet-erde « Algèmeene optelling vrn den Landbouw in 1918» gebezigd -woTden. Tôt invnlling der vei'bouwlijsten is zelfs de Weiiiste Inndbouwer verplioht, ten ®inde de verbw.iwvlal;len geheel en al "vast te stellen. Voor Ce juistiiekl der aangïften in deze lljsten is tpr'.erc huishoudvoorstand door zijiie handteekening jborg, daarna de burgemeesters on c!e gemeenterv Bnitendien moeten, ten einde < e voori rengsels des oogst te verkvijgen en de leveringen te kunnen contrôlée; en, door de gemeente afzonderlijke oogstboeben en door de vooitbrengers af-zonderlij'ke leveringslijsten opgem;;.kt en voortdu'.ejid ingevuld word.en zoodat de aiingiîteu in de oogstboeken en de leverings-^ _ Vij-.ten steeds aan de werkelijlcheld be.int "Woord.eu. De fonuulie'en voor de lijsten en coi-lb. (.-'-on zfjn bij cîe LandbouwaTo.eeHng der EtipiH u Inspektion 4 tegen bet.iling tic.' kost-oii veï-ki'ijgboar. § 4. Xt de inoogsting der granert m^etaan-st-ind.s' ïneL het dorsehen l>egonnen word.en. Het uitdorschen moet volgens de voorschiif-fccii der bevoegcle Kommi.ndantuur uitge-vceTd en zooveel mogelijk bespoedigd w< r-den. In geval van n 1 tigheiJ zuilen én île nalafcigen 6n de burgemeesters gestr; ît worden, voor zoover deze niet voor eene vol-dcenf'e tcezicht beblien zorg gedragen. Al laet gedoischen gruau moet afgeleverd worceii met uitzoaJjerijig van het alvalkoren in 1 et zar ig ed. Het is t< e^elaten het telkens uit het dor-BOhen voortkomend.e afvalkoren terug te hour.en, maa.r In-egenanmd niet îr.eer dan 6 p. c. bij rogge, 5 p. c. bij taïwe, 3 p. c. bij ha ver, *5 p. c. bij gerst, 5 p. c. bij spelt, 5 p. e. bij masteluin. Het daarna terugliouden afvalkoren moet steeds als dusdanig te herkennen zijn. Het nv.ïg geen.o normale, voile lcorels bevatten, m->.ar moet uitsluitelijk alvalkoren zijn. Afvalkoren van andere hoedanigheid zal als graan aanzien en zonder schadevergeeding aangeslagen worden. Het z taigeed voor den, verbouw in 'fc toe-îfomende j;rar ma g iosgelijks tertiggehouden worden, 't 1s te zeggen voor 1 hect ie opper-vlakte te bestellen met rogge 160 kilo, fc:-rwe IT0 kilo, havèr 160 kilo, gerst 160 kilo, spelt 250 kilo, masteluin 170 kilo. Het teruggehouden ziaigoed moet voor le der hmdbonwer in de oogstboeken inge-sch'even worden, ten etnde altijd te leunr en vaststellen, hoeveel zaaigoed bij de verschei-deiro landbouwers ma g voorlianden zijn. Het als zaaigoed teruggehouden graan en het afvalkoren moeten de landbouwers afzonderijk en van het overige graan geschei-den bewaren, zoodat het altijd als dusdanig te herkennen en te vinden Is. Al het overige gedorschen graan moet zoo spoedig mogelijk afgeleverd worden. Het wordt uitdrukkelijk verboden, gi'ooter hoeveelheden gedorschen graan op stapel te houden. De dagen von levering worden voor iedero gemeente door de Kommandantuur bepaald Van aile soorten granen moet tôt 1 Septem-ber ten minste één vierde, tôt 1 November hettweede vierde, tôt 15 Deeember het derde vierde en tôt 1 Februari al 't geen uitge-dcrrschen is, geleverd zijn. § 5. Ten einde een overzlcht te hebben over den vcrmoedelijk ter aflevering koiaen-denoogst, moet In elke Kommandantur de oogst na gemeenten gesehat worden. Tôt 25 Juli 1918 moet de uitslag aan de Etap-pe»-Inspektion opgegevehi worden. Het wordt-er nadruk op gelegd vastte stel-len, dat de uitslag dezor sebatting niet be-slissend is voor de hoogte der aflevering. Integendeel, al '4 geen uitgedorschen is, moet afgeleverd worden. (Zie §4). § 6. Van den hooioogst moeten — be-rekend naar de oppervlakte der voorhanden weiden, Raijgras-, klaver- en Luzernklaver-akkers — van 1 hectare afgleverd worden in de Kommandanturen Eecloo, Ertvelde, Tiiielt, Delnze, Moeskroen, Roubaix en Toerkonje 400 kilo en in de Kommandanturen Dendçrmoqde, Wetteren, Lokeren, Andeivierde, (ieeraardsbergea, Roase, Gent »sx AU»t SftO kilo booi, . fl Y-eivoigt.) | 28e Jaars — H' 146; Gsdsdlesst — Eulsgeila — Elgenfiom Wosnsdag. 28 Janl 1918 „ I, , , III l| M M Il T VOLK VERSOHWNT 6 MAAU PEB WEEK 5 CENTIEMEN HET NUW1MER Het gelijk Stemrccfet en H ParlemeBt. Zelden wordt het stemrecht voor de Wetgevende Kamers in zijn uitwerksel mgezien : of de persoiien, door een bepaald stemrecht-stelsel aangewezen, een degelijk Parlementzullen uitniaken, waar-• door het algemeen welzijn wezenlijk bate heeft. Onder het. cijnsstelsel, vôôr 1894, waren het, bij uitsluiting van de werk-' lieden, over 't algemeen burgers en landbouwers, die door hun stembriefken de vertegenwoordigers verkozen. Het Parlement van dien tijd in België bestond uit vertegenwoordigers der katholieke en liberale partij. Voorlcomend en fatsoenlijk" voor elkaar was de bespreking kalm en welvoeglijk. De voorzitter, met een zeer vrij règlement van inwendige orde, was voldoende gewapend om de orde te hand-haven, zelfs dan als de thermometer, door de warmte der bespreking, tôt den hoogsten graad klcm. De wetten kwamen teen uit de beraad-slaging, volgens het oordeel van des-kundigen, degelijk en doelmatig gefor-muleerd.Nu, de keerzijde van dit stelsel: de vertegenwoordigers waren de gekozenen van een stand. Dezes bijzondere belangen moesten worden in acht genomen op gevaar af het vertrouwen van den kiezer te verliezen. Die omstandigheid was den werkmansstand nadeclig. Die geleerde, welvoeglijke Kamer bracht aldus, in zeker opzicht, eenzijdig werk voort, dat de ontevredenheid en zelfs den geest van opstand onder het volk in d'hand werkte. Het meervoudig stemrecht, ingevoerd na 1894, bracht een geheel Parlement tôt stand, bestaande uit vertegenwoordigers van aile standen. De deagden maar ook de gebreken dier Kamer van volks-vertegenwoordigers, zien we nog voor de oogen. Die Kamer verriehtte wat de vorige niet had voortgebracht : de beschermende wettenten voordeele van het volk. Doch, in 't opzicht der welvoeglijkheid en dege-lijkheid, was deze aan het vorig Parlement minderwaardig. De dorpspolitiek drong in de zeden en door he t voorbrengen van talrijke wijzigingen aan de ont-wor[C'i wetten kwamen deze dikwijls ongeordend of verminkt uit de be-raadslaging.Vôôr de oorlog uitbrak was de her-ziening van 't kiesrecht in grondbeginsel door de meerderheid der Kamerleden aangenomen. Sindsdien is 't gelijk stemrecht voor mannen, of vrouwen daarbij, op weg of bepaald aanvaard in meer dan één land van Europa en ook in de Vereenigde Staten. Aan den drang naar gelijk stemrecht, dat beweert iedereen, zal België niet ontsnappen, des te min daar de meerderheid der kiezers éénstemmers zijn. Van welk gehalte en degelijkheid zullen de verkozenen zijn door gelijk stemrecht verkozen? Personen, behoorsnde tôt menige en verschillende gezindheden, om 's lands welzijn bezorgd.zijn meer om de samen-stelling van de Kamer als uitvloeisel van gelijk stemrecht bekommerd, dan om dit kiesrecht zelf. Het recht om verkozen volksvertegenwoordiger te zijn zou stren-ger moeten opgevat zijn dan dat van den kiesgereclitigde. En als praktisch besluit brengen ze voor : niet zoozeer de kiezer maar de gekozene moet w%arborgen leveren van...? Ja van wat? Van welken aard moeten die waarborgen zijn? Het woord is verleend aan wie die vraag wenscht te beantwoorden. I OfiicieeleieMeelmpî in Vlaanderco, Prankrijk en Elzas (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 23 Juni 'e avonds. — Uit h« groote hoofdkwartier : Van de strijdfronten mets nieuws. — 24 Jui i. — De toestand is onveranderc Aan de Ancre en de Avre bleef de gevechts bedrijvigheid godurende den dag gespannet Tegen den avond nam zij ook in andere vakke van het front toe. Gcduronde den nacht drukk verkenningsbedrijvigheid. Ten Ooster van B£ donvillers drongen stormtroepen in Amer kaanseh-Eransohe loopgrachten, braehten de vijarid zwaro verliezen toe en namen 40 g€ vangenen.. Lùitenant Udet behaalde zijn 31° en 32' oppeiluiteliant Gohring zijn 20e en 21e ovei winniiig in de lucht. — Avondberieht. — Nieta nieuws. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, zondag 23 Juni. — Officleel : Wij hebben tusseken Montdidier en d Oise verscheidene overvallen gedaan en ge vangenen genomen. Tusschen de Marne e: Reims heeft de vijand de hoogte van Blign: aangevallen en een oogeiiblik den top be meesterd. Een levendige tegenaanval vai Italiaansche treepen l.eefter hem kort nadie; van weggeworpen en gev;-ngenen genomen Onze lijn is ganseli hersteld. Rustige nach op de rest va* het iront-, — Avondberieht. — Rustige dag o gansch het front. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, za ter dag 22 Juni. — Officleel Gedurende schermutsellngen tusschen pa troeljes en aanvallen namen wij gisteravoni gevangenen en braehten den vijand verlieze] t'>e in de vakken van Villers-Bretonneu: en Strazeele. Anders niets bijzonders te melden. IIP B£ MfckMMIS* (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 23 Juni. — Vafl den generaalstaf Aan verse iieidene plaatsen van liet fron was de vuurbearijvigheid van weerskantei bijwijlen levendiger, bijzonder tusschen he Ochrii.a- en liet Prespa-meer, in de Moglena st, eek en in de nabijheid van de mondui der Stroema. In de Moglena-staeek, Oostel'ji de Wardar, verstrooiden onze voorpostei door vuur vijandelijke stormafdèelingen. iïuitsch-Oostenrijksch-Staliaarische Oorlo; (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 23 Juni. — Ambtelijke mede deelinff î ()ok° gister waren de gevechten aan dei Plave wedefl hevig. Alleen aan den Zuide lijken vl.eugeï van ons legerfront hemam d< vijand is namidndags zijn tegenaanvahei Am ers overal gesclmtgevechten. De zware wolkenbreukaclitige regen, du de laatste dagen bijna regelmatig oxé Venetië vie! en een ge ee te t er vlakœ on .e. Water zette, heeft voor i.e tre epen c.e lastei ' en ontberingen nog vermenigvuldigd. D< Piave is tôt een .geweldigen stroom gewassen waarvan de wutermassa's meermaals he' verkeer tusschen c.e ben.e cevers voor t^lrijkt uien onderbieken. Alieen ten koste van t < grootste moeite ishctmogelijk de strijdenuei aan het front te voorzien van den noodigei voorraad munitie en verpleging. Onze groot< (ianKbaarheici ^elclt ueze brave- tioepen waarvan ûe Krachtetrijd, in zulKc liart^t teestanden ongebroken blijft. — 24 Juni. — De door hoogwater en sleeh weder ontstane toestand zette ons aan, dei Montello en eenige sectors van andere, op dei rechter oevei van den Piave gewonnen stellingei te ontruimen. Hot reeds vôôr vier dagen d«srto< gegeven bevel werd ondanks de moeihjkhedei der oeverwisselii,g zoo doorgevoerd, dat onz< bew^gingen voor don vijand volledig verborgei gebleven zijn. Vurseh-idone reeds ontrmmde limes warer gister het doelwit van Italiaai;sehe gesehuts werkieg, die hier en daar tôt roffelvuur steeg Ook vijandelijke infanterie gii g ten aanva vooruit tegen de door ons vtrlaten graven. Zi werd door onze verredragende batterijen torug gedreven. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, zaterdag 22 Juni. — Oîfieieel : Do maehtige di-uk van het vijandelijk offen sief, dat aan ganEch het front door den vastei weerstand en den aanvalsgoest onzer troepei heldhaftig weerhouden w rd, hernieuwde ziel niet siuds den avond van 20 Jui-i. s Gister deed de vijand nog een aterkon plaat-| selijken aanval in de richtir.g van Losson (Zuid-westelijkvar. Gossalte), maar wtrd met bloedige verliezen ternggeslsgen. Zijn hsvig samer.gevat t vuur op den Montello en in de streek Noord-westelijkden Grappa verwektc wt rkzaam tegen -vuur onzer batterijen. Op elkander volgende it pogingen. van vijandelijke infanterie om vooruit te rukken, werden ondanks het hevig onder-steuni.igsvuur der vijandelijke artillerie weer-I. houden. i- Bij Casa-Zuccherina verbreidden onze dappere i. matrozen en B *ivagli< ri, met maehtige onder-ti steuning der marine-batterijen, in r-.ieuwe glans-e rijke gevechten het bruggehoofd, namen 150 gevangenen en maakten talrijke wapens en . oorlog.sgerief buit. a Op het overige front stelde kleinen gevech- - ten ons in staat onze iinie voordeelig te rech-ten en braehten ons nog gevangenen en buit '> in. Op de hoogvlakte va» Asiago drong een onzer afdeeïingen bij ldaren dage doodkalm in een vooruitgeschoven vijandelijken post en nam hem na hevig gevecht gevangen. Tien vijandelijke vliegtuigen en drie ka-" belballons werden afgeechoten. — Later bericht. — Op den vijfden en zes-Y den dag van den slag is de werking beperkt - geweest aan den midden-Piave, waar de i troepen van generaal Wurms trachten het i bruggehoofd uit te breiden met handhaving ■ van het gewonnen terrein. Bij het Fosetta-^ kanaal is do toestand voor den vijand onge-3 wijzigd., ondanks de versterkingen die ge- zonden zijn. Het derde Oostenrijkscih leger-korps en eenige rogimenten hebben gepoogd verder op te dringen, doch werden na ver-' woede gevechten tôt staan gebracht. Gene-j raal Wurms besloot de rivier over te trekken t tusschen de bruggehoofdon van Priula en t Oandelu. De wisselingen in den slag hebben een zwaar bloedbad in de Oostenrijksche ge-lederen aangericht. De Italiaansche stormtroepen slaagden er in zich van eenige stuk-ken licht geschut meester te maken, die de vijand naar de overzijde (Zuldzijde) van de : rivier had weten over te brengen. k Tegen het einde van den vijfden dag is de toestand als volgt : de vijand, die door den onwrikbaren tegenstand der Italianen , en hun voortdurende tegenbeweging ver-l plicht is geworden, om van zijn aanvankelyk i plan af te zien, trektal z.jn krachtsinspan-ning samen in de sectors van den Montello en van San Dona, doch slaagde er niet in » zich een doortocht te banen, daar h,j vast-genageld is aan de terreinstrook, diehij nog - op den rechteroever van de rivier bezet houdt en die niet breeder is dan twee kilo- 1 meter. : TER ZEE. BERNE, 22 Juni. — De Matin meldt s uit Marseille : De Japansche stoomer Tailein [ Maru, 5800 t-on groot, is midden April door eene Duitsche T7-boot in de Middellandsche , zee getorpedeerd geworden. De stoomer | vaarde voor de Italiaansche regeering tus- ; schen New-York en Italie. ï'aarmede is de > vijfde Japansche stoomer sedert het uit- s breken van den wereldoorlog in de Middel- ' iandsche zee getorpedeerd geworden. ' Berlijn, 24 Juni. — Ambtelijk. — Nieuwe ' duikbootgevolgen in het afâperringsgebied rond ' Engeland : 16000 br. r. t. — In de nabijheid der '■ Oostkust von Engeland werden 2 atoombooten uit st'rk verzekerde geleidtreins weggesehoten. ' De Overste van den Admiraalstaj der Marine. 1 Berlijn, 23 Juni. — Ambtelijk. — Vliegeraan- 1 vallen op Brugge, Oostende en Zeebrug'ge. — In 1 de laatste dagen hebben herhaalde vliegtuig- ! aanvallen op Brugg -, Oos'ende en Zeebrugge 1 plaats gehad. Ondtr miskemirg der volken- ' rechterlijkeovereenkomsten, hebben vijandelijke ' vliegers het hospitac 1 van Oostende aangevallen en gatroffen. In Brugge werden 5 inwoners 1 gedood en 11 gekwitst. Er werd geen militaire ' stoffelijke schade veroorzaakt. Een aantal • vijandelijke vliegtuigen werden afgesehoten. | Lùitenant ter zee Saeksenberg, de aanleider der i plaatselijke marine -jachtvliegers, bereikte zijn ' 15e iuchtzegeprasl. IN DUITSCHLAND- Het Berl. Tagebl. zegt te vernemen dat ! een nieuw kredietontwerp aan den Rijksdag i zal o vergemaakt worden nog vôôr hot zomer-i verlof dat op 12 Juli aanvangt. Itet ia.atste krediet, ronfl. lialf Maart van dit jaar toegestaan, bedroeg 15 raiiliar< mark, zoodat , wannoc r het nifW- le régie: tôt helzelfde bedrag zal be.iooi«i' de total' schuld van 't Rijk 130 milliart. .-s a za! zijr. Van deze kredieten zijn tôt lit- rt >e 88 milliard mark door ooelog-slceicngen ge-dekt.in tfen Ftliks Tag- Berlijn, 24 Juni. — fckzic-n de werken der kommissies zullen geene zittiiigen van den Piijksdsg gehouden word.en te b 'gii:nen van donderdag tôt dinsdag der toekcmer.de w rk. Woensdag van toekomer.do wec-k zal de derde Iezii.g der begrootirg met de tweede h-/.ing van 't TvUssif-x'h \TedeeverdrKg plaats hebb :-r. De twoede lezirg van de b grootirg van de rijkskanselcrij en van het buiter.fcwifcch mi-nisterie heeft plaats. Staatsrrrinister Dr von Kuhlmann sprak hier eene gebri'.ikf lijke rede Uit. — !.. IN OOSTEIMRIJK. Kablsetskrisîs- WEENEN, 23 Juni. — De ministerraad heeft lieden besloten zijn onts'ag te geven. Gra?f Burlaa en ds îo stand. WEENEN, 22 Juni. ■—- Tengevolge van besluiten van den Arbeidersrnad van "VVeenen waren de Rijksdagafgevaardigden Hanusch enc Sever, evenals den hoofdopsteller van 1 et arbeidersblad Vfn Austerlitz, bij den minis-ter van buitenlandsche zaken. Zij betoonden door liet afschilde:en van den tegenwoordi-gen teestard der arbeidersklas eh dezer stemming, de dringende noodzakelijkheid eene speedige verbetering der vcedingsver-houdingen bij te brenger. In verband daarmcd.e werd de vred.es-kwestie der arbeidersklas aldus sameng vat dat deze kwestle, door een sp edlg bereiken van eenen algemeenen o e'eenkomst rode en d.esgevallend uitgaar.de op initlatief der )egeeiing,eindige met lietinstellen van eenen Ni.tiebond. Hierop antwoordde graaf Burlan l'-etgeen hij kon mededee'en. Hij was wel be-wust van het groot bela.ng der voedings-kwestie; hij is steeds bezig de overeenkomst met het Duitsche Ri/; over de tegenwoordige levensmiddelenverzorging krachtdadig te doen naleven door Oostenrijk wordt ai es gedaan om van zijne Verbondenen onc'er-steuning te bekomen tijdens den mceilijken zwaren tijd tôt aan den nieuwen oogst. De politiek der regeering wordt aaardoor niet gewijzigd. Zooals te voren is de oorlog d,ie zij voert eenen verr.edigmgsoorlog. Hij kan er niet aan denken den oorlog al wai'e liet met eenen dag te verlengen om veroveriagen te deen of imperialistisclic doeïeinden te be-leilcen. Wanneer den vijand alieen maar geneigdheid tôt onderhandelen \eitoonde dan zou deze de monarchie steeds be'eid vinden in ondei'handelingen te t'eùen om eenen vred.e te sluiten voor bei:le parfci;en aanneembaar. Ook in Weenen bestaat de v/enseh mede to werken aan de hersteUing van zulke betrekkin-gen tusschen de volkeren, die de vermmderhig mogelijk raaken der militaire lasten, en die het gevaar veor ioekomende ooilogen zoudeii ver-minderet!. Wij zouden, zegde de miijister verder, ailes doen en ni ta or.gebruikt laten, wat ook maar met eenig uitzicht^pp uitslag zou kunnen helpen tôt liet bijbrengeS van de vredesonder-handelingen.Zoolang echter onze vijanden, gelijk he<> tegenwoordig ongelukkig het geval ia, nog geen geneigdheid toonen om ernstige bespre- v kiî-gen te beginnen, zijn vij "erplieht ons te verdedigen en ailes te verri.ijden wat onzo vijanden zouden kunnen l'itleggen als eenteeken van zwakte, hetgeen hen moet aanmoedigen om den oorlog te verlengen. De regeering is volkomen bewust wolke zwareoffersde volksmassasreeds voor het vader-land hebben gebracht en die zij nog brengen. Blijft ook in de toekomst de offerwilligheid der bevolking waardig van de dapperheid van 't léger, dan is het te hopen dat wij in eenen naasten tijd het gemeenzame doel van eenen eervollen, duurzamen -vrede zullen bereiken. IN RUSLAND Moskou, 22 Juni. — Van het Tsoliek-Slo-wakscho front wordt gemeld : De raad van volkskommircar&sen heeft uit Jekaterinnenberg bericht ontvangen dat de Sowjet-troepen na een strijd op het front in oen Oeral, in de riehting van Uralsk, de fabrieker in Caslinsk bij de statie Maquet, 125 werst van Jekaterinnenburg en 160 werst van Tsjeljabinsk hebben ingeno-men. Aldus bevindt zich de helft van den spoor-weg Jekaterhmenburg-Tsjeljabii.sk in handea der Sowjet-troepen. Volgens betrouwbare berichten staan in het dal van de Soimanuska, Nooidweatelijk van Tsjeljabinsk, zeven afdeeïingen Tschek-Slo-walcken met di\3 liehte en tweo zware kanoimer Moskou, 19 Juni. — Omtrent de inheehter.ia-r.emin.g van de deelnem-rs aan eene konferencie van rechts-revolut-ionairen (Mansjewiki) wordt medegedeeld, dat blijker.s do inbeslaggenomen papieren, het doel der bij enkomst was, de Bolschewiki-regeeiing ten val te brengen en eene wetgeving bijeen te roepen. —Op 17 Jun! wordt uit Charbin gemeld : generaal Semenof werd tôt den plotselingen terugtocht naar Mantsjoerije gedwongen, daar 3000 zijner kozakken zich bij den vijand aansloten nadat zij hun officieren gedood hadden, en de Roode Gardisten de troepen van Semenof in de flanken bedreigen. !.'« JPJ1 nijijiijmnnini _ MENGELWERK 24 HUGUENETTE De Dochter van des Beeldhoiîwer TTit fcet, Fransoh door 3-. C3-at>riôl. Met verstomming aanschou wde meester Pierre zijne dochter. — Heel alleen, vervolgde Huguenette. En deze violotj: a zijn wij gaan plukken langs de Seine, tôt Chailiouet. Ziedaar ! En het vreugdig ineisje lachte liaar gulsten la eh. Alain en Michel waren kalm geworden. Meester Pierre wilde zijn dochtertjo gaan be-kijvon, maar eenklinkenden kussnoerde hem den mond dicht. — Daar vade*r, deze bloempjes zijn voor il. Vaarwel, wij gaan messiro Auelerc ons avontuur vertellen en meteen gerust stellen. En vooraleer de ouderling het had kunnen beletten, wae Huguenette de deur uit, Jeanne met haar meévoerende. Alain verhrak de volgende stilte. — Meester, sprak hij, erge beschuldigingen werden tegen mij uitgebracht. Kunt gij dat g»-loovea t — Mij a zoon, antwooruue ue ueunouwer, creef Michel de liand en vergeet wat hij zegde. Aan zooveel valschheid van uwentwege geloof ik niet. — Het is wel onnoodig ons te verzoenen, meester, kwam Michel tusschen, wij zijn immers geen vijanden. Ik heb u gezworen dat ik waak op mejuffer Huguenette ; mijn woord zal ik houden. — Enik, ikzweer bij den Christua, sprak Alain innig ontroerd, ik zweer bij al den eerbied on al den°dank welke ik u verschuldigd ben, dat ik niets weet van de ontwerpen welke Collinet beoegenkan. Ikookzal waken op Huguennette en ik zal liever sterven dan ze u te laten ontroo-ven.— Goed, goed, mijn zonen ! Ik aanvaard nwe beloften. God leest in de diepten uwer harten. Oek op Hemstel ik al mijn vertrouwen, opdat ik onder u den waardigste Ieere kennen. Michel, cy-ij kunt u verwijderen. Mot Alain heb ik nog 't een en 't ander te bespïeken. Michel vertrok. Een nijdige spotlach plooido zijne lippen, en met gedoofde stem, wijl hij de deur dicht trok, groldo hij Alain het woord «valachaard » toe. Op dit oogenbîik weerklonk in de straat het Kcdje van Ax--y : «Sr wa je-ffige gast •M» | — Arme broeaer, zucrntte Aiam, wieas gelaat de droevigBte uitdrukking aannam. — Waarlijk, arm kind 1 antwoordde meester Pierre. De onschuldige knaap was binnengekomen. Alain ging zijn broeder te gemoet en trok hem aan de borat. Avy liet begaaa, maar scheon niet iemand te herkennen. Hij kwam terug van zijne I^gen Iooptochten welke; hij gansehe dngen door de stad maakte, altijd maar zijn zelfde liedje zingende. Avy ging zich in een hoek nederzettea. Hij blikto als in de verte, zonder te hooren wat zijn broeder on meester Pierre tegen elkander zeg-den.— Alain, herbegon meester Piorre, er ia een kwestie waarvan wij nog niet spraken woar-over ik met u wil handelen. Gij noch Michel heb£ gevraagdwie die Judo C'oquinois wel œg zijn. Avy schrikte op. Dien naam had hij hooren uitspreken in den molen Grace-de-Dieu, door Clarence Warwick. Hij htisterde gejaagd. Noch meester Pierre, noch Allain hadden iets van deze plotaelinge verandering bemerkt. — Wat kan dien naam beduiden, vroeg Alain, vermita g-ij noch ik weten wie hem draagt ? — Gij bedriegt u, Alain. Ik ken dien man. Hij wil ons goecl doon. Hij is bezorgd om Hu-gwnelte, heeiseker UitdwikgB WBdtrîfcîde cm wat ik voor uen uw uiucuci UCU, \v.:v: die man is.... Avy was reclitgestaan. Alain wachtte gejaagd. — Uw vadejr ! Een kreet weerklonk uit den hoek der zaal. De tweo mannen keerdea zich om. Avy stoad bij hen. Zijne oogen hadden eene scliitterende uitdrukking aangenomen. Men had kunnen ge- . looven dat hot vorBtand in zijn geest was weder- gekeerd. Koud, gemeten ondervroeg hij meester Pierre: — Jude Coquinois is onzo vaderî — Maar gij zijt niet meer zinneloos, gij zijt genezen ? riep Alain uit, vol twijfelendo blijd -schap.Zonder zich om zijn broeder t© bekommeren etclde Avy nogmaals dezelfde vraag : — Is Judo Coquinois onze vader ? — Ja, mijn zoon, antwoordde Pierre Sedanne. TJw vader noemt zich Jude Coquinois. ■» — Och îslaakto de ongelukkige jongen en viel weenend in de armen van zijn broeder, waar hij langen tijd sprakeloos zijn traaen vloeien >/ liet... J Meester Pierre bezag Alain, aldus te kennon ( ( J gevende dat de verstandsvermogens weer weg- / 1 'S zonken. De jOBgejj, J»egrcep dien blik. \ Ver^-i ik

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods