t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

405 0
14 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 14 September. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Seen on 31 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5h7br8np5d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

-^,1 -a—Miai Mil HTTili lhÉraVifaaratfritfcfMtii ir JîailschC'sîeriedeelinseD en Yerordeniagen, 554. — VERORDBNTMC! urijzigend'e de bepa-lijir/en a<inyunr>dc de rechien op siriker siroop violasse, en sttikcrkcudende roor'.brennseJen vooi het Bclaisch gedeeite van het gelied van lie 4e léger. Artikel 1. — Het bij artikel 7 der wet van 21 Augustus 1903, betreffende het vervaardiger en het invoeren van suiker, vastgesield accijp.fi reeht van 20 franb per 100 kilogram suiker wordt op 40 frank verhoogd. Art. 2. — Behalve het door artikel 1 vastge eteld reeht, wordt een aanvullend accijnsrechl van 125 frank per 100 kilogram gevestigd op de suiker bestemd tôt het vervaardigen van choco lada, peperkoek, likeuren, vruohtensiroo p,lim o nade, vruchtcnBHppen en lekkergoed van alli •oort. Onder dezo laatsto Benaming wordef namelijk bedoeld de bollen,pastillen,karamellen het smeltend suikergoed of zoogenaamde {on riante, de suikerstokjes en -tabletten, doopsui ker, bitterkoekjes, marsepein, amandelkoekjes iisroom, artsenijspeeialiteiten, suilcerbakkers deegen, biscuits, BUikerdeegkoeken en meringen Art. 3. — Met wijziging in artikel 8 der we van 21 Augustus 1903, wordt de tôt 'a mensehei verbruik ongesehikte melasse, voortkorneni van de vervaardiging of van de rafîineering vai tilff suiker, welke ook haar bestemming zij aan oen aecijnsrecht van 5 frank per 100 kilograr onderworpen. Art. 4. — Met gedeeltelijke wijziging in artike 91, § 1, Ie lid, der wet van 19 Mei 1898, betreffen de het vervaardigen van glucose, sircop en in vertsuiker,wordt op beetwortelsiroop een accijns reeht van 10 frank per 100 kilo vastgesteld. Art. 5. — Artikel 1 van het koninklijk beslui van 21 Augustua 1903, over de ontlasting va; den accijns op de suiker tôt nijverheidsverbrui of tôt veevoerder bestemd, wordt door do vol gende schikking vervangen : t Het aeeijnsrecht voor de suiker bestemd to vervaardiging van ingelegde groenten, confi turen, moezen of geleien, verdichte melk e: melkmeel, en ook voor de suiker bestemd, mit voorafgaandelijke Ontaarding, tôt voeding de bijen, wordt verlaagd tôt 20 frank per 100 kilo. Art. 6. — Het bij artikel 1 van het koninklij besluit van 8 December 1903 vastgesield accijns reeht op de suiker dienende tôt het vervaardige van invertsuiker of van kunstmatige honiiif wordt vau 15 frank op 30 frank per 100 kil rerhoogd. Art. 7. — Het krediet van twee maanden voc debetalingvan den acoijnsopde suiker, verleen bij artikel 68, § 1, der wet van 21 Augustus 190' betreifende het vervaardigen en het invoere van suiker, wordt tôt één maand beperkt. Art, 8. — Mita voldoende borgstelling worc aan de fabrikanten een krediet van één maan vorlcend voor de betaling van het accijnsrecl Dp de tôt 's menschen verbruik Ongeschikl mêlasse, voortkomende van de vervaardigir of de raffineering van suiker en van dit op d beetwortelsiroop. Eto termijn neemt aanvang te rekenen van de laatsten dag der maand waarin de dokumente van aanschrijving op (Te kredietrekening werde verstrekt. Art. 9. — De invoerrecht'en op do hiernagt noemde goederen worden als volgt gewijzigd Invoerrechten : Ex 8 bereide cacao 100 kil 175 fr. ; Ex 14 verduurzaamde eetwaren mt suiker : lekkergoed (a) 100 kilo, 175 fr. [ Andoi (6) met een suikergehalte van 20 t. h. of mir der 160 kilo, 20 fr. ; met een suikergehalte va hooger dan 20 t. h. tôt 50 t. h. 100 kilo, 30 fr. met hooger snikergehalto dan 50 t. h. 100 kili 50 fr. o) Deze klasse omvat het lekkergoed van al soort, met suiker, welk ook hun suikergehal E>j, on namelijk : De bollen, pastillen, karame len, het smeltend suikergoed of zoogenaamc fondants, de suikerstokjes en- tabletten ook Vf gersta. en appelsuilcer; — de doopsuiker — bitti koefcjes, marsepein, amandelkoekjes en suike: iiakkcrsdcegen ; — de gekonfijte vruchtei groenten, planten en wortels, met uiteluitir van de geleien, konfituren en moezen ; — r biscuits, suikerdeegkoeken, meringen en al Bndere soortgelijke suikerbevattende bereidii gen. 6) Voor het vaatstellen van het suikergehal van de verduurzaamde melk, hetzij deze vlof baar, verdicht, geronnen of in poeder is, wor< alleen rekening gehouden met de bijgemeng' hoeveelheid suiker. E»45 peperkoek 100 kilo 75 fr. ; Ex 60 suik (c) sap en ruwe suiker van beetwortels en ri 100 kilo, 40 fr. ; geraffineerde suiker 100 kil 40 fr. ; siroop van beetwortels 100 kilo, 30 fr siroop en melasse voortkomende van de raf neering of van de vervaardiging van suiker m îjen totaal suikergehalte van niet hooger di 50 t. h. 100 kilo, 30 fr. ; met een totaal suite gehalte hooger dan 50 t. h. 100 kilo, 20 fr, c) Do bijzondere rechten (bijbelasting, enz die thons op zekere auikersoorten toepasseli zijn, blijven onveranderd. Art. 10. — Bij afwijking van artikel 102 d wet van 21 Auguatua 1903, zal de verhoogi van de ontvangsten op de suiker, de siroop en melassrf, voortspruitende uit de toepassing c artikelen 1 tôt 6 en 9 van deze verordening, n gestort worden in het gemeentefonds, ingestf door do wet van 18 Juli 1860. Art. 11. — De door het legerbestuur voor behoeften van het léger benoodigde hoaveelhed van suiker, melasse, siroop van beetwortela afgewerkte voortbrengselen, zijn niet onderhe-aan de belastingen of rechten op grond de: verordening. Art. 12. — Met de uitvoering dezer verori ning worden de Voorzitters der Burgerlijke 1 sturen voor Oost- en West-Vla«nderen gelast Art. 13. — Aile ontduiking of ontduikin, poging der volgens artikel 1 tôt 6 te innen rei ten, alsmede aile overtreding van de kracht! artikel 12 uitgevaardigde uitvoeringsbepaling Malien onder toepassing der straffen voorz jbij hoofdstuk VI der wet van 21 Augustus 19 betreffende het vervaardigen en het invoe: van suiker. A. H. Q., den 24 Augustus 1918. Der Oberbefehlshnber, SixtvonARMïN, General der Infanterie*. 555. - VEROBDENING. De verordeningen van 23-8-1915 (Et. Vei deningsblad blz. 50 n° 37) en van 7-8-1917 ( Verordeningsblad blz. 831 n° 392) worden i Ider ook op het schïiftelijk verkeer met Duit? burgerlijke overheden toepasselijk verklaard Dienvolgens is voor het gebied van het 4» le voor zoover het bij Vlaanderen behoort, in «chriftelijk verkeer met militaire en burgerli overheden de Duitsche, hulp-sf'swijze de Via! êohe taa], voor zoover het bij Wallonië en Pra rijk behoort, in plaats van de Vlaamsche hul gewijze de Fransche taal toegelaten. In andere talen opgemaakte geschriften zul door de ontvangende dienstbilrcelen geweig worden. A. H. Q., den 30 Augustus 1918. Der Oberbefehlshaber, SixtvonARMïN, General der Infanterie. 2Se Jasr. - VVA. Goilsâlsnst — Hnlsgezia — ilgendom ^aterdag. 14S3pt?mî33r 1918 'T VOLK j-mwmi verschijnt e maau per week s centiemen het NJMMER 556. — BEKENDMAKING. Van nf en met 10 September 1918 zijn de dooi de Etappon-verordening van 11-4-1918 (Et , Vcr.-bl. n° 494 bll. 1118) ingevoerde bewijs-kaarten voor in besagnemingen en huiszoekin • gen geel gekleurd. t Personen die van af 10 Sfptember nog bewijs i kaarten in bruine kleur vettoonen, zijn tôt ii 1 . besl.-gnemingen en huiszoekingen niet bevoege i en moeten evenzoo aangegeven worden als al d< . andere pefsonendienietvanbewijskaarten naai 1 het -<-oorf;eschrev-eii voorbeeld voorzien zijn. E. H. O., den 31 Augustus 1918. ' Der Etappeninspekteiir, von SCHICKFUS, General der Infanterie. 558. — WIJZIGINO der belcendmahing betre) t fende de inwonerspost in het Eiappençjebia van het 4" leger. (Verordeningsblad voor lu 1 Etappen-gebied van het 4e léger n" 73 va\ 12° Mei 1917, blz. 628. e. v.) Do bekendmaking betreffende de inwonerspos t in het Etappengebied van het 4e léger verkrijg in cijfer I, 1 lid 3 de volgende bewoording : Voor het verkeer der besturen van het lan1 onder elkander is aan de Vlaamsche besture r van het land "lleen de Duitsche en Vlaamsch taal, aan de W;ialseh« en Fransche de Duitsch< Vlaamsche en Fransche taal toegelaten. E. H. O., den 5 September 1918. Der Etappeninspelcteur, von SCHICKFUS, JJ General der Infanterie. f Qfiicieele Medsdeeilngec ' M. ». ■ t în VlaandereD, Frankrijk en Eizas d (DUITSCHE MELD1NG.) ^ BERLIJK, 12 September. — Uit het groot e hoofdkwartier : g N-oonîocisi f'Hjk van Bixschoote werden g< e deeltelijke aanvallen. —bij Armentièrea en ht kauaal van La Basses vooruitstooten van de n vijand afgeslagen. n Onder sterke vuurbeschutting ontwikkelde n zich binst den dag aan de strijdfronten meni; vuldig infanteriegevechten in het voorterrei onzer stellingen. ! Met den avond hevige artilleriestrijd tussche 0 de straatwegen van Atrecht en Péronne nas t Cambrai. Engelsche aanvallen, die met het neei c zijgen der duisternia vooruitbraken tegen de kanaalsector Marquion - Havrincourt, mislukte n vôôr onze liniea. > Ook tusschen de Ailette en de Aisne nam h< '> çrtillerievuur met den avond weer in sterkte to De infanteriebedrijvigheid bleef hier beperl ■° tôt voorveldgevechten. Op de hoogten Ncorc :e oostelijk van Fismes werden Fransche gedeelt lij ko «a?] vallon afgewezen. Gwolgrijke verke^iningsgevechten aan h' n Lotharinger front en in de Vogezen. îr — Avondbericht. — Tusschen de straatwcge r van Atrecht en Péronne naar Cambrai zijn he l> nieuwde aanvallen der Engelsehen afgeschamp S Tusschen deMaas en de Moezel vfelcn Fanschc •e en Amerikanen den boog van St-Mihiel aan. I gcvechten duren voort. (FRANSCHE MELDING.) t© PARUS, woensdag 11 September. — Ofîiciec i- Behalve de bedrijvigheid van artillerie ( it verschiilcnde punten van het front der Aisn le der Vesle en in Champagne, geen geburtenis melden. or —Avondbericht. —Een vijandelijke tege: et aanval ten Zuidoosten van Roupy is terugg o, wezen.Wijhebben gevangenen genomen en m . ; chiengeweren buitgemaakt. îi- In de streek van Laffaux en van Celles-sv! et Aiane heeft de vijand, in den nacht van 10 t in 11 September en binst den dag van heden, t :r- zes maal getracht bij de nieuwe stellingen aan komen ; hij is iedere maal teruggeworpen» V . ), hebben 150 gevangenen genomen. jk (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, dinsdag 10 September. — Officie' er Gisteravond heeft de vijand een tegenaanv gedaan op de stellingen die wij 's morgens t Weaton van Gouzeaucourt bemeesterd haddf :'jV Hij werd afgeslagen. Wij hebben onze linie t f; Zuiden van Havricourt vooruitgebracht, a mede ten Noordoosten van Neuve-Chapelle , ten Westen en ten Noorden van Armentières. Beho udens plaatselij ke gevechten in de sectc n van Epéhy en Gouzeaucourt, waar^wij govant nengenomen hebben, valterniets 'van bijzone belang te yermelden van het slagfront ten Z' en van de Scarpe. Op het Leie-front hebben onze patroeljes lichten vooruitgang gedaan ten Noordoosten van Nieuw-KepeUe en ten Westen van Armentières.Het stormr.chtig weder houdt aan. Gister hebben lage welken en stortbuien het é weer ongeschikt gemaakt voor de vliegers. Onze j artillerievliegtuigen bebben echter hun werk j gedaan zoo vaak de gelegenheid zich voordeed. ; HP mm 8ALKAM3. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 12 September. — Ambtelijke medetleeling : Alb meesch" oorlogstooncel : Een ge-slaagde aanval op den Tomorîaa-rug braclit - °ns in 't bezit van eenige viji'.ndclijke sfcel-1 lingsdeelen. * (BULGAARSCHE MELDING.). 1 SOFIA, 10 September. —• Van den ge-t neraalstaf : Macedoniseh front : Tusschen Ochrida en Prespa korte vuurweTreling van vijande-j lijke zijde. Noordelijk en tusschen Timava a en Sekol was de artilleriebedrijvigheid zeke-e ren tijd tamelïjk levendig. Zuidelijk van Hoema bemaclitigden vijandelijke infan-' tcrie-afdeelingen na artillerievoorbereidmg een onzer vooruitgeschoven graven; zij werden echter verstrooid door het vuur onzer artillerie, dat hun voelbare verliezen toe-bracht. Oostelijk de Wardar nam een vijandelijke batterij een onzer militaire hospitalen onder vuur, welks kenteekens goed zicht-I baar waren. Zuidelijk van Belasritza nam [ een onzer verkenningsafdeelingen Engelsehen gevangen. In het voorterrein aan de beneden-Stroema patroeljegevechten. , Tusschen de Wardar en het Doiran-meer sehoot de Duitsche vliegerluitenant Tide twee vijandelijke vliegtuigen af, die vôôr e onze graven neerstortten. Dit is de 7e en 8" luclitzegepraal van dien vliegcr. t Dfiiîsfili-Oosteiirilkscli-llaiiaaiischc Oorlftg (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) n WEENEN, 12 September. — Ambtelijke mededeeling. ^ Aan het Tiroler front plaatsgewijzc patroeljegevechten. Op den Asolone wezen n onze troepen een nieuwen verrassenden r aanval der Italianen bloedig af. Aan het Piave-front houdt de artillcriebedrljvig-n lieid aan. n (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, dinsdag 10 September. — Oîfl->t cieel : î. Ten Noorden van den Monte Altlssimc :t zijn herhaalde aanvalspogingcn des vijand; l- in ons vuur mislukt. Den vij^iid kwamen zt 3- op gevoclige verliezen te staan. In het bckken van Alano (Ornic-dal) is st een Italiaansche afdeeling in de vijandelijke linie binnengebroken en heeft ze een sterli n detachement aanstonds vertlrcven, dat tel r- hulp was gesncld. De vijand liet verscheiden t. mannen op het slagveld liggen. De onzen n kwàmen voltallig met eenige gevangener le terug. In het Lagarlna-dal, ton Noorden van den Grappa en aan den midden-Piave zijn artillerie- en verkenningsafdeelinger :1: drtdc in de weer geweest. Ons vuur heeft eer 'P grooten munitlestapel des vijands op d( Zugna Torta in de lue ht la ten vliegcn Rleiu-Azië, Kaukasus en Syrie. e" (TURKSCHE MELDING.) s- KONSTANTINOPEL, 9 September. - Uit het hoofdkwartier : r- Palcstina-front : Hier en daar lag vijande ot lijk artillerievuur op onze stellingen en he ot achterwaartsoh terrein. Onze zware artillcrii te nam vijandelijke kampen in de buurt vai *jj Jéricho en het bruggehoofd onder vuur Anders geen groote gevechtshandelingcn Afrikaansch front : In Augustus werdei twee vijandelijke uitvallen uit Home terug : geslagen. a Van de overlge oorlogstooneelen niet 3n nleuws. n. — io September. — Palestina-front : Ii 3n het kustengebied gestegen gevechtsbedrij ls" vigheid. Hier en daar lag levendig vijandelij] 311 artillerie- en mljnwerpersvmiT op onz linies. In het voorveld verschilliglijk gevech ,TS ten der wederzijdsche verkenningsafdeelin ;e" gen, die gunstig voor ons vei'liepen. Oostc e.r lijk de spoorbaan Tul-Kerm-Ramleh stoott li' een onzer patroeljes tôt in de vijandelijk s» stelling vooruit. Op het eigen front slechts geringe artilleriebedrijvigheid. Een vijandelijke verkenningsafdeelin g geraakte Weste-lijk den Jordaan in een door ons gelegde hinderlaag en leed sterke verliezen. Anders niefcs nieuws. Ovrs'reoinl-fîon vôôr de Siscrfrledlinle. Berne, 10 September. — Fransche bladen melden overeenstemmend de vermeerdering der Duitsclie hindernissen in de nabijheid der oude Siegfriedsteliiiig. Groote streken, bijzonder ten Westen van Cambrai, zijn onder water gezet. Volgens de Timas zegt, Werden de sluizen van het Noorder kanaal versperd, de Sensée-beek en de Scarpe afgedamd, zoodat Noordelijk het Havrincourt-woud een ontoegan-kelijke streek gemaakt is. De fronteorres-pondent van den Petit Parisien betoont, dat de overstroomingen het aanwenden der tanks wegcijfcrcn. Aile fronteorrespondenten verklarcn dat de nieuwe Duitsche stellingen buitengewoon sterk bevestigd zijn en een hindernis vor-men, welks overwinning de zwaarste gevechten zal kosten. Derhalve is in de gevechtshandelingcn een stilstmd te vcrwachten. De Journal des Débats meent dat de Duitsche terugtocht afgedaan is. TER Z E E. BERLIJN, 12 September (Ambtelijk. ) — Rond Eiigeland hebben onze duikbooten 10.000 br. r. t. in den grond geboord. De overste van den admiraalstaf der marine. Hst eersîa kwart-mîllïarti Vergoefllng. Het eerste Russische kwart-milliard is sederb zaterdag, 7 September, van uit Moskou naax Duitschland toe aan 't rollen. Volgens de Duitsch-Russische bijkomende verdragen, was het op 10 September vervallen. Het bestaat uit 42.860 kilogram fijngoud en 90.900.000 roebel in bank-noten. Het geld werd uit Moskou in een ten schejpste bewaakten bijzonder en treinvanvier koopwarenwagons afgezonden. Het overnemen door zaakgelastigden der Rijksbank geschiedde den 10 September in Orscha, Westelijk de schei-dingslijn. _ IN RUSLAND. Amsterdam 11 Soptember. — Volgens wat het Alganeen Handelsblad door het blad Daily Express uit Londen verneemt, moet de toeatand te Moskou en te St-Petereburg voor de Engelsehen buitengewoon ernstig zijn ; minstens 1000 Engelsohe onderdanen.zelfe eenigen die een hoo-i gen post bekleeden, zijn in de ongezonde Rus-sische gevangenissen opgealoten of op een andere manier doordoBolsehcwiki van hunne vrijheid beioofd. Het iswel waarschijnlijk dat Engeland geen gehoor zal geven aan den Russischen eisch, eel'st Litwinowengezellen in vrijheid te stellen, ala voorwaarde dat de Engelsche onderdanen in Rusland dit land zouden mogen verlaton. Do esrste verplichtiug welke de Bolschewiki tegen-over Engeland vervullen moet, is genoegdoening schenken wegena het vermoorden van den Engelsehen militair-aangehechten kapitein Cro-mie.Chine&zen als lijfwacht der Bolsehemki-mi-nislers. —Moskou, 10 September.— Sinds eenige ! dagôn staan de gebouwen der Bolschewiki ondei de uitsluit'elijke bewakingvan Chineesche troe-pén. Do Finsche en Lettische troepen, c.ie tôt nu toe do bewaking waarnamen, zijn naar het front vertrokkon. Do Chineesche regimenten zijn sainengesteld uit Chineesche werklieden, die aan hetleggender Moermanijzerenwegbaan werk-zaafii geweest zijn. Zij ontvangen eeme mindere l solde en zijn niet zooveel eischend voor wat de verpleging betreft. Lenin g storvenl — Uit Italië wordt naai Berlijn gemeld' dat Lenin zou overleden zijn. Tegenstrijdige berichten over den toestand ir L Rusland. — Londen, 9 September. — Het blad Daily News v ij ;t op een zestal berichten uit Rualand omaan te toonen hoe de Bolschewik: 5 regeering langzdam maar zeker haar onderg&ng te gemoet loopt. De opstanden der boeren, het i ■ woest en wild sehieten in eene werkliedenver zameling te Moskou, de hongersnood in de atederi ç de aànslagen, het opsluiten en terecl tstellen. 3 zijn zoovcle toekelien die een verbijstevend lichl - worpenopdetegenwoordige Bussische regeering Daartegenover worat op 12 September uil - Moskou gemeld : In eene zitting der buitenge e wone kommissie heeft Radek verklaard dat d€ a tegen-revolutie gebroken is. 3 flggggSSBSBÉÊSSSSBMMWIBBBWËBfcSI M—sa— mm, i ■ il i ■ i ■ . m ni m n-«uja^E»J| De BeJgiscîic gcï»ter»eerd?n in itcdcrland. Onder m eer schrijfti een blad dienaan-gaanrjé : Er bestafln in Nedérland, tôt op het oogcnblik, twee haoWkampen van Belgische geînterneerden, namelijk één te Zeist en één te Hardenvijk. Zeist ligt zoow; t twee uur gaans ten Oosten van Utrecht. Het kamp vindt ge echter een eindje in de buurfc van de Zeister-kom, dicht bij Amersfoort, een heel aard.ig steulje, een twintigtal kilo-meter van Utrecht gelegen in Noord-Oostc-lijlce richtâng, en waar een groot getal geinterneerde officieren en minderen onder-dak gevonden lie!>ben bij burgeres. Van Amersfoort naar Utrecht loopt een praclit-laan, dwars door een boschrijke, licht dei-nende omgeving, en waar ge telkens hon-derd.cn en honderden van onze Vlaamsche en Waalsche ka mpbewoners ontmoet. Hirdcrwijk llc;t. ongeveer liai ver wege Ut-recht-Zwolle, vlak bij de Zuiderzee. De natuur is er Wel niet zoo inooi aïs te Zeist en de treinerverbmding met I-Iarderwijk van xilt de grootere middens is ailes behalve prettig. Niet ver van het kamp, zoowat een kwar-tier van daar, heeft Hardcrwijk twee houten dorpjes — Leopoldsdorp en Heide-kamp — in malkaar getimmerd ten dienste van gehuwde.geintemeerden die er met vrouw en kinderen in schamele, soms wel gezellig ingerichte kamertjes den vredes-tijd afwachten. Zoo ook heeft Zeist-Amersfoort gedaan met de oprichting van Elisabeth- en Albert-dorp.Weldra zullen, tôt algemeene spijt, de kampbewoners van Zeist overgeplaatst worden naar Harderwijlk. Men heeft zich tôt de Koningin gericht ou de uitvoering daarvan te beletten. Als zulks geen uitslag oplevert — men zegt dat Zeist moet dienen om Engelsehen te herbergen — zou er dus maar een groot kamp mecr bestaan, waar 10.000 Belgische geînterneerden zouden verblijven. De rest der geînterneerden zijn in groepen over heel Nederland verspreid. F R ANK RIJK. — Overltfden van een onder-admiraal. — Uit Vintimllle (Italië) wordt het overlijden gemeld van den ge-wezen Franschen onder-admiraal Michel Morin, kommandant van het eerelegioen, gewezen burceloverste van den staf der Marine. Het lijk zal naar Toulon overge-voerd worden. Begraving. — De begrafenis van den Belgischen volksvertegenWoordiger, den heer Georges Lorand, heeft verleden maandag op het kerkhof van Përe Lachaise, bij Parijs, plaats gehad. De Belgische regeering was vcrtegenwoordigd door de ministers Carton de Wiart en Goblet d'Alviella en door volksvertegenWoordiger Brunet. — Twee Belgische vluchtelingen, Désiré Platteau, 30 jaar, werkte met zijn schoon-vader Everaert in de steengroeve van Saint-Dome-lez-Carriëres, in de nabijheid van Cognac. In een twist heeft Platteau, die vader van drie kinderen is, zijn schoonvader verworgd. Aangehouden, zegde de dadei' dat het slachtoffer hem met een beenhou-wersmes bedreigd had. — De toestand van Caillaux is niet erg genoeg bevonden om hem uit het gevang La Santé weg te brengen. De geneesheeren zullen hem daar de noodige zorgen verschaf-fen.DENEMARKEN. — Bij gelegenheid van het verjaringsfeest van den lçoning van. Denemarken, den 26 September, zullen de lçoningen Van Noorwegen, Zwedcn en Denemarken den 26 September te Kopenhagen bijeenkomen. Deze bijeenkomst, zeggen de bla-den, draagt geen politiek karakter. NOORWEGEN. — De ijzernijverheid. — Men wect dat de haven van Narvik (Noorwegen) groote hoeveelheden ijzererts, afkom-stig zoo uit de Noorsche mijnen als uit de^ gene in het Noordelijke gedeelte van Zwedcn gelegen, uitvoert. Mon heeft thans beslotcn te Narvik eene groote ijzersmelterij op te richten, met een jaarlijksche Verwerkkracht van 125.000 ton ijzer. De smclterij, waar ongeveer 900 werklieden zullen gebruikt ( worden, zal opgericht worden met den steun der Noorsche regeering, op gronden van den staatsspoorweg. FINLAHB. — Prins Friedrich Karl von Hessen (Duitschland) heeft er in toege-stemd de koningskroon van Finland te aanvaardcn. Den 26 September komt de Finsche Landdag bijeen om tôt de kiezing van een koning over te gaan. De prins werd geboren den 1 Mei 1868 en trad in den ccht den 25 Januarl 1893 met de jongste zuster van den Duitschen keizer. TURKIJE. — Constantinopcl, 10 Sept. —• Hier heeft men 't bericlit ontvangen dat de patriark Kyrion, te Tiflis (Rusland), waar hij in een klooster den zomer door-bracht, door een onbekende vermoord werd. Verleden jaar was hij gekozen geweest ■ aan 't bestuur der (Russische) Kerk van Geogié. i_. 4-a Tra-.t*or}pn r/.\\ nwrlft ala nonrî. 3e- MENGELWERK 36 -EENE HELDIN '«j Len Vrij nnir \et fll;iyvlzv t 33, door Emisl BTJSSOM . f) en — «o»— — Gij beklaagt ul Een huwelijk aangaan dat u den eigendom van reeds genomei goederen verzekert, valt dit af te wijzen ? Ei dan nog een becldschoon meisje, een jon; vrouwtje trouwen, dat zcker van u zal inge nomen Wezen 1 ■or- — Ik weet maar al te wel waar de schoei Et. spant. Onnoodig den toestand te herhalen 'er- Dit huwclijk moest, kost Wat kost, door che gaan. Hopen wij nechtsns dat de dochte aan de moeder niet gelijke, want dit zou mi ger omstandigheden herinneren, die ik wi het vergeten. jke — Welke zwaklieid 1 Als gij verleden jaa im- naar den onderaardschen kelder zijt ge nk- weest, hebben de oude Pietro en zijne vrom p3- uniet gezworen dat de gevangene ko r ten tiji voor uwe aankomst overleden is? Ik geloo len dat zij de waarlieid gezegd hebben, wan 3rd anders stonden wij aan een groot gevaa bloot. —■' Stel u gerust f sprnk Pablo, Welk be Iang zouden mijne dienaars hebben bij t liegen? Wat u eenlgszms moet Verwonderen (*) .Verboden nadrulï is dat mijne nicht zoolang het ongezond regiem heeft onderstaan, waaraan zij was onderworpen. Zeg liever dat ik in mijnen schilï niet ben; nauwelijks een uur aange-koiuen, vertrekken wij morgen reeds naar het kasteel, hetgèen van mijnentwcgc ver-dienstelijk is. Zijt ge tevreden, mijn brave en deugdzame makker? — Ik denk dat gij wijseîijk handelt ten opzichte uwer belangen, heer Pablo, ant-, woordde koudwcg Mercutio. i Inderdaad, 's anderdaags vertrokken de i twee aclitbare personaadjes naar Normandie, * zonder zelfs een snelschrift te sturen om - hunne aankomst te berichten. Zoo fewerk gaando, Wilde Pablo op het onverwachts de t famille aantrcffen, wolker verwantschap hij . beoogde. •Jeanne 0n de kindoron waren raods eenige r d'agen op het kastael, waar de graaf aile weken j van den zatordag tôt den maandag, verbleef, 1 Daar de onderwijzeres nog ziek was, had zij ge. vraagd eenige dagen te Parijs to blijven. r — Ik sta u al den gevraagclen tijd toe, lieve - mistress Brown, had de Amerikaansche welwil-p lend-geantwoord, maar ik bid u, maak geen mis 1 bruilc van de toelating. Do kinderen hebben n f lioogst noodig, des te meer, daar het mij onmo b gelijk zal wezen mij met hen te bekommeren r Wij gaan bezoek op het kasteel krijgen : mevrou-n do Sapincourt, don Pablo d'Aranjuez, neef dei - eerste vrouw van mijnen eehtgenoot. Mijneplich e ten als meesteres des huizes znllen al mijnor , tijd vragen. Gij zoudt mij vorplichten indien gi, zaterdagavond kwaamt m t de» heer de Mé4"' ville ; uwa lcomst zal voor uwe ictningen eone aangenamo vorrassing wezen. Jeanne seheen niet jaloersoh te wezen, on-danka ds gevoelenS van erkentenia, dio de graaf voortaan jegens de onderwijzeres had betoond. Aïs Eva dacht dat zij in dienzelfden reis-wagen als haar man ging zitten, misschien rechtover hem, was zij bevreesd.,.. Zij schreef aan madame : u Gij zijt veel to eelelmoedig, madame, en ik heb zelf een dag bepaald. Zûlk lajig tijdver-loop behoef ik niet. Vier dagen rust zullen ruim-schoots voldoen ;gij vertrektmorgen, maandag ; vrijdag aanstaûnde zalik u vervoegen. » Hare belofte getrouw, trad zij in den valavond eene statie binnen, in de nabijheid van het kasteel gelegen. Aldaar wadhtte een rijtuig van het kasteel op haar. Do nacht was aangobroken toen het lichtgeapan do lange dreef inreed waarop het oud verblijf der do Mé . inville's uitgaf. Aan aile vensters ontwaarde men licht. Vroo-lijkheid en geluk sloegen daarbinnen den hoogen toon aan. O, dit lief, oud huis ! Als Eva het van verre bemorkte, klopte haar hart, zij herinnerde zich zeventien jaar vroeger deze dreef van popu lieren gevolgd te hebben. Zij en haar man, de hand in elkander golegd, stapten voort, Edmonc' fluisterde haar zulke zoeten woorden aan hel oor.... , „ . , Thaiis word zij gewaar dat alhier op hel kasteel bovennatuurlijke krachten haar moest et 1 bezielen, om zich aan de gévaren te onttrekken . oui het bevvustzijn hurer daden te behouden, on zakelijk hare eersto aandoening niet te laten op-merken on gauw hare kamer te betrekken. Al loopendo, trok zij de trap op, terwiji een knecht, met het reiskoffer gelast, haar vooraf-ging.Om de bovenverdieping to bereiken, moest zij voorbij de kamer van de meesterea d_es huizea trekken, voorbij dio kamer waar Eva de eerste maand v«n haar liuwelijk had doorgebracht. Juist stond de deur, in den gang uitgevençe, wijd open ; de onderwijzeres keék er vlug binnen ; niets was er veranderd. Da blauwe dra-perijen, een weinig versletCn, waren nog altijd-op hare plaats ; het vuur brajidde in den liaard. Op tafei zag men allerhande reukfleschjes staan en op den leunstoel lagen een wandelmantel en een koatuum ruwweg gcworpen. Met behulp van een harer bovenmeiden, Heï Jeanne zieh aankleeden, terwiji Hendrik, die volop gênas, op het tapijt zich vermaakte. Als mistress Brown zich rocmde aan het waak-zaam oc g van het kind ontsnapt te zijïi, beeiroog zij zich. Do ldeine sprong op en riep : t Moeder. daar is miàtïes^ Br< wn : zij \iueiit weg,zonderonstegroeten ! En ik, die deze koiu t zoo verbeidde om haar te omhcizcn ! Dit zeggende, snelde hij als een zinr.elooze de deur uit en vatte de nuderwijzert s bij de man tel al3 deze de kamer giiifj binneiitieden die \ cor haar voorbehoudon w>is, i . | fi Vervoi^t.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods