t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

419 0
17 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 17 October. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Seen on 20 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wm13n2211d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

28® Jaar; — S' 243: Goâsdlenst — Hulsgezln — Elgenflom Dosdsrdag. 17 Ootobsr 1018 T VOLK VERSCHIJNT S M A AL. PER WEEK 9 OENTIEMEN HET NUMMER Vrouwelijke Deambtcn en Bedienden In hel numrner van 2" October verleenden sve plaals aan een stuk, ingezonden door beambte, ten cinde de klachlen over 't binnen-•dringen der vrouw in de bcambtenwereld vanwege de mannen te lalen llooren. Hierondcr vcrleenen wij hel woord aan ie vrouw. Een der voornaamste pntif.cn der vrou-wenbeging is, de herstelling der vrouw in bara waardigheid als vrouw, 't is te zeggen het meer waardeeren en huldigen harer natuurlijke zending, het krachtdadig be-werken harer verheffing, zoowel stolïelijk aLs geestelijk, en vooral het beschermen van den arbeid der vrouw, zoolang aan de ai'mste de "Weeïde vrrA een degelijken aard niot ver-zekerd is. Juist in het land waar de vrouwenbe-weging het diepat wortel hceft gesohoten, In Amerika, is de vrouwenarbeid hefc ge-ringst: 82 mannen en 18 vrouwen tegen 70 mannen en 30 vrouwen in België. In Amerika ziet mon vrouwen van boeren en werklieden die bijna geen stoffelijken arbeid verriehten, en die met meer eerbied en zor-gen omringd worden dan vele onzer burger-vrouwan.En dat is de groote omwenteling die het feminisme heeft bewerkt en die ook wij christen feministen betrachten. De gehuwde vrouw, de moeder, willen wij aan aîlen uit-huizigen arbeid onttrekken, opdat zi]' zich aan hare roeping van opvoedster ook zou mogen wij den. Daarom wenschen wij dat de vrouw, de toekomstige moeder, niet enkel eene oppervlakkige opvoeding geniete, (loch eene getrouwe opvoeding en ontwikkeling, die haar bekwaam stelle hare roeping in voile waardigheid uifc te oefenen, haar eene sereplaats in het huisgezin doefc bekleeden, ontzag en eerbied bij de kinderen verwekke. Wij wenschen dat voortaan de vrouw niet enkel betrachte de voortplanting maar ook do omhoogplanting, dat, door haar machtigen invïoed een nakomelingschap worde gevormd, die den voorspoed en het heil vam ons vaderland verzekere. Die omwenteling is het, die de christene feministische beweging in onze zeden tracht te brengen; wij willen dat de vrouwen eene aristocratie vormen, in 't belang der démocratie zelve. Door hare steeds meerdere ontwikkeling en geleerdheid zou haar invïoed grooter worden in het huisgezin, zou hare roi niet die eener dienstmeid, slavin of modepop zijn, maar die eener onderwij-zeres, die eener raadsvrouw, die eener veretàndelijko en emstige gade en moeder. * * { De eerste bestcmming der vrouw is deze aan aile menschen eigen 't is te zeggen God dienen op de aSrde en Hem hiernamaals eeuwig in den Hemel te aanschouwen. Hier ;op aai'de kan zij God dienen op veelvoudige wijze; — als gehuwde vrouw, als klooster-•linge en ook als jonge dochter; het voornaamste is de gekozene roeping getrouw te zijn, ze met bezieling en liefde te vervullen om zooveel mogelijk geluk en zegen rondom zich te verspreiden, immer het groote gebod van God gedenkend : Hebt elkander lief. Zoowel buiten als in het huwelijk kan dus het levensdoel eerlijk bereikt worden. En aan hen die beweren dat de plaats der vrcniw in hefc huishouden is, vragen wij : Waar moeten de ongetrouwde vrouwen hefc hooggeprezen huishouden vandaan halen? Alleen voor zich zelven een potje koken is toeh geen menschenwaardige levensvulling, en ook daarom is geld noodig! Voor den wereldoorlog waren in Europa honderd duizenden vrouwen meer dan mannen, wat moest er van haar geworden wanneer men aè zoo maar allen naar het huishouden verwijst?! Er wordt gezegd dat klerkenwerk en boek-houden geen vrouwcnwerk is, dat de vrouw ïn haar eigen werkkring blijven moet, anders neemt zij het brood uit den mond van den man. Wij onderscheiden drie soorten van arbeid. 10 arbeid enkel door mannen verricht; 2° arbeid enkel door vrouwen verricht; B° arbeid waarvan moeilijk bepaald kan worden of hij speciaal vrouwen- of mannen-arbeid is. Tôt laatstgenoemde behoort voor-zeker het kantoorwerk, dat door schrijver |van het artikel van 2 e October, in het blad 'Het Voile verschenen, volstrekt als mannen-werk feeschouwd wordt. Daarentegen wordt faet huishoudelijk werk er als uitsluitend ■vrouwenwerk bepaald; maar waarom worden dan de keukenmeiden zoo dikwijls door koks vervangen? naaien ook is een algemeen aangenomen vrouwen werk, en toch heb ik nooit de vrouwen hooren protesteeren tegen die duizenden kleermakers voor heeren en dames, de goudborduurders, de klakken- en fooedeumakers, die de vrouwen het brood President Wilson antwoordt aan de Dnitsche Regeering. Washington, 15 October. — Reuter. — Het antwoord vân président Wilson op le Duitsche nota van 12 October 1918. — De staatssecretaris der Vereenigde Staten îeeft heden den waarnemenden gezant van Zwitserland en vertegenwoordiger der Duitsche belangen in de Vereenigde Staten, volgend nota overhandigd : Staatsdepartement, 14 October. MIJNHEER t In beantwoording der mededeeling van de Duitsche regeering van 12 October L918, welke gij mij heden hebt overhandigd, heb ik de eer U te verzoeken volgend ant-voord te willen overmaken. De onbeperkte aanneming door de tegenwoordige Duitsehe regeering en eene ïroote meerderheld van den Duitschen Rijksdag der voorwaarden door den président 1er Vereenigde Staten in zijne boodschap van 8 Januarl 1918 aan het Kongres der Vereenigde Staten en In zijne volgende boodschappen vastgesteld, laten de Président toe eene opene en rechtstresksche verklarlng te geven nopeni zijn besluit over de mede-ïeelingen der (Duitsehe) regeering van 5 en 12 October 1918. Er moet klaarheid daarover bestaan dat het doorvoeren fler ontrulming en de voorwaarden van een wapenstilstand aangelegenheden zijn, welke aan het oordeel en ie beradingen der militaire beraadslagers der regeering van de Vereenigde Staten en âer Verbonden regesringenjnoeten overgelaten worden. De Président voelt zich verplieht te verklaren dat door de rçgeering der Vereenigde Staten geene regeling kan aangenomen worden, welke geen Voiledige bevredigende zekerheden en waarborgen bieden tôt het voortduren der tegenwoordige militaire meerderheld van de veldlegers der Vereenigde Staten en van deze der Verbondenen. Hij betrouwt er op en kan het als zeker aannemen, dat zulks eveneens het oordeel en de beslissing der Verbonden regeering zijn zal. De Président aanzlet het ook als zijn plicht hier aan toe te voegen.dat hij beslist verzekeren kan, dat noch de regeering der Vereenigde Staten, noch hij persoonlijk, noch de xegeeringen waarmede de Vereenigde1 Staten als oorlogsvoerenden verbonden zijn, een wapenstilstand in overweging zullen nemen, zoolang de strijdkrachten van Duitschiand voortdoen de ongewettigde en onmenscheiijke daden, waarln zij nog volharden, uit te oelenen. Op denzelîden tijd dat de Duitsche regeering aan de Vereenigde Staten hare vrefies-voorstellen voorlegt, zijn hare duikbooten bezig op zee passagiersbooten te verzinken, en niet alleen schepen, maar ook booten, waarvan de passagiers en de bemannlng pogen zich in zekerheid te brengen. Bij haren tegenwoordigen gedwongan terugtocht in Vlaanderen en in Pankrijk richthet Duitschleger moedwillige verwoestingen aan, welke immer als reehtstreeksche schendingen der regels en gebruiken der beschaaîde oorlogsvoering aanzlen werden. Steden en dorpen, zoo ze niet verwoest zijn, wcçrden van ailes wat zij bevatten' zells van hunne Inwoners beroofd. Het kan niet verwacht worden dat de tegen Duitschiand vereenigde naties ln een wapenstilstand zullen toestemmen, zoolang de onmenscheiijke handelingen, plunderingen en verwoestingen voortgezet worden, vraarop zij ten rechte met schrik en verontwaardlgde harten neerbllkken. Om aile mogelijk misverstand te vermljden Is het ook noodig dat de Président met grooten nadruk de opmerkzaamheid der Duitsche regeering vestlgt op den vorm en hc^ inzicht van èène der vredesvoorwaarden, welke de Duitsche regeering nu aangenomen heeft. Zij is weergegeven in de boodschap van den Président, door hem den 4 Juli 1918 te Mont Verbon gehouden, als volgt luidende : « De vernietîging overal van elke willekeurige macht welke voor zich geheim en » naar eigen believen den wereldvrede storen kan, oï wanneer deze niet kan vernietlgd » worden, haar tôt daadwerkelijk onvermogen verzwakken. » De macht door welke de Duitsche natie tôt nu toe beheerscht werd is van zulken aard, gelljk ze hier beschreven ls. De Duitsche natie heeft den keus zulks te veranderen; en die hierboven aangehaalde woorden van den Président zijn natuurlijlc eene voor-waarde welke tôt het verkrijgen van den vrede dienen vervuld, wanneer de vrede door het optreden van het Duitsche volk moet verkregen worden. De Président houdt zich verplieht te verklaren dat naar zijn Inzien, de gansche doorvoering van den oorlog zal afhangen van de juiste bepaling en het bevreoigend karakter der waarborgen welke nopens deze grondkwestie zullen gegeven worden. Het is allernoodigst dat de Verbonden regeeringen, die tegen Duitschiand strijden, heel duidelijk weten met wlen zij onderhandelen. Aan de Keizerlijke en Koninklljke regeering van Oostenrijk-Hongarijen zal ûe Président een bijzonder antwoord sturen. Ontvang, Mijnheer, de vernieuwda verzekering mijner hoogachting. __ _ Robert LAriSlKU. uifc den mond nomen, hoe hard de sfcrijd I voor het besfcaan voor haar ook weze, en de hoe gering de werkkring zij, waarin het haar geoorloofd is op te treden. * * * I m< Op de bewering dafc de vrouw de goed de betaalde plaatsen van den man inneemt, m antwoorden wij zonder aarzelen : « dat voor ha beiden, nooit uit liefhebberij doch steeds ge- I ar dwongen door de levènsnoodwendigheden I bc het eene of andere beroep wordfc aangegaan. » | ([e En wij stellen nu de vraag : « Hoeft men I meer medelijden te hebben met den honger I (|ç van den man of met den honger der vrouw? or Moet, om den man de concurrence te sparen, aa de vrouw gebrek lijclen? De vrouw heeft I ni evenveel rechfc op levensonderhoud en de levenssfcrijd is even zwaar voor haar als voor I den man, want voor den man beteekent 1 ir armoede gebrek en honger, voor de vrouw, I — gebrek, honger en dikwijls schande. De be-trekkingen voor mannen zijn veel talri^ker ze dan die voor vrouwen; een goed ambachts- g£ man zal het in menig geval verder brengen I 2, dan vele klerken. De vTouwenberoepen zyn I n( door hunne schaarschte overrompeld, en zoo komfc het dat de vrouw zich genoodzaatt bevinife in ambfcen mede te doen, vroeger j enkel aoor mannen bekleed. Maar, zoolang j deze niet in strijd zijn met hare natuur als I vrouw, zoolang zij aan hare gezindheid met I ï schaden, zoolang zij er toe bekwaam is, mo- 1 | gen zij zoowel door de vrouw als door den man worden uitgeoefend. » I , * * * I 1 Op de bewering dat de man, wanneer hij I goed loon verdient, een gezin stienten kan, I dus door de vrouw niet mag verdrongen I worden, daar hij het geluk der vrouw be- reidfc, antwoorden wij : « De vrouw evenals de man treedt heel dikwijls als stoun aer I familio op; oude of ziekelijke ouders, jonger a broers of zusters vallen haar dikwijls ten I laste, en dan staat zij eenvoudig tusschen. | zedelijkeh ondergang, of hard werken voor I het dagelijksche brood. En waarom, als zij ° verstandig is en bekwaam, zou zy ^niet I mogen, evenals de man, eene goede beurok- I king aangaan? Bijzonderlijk nu, _ dafc de j mannelijke steun aan zoovele gezinnen îa I ontzegd. Allen weten wij, dat de vrouwen, op wie de zwaarste las ten borusteii, de 1 f. minste kans hebben een ecbtgenoot te vin- | den die haar zijn goede winst overmaken ^ zal. » | , » I ! * * j-, En nu, al hebben de vrouwen geene rang-strenen on het slagveld t'erworven,toch zijn hare l ] verdiensten niet minder, want menige vrou- I wen hebben even heldhaftig en moedig ge- , ' sfcreden om ontelbare .moeilijklieden te over- , winnen, en door zorg en ontbenng^ on hard slaven te voorzien m het levensondernoud van hen die haar waren toevertrouwd, zn ; hebben aan allerlei verlokkingen weerstand t geboden; zij hebben geleden en gestreden, al ia het niet aan de verdedigmg der grens, dan f is hefc tôt de verdediging van hefc letven en de ' eer der familie. * ** 1 Wat het beroepsonderwijs betreft. dat I 1 heden ten dage de vrouw wordtgegeven J daaraan brengen wij eene wolverdaende hulde. Hefc meisje, dafc na 4 Jaren^Btudte, 1 het diploma van handel- en nyverheids I ; bedienle in debeTOeP3choo^^n?fti'iTl'het ! de noodige kennis om onmiddeUijk m net , eene of andere handelshuis eene " 5 diening te bekleeden, zonder mm of meer lange werktiiden in lagere bediemngen door-B gomaakt te hebben. Aan het beroepsonder-1 w^ fete ontnemen ware achterwaarts gaan, Tn wii hopen wel, dat hefc beroepsonderwijs zal vooruitgaan ôp don weg dat bet ^ , maal heeft ingeslagen; dat het zich meer en onfcwikkelen zal tôt steun krachfc en heil van de vrouwenwerkersstanci. 3 De «syndikaten vo°r_ _ edi^" den van handel en nijverheid, welke zich overal verspreiden. en diè te Antwerpen, Brus-sel, Luik en Genfc zijnreeds bloeiend, en eldera overal opkomen, aanzienwijalaboogat MENGELWERK 63 EENE HELDIN Vri} naaT het Unielszh door Elïiisl B-CrSS03S,m h «0»— ■J Kerouto verwijdercie zich op deze woorden, 'éonder dat Pablo er aan dacht hem te volgen, Zonderlinge vastatelling : De vrees dat zijne toisdaden zouden aan 't lieht komen, vermin-Uerde ; die gebieden^e en geweldige man bezat jgeen vasten wil meer ; zonder veel op de belof-jlen van Mercutio te rekenen, besloot hij de kans )te wagen en liet zich ala een bootje op de baren Hobberen. Hij vroeg niet beter dan geene Bchip-foreuk te îijden, gaaf en gezond den oeVer te ^>erelken..„ • ij i Op het kaateel hervatte men moed. Er waa In bot Iijden van Jeanne eenige verzaobting jïvaargenomen en de geneesheer verhoopte dat !«I!ef regelmatig'feou afloopen. Mistress Brown maakte van die omstandig-Iheid gebruik om terug tôt de kinderen tè keeren en de studie begon ala gewoonte. Meest'eres en leerlingen waren echfcei verstrooid en Ieenden het oor aan 'b minste fgerucht. Met droefheld bemerkte de onder-•wïjzeres dat de houding van Paquita ten ;-haren opzichte gansch veranderd was; de ?»chelm Pablo had haar cmgeklapt, hij had 'de dochter tegen de moeder opgehitst. Eva's hart was diep getroffen. Zij kon de gebeurtenis zoo gemakkelijk ulfcleggen, en zij mochfc niet I Welhoe, zou ïij het oogen-tilik kiezen dat de vrouw van Edmond zich tusschen leven en dood bevond om zulk geheim te veropenbaren ! Neen, neen, de Bdcle gevoelens onzer heldin verzetteden er ïich volkomen tegen. {*) Verboder. nacLruK,. Zoo gauv? de klas geëindigd was, enelden Carmen en Hendrlk toe, om nleuws ie ver-nemen. Paquita alleen bleef staan, rechfcorer de onderwlfzeres. Zij fcoefde om haren lessc-naar op te schlkken en zonder reden rond de kamer te loopen. Mistress Brown gebaarde die bewegingen niet te zien, Zij nara een boek om eenlg Werk te verrichten; de Iezing boezemde haar nochfcans geen het minste belang in} zij volgde het heen en weer gaan harer ieer-linge op. Deze scheen eindelijk een besluifc te nemen; zij kwam terug met roode wangen en vonkelend oog.... zij stelde zich voor hare onderwijzeres en sprak droogweg : — Madame, zoudt gij mij eenige minuten onderhoud willen verleenen? Ik verlan g naderen uifcleg over de woorden, die g y mij gisteren hebt fcoegerlcht. De heb het; reohfc dit te eiachen... Het boek dat Eva vasthield, ontsnapte aan hare bevende handen, en gansch ont-ontroerd, sprak: zij : — Paquita, mijn kind, ik heb u gezegd, dat gij later ailes mit weten { wees voor het oogen-blik geduldig en verdraagzaam j lijd dat ik zwijge en wees overtuigd dat ik enkel uw geluk betraoht. — Mijn geluk 1 Durft gij daarover spreken als gij aile mogelijke pogingen oanwendt om mijnen vader afkeerig te maken van het ont-werp dat hij opgevat had mij met don Pablo t® laten trouwen 1 Maar wat gij ook zegget of doet, ik aweer u dat dit huwelijk zal geschieden ; ik bemin mijnen neef en hij bewijst mij weder-keerige liefde. Ik kan er niet aan doen ala dit huwelijk u mlshaagt.en zal mij wel van uwe gœd-keuring ontolaan.... Arme Eva ! Welke beproeving i Welke pijni-ging t Zij moet zich door dit opgewonden meisje, hare eigen dochter, norsch en wreed hooren bebandelen, zij moet haar kind eene liefdebe- kentenifl hooren uitdrukken voor den.... beul harer moeder 1 Pablo, hoe laag zijt gij gevallen 1 Mistreaa Brown beet zioh op de lîppen, weer-hield de woorden die over nare tong zouden komen en poogde kalm te antwoordo^n t — Ik vergeef, u, liefste kind j er zal missohien een dag komen dat gij U deze woorden zult bé-klagen. ., . — Hoegenaaiad niet, madame; ik vergeef u geenazina uwe tussehenkomst, giateravond in de serre. Waret gij mijne moeder, gij zoudt niet anders kunnen te werk gaan. Waarom zijt gij dit huia binnengedrongen, waarom hebt gij er door uwe valsche manieren, uwe vleienjen de ruat geatoordî Ala deze zin haren mond wae ontvallen, ver-wijderde zij zich vlug. De onderwijzerea waa ala veralagen. En toch, ondanks ailes versohoonde zij Paquita. Het kind mocht de waarheid niet raden. Wat bij eene moeder natuurlijk en wettig is, kon bij eene onderwijzerea zonderling voorkomon. In de oogen van Paquita, had mistress Brown zioh in zaken gemengd die haar geenazina aan-gingen. Hare leerlinge bewaken, hare leerlinge berispen,dit was haar toegelaten mits zij de toe-" etemming van den graaf had, dooh tegen Pablo zulke gruwelijke besehuldigir.gen inbrengen, dit kon er niet door ! Het fier, jong meisje vatte tegen hare onderwijzerea eenen hevigen haat op. Zij zou zich missohien bij graaf de Merinville «ver mistress Brown beklagen I Wat zou srfj antwoorden indien de graaf haar ondervroeg en haar tôt uit-leggingen dwongt Zij trachtte vruchtelooseene gepaste wending voor de oploasing dezer vraag te verzinnen. Moest zij aan Edmond de plioh-tigheid van Pablo bewijzen : kon zij zulks zonder zich zelve te vorradenî.... Dagelijks, bij den ondergang der zon, als hare zware taak voltrokken was, doortrok zij het park om eenige oogenblikken in de kerk te gaan bidden. „ , Het kwam Eva voor dat God ons beter hoort. als de kerk verlaten is en het donker begint te ■ worden ! , i a ' Dien dag gevoeWe zij meer dan ooit ue noo<l- , zakelijkheid tôt bidden, zich te nchten tôt Uem ■ die onze toekomst in handen heeft. ' Zij raadpleegde haar uurwerk ; het weeamaar zeven ure ; zij had dan nog al den tyd V66r a i komst van den graaf, om hare dagelj he bedevaart af teleggen. , Eerat trad zij de kamer van Jeanne j de pijnen werden langs om heviger.^.,. verandering op eenige uren tijd . He dit jong wezen, schoon en rooskleurig den -gen dag, daar te bemerken met ontvormde trekken, door het Iijden gansch uitgeput. Eva kon insgelijka hare tranen met weer-houden. Te midden harer pijnen, drUkte Jeanne de hand van mistress Brown, alsof zij haar i weerhouden. , , De ziekte brengt groote verandering meae en laat den mensoh de zaken soms onder ver-aohillend oogpunt beschouwen ; maf1Jame Merinville bekloeg zich zoo onrechtvaardig geweest te zijn jegens degene die haar zuikinnig medelijden betuigde. — Ik ga naar de kerk voor uwe spoedige herstelling bidden en zal niet lang wegblijven, zegde Eva. , , . Zoo sprekende, beantwoordde zij het gedaent van Jeanne. , , .. , ,, ,, In weerwil harer krankheid, wij hebben ree gezegd dat mistress Brown het linker been een weinig trok aedert zij in den vochtigen kel erg© marteld werd, verhaastte zij zich de dreef te doortrekken die naar het uiteinde van hetpark Eensklaps veracheen Hendrik van achter eeiienJ>°om. jater> ma(3alIie ; ik heb u iets te zeggen.^, ^ g.. wilt( rfat zal voor later wezen; ik verlang niet een gesprekaan teknoo-pen. Men heeft mij verzocht gauw terug te zijn.... X , Çt Ve>voigt.i 1 noodzakelijke inrichtingen. Daar werden da leden gesteuild door werkbeurzen werk-!oozenfondsen, daar worden zij in bijeen-komsfcen door voordrachten, gezonde lezing, vakbladen, beroepslessen, geestelijk en zede-lijk opgebeurd, (kuir bespreken en ver-dedigen zij liare belangen, die soms ver-scliillend van de belangen der mannelijke bedienden, afzonderlijk dienen ingestudeerd en nagegaan te worden. Aan het hoofd van ons programma staat geschreven : 10 Het bekomen van gelijk loon voor gelijken arbeid (door man en vrouw); 2° Het bekomen van minimumloon en maximum arbeidsduur. Allen in eene machtige federatie vereenigd hopen wij door eendrachfcig streven eenmaal onze wenschen te zien verwezenlijkt, tôt heil en voorspoed van den bediendenstand in hefc algemeen, zoowel voor de mannen als voor de vrouwen. * * Door de uiteonzetting van ons programma meenen wij nu klaar bewezen te bebben dat de vrouw als bediende, niet als gevaarlijke mededingster van den man optreedt, daar hare betrachting vooral is : door gelijken arbeid gelijk loon. En zijn de loonen bij de bedienden niet in evenredigheid van die der werklieden gestegen, dan ligt de schuld niet aan de vrouw, maar misschien wel aan de pogingen door de mannen zelf gedaan om dat streven te verijdelen en vooral ook aan het gebrek van degelijke beroepsorga-I nisatie van hunnen't wege. Ons besluit : Er kan wellicht in hefc schrij-I ven, dafc wij hier bespreken veel waarheid I liggen voor eene wereld onbekend te Gent. — Voor wat Gent betreft, waar aan geen overdreven maar aan redelijk op ncituur en zending der vrouw gesteund feminisme gedaan wordt, is de krifciek niet doeltreffend. I Zoo zal elk onpartijdig en niet vooringe-I nomen lezer oordeelen. Het bestuur van 't christen syndikaca voor vrouwelijke bedienden van har* j del en nijverheid, Pepersfcraat, 17. Offîclesle Mejiedeeilngei In Vlaanderen, Frankrijfc en Elzas. I (DUITSCHE MELD1NG-) [ BEELIJN, 15 Ootober. — Bit het groot» . I hoofdkwartier : „ ,. , Leaergroep van hroonprins RupprecM vm Beietren. - De vijand heeft in Vlaanderen zijn . aanvallen op breed front tussohen Zarreneo 1 de Leio hernomen. Tegen den middag kWMB . de strijd in de linie Oortemark, ten Oosten van r Boesselaie, dat na harden strijd in de handen i des vijands viel. Zuidwestelijk van laeghem w J Noordooatelijk van Meenen de aanv«l . tôt staan. Meenen en Wervik werden teg n e hevige aanvallen behouden. OveTgangepogingen ® des viiands over d9 Leie bij Oomen werden t verijdeld. Bij herhaalde aanvallen 's naimddagB « gingenHandzame en Oortemark verloren. Sterke met pantserautos gevoerde aanvallen aan berde n kanten van Oits mislukten. Tusschen Iseghem on Meenen kon de vijand 's namidda^ slechtt I noe weinia terrein veroveren. Suksesvolle ge-vechten op het terrein voor de ^ /- Westen van Rijssel en aan het Haute De i- I ^T^het Selle-vak, ten Noorden van Haussy 3- en bij S. Souplet mislukten kleine aanvallen d d-LeilrgrôeP van den d i„ den dichten morgennevel ■ukt.s -e ▼ j ^ ij Zuidelijk van S. Quentin ov« de Oise op « ■d I vatte voorloopig voet op de hoogt „ van Maoquigny en Noordelijk van Cr gny.^ 111 ! omvattende tegenaanval ^ierP . le hoogten op de Oise terug. Heyxge klemere aan-vallen voor het nieuwe front. Mooriéhjk■ v« Laon ten Wetsen der Aisne en in de Aiane-bocht it Zuidweatelijk van Grandpré. _ hen d# ni — Leqeraroep von Gallwifaê £ Aisne en do M^s viel de i met a er^ e, krachten aan. Het zwaar gewicht dergevec]uen s- lag Oostelijk der Aire en aan beide kanten van lit de van Charpentry naar Bantbwillo . .j et atraten. De gedeeltelijk tôt e- aanvallen zijn mislukt, afgezien p er selijke terreinwinst aan beide kanten vae r- I Romagne. ,r" (FRANSCHE MELDING.) PARUS, 14 October. — Officieel : f Op het gansch front bleven wij m enge vo ehng met de vijandelijke infanterie. Ten Zuiden vaa ® Château-Porrien wierpen wij da laftste vijan-3n delijke deelen, welke nog weerstand boden, op den Noordelijken oever van het kanaal terug. n: Avondbericht. - Plaatselijke operatiën Ii^eo ™ ons toe onze stellingen op den linker oeyer der la* Oise, in de buurt van Mont-d'Origny, te ver->r? beteren. Zuidelijk der Serre bezetteden W!j :3t Monceau-les-Loupa. Te zamen met Italiaansehe ™ troepen namen wij Sissonne en trokken de stad te voorbij. Verder Ooatelijk rukten vnj, niettegen-staande zeer levendigen vijandehjken wodar-id- gtand, op den rechter oever der Aisne brejî ;m I vooruit en braohten onze linies tôt voorbij ae I dorpen Maimaison, Lor-le-Thour, S. Germain-lar mont. In de streek van Asfeld overschredenwq de j de Aisne op versehillende punten ten ÎSooraen 'be 1 van Blanzy. (ENGELSCHE MELDING.) Ivj LONDEN, 14 Ootober. - Officieel : I Gisternamiddag opende de vijand een zwaat • i vuur op een breed front Noordelijk van te 'Si Cateau. Onder beschutting van zijn infanterie-1 | vuur werden sterke infanterie-aanvallen togen onze stellingen Zuidoostelijk van Solesmes to I ondernomen. Verdere aanvallen tegen onze Ljp stellingen vôôr het dorp Haspes Uitgevoerd^ I in dewelke tanks tôt ondersteUning der stor-ide mende infatltéflô gebrUikt werden, bleven zoa- 6J~ I dSOnze piitroeljes kwamen gister en gedurende lie den nacht op versoheidene punten Zuidelijk en n.g Noordelijk van Douai vooruit, wonnen terrein j en maakten gevangenen. £ mp BE (008TENRIJKSOHE MELDING.) eht WEENEN, 15 October. — Ambtelijke mede- ;dB J <l°Oplde hoogte Noordwestelijk en Noordelijk îen I van Niach hadden kleine aanvallen plaats. jb Het lot fler Gzarina. I Osservatore Romana schrijft dat op aandringeo ter van den Paua, den Oostenrijkschen konsul tè | Moscou inlichtingen gevraagd heeft aan de IvUa-ets sische regeering nopena het lot der C?a"n/1 f® hare dochters. De Russische regeering hoe» ter I verklaard dat zij niet weet waar ue Czarina e® oo- hare dochters zich bevinden; vertrouwbaj» t.... mannen zijn geîast daar een onder&oek over bt I te stellen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods