t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

966 0
17 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 17 September. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Seen on 12 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x05x63cm3c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

CîiiciseleMofleâeslingeo la Vlaandcren, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 14 September. Ult het groote hoofdkwartler : — Legergroep van kroonprins RupprecM van Beieren en von Boehn. — NoordoostfcHJjc van Bixschootc namen wij gevangenen bj een elgcn ondei'nemlng en bij den afvvee van ecn vijandelijken deelsaanval- Aan aen kanaal-scctor leidden eigcn en v'jandelijKe vnoruitstootcn tôt lievige gevechten uij WoeuvTes en Havrincourt. GedeeltetijKe aaavéîlen van den vijand tegen Gouzeau-court, Noordelijk van Vcrmand en bclder-zijds den straatweg Ham-St. Quentin, Word en afgewezen. —• Legergroep van den Duilschen kroonprins. —. Aanvallen welke de vijand 'snamid-dags na sterke vuurvoorberelding votrde tusschen de Ailette en de Aisne, taisluktcn vôôr onze linies. Oost-Pruisisclie régiment™ sloegen 's a vends hemieuwde aanvallen af. Arfcillcriebedrijvigheid tusschen de Aisne en de Vesie. — Legergroep von Gallwlti. — Zuidelijk van Oines en aan den straatweg Verdun-lîtain vveî den vooruitstooten van den vijand afgewezen. Aan liet strijdfront tusschen de Côte Lorraine en de Moezel verllep de (lag bij ma tige gevechtsbedrijvigheid. De vijand heeft zijn aanvallen gisfcer niet voortgezet. Oostelijlc van Combres en Noordwestelijk van Tiiiaucourfc tastte hij tegen onze nieuwe linies vooruit. Plaatselijkc gevechten Ooste-lijk van Thiaucourt. — Avondberlcht. — Bij Havrincourt plaat-ïelijke gevechten. Tusschen do Ailette en de Aisne zijn sterke aanvallen van den vijand afgeschampt. Tusschen de Maas en de Moescl ook heden rustlge dag. — 15 September — Legergroep van den Buitschen kroonprins. — Beiderzijds het kanaal van La Baasée werden deelsaanvaUen van den vijand afgewezen. Bij Havrincourt viel de En-gelsGhman opnieuw aan. Zijn eerste aanstorm drUkte ons van den Oostrand van Havrincourt terug. Ch'erdag nisnigvOMig herhaalde aanvallen bralien eamen. Sterkste samengevat vuur onzer artillerie bereidde den tegenaanval voor. De vijand leed hier zware verliezen en liet een honderdtel gevaftgenen in onze handen. — Legegroep van kolonel-generaal von Boehn. — Matige artilleriebedrijvigheid. Vooruitstooten v»n den vijand aan de Omignonbeek werden afgewezen. — Legergroep van den Duilschen kroonprin». — Het léger van generaal von Carlowitz stono v.'eet in zwaren strijd tusschen de Ailette en de Aisne. Na verscheioene Uren vuurvoorbereiding viel de Franschman in den vroegen morgen n»t sterke krnehten aan. Beiderzijds de Ailette werd hij door Hannoversehe en Brunswijksche troepen afgewezen. Bratidenburgers en garderegimeïiten hebben na negen zware geVechtsdagen, waarop de vijand bijna dageïljks beproefde zich in 't be7.it te stellen van de hoogten Oostx-lijk van Vauxaillon, ook glster weer vier, door sterkste artillerie- en mîjnwerpersvuur vooT-bereide aanvallen in harde lljfsgevccliten, gedeeltelijk in tegenstoot tôt mislukklng tobraelit. Bij zonder onderscheldde zich daar-nlj het Infanterie-reginient n° 20, onder aan-voering van majoor Mllisch. Over de hoogte OosteHjk van Laflaux stootte de Vijand in de diepte van Allemant vooruit. Onze tegenaanval braclit lien» tôt statm. Tusschen Sancy en Va 111 y braken de meermaals, deelsgewijze met pantser-wagens voorultgedrongen vijandelijke aanvallen vôôr onze Unies Ineen. Verkeimers doorzwommen Oostclijk van Vailly het Oistie-kanaal en brachtenvan den Zuidclqkén oever gcvangenen weg- Zuldelijk de Aisne viel de Franschman: hoofdzakelijk met Senegaleesche aegers tusschen KeVlllon en Romain aan. Nietr tegeastaande zware verliezen, welke de vijand bij vergeefsche aanvallen ln den voor-middag leed, stootte hij 's naralddags na sterke vuurvoorbereidlng opnleuw vooruit Wij floegen. den vijand terug en namen meei dan 100 gevangenen. — Legergroep von Gallwitz. —• Beiderzijd: den straatweg Verdun-Etain mislukten voor uitstooten vôôr onze nleuwe Unies. De vijand die er deelsgewîjze met pantserwagens il tleelsaanvallen tegen vooruitstootte, wert afgewezen. De artillerlebedrijvigheid blee beperkt tôt hinderingsvuur, dst in verbani met de infanteriegevechten opleefde. (FBANSCHE MELDING.) PARUS, vrijdag 13 September, — Officieel Westelijk van S. Quentin hebben wij het dor: Savy bezet. In Champagne is een belaiigrijk overval tertiggewezen in de streek ten Noord oosten van Mesnil-les-Hurlus. In de slreek va: Verdun hebben verscheidene overvallen on gevangenen laton nemen. De Amerikaatisch aan vol in de streek van S. Mihiel gaat met wej slagen voort. — Avondberieht. — In den loop van den da zijn wij vooruitgegaan tusschen Savy en de straatweg van S. Quentin naar^Ham, Zuidelij de Ailette hebben wij onze stellingen verbree ten Noorden van Nauteuil-la-Fosee. Twee vijar delijke tegenaanvallen zij» terilggeworpen i de streek van L^ffaux en der hoeve Mois*' 8S Jaar; — Hr 216» Godsdlsnst - fiulsgszto -- EIgssdom Blnsdag-, 17 Septemfcgr 1918 'T VOLK VERSCH1JNT Q M A AU, PBPl WEEK 3 CENTIEMEN HET NUMMfiP (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, donderdag 12 September. — Officieel : Gisteravond hebben onze troepen Attllly, ' Vernand en Vendelles (Noôrdwestelijk van St. Quentin) bemeest-erd en gedurende den nacht vorderingen gedaan in de Westelijke buitenwijken van het bosch van Holmon. Gisternoen hebben de Enge'sche troepen geslaagde plaatselijke krijgsverrichtingen ten uitvoer gebraclit in de vakken van i Havrincourt en Moeuvrcs en den aanzlen-lijken vîjandelijken tegenstand overwonb.cn. Zij overschreden het Koorderkanaai Noord-westelijk van Havrincourt en nestelden zich op den Westelijken oever van het kafaaal ten Oosten en ten Noordoosten van Moeuvres Tijdens den nacht hebben onze troepen de krachtige versterkts stelling, bekend als de spoorweg-drlehoek, Zuidwestelijk van La Bissée veroverd, een aantal gevangenen genomen en maohlengeweren bemeesberd. — Avondberieht. — Wij deden de zen voor-mjddag om 11 nur een met welslagen bekroonde plaatselijke Onderneming in 't Noorden van Epichy. Wij schoven aan deze plaats onze linie vooruit en namen eenige gevangenen. In de Zuidelijks eeetors van het slagfront xnkten onze troepen binst den detg wat vooruit in do nafoijheid van Vermand. Een aan val, in den namiddag door den vijand beproefd tegen onze posten in 't Westen van Gouzaaucèurt, wôrd door het vuur onzer machienge\^eren tcruggeslagen» Tôt een plaatsêlijken aanvr.l kwam het ovon-eens in 't Noordeosten van Hulluch en to4 een anderen Zuidelijk het kanaal von La Baissée. Wij namen eenige gevangenen. Onze pdsten zettêden zich vaet in de vijandelijke linies. De vijandelijke artillerie legde met den avond aanzienlijke bedrijvigheid aan den dag in de «ectors des Wouds van Havrincourt. Gezien den hevigen ona^ebroken.regen was , de waarneming door vliegers zeer moeîlijk. : Desondanks werden den 10 September ver-, . sofaeidsne verkenhingen uitgevoerd. \ rijdag 1'' September, — Iîi den séctor \ermand-JeauooUrt, ten Noordwesten v»n 8mt-yufentin, wonnen onze troepon terrein. Zij zijn m voeling met de voorste afdeelingen van den vi^d, Wij namen gevangenen. Ten Zuidwssten van La Bas&ée zettecleji wij ons vooruitîtJkken i voort ondanks het bevig ma<*hiengeweerVuur V®1> vijand. Onze troepen bemachtigden den post van Béthurçe en de aanhangigo irlstel-. stapels. Dezemaken^ngewichtigoplaatsdlijke. S abeUitïg trit, diehet omliggende terrein beheerscht en ee>n goed waarnemlngsveld aanbiedt. Ten NoordWesten bezetteden onze troepen de Duit-sche sehutsgravenlinie onmiddellijk ten Westen " van Anohy-leg-La Bassée en deden vooruitgang ~J_ in deze plaats. In den loop van den nacht naimen ' *>i setlige gevangenen in d« omgevine van 1 Zilleb^ke. ; OP OS BALKJinS. t' (BXfLOAARSCHE MELDING.) 1 f SOÏT!A, 11 September. — V&n den getierâ-al-ataf : Macedoni»ch front : Westelijk het Ochrida. I meer en Oo3telijk de Cerna werden sterke vijan-delijke stormafcleeiingen door vuur verstrooid. Zuidelijk het dorp Radomitea drongen onze aanvalsafdeelingen in vijandelijke Stellingen binnen en braohten verschillig oorlogfigerief weg, y Westelijk van DobropeHje en aan de Wardai was het artillerievuur van weerslcanten bij wij 1er heviger. Zuidelijk van Gewgheli drongen onzt aanvajsafcjeelingen in vijandelijke graven binner I en namen Engelschen govangen. Ooatelijk var ^ Doîran schoot een onzer batterijen een grooter d vijandelijken munitiests^el in brond. — 12 September. — Noordolijk van Bitolif . verdrm^en onze posten een vijandelijke veirken ningsafdeeling. Westelijk van Dobropolje èn bi Tarnowa wederzijdacho kanonade. Zuidelijk var Gewgheli virfen Engelseho bataillons na hevigi artîllerievoorbereidiiig onze Vooruitgeschovei p stelling bij het dorp Schowo aan, doch wferdei ;e tijdig bemerkt en, deels in lijfsgeveoht, Onde: 1. Engelsche verliezen teruggeworpen. Oogtelijl n de Wardar verdreven onze posten Engèlseh l3 aanvalsafdeelingen. lf. In de streek van Bitolia werd na een lucht j. gevecht, e©n vijandelîjk vliegtuig gedwonge: v66r onze graven te landen. Het werd doo ig artillerie vernield. (ITALIAANSCHE MELDING.) jk :!| ROME, donderdag 12 September. — Officieel n. Albanie : De geveelitsbedrijvigheid la bôperl [n tôt de streek tUssohen Osaoefn en Torrioriei v_ ZuidOoSteliik vnn Berat. In den loop vab de dag waa ergister menlglevendig treffoiitltssohen | vijandelijke krachteji en onze trôepen. Macedoniich front : In de vooruitgeeehoven bezettingsstrook van Macedonië beproefden sterke, door artillerie ondersteunde vijandelijke afdeelingsn een ip.braak te doen in onze stellingen Oostelijk het punt 1050. Zij werden met zwaré verliezen voor hen opgehouden, vôôr zij onze linies konden ber&iken. OHitsch-Oostcnriibscîî-ftaiiaansciîe Oorlog (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, donderdag 12 September. — Officieel : Ten Westen van Mori hebben Itallaansche patrotljes, na de draadverspcrrlngen door-gekomen te zijn, een vijandelijken voorpost ovcrvleugeld en 12 gevangenen, wapenen en materiaal mee terug gcbracht. Bij den mond van den Piavfe heeît een Italiaansche af-deeling, waarvan matrozen en soldats deel ultmaakten, in een geslaagden overval op den linker oever één officier en elf minderen gevangen genomen, benevens een machlen-geWeer bemachtigd. In het Oi'nlc-dal «n bij Fornore aan den Piavo hebben andero afdee-iingen er, patroeljes den vijand doeltrefîend verontrUKt, verliezen berokkend on materiaal buit gemaakt. In het Vallarsa, op de hoogvlakte van Asiago en in het-gebied van den Asolônè in bet geschut druk en verwoed aan rien gsftig geweest. Drie vijandelijke vliegruigèn zijn in lucht-gevecivtan geveld. — Vrijdag 13 September. — Zwakke artaierieWerklngen op gmsch het front. In het Daone-dal (Chiesc) drong ecn sterke pstroelje binnen in de vijandelijke stellingen, bij- Bra Maggiare, vernicfcigde de bezetting na verbitierde gevécl>ten en keerde voltallig terug met cenigc overlevenden als gevangenen.In liet Lagnrlna-dal, in de streek Noord-oostclijk den Grappn en op den linker oever van den Pave bntchten onze afdeellngen in koenç overvallen den vijand verliezen toe, ] beschadlgt'en zijn %'crdedlgingswcrken en namen gevangenen. Een vijandelijke afdecling, die trachttc onze Unies op dsn Monte Asolone te nadéren, Word ln den tegenaanval op de vlucht gc-slagien. Zij liet eenige gevangenen in onze handen. RIeiB-Azië, Kaukasus en Syri^. <TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 13 "September. — Uit het hoofdkwartier : Palcstina-front : Tusschen de kust en den Jordaan gcrlng artlHerievuur. Vooruitbasten-de vijandelijke verkenningstroepen werden door ons afgeWezen. In liet Jordaan-dal en op den Oostelijken oever betoonde do vijaiide-lijke artillerie zich bedrijvlger. Onze infanterie- en artillerie-'stelllngen aldaar lagen onder gedeeltelijk door vliegers gelcld vuur. Vcrkenningsafdeclingcn van ons drongen vooruit tôt aan de bevçstlngen van 't brug-gelioofd van Medesse, zonder op weerstand te stooten. In de streek van Jéricho werd door onze artillerie een vijandelijk vliegtuig ten val gebraclit. Anders nlets nieuwt TER Z E E. BERLIJN, 14 September. (Ambtlijk.) — In het aîsperringsgebied rond Engeland werd door onze duikbootcn 0000 br. r. t. in den grond geboord. L)e Ovcrstc van den Admirautelaf der Marine. Nteuwe Leeulngso. DEN HAAG, 12 Sept. — Hollandsch Nieuwsbureau verneemt uifc New-York : De nleuwe Amefikaansche le en in g van zes milliard dollar aan 4 Yt % wordt den 28 September voor de InschTijvingcn geo;pend. Het inschrijvlngstermfjn is dezen keer slechts op dria yoken bepaald, in plaats van op vièi gelljk. tôt 1) ter toe. * * * Als negendfc Duffcsehe oorlogsleenlng wor-den Wcderom schuldoVerschrijvingen aar 5 % en ultlosbare schatsaanwijzlngen aat 4 Yt %te eft 98 % uitg*gevcn. Inteekenings : térmijn : 23 September tôt 23 October. Dt i uitlossing der schatsaanw'ijzlngen volgt het , zelfde plan als bij de drio laatstc oorlogs ! leeningcn. 3 MENGELWERK 3S J eene heldin ; o Vrij nactr het Enlcl'ach ^ door Emiel BTTSSOIS . (•) fc —dO» — Wat wflt ge er aan doen, Dolores? Ik bon zwak. Ik ben laf, ik faal aan al de be-loften die ik gedaan heb; ik had beloofd te lijden, vefnedering te verdragen, aan ailes het hoofd ta bicden. Als lk den volet op dit ka steel zette, zijn al mijne besluiten als sneeuw voor de zon verdwenen, de zenuwen hebben mljnen Wll verlamd. Ik geVoelde in mi]n gemoed zekeren opstand. Zouflt glj gelooven, Dolores, dat op het oogenbllk dat, gij blnnentradt, lk slechts er aan dacht ln de kamer der Amerlkaansche te snelltfn en haar toe te roepen : Glj, hier bulfcen I Ik ben de wettlge meesteres des huizes; de Ma mer die gij betrekt beheort mij toe; de echt-gonoot die gij vleit en streelt, 1» de m y ne. Geof mlj allés terug wat glj mij ontnomen hebt. Ik Wtl nlet langer een ônVerdrSgelljken, onvcrdlenden toestand ultstaan* — Welnu, meesteres, indien glj zoo lian-deldet, zoudt gij lu recht nlet wézcnî D Verbodea iMKfruk. vtiuiuxii in kj uutweip mei» itgeVoerd ? —» De krlsls 1s voorbij; het «ogenbàik 1s let gekortten om dergelijke beVcntenissen f te leggen. Ik ben eene fmdnakliare tegen-ver e\e Voorzienlgheld 1 Ik ween, ik Word waad, en.... ik kom zooeven mijno kinderen a onihelzen 1 — 't Zij zoo, madame, rnaar zult îij bij w heldhàftig besluit blijvon als gij ver-eemt dat dit monster vtin Pablo hier eerst-,aags zal wezen 1 De heer graal hceft het gistercn aait ina-iame gesehrevén. Vertx^eM u dat de arme ;lndercn zoo gelvtkkig zijn, omdat hun neef « met een bezoek vereert I Indien zij wiéten... — Wacht u ze ln te lichteu. Ik ben mee'r lan ooit besloten te zwijgen. Ik zal dlubbcl ippasson'l Wezen, ik zal mij beter vdrinoni-nen, als 'bnoodig is; onder voorWemîsijl aan ;enuwkoorts te lijtlen in het IrooW, ial ik 'oortaan mijn hoofd in eene knpelien wik-;elen die nifij zoomih als mijn br il 2al ver-îten. Ik zal tratlibeo nog lttlijkrr e,( irog nln aantrekltelljk te •/,. > t'en ntsde P.'Hki ftij Tilet k-uftnc hrrkfcf! n. Dieri gèsit. z-il k la voile vr-ijh*id nag.can, '.£ z '1 zijite \viior-lea wikken, ik zal zijae (iftrith bespibtlcn. iVee hem aU hij in zijn sfth«ii<lelijk liuwj-ijksohtwerp voihswdtl Dm alleen. zi;l ik let masker afwerpm en mij voor hem op-Ichten.— lk aeg u dat lk vcel moâte zou ieblieû mij ve en nciu ucu kat nlet op het lijf te vallen. Maar ik moe mij verwijderen; de dlenstboden zbudei zonderllng knnnen vlndea dat ik eoolan wegblijf, dat ik zoo laat in de lcamer van d onderwijzeres blijf. Goet'.cn avond, lievi meesteres; ik hoop dat gij de zen nacht O] uw ka steel goed zult slapen. Niettegenstaande de wensohen van Dolo res, teide Ëva al de urçn, zon dît eenige rus te vinrten. Toen de morgen aanbrak, stond mlstres BroWn aanstond* op; na zulk-en nacht Word het gebroktfn llchaam door de werkiaam heid en de beweging verslflpt. Nlemand oj het ka steel wa s reeds opgesta-an. Zachtjes daalde Eva longs eene trap, d.l uitgaf o-p eene der grasperken, tôt beneden De frissche morgenlacht zou haar branden' voorlioold verfrlsschen; zij wilde alleein d plaatsen bjzoekm die gatuigen wareè. ge weest hàrcr geluksdagen. Zij vcrwijderde zieU mot. waggelenden) Sta en bleef «taarr aan iodere staiie van hareh oal variebers. Elk stanfliboeld, elk« dreef bracht. haa ee.'jo herimv>',ing i e>bimnen :d.a,ar aa'n dion i»0Crr hoa diltwijls lwfî' zfj m»t de hr-et« zmnwlagen e raet Edmond gezeten, tcrwyl b>j het eene c a'ndere diciit vMriaa! ^ Vervolsft.) oslenrijltsch-IIongaar&elie Vredesoproep aan aile oorlogvoereade Voîbren. Î.VEENEN, 14 Septeiubsr. — Ambt&Jijk >iVlt medegedeeld : Eeu op Werkel'ijkheid berustend, geWetenlsvol der*oek der verltoudingen van aile oorlog-tren«?e Statsn, laat nfet meer betwljfeleji, ; t all<* volkerec, op welke zïjde zij ook; ■ fgen ksmpen, het spoedig elnde van den ' 'edlgen strijd betvacliten. Niettegmstaan- ' dezen natuurlijken en begrijpelijfceil nsch naar vrede, is het tôt hiertoe nlet ge- ' kt voorwaarden uit te denken, die ge-hikt waren het vredesstreven nader tôt 1 rwezenlijking te brangen en de afgronden ' overOruggen, welke de oorlogvocrenden i g van elkunder scheiden. Er moeten dus < eltreifender wegen en mitldelen in over- ■ ;ging genortien worden, door welke den 1 rantwoordelijken factors allet' landen ge- i ^enheid kan worden geboden, de tegen- 1 >ordig aanwezige mogeîijkheden eelaer ' rstandhouding na te ga'an. 1 De eerste voetstap, dien Oostenrijk- 1 ongarië in overeenkomst mot zijn bondge- 1 i0t.en den 12 DecembeT 19K> ondernoihen 1 t] om den vrede bij te Brengen, leldde niet ! t het vet'hoopte einde; de redens hiertoe oen wel ln de toenmalige verhoudingen. m den voortdui'etid afnelnenden oorlogslust |?r volkeren te handhavem, hadden de vor-incten regeeringen tôt dat tijdstlp aile ■spreking dev vredesgedachte met de rengste middelen onderdvukt, en zoo kwam ■t, dnt c'.e grond voor een vTcedxame. veT-'ndhoudingniet behoorlijk voorbereid was. r ontbrak de natmirlijke overgang van den ildsten oorlogsha*t tôt de verzoenbaarheM. !et ware efchter verkeerd te meenen, dat izc toenmalige vredesstap cveuwel gansch uchteloos blecf- Zijn vtucliten besinan refl in de niet te ontkennon verfchijnlng, it het vredesvrfagstuk sindSdien niet meer in de dagorde verdwenen is, en wen ook <re a or de rechtbank der openbai'<' meeaing jbrachte betwistingen tevcns bewqzen zijn oor geen geringe tegmstel1tngeB> Welke de :ge«, eHtand,«r strijdcnd.e nu'chten in hun pvatting over de vredesvoorwaarfiel1 og scheid.en, zoo heeft zich toch een atmos-.er gevormd. die de bespreking van 'iC rcdtfcWaagstuk nlèt meer uitslnit- Zotider verdreyen optimism kan uit de ge^egden an verantwoordelijke staatsmannen ten linste wel zooveel vastgesteld worden, dat e wil om t'ot. een verstandhoudmg te gc-ïken en den oorlog niet uitsluitend door àa i -cht der wapens tôt beslissing te brengen, ok bij de Sfcttén der Verbondenen, op enlgo voorzeker niet gering te schatten uit-ondcrlngen van verbonden oorlogshitseré a, langzamcrhand begint door te drlngen. De keizer'ijlre. en konlnklijke regeering > cr bewust v«n, dat na de diepe uitputtihgcn te in het leven der volkerett door de ver-voestende werking van den wcreldoOrlog 'eMorzaalît. weTdcn, de tôt waggelen ge-irnclite wcrcldorde nu niet met één siag veer kan opgeficlit word'en. Moeizaam en 'ngwijHg is de weg, die tôt hcrstelling, van rrecdaame betcekklngen tuischen de door laat en vcibitteriiig gescheitlen volkeren ,-oert; toch is liet onze plicht dén weg der inderhandeîingcn te bctretkn. m zoto er îêden nog zulke vffant^'oordelijkc fattors îijn, die den tegenstander mitit iriscli heer-«rorsfcelen eh hem den wil des ■overwinnaars )pdwingen wilhn, toth kan er geen twijfel neer over best->rm. (tet dit doe), aângenomen iat het eigenlijk bereikbaar zij, een vfcrdcr alocdig en langdurig worst#len vcoîaf ver-îischc. Het voor aile S ta ten en volkeren van Europa îroodlottige gevolg van zulke poïitie.k zou echte.r ook een latere zegesvrede' niet meer kunnen opduikeîi. Slechts ee]i vretle, Aie de heden niteengaande o pvatting der bégenslandcrs op gcrec litige wij ze konde tôt vergelijk brengen, zou de door aile volkeren bctraehtc duurzame vrede zijn. In dit bc-wustziju en onwrikbn.ar bi-moei otn in 't belang van den vrecje werkzaam té zijn, tïcedt nu de Oostenrijksch-Hongaârsche monarchie opnieuw vooruit met een aan-sporing om EÎEN BECHTSTREEKSCHE UIÏSPRAAK tusschen de clkander vijandelijk tegenover-sfci aride mat-ht en bij te brengen. Het einstig verlangen naar vrede vttn de breede volkslo.gen deir versehillende landen welke door den oorlog geteisteïd w6rden, de onloochen'bai'e toenadering in afzonder-lijke tegenstrijdigo vfagen, «venais de algc-meene verzoeningsgesteltems, schijnèn d.e Koninklijke en Keizerlijke regeering: eene waarborg er voot te zyn, <iat cents ver-nieuwde vredespoging, welke rekening houiit met de op dit gebied opgedane ondervinrdin-gen, in de tegenWoordigô omstandigheden de mogelijkheld van te gelukken itieden kan. Dienvolgens heeft de OostenrljkscW-Hon-gaarsche regeering besloten aile oorlog-voereade landen, vrlend en vijand:, cen volgens haar betreedbaren Weg te wij^en en voor te stellen ln eene vrije wisseling v6n ge-dachten gemcenzaam te onderzoeken, of de g'edane voorultzt<tingtn geen ilikUlel Biedcn om binnen kort de Inleiding der vredesverhandelingen aan te vangen. Met dat doel heeft de K. en K. l'egeerihg de regétrlngen Van aile oorlogvoerende Staten uitgenOodigd tôt'eene vertrouwelljke en nlat-verbiùdbare bespreking ln eene plaats lu een netutraal land. In dion zih hceft zij eene nota aan hun gfericht. Met die nota vfrordt doze poging «et kentiJs Van dtm Heiljgcn Stoel gebracht en aan sfijno Vredea-pogiiigen herinn^rt. Verd#r worden de regee: ringen dat neutr'lelfndon van deze voetstpppen ingelieht. Do eeftsgezindheid welke Bij de Ver bmidonPii beat aat, biedt waarborg eï voof dat de Iwndgonooten van Oostertrij'k-HonfeaHje, tôt Wie het voorBtêl insgelijks gericht is. de opvattingen deelen welke in de nota'ontwlkkeld worden. De vredesaanbiedingen door de Centraal-Mogendheden <1en 12 I)3«embcr 1916 lot hunne vijanden gerieht en die de vevzoïnendc grond-godachten geenszins opgegsven hebben, bedui-den, niettegenstaande de afwijziging, een ge-wichtig oogenblik in de gesehiedenis van dezen oorlog. In tegenstrijd met de 2 % eerste oorlogs» jaren is de kwestie van den vrede sindsdien het middanpuntgeweest, en zulka immer in stijgenela mate, niet alleen van de Europcesohe, maa*^ ïelfs van de wcreldbesprekirigen. Do een na de andere hebben bijna aile oor-logsvœmide Staten, nopenede ^aoruitzottingen en voortvaarden van dtn vrede, immer weder het woord gevoerd. Onder don invloed van tien militaire ri en poiitieken toestajtd h«eft deze ojitwikkelieg der dingen nochtans tôt geene wiaselingPn van grondliggende etandpunten gevoerd. Tôt hiertoe jî het dan ook tôt geene grijpbare, praktisehe aanwendbare algemeeno .gcvolgen gekoiaen. . Onafhankelijk van al deze zwenkmgen «an HOchtaiifi vastgesteld worden dat de afstand der wederzljdsche opvattingen zich ln breedheid eenlgszins vermlndera heeft f en dat zich, trots het onloochenbaar voortbe. I Staan van bepaalde niet overbrugde tegenstel-I lingen en gedeeltelijken »fkeer van memgeen I der .xneest verregaande, bepaalde oorlogidoel-eindèft zjch vertoonen on zete-re overeenstem-mingea betreffejlde de algemeene grondprm-i ciepen van den wâreldvrede. zich vertoonen. f Onbetwistbaar is feij de beiâe partijen tusschen (Je breede volkslagsli ô'®îi toenemend verlangen ! nsar vrede en overeeiikonîst te ctellen. Deze I indrfik wordt eveneens be9tatlgd wanneer men de vijandelijkenitlatirlgen van verantwoordelij ke I staatsmaftnen én ook van niet - veran t wo Ordel ij la* | maar toch invloedrijke persoonlijklieden vor-1 gelijkt, welke nopens vredéavoorstellen "et | Centra'al -Mogendheden gettit werden. Als voor I beeld kan gelden : Wânneer in het antwoord 1 der Verbondenen aan'président Wilson de vor-! deringen gesteW weraen welke Uitkw<-men <>p 1 eene verbrokkeling van Oostenfijk-Hongarije. I op eene vèmîndering en diepgaainde ommekee-j ring der innerlijk© aangelegenheden van het' I Duîteche rijk en de vernietiging der Europeesch» i bezittingen van Tflrkije, werden later de vooruit- I zettingen welke eteunden op een o^rwegenden 1 zegepraal, in menl&vUldige ambtelijke verktarm-gen der Bondgenootew gewijzigd of heelemaal I achterwege gelaten. Zoo heeft minieter BaKour I in eene verklaring, Ongeveer één jaar geleuen I in het Engtelsch Lagerhuisafgelegd. uitdrukkeliik 1 erkend dat Oostenrijk-Hongarije zijne mnerhjke ! aangelegonheden îielf diende op te lossen en dat het bnitenland aan Duîteebland geene wetgeving I kan opleggeh. . » I Bij den aanvang van dit jaar heeft Lloyd Geôrge gezegd dat het niet tôt het k'mpêpel der Verlxmdenen behoort, Oostenrijk-Hongarije te I verdTOlen.-het Tarksche rijk van zijne Turksclie I provincies te berooven en de binnenlandsehe aanf'elegenheden van Duitsohla«d te hervormen. Als betefekenisvol kan ook gelden dat mimster 1 Bat foiir hst in December 1917 kategOTiek van de hand wees, als zou de Engelsche politiek zich I destiirls verbonden hebben, langs den lmker I Ouitschen Rijitoever een zelfstandigen btaat ■ in 't leven te roepen. Ds uitlatingen der Oentraal-Mogondheden laten er geen twijfel over, dat ze alleenhjk de onsohendbaarheid en ter verzekeriug van hun • gebied een verd.edigingsetrijd voeren. ! Op hot gobied der konkrete oorlogsdoolemden , 1 is v«n breeder l>eteekenis de ! | toenaderiné > "«tïn^an bstrekkelijk de , ïlchtlnêstlijnen " ! opwellcer grondslag de vrede kan gesloten en de ; toekomer.de regeliyig v»B Europa en der wereld 5 Prfe^ident'"wilson heeft ln die rlchtlng lu . i zijn rédcS van 12 Fcbtuarl en 14 Jult deze» " jaars grondbeginselen geformuleerd. die bij 5 ziin br.n(i«en«etf:n geen tegenspraak ont- " mbet hebben en wier verregftande toepassmft ? ook vanwe«e de Vlerbondsmachten geen \er- ^ zttontSenmocht.vooropgcsteld dat deze I toépassifeg algemern m met de levenf-belar^ r "en der betvofïen Staten vereenlgbaar is. ■' AUeszins is te bcdenkén, dat ecn «vereen-r | s( g op de algemeene grondbeginselen, T nlet volstsat. mSar wel dat het er verder om s 1 "aat t'eens te worden over hun toepassmg Sp de afzondeTlijke tastbare aorlogs- en s v?edesvfftagstukken. Voor een onbevangen •' j waarnemet kan er geen twijfel oVer bestaan,' II I dat in aile ooïlogvoerende Staten zonder ult-r I zond.ering, de wensch naar een vrede der "" I verstandhoudîng geweld,ig versteTkt is, en 11 i dat immer meer de opvatting zich baan k 1 ln'eekt, dat cen Verdere voortzetting van het 't, ! bloedig. worstelcn Europa tôt cen ptiinlioop c> j detle verkeeren en ia een toestand van uit" T I putting brengen, die zijn ontwikkeling over->t j jr(,(,r) tientallen jaren Verte rat, zonder dat cr n I éen watt rb or g voor besta> dat zij die beslis-c" l sing door de wapens zou bijbrengen, welke in van wçefskanten vcrgfeefs nagestreefd ward t), J vier jaren vdl ongehoorde offcrs, lijden en :,e I inspfinliingen. a- j op we'km weg en op welke wijze kan echter ten verstandhotidîng aangebaand en K ten slotte bc-reïkt worden? B es tant ergens I cen erïistlg ujtzieht, door het voortvocrcn' 1_ I der. befaadslaglng over het vredcsvraagstulc , op de tôt nu toe gevolgde wijze tôt dat doel I te geraken? Deze laatstc vraag hebben wij "u j den môed nlet, met ja te beantwoorden. Do ï' I besprekingen van de eene openbare tribune ; I tôt d# andere» gelljk zij tôt hiertoe tusschen | de stantsmannen der verschillende landenj " j plaats gegreptn hebben, waren elgenlijk manr; 'J.. j een reeks alleenspraken. Er ontlvrak hier dt I VOOIÎll onmkldeltearheid. Rede en tegenrede. I grepen niet in elkander in; de rodenaar» en sPr;,ken elkander voorbij. Anderzijdg Waren! I het de opcnbaarheld en de grond dier uiteen-' I zettingen, die hun de mogelijkheid van ccnj S vruolitbaar vooruitgaan benamen. Bij aile openbare bctotfgen van dien aard wordt een en I vormelijke welsprekendlield aangewend, die ,e. J rekent met de Ultwerking op grooten afstand of I cn °R de massa's. Da arme de vergeet men Ici echter —- bewust of onbewast —• den afstand l6r der tegenoverstaanfle opvatting, brengb [ei I misverstanden teweeg, die wortel schieten en rie I niet verwljderd worden, en bemoellijkt de I vrijmoedige, eenvoudige gedachtenwisseling. I Zulk betoog der leider.de staatsmannen, ® I zoodra het plaats gegrepen heeft en nog eer de tr® l-bevoegciié mannen der tegenzijde er kunnen op ia I antwoorden, wordt hét voorwerp eener harta-1 tochtëlijke en Overdrijvende bespreking van ht. I onverantwoorùelfjke élementen. Maar door d» an | bezorgdhêid, on\ de belangen der oo'rtogsvoering 68- I niek door ongun'scigeh invloed op dè stemming ee- I in ht>t vaderlaiid in gevaar te brengén en d® en I eigene' laatste dogiaerkeri niet voorbarig t» de I vérraSen, wotdén ook de verànlwoordelijks lor I atàatsmant\en aangezet tôt het flanslaan van ije. I een lioigen toon en Het stijve vasthouden aan de j uiterstestandpUnteii, Zotlaldusbepro&W worden sM j te onderzoeten of de grondslngen aanwezig zijn I voor een verstanahouding, die gescllikt is de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods