t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

396 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 28 May. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Seen on 12 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7h1dj59p24/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Samenspraken Dafc 5e menschen gaarne aamon een 'pïaatjc slaan, wie kan het htm kw&Iijk ne-men? Is er wel iets genoeglijker dan onde? :vrlénden of rriondinnen een mirtjo te keu-yelen over schade of voordeel van regen of wiûd, over de dure tijden, over den last met de schcojkmderen, over de beate manier om mei metigheden nog een smakelijke spijs !«ere«d te niakon, over de wederwaardig-Éeâeu waaronder familie en kenniasen lîjden de gesehiktste middelen om hen daarin te helpen? 2too B praatjo kan hnlp en troost en kraclit geven, en daar is altijd iets aan gewonnen, V op voorwaarde dat men er geen tîjd aan ver-bêuzele, die andersains mittiger zou kunnen bestecd worden. Maar blijft het pra&tje wel altijd bii ssulke onschuldige onderwerpen ? Is 't llf integendeel niet zeer dikwijls ten nadeele van Ml kenaissen en-evennaasten en tôt ontstich-ting der jongeren dat er gepraat wordt ? fn Gaat aan den ingang aer winkels van ko- lit reiteiten en openbare inriehtingen staan, op znîkc wijze dat tiw bijzondefe opmerkzaam- g jheid geen achterdocht verwekke bij de praat-sters, en luisterfc dan wat daar zooal uiteen- ^ gedaan wordt : *t ls heel dikwijls een ge-, ovej klftts om er een ouden dvagonder van te doen jQ ^ •blozen. ^ De Jaagst liederlijkste gezegden vallen daar uit den mond van vrouwen die moeders ... ? zijn, en dit in de aanwezigheid van jonge ■[ mènstthen, die nauwelijks de kinderjaren r ontgroeiden. Do groote meerderbeid der aanwezigo vronwen vinden hoegenaamd geen terï ■bebagen in die gemeenbeid, integendeel, ro®'_; zij walgen ervan; maar oit menscbelijk * opzicht durven zij er geen stop voor steken, jUjt' ,\ut vwe» van uitgelaehen te worden. En in- lieel ituescheh houden de vuilpraataterg het hooge kan woopd, zijn zij meesteressen van de àlge- ~ laeeae keuveling en sprenkelen aij 't baderf -;V&n ftaar eigen gemoed in 't bart der jongeren, die haar onverdedigd aanbooren. nan De deftige menseben die in de wachtende dan menlgte de meerderheid uitmakett en niet «at igprreken durven, hebben met htm zwijgen levt groot ongelijk. Zij zijn het, die waarliik recht tôt sprekeii hebben; zij zijn het die wij] z on den behooren te spreken, en niet die Ke (Vuilc tongen, welke men met een gepast se h woord kan sfcilleggen, tôt groot genoegen I .-▼an elkeen. ®ch Op Sinxendag kwamen Iangs d.en Dron- wri igenseben eteenweg bij Gent eenige jonge nei> rnanneû gegaan, die een krank paard onder- Am jgteunden. Omdat daar een hoogbejaard dld pat<?f-jeziiiet al biddend voorbijkwam, begon En een dier jonge kerels op de ruwst en domsfc juaogeHike wijze te vloeken zooveel als zijn Kapond bakkes maar lossen kon. Een burger 5 ,nie 't hoorde. zeî aenvondig met kloekluide -y «lerr» tot zijn jongens : « Hoorfc, een mishikte j£es lanilezol die een ziek paard moet belpen niis jÇeleiden. « ' t Was voîdoende. Den sehreeuwer waP de bek gesnererd, want al zijn eigen çol ;werkmakker« hielden hem zelf voor den aap. bra Kweâtie van maar te durven sprekon. ^rt JEn waarom zouden tien treffeli.jke menscheti , het met durven tescenover een enkele vrtil-jtong ? Want wij herhalen dat de meerderheid dr " tler menschen die aan de openbare winkels .. en komiteitsbureelen staan te wachten, def- J i.tige menschen zijn, die veel liever al dien f çllendigen ontuchtpraat niet zouden hooren ^ «11 vooral wenschen dat de aanwezige jon-jgercn hem niet hoorden. Welnu, zo moeten œaaar de stem verheffen en aan die vuil- : pKsavSbsrfi het zwijgen opleggen : ze kunnen j V*b itoûdra ze maar durven, en 't is htm (,0f, ïjebzeifdé geldt voor de kwaadsprekerii, de âie eveneen^î in die samenspraken zoo ai- sjj.r Scbuwelijk woedt. Maandag hoorden we daar c7ei j3en echt exempel van in de tram : « Ze durft cjw izij van iedereen ailes zeggen, 't is zulkê 0_ 'i vui Itong. Ik zou mij dat nooit permitteeren, )'t is elk voor 't zijne, 't en zij als 't pas vu ffgeeft, en niet vergrooten of verzwaren 00k Rc I niet, neen ik, zulle t Allez, g'hebt daar nu rlr' » S... van d'andere straat, ls er nu een vuiler qc fiwi.jf te vinden? In beuren nek zoudt ge t petcraelie zaaien en heur soepkan is nooit «gewasschen. Maar 'k zou er niet gaarne ^ » iets van zeggen, 'k laat heur praten » enz., tol enz. _ 2vi En 5t vrouwke dat zulks uitkraamde, on legde zoo d'een buurvrouw achter d'ander op den rooster, terwijl ze tevens herhaalde- V6 lijk verzekerde dat ze zioh nooit zou veroor- £rj Hoofd hebben van hai*en evennaaste eenig m£ kwaad te zeggen. Ha neen, ze zeggen er ' ■"t kwaad niet af, integendeel, ze plakken ga het er dubbel en dik aan met het speeksel le Vï^n hun lichtzinnige babbeltong; maar H, goede, dat klappeïen ze er zooveel moge- vo lijk af, tôt wanneer erniets meer dan kwaad ^c aan overblijfÊ. En dan zijn ze d'een of on d'anderen dag heeel verwonderd en zelf s (jt .verontwaardigd, als ze door eenige burin vc met gelijke munt betaald worden ! jj c Dat er toch door de verstandige menschen 0Ti aan die kwaadsprekerij een einde gesteld yc ■woràe, evenals aan de vniltongerij. Zegt YS •aan de lcwaadspreekster, dat ze eerst in den q, apiegel kijke, »vp6r ze met hare tong eens j.c anders tarlkatuur wil maken; of belooft r!p haar dat ge al heuren babbel aan de bêlas- ;lerde personen zult overmaken, om van m dezen te vernemen oî 't al waar is wat ze y( fan ben gezegd heeft. Gte zult haar uitzicht (i£ zien veranderen en haar tong hooren ver- ga etommen ! Praten en kenvelen mogen we gerust als ^ we samen zijn. Waarmede zouden we anders >s den wachttijd doorbrengen? Maar we mogen 0T de jongeren niet bederven en ons gelijken v* niet verergeren door onzedelijken praat en £ we mogen on zen evenmenscb zijn eer en fa&m niet ontstelen door kwaadsprekerij, î?. want dit is een diefstal, dien we nooit kunnen D herstellen. De deftige menschen, die In meerderheid aan de winkels en komiteitsbureelen samen- geboopt staan, hoeven daarop te waken en d< hun eigen eer en waardigheid tegen viiil- praataters en ^waadspreeksters te handha- f ven. En intusschen drukken we hier tevens v. iden wensch uit, dat de komiteiten zouden h onderzoeken of ze daar geen doeltreffende P> middelen kunnen tegen aanwénden; zij zelf ai hebben op de achtenswaardigheid hunner <1( Inrichtingen te waken, opdat dezen niet ni eerlang een benaming zouden krijgen, die ai heel anders klinke dan die van voedings- v< winkels. ol « — pi HUGUENETTE er • de dochter van den Beeldhouwer », uit het Fr&nscli vertaald, door G. Gabriël, is het tâeuw niengelwerk waarmede wij ln on s toummer van woensdag beginnen. dr Het ls een llef, ln het Vlaamsch nog niet V€ versehenen verhanl, vol afwisselende bel an g- si: ^«kkende gebeurtenlssen, zoo dat het door de ,6lkeen met «maak en voldoenlng zal genoten '«">idea. le II H III : 28 Jaar; — Ni 121 ' ■ —■ " "■ T *— Coâstflonst — Sulsgezln — Elocndom }lnsdag> 28 Msl 1918 'T VOLK VERSCHIJNT e M A AL. PER WEEK » CENT! EM EN HET NU M MER Ofticisele Megeâesllngen In Vlaandcren, Frankrljk en Elzas» (DUITSCHE MELMNG.) BERLXJN, 25 Mei. — Uit het groote hoofd-kwartier : _ . De gevecht8bedrîj\-igheid der artilleries b'eef overdag bij storm en regerv binnen matige païen. In verband met nachtelijke deelsaanvallen van den vijand Noordwestelijk den Kemroel en Noprdelijk en Westelijk van Albert nam zij tijdelijk grooter aterkte aan. De vijandeUjke aanvallen broken overal met verliezen samen. Bij Kamal wierpen wij den vijand in tegenatoot terag. Voor 't overige werden de atorintroepen reeda v66r enze Iinies samengeschoten. De b?Betting van een waarr.emingsvliegtuig, luitenant Eisenmsnger en vioe-veldwebel GUnd heeft den 23 Mei uit een keten van 6 Engelsche kampfijnsâtteTa 4 vliegtttigen afgpschoten. — Avondbsrioht. — Nietsnieuws. — 26 Mei. — Zuidelijk hot kanaal van Nieuwpoort en beiderzijds van Dickebusoh narrten wij bij klfine onderneminj^n meer dan 70 Beigen gevangen. Het artillerievur dat over dag matig was, werd met den avond Ievendigsr in enke'e sec tors der stnjdfronten. Na liet invalien der duisternis kwam er bij-wijlen aanmerkdlijko vunrstijglng in het Kemmolgebied, Zuidelijk de Somme, tusse hen Moreuil em Montdidier. Bij Bucquoy mislukten meermaals Engelsche vooruitstooten. Ook ln de overige sec-tors duurdo "evendige verkenningsbedrijvig- heid van den vijand voort. Hierbij werden Âmerikanen gevangen Westelijk van Montdidier, Franschen in de Ailette-laagte en Enge'schon op den Zuidet oever der Aisne Noordoostelijlc van Lananville (FRANSCHE MELDING.) PARUS, vrijdag 24 Mei. - Offioleeli Vija.ndelijka overvalion Zuidoostelijk van Mesnil - S.Gteorpes en Westelijk van Noyon mishikten onder ons vuur. Ar.derzijds drongen wij in de vijandelijke linies Zuidoostelijk van Coucy, in Champagne en in de Vogezep en braehten omtrent twee dozijn gevangenen m, Artilleriebedrijvigheid met onderbrekiug aan enkele plaatsen van het front. — Avondbsrioht. — Een or.zer afdeehngen drong ZuideKjk van Canny-sur-Matz in de vijandelijke linies binnen en deed eohuilholen sprlngen. Anderzijds misluktA een vijandelijke vooruitstoot Oostelijk van Sampigny. Niet* te melden op de reat van het front. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, denderdag 23 Mei. — Omcioel ! Gisternvond ondernam de vijand een uit-fcocht tegen onze posten ln het Aveluy-bosch. Twee onzer manschappen ontbrekon. v»« deden gevolgrijke aanvalien 'n de AJletfco-streek, bij Bolsleux en St. Marc. We braehten den vijand verliezen toe en namen een ma-chiengeweer. De vijand beproefde een aanval op onze steliingen in da strsek van Riez on Vinarge. Hlj weTd afgBWezen door net vuur onzer infanterie en machicngevijren. Do vijandelijke artillerie was gisteravond be-drijvig in het Ancre-dal, Zuidelijk van Lens, Oostelijk van Hoebecq en Oostelijk net Nieppe-bosch. . — Avondbericht. — Blnst den nacbt Werden met verliezen voor den vijand overvalien teruggewezan in het het Aveluy-bosch_ en Zuidelijk van Hébuterne. Een afdeeling enzer troepen heeft ln het Aveluy-bosch een post aangevallen en een machlengeweer vemleld. Gis tara von d hebben de Fransche troepen eenige gfevangenen genomen en een machiengeWeer buitgemaakt in den Ioop van geslaagde vooruitstooten ln 't Noordon van Batlleul en ln ln 't Oosten van Loker .Anders nletstebem-rken. _ — Vrijda g 24 Mei. — Ten govolge van den vooruitstoot, glster Noordeiijk de hoogte 70 door den vijand uitgevoerd, worden eenlp onzer manschappen vermist. Gi6ter laat in den avond beproefde de vijand een anderen vooruitstoot tegen een onzer posten in het bosch van &veluy. Hij werd afgewezen. Wij ondernamen kort na middemacht een g«-volgrHken uittocht Zuldwestelijk het icanaai van La Bisséo en namen eenige gevangenen. Ook bij een patroeljegevecht Noordelijk net kanaal Yper-Komen werdern door ons eenige gevangenen ingebracht. De vijandelijke artillerie was ln den laatsten n?cht bedrljvig Westelijk van Lens, in de nabijheid van G»-venchy en van Festubert Onze steliingen in den sector van het Nieppe-bosch werden met gasgranaten beschoten. „ Avondbericht- — Onder dekking van zwaar artilleriespervuur deed de vijand 's nachts esn uittocht bij Bucquoy Eenige onzer manschappen worden vermist. Aan versehiilenda deelen van het front biachten Engelsche en Fransche tochtswachten eenige gevangenen in. Verder is or niets te melden. Dnitsch-Oostenri'bseli-Italiaansche Oorlog (OOSTENRUKSGHE MELDING.) WEENEN, 25 Mei. — Ambtolijke mede-deeling : De govechten ln het Zugna-gebled ver-flauwden 'glster wezenlijk. Op de hoogvlakte van Asiago en aan den beneden-Piave mis-lukten vijandelijke verkennlngsstooten. In Riva werden eenige luiizen door vijandelijk artillerlevuur beschadigd; meer dan 30 vijandelijke vliegtuigen belegden Feltie met bom-men. Een burger werd gedood, acht gewond; anders werd slechts geringe stoffeiijke schade veroorzaakt. Do veldpiloot plaatsvervangend officier von Kisz, een onzer gevolgrijkste piloten, werd in luchtgevccht afgeschoton en dood woggebracht. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, donderdag 23 Mai. — Officiel î Op het gebergtefront lieeft de gewone be-drijvigheid der beide artilleries en dio onzer verkenningsafdoeiingen geen gewichtige uit-slagen geliad. Vijandelijke afdeelingen wer- plaats. Langsheen den Piave versterkto bij-wijlen do verkenningsstrijd. Een vijandelijke aanval tegen het bruggehoofd van Capo Sile werd afgeweîen. Bij Cavazucehc-rîna sloeg eononzw afdeelingen een vjjandelijken voor-uitgeschoven post op de vlucht en veraield» zijn verdedigingswe-rken. Italiaansche en verbonden vliogers sehoten drie vijandelijke toestellen af en dwongon twee andere te landen. Zij beschotca gevoig-rijk het vliegveld van Motta di Valuza,£ Isook op marsch zijndo troepen en geleidstreins op de hoogvlakte van Asiago. Majoor Barazza behaalde zijn 32e luchtzegepraal. — Vrijdag 24 Mei. — Bij Salh, NoOrdoostelyk het Ledro-mecr, drongen onze patroeïjeé, die de voortiitgeschoven verdedigingsstellingen van den vijand bsheersehen, in een punt zijner weerstandalinio binnen, •vernietigden de vijandelijke bezetting, namen elf gevangenen en maa-kten eenige geweren en ander oorlogsgerief bnit. Aan de Zugna Torta deed de vijand tegon-aanvalfcn op do beraden vooruitgaande steuners onzer afdeelingen, doch Werd teruggeslagen. Hij verloor œn tiental gevangenen. Verkennings-pogingen met aanvalsbedoelingen van den vijand mislukten in ona vunr aan den Monte Vies (Ledro-dal), aan den Monte Trappala (Arsa-dal), in de aiepte van Asiago, tusschen de Brenta en den Piave, aan den Monte Pertioa en aan de helling van den Salton. De luchtbedrijvigheid was levendig. Vijf vijandelijke vliegtuigen werden afgeschoten. Met volledig welslagen belegden wij de vlieg-plaatsen van Faltre en van Motta ai Livenzia met bommen. ûp m mmMmm. (BULGAARSOHE MELDING.) SOFIA, 22 Mei. — Van den generaalstaf | Westelijk het Ochrida-meer werden Fratsche compagnies, die Zuidelijk het dorp Homeche onze voorposten trachttén te naderen, door ons yttur verdreven, Aan het Oobrida- en het Prespa-meer waa de wederzijdschs vuurbedrij-vigheid levendig. Onze atormtroepen drûiigen Westelijk het Prespa-meer in de vjjanuelijko steliingen binnenj zij braehten eenige Franschen gevangen weg. Noordelijk vas Bitolia in de Cerna-bocht, Zuidelijk van Hoema en bij Dojran nam de wederzijdsohe artilleriebedrijvigheid by-wijlen toe. Zuidelijk het Doiran-mcer slôegen wij een versterkte Engelsche afdeeling ùïteên, ïn de streek van Bitolia sehoten Dui^jsche ylië^era drie vijandelijke vliegtuigen af, die vôér onze steliingen neerviefen en door ôns artîllerievuiir veraield werden. — 23 Mei. — Westelijk het Ochrida-meer verstrooiden wij door artilkrievuUT Frac.ec be aanvalstroepen, die na artillerievoorbf reiding onze posten trachttén tp naderen. In het boven-dalder Skoembi, Zuidelijk van Noema en bij hot dorp AltschakMahle werd de vijandelijke artilleriebedrijvigheid zeer levendig voortgezet. In het Stroema-dal patroeljegeveehten. Bij Oçhrida en in het Wardar-dal îevendige vijandelijke luchtbedrijvigheid. — 24 Mei. — In het bovendal der Skoembi sloegen onze vooruitgetrokken eenheden twee opeenvolgende aanvalîen van verscheidene Fransche compagnies af, Zuidelijk van Hoema houdt de vijandelijke artilleriebedrijvigheid aan. Tusaohen de Wardar en het Doiran-meer sloegen wij Engelsche aanvalstroepen door vuur uiteen. Oostelijk van Boltzeli en Zuidelijk van Doiran was de wederzijdsche vuurbedrijvigheid bijwtjleh levendiger. (FRANSCHE MELDING,) PARIJS, donderdag 23 Mei. — Officieeli Binst den nacht heeft de vijand twee over-i vallen op onze steliingen beproefd; de eene, in j de streek van Kirklina, werd teruggewezen v66r ! hij onze lmie bereikte; de andere, tusse hen de meren, geraakte tot aan onze kleine voorposten, maar werd dan dadelijk teruggeworpen. Van weerskantec eenige bedrijvigheid der artillerie Westelijk het Doiran-meer en in den sector van Monastir. Klein-Azië, Kaukasus en Syrië. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 23 Moi. — Uit het hooîdkwartler : Palestrina-front: Een vijandelijk bataillon, 's nachts na verscheidene uren vuurvoorbe-reiding vooruitbrekend tegen onze steliingen Oostelijk den straatweg Nablus-Jeïusalem, werd afgewezen on leed zware bloedigo yer-liezen. Hetzelfde lot vlel te beurt aan vijandelijke afgestegen schadroens, die naar het Noorden trachttén vooruit te gaan in het dal van den Jordaan. In het Jordaanbekkon hield de vijnndeiijke artillerie zioh bedr^viger dan anders. In de streek van Jéricho en Oostelijk daarvan Ievendige bedrljvîgheid la de vijandolijke kampon. Den 21 Moi wierpen Engelsche vliegtuigen Op Medina 20 bommen, die geen schade ver-oorzaakten. In de DardaneHen kwam het tot eon lachtstrljd tusschen eenige onzer feamp-vliegtulgôn en vijandelijke vliegtuigen. In den loop van den strijd schoot opperluite-nant Cronelze een vijandelijk vllegtuig, dat brandend ncerstortte. De ovorblijiselen zijn in onze handen. Dit is het zevonde vllegtuig dat opperluitenant Croneize aîschoot. Aan de «veftga fronton is de toestsrnd on-veranderd.TER ZEE. Berlijt», 25 Moi. — Ambfselijk. — Nabij de Westkust v»n Engeland werden door onze duikbooten de Engelscho stoombooten Prinses Dagmer, 930 br. r. ton; Dux, 1250 br. r. ton en. Wylw, 6000 br. r, ton in den gronçl j^eboord. Do drie schepen waren met kolen goladen. In 't geheel werden volgens de nieuw inge-komen beriahten der duikbooten, 15.000 br. r. t. vernietigd. Beslijn, 26 Mei. — Ambtobjk. — Duikbooten-gwolgsn aphat Noordelijk oorlogsveld. — Volgens nieuw binnengebraehte meldingen onzer duikbooten werd 18.500 br. r. ton vernietigd, Een diepgeladen vraohtstoomboot van minstens 6000 br. r. ton werd uit een sterke verzekering en eene andere groote geladon stoomboot, Uit een verzekerden geleidtrein wegçeschoten. Londan, 25 Mzi. — Router, nmbtelijk. — Da bewapende hulpkruiser Moldavia, 0500 ton, werd 'fl mordons van don 23 Mei getorpedeord en is daarnà gezonken. Onder de bemanning zijn er geen verliezen te betreuren, doeh 50 Amerika&Rsche «oldaten worden vermist. Het is te vrgezen dat ze in een afdeeling door een Ôatplpmng gedood werden. IN RUSLAND, Mosko.U, 5^4 Mei. — Sinds 15 Mei heeft Ce regeSjing het zomeruur voor gagèch Rusjanc1 iKgèVofTrd_. Ai de openbaro uur^fken Werden éên uiir vooïÇdtgedraaid. Dç Kadttim. — D» Rftsriaphe Kadettenpartij nçiaakt een msâiifeet bekcncl waarin aij verklaàrt dat zij npa altijd trouw blijft aan de Entente Zij vefwirfîpt elke medewerking der Duuschers bij het vormec eener nieuwe Ruissische regee-ring.Pleclmftoff beseûtildigd. — Naar het Ealkan-Agstii'sçhâp raçldt, wordt Pleehanoff besohuldigd samen, met Mîljukoff, Ieidw der Kf àetten, eene tega&rfvchifcie op touw gezet te hebben. Zijne Wo'ning te S. PetersbUrg werd doorzocht. Base!, 23 Mei. — Uit S. Petersburg wordt gemeld dat de Russische hoofdminister Lenin zinnens is het privaatbezit \Vederom to doen eerbiedigett en hij ook regelmatige werkingen der banken herstellen wil, Het eenig middel om Rusland van het bankroet te redden beataat in het aangaan eener leening in fet buitenland Maar daarom moet ook de vroegefe orde weerom ia voego gebraoht worden. Ruslanfl en Oekralne- De vrçdesverhandelingen. — Klew, 25 Mei. — Onder voarzitterschap Sçheluchins heeft 's namlddags van den 23 Mei dç eorste algortioene zlttitjg dor Rusgisch-Oekrallnlsche vredesafvaardiglng plaats gobad. Men ge-brulkte de beiderzijdsehe talen. De voorzltter vroeg wat do Rnssen vertegenwoordigen, namelijk ook Wit-Rusland, SiberiS, de Don-en Kaukasusrepubîieken die de bevoe^dheid der Sowjetafvaardiging van de hand gewezon hebben? Er werd besloten die vragen schrlf-tglijk te stellen on te boantwoorden. De Russeia ze-gden Oekraine als onafhankelijke staatsinaclitte erkennen. In dp zitting van 25 Mei stelden de Oekrai-ners den Qisch dat de Russlsche verteflenwoor digers volmachfc zouden. hebben om oVer aile kwestles die Groot-Rusland aangaan, eene beslissîng ta ncmeji; ook eono kîare bopalipg van de geb\eden welke door de Russen vèr-tegenwoordigd worden. Daarifiee werd de tweede zitting gesloten. Engsland en Buttschland- Den Haag, 22 Mei. — De vooruitzichten zijn giiïi&tig d^t d® Engelsche regeering binnen kort eèh Uitwisseling's-Overêehkomst van krijgsge-vantrenen met Diiitscbland zal onderteekenen. IN ROEIVIENIE; Boekarost, 23 Mei. — Het Staatsblad bevat •en tekst van het demobiliseeringsbovel van let loger. De ontbinding van bet loger moet den 1 Mei geëlndigd zijn. De jaargangen 1916 917, 1918 en 1919 blijvon onder de wapens, ok de marine van den jaargang 1915. Tepen ie officieren die hunne macht in Beasarabiô • aisbruikt hebben, wordt een onderzoek in« esteld. Aan 't Weslcpfpont. BERNE, 25 Mei. — Volgens de Petit 9aristen meldt zijn de Italiaansche troepea iestemd voor het Fransch front, nllen in •tankrijk toegekomen. Zi} bevinden zlcli oor het oogenblik neg" in eene stad van 'lidden-Franlaijk, waar zij onder het toe-icht staan van tien verteganwoordiger van talië op de Konferencie van Versailles, ;eneraal Robllaut. De Italiaansche troepen zulîen in de eerst-:omende dagen over het Franscli front ver-ieeld worden. EultscÈs asnval? BAZEL, 26 Mei. — Volgens de Basler Vachrtchten meldt Ha va s uit Parfis : De •ijand heeft nu zijne aanvatsmassas gereed nder dekking gesteld. Het artlHerievuur be-elkt een geweldige lie vigheid. De vlieger-verklng heeft zich bijna vertiendulibeld. iVaarschijnlijlt wachten de Diiltsehers alleen let oogenblik af dat van bijzonderenaard tot '©rrassing geschikt is. Bij en achter liet front taateen aaneengeslcften îeger gereed om den anval op te vangen. Bs tosstani ln FSnlanâ- Uit Helsingfors wordt gtm ld dat generaal rîannerheim om zijn ontslag verzocht heeft. kleeningsverschil tusschen den landadel die door ie militaire partij gesteund wordt en den Senaat :ou zulks voor oorzaak hebben. Verder wordt medegedeeld dat de Zweedschô (fficieren in den staf van generaal Mannerheim, ;ioh met hun chef solidair hebben verldaard. Stookholm, 24 Mei. — De leden der Fineohe egeering hebben het ambt dat zij bekleeden, er beschikking van den voorzitter Svinhufoud ;esteld. Deze heeft senator Eustio Baasikivi net de samen3telling eener nieuwe regeering jelast. Het is aan re nemen dat de meesta lenatoren op hun post zullen Wijven. Osveclit In Noorfl-Flnland. BASEL, 26 Mei. — Op 21 Mei Wordt uit) Eirlstiania gemeld ! In de nabijhald van We-Sernergaskee (in .'t Noorden van Finland), svaar de Finsche Witte Garde zlch versterkt lad, hebben vrijdag en zaterdag geweldige ievechten plaats gehad. De Flnnen werden ioor de Engelschen ln de bergen overrom-peld. Op het slagveld bleven ongeveer vljftig looden. De Witte Gçirde werd door de Engelschen vervolgd eh bij middel van machin-jeweren neôigeschiten. Aan de Engelschen m de Russen gèlukte het, ongeveer 1000 man Witte Garden in te sluiten, 'tiste zeggen een leel yan eene Witte Garde-afdeeling die in de 'ichtlng der Cnare-zee voaruitrukte- le Penlgçtenga bevinden zlch 6000 Russische m 800 Engelsche soldaten, allen onder Engelsoh bevel. Bovendiçn rukken 4000 Russen naar Cnre >p, ten einde de Finsche troepen in den flank San te valien. Daar de Witte Garde ln 't Noor» Pen van Finland in minderheid is, staat haar jene bloedlge nederlaag te wachten, ten ware het haar geïukte zich ln.tijds terug te trekken of voldoep.de versterkingen kon verkrijgen. AMSTERDAM, 26 Mei. — Daily Mail verne" mt uit Moslcou ' Dô Finsche regeerinS verlangt het scliierelland Kola, waardoor îen voornaam deel der Murmanijzerenwegen in 't bezlt van Finland zou komen. — Het kopstuk der Finsche Roode Garde ls te Hellngfors terecht gesteld. ' Gewlcbtlue felten? AMSTERDAM, 26 Mei. — De Noorweeg-sche gezantte Rome is, volgens het Algemeen Handelsblad uit Lausanne meldt, over eenige dagen in het hôtel «Berner Hof », te Berne afgestapt. Dat felt wordt in verbinding ge-bracht met eene melding van de dagbladen, volgens de welke de Noorwoegsche mmistei van buitenlandscbe Zaken kort geleden in de Storthlng verkl^ard heeft dat de Noorweeg-sche gezant te Rome ook te Berne ^al vor-blijven. , . _ Men gelooft dat binnen kort in Zwitspr-land gewiclitige gebeurtenlssen op dlplo-matisch gebled te verwacliten Mjn. IN NEDERLAND. DEN HAAG, 25 Mei. — De vroegere Engelsche minister Haldane verblijft sinds eônige dagen in het strepgste incognito m Den Haag, met opdracht eener gewichtige Nederlandsch-Engelsche zaak. * * * HAAG, 26 Mei. — De,hier aangekomen Engelsche «onderhandelaar is niet Haldane maar sir Eduard Holdan, een der grootste finanoiemannen van Engeland, voorzitter der London-City en Midlands-Bank^_^ MENGEfLWERK *60 TROUWE LIEFDE. Mevr, von Beeren voerde hare besohermeKnge eerst nafir het Lago Maggiore en het meer van Commo, en toen het verblijf door de toenemendé warmte daar minder aangenaam werd, trokken de dames naar de bergen van Zwitserland. Het stille leven, de aanblik der sehoone na-tuur, de trissche Iucht en de zochte? invloed, die de nabijheid van Agnes op haar uitoefenden, hadden eene weldadige werking op Valentine"» zenuwgeetel. Meer en meer verdwenen de eohrik-bselden, die hare ziel vervuld hadden, de her-inneringen van al haar lijden verzwaktenallengs, zij begon weer lust in het leven te krijgen en ab Agnes over hare eigenetoekomstspralceRdaarbij op haar toekomstig geluk zinspeelde, bood zij weinig tegenstand meer. Eindelijk durfde Agnes aan Koenraad schrij-ven t Koin hier, en tracht de Iaatste schaduwen te verdrijven, die uw geluk verdoisteren. In een hôtel aan het Thumermeer waar slechts weinig toeriaten logeerden, trof Lege-man omstrselcsch het mid.den Juli zijne geliefde Agnes aan. Deze verloofden hadden clkander natuurlijk zooveel te vertellen, dat het andere paar Valentine en Koenraad, bijna geheel nan elkander overglaton was. Valentiuie kon oen Koenraad smesken aan I . « i l. 1 .1 • A - hun wonschen êprak. Het werd weer ïioht in haar gèmoed, dat met weugde en hoop op een nieuw levensgeluk vervuld werd. Toen men^na eenige weken afscheid nam, vertrok Koenraad met oe Ijelofte dat zij hem wilde toebehoorenom s'leven-lief en leed met hem te deelen. Zij keerde niet met Agnes naar Berlijn terug. Het was haar onmogelijk weer in de st-ad t© ver-toeven, waar zij onverdiend zooveel geleden had en waar do schrikbeelden van het verleden haar weer zouden aangrijpen. Zij nam haren intrek in een Damenpensiosnheat te Dresden, waar Koenraad haar dikwijls kon komen bezoeken. In stilte werden Valentine en Koenraad ook te Dresden in het hùwelijk verbonden, waarbij Lageman en Agnes alleen tegenwoordlg waren Dit paar was reeds den vorigen herfst in den band des huwelijks vereenigd. Na een huweijksreis door ItaliS, keerde Koenraad met zijne jonge vrouw thans naar eigen haard terug. Nog altijd had Valentine haren afkeer van Berlija niet overwonnen, geerne voldeed Koenraad daarom aan haar verlangen en veetigde zich op hot heerenbuis te Zeckta. Door aankoop van verscbillende landerijen had hij zijn grondgebied aanzienlijk vermeerderd, zoodat hot nu de uit-gestrektheid van een groot riddergoed had, waaraan hij den naam Recblingshofen gegeven had. Aan de s ta t le wachtte Agnes en Lageman l- „ i. 4 niop n t* f»-n T^rlfvn me de 1 olkander veel te vertellen had, sloegen allen weinig acht op de o m go vin g. Doch plotselmg riep Koenraad : Kamaan, zie nu cens rond, wij komen op het grondgebied van Rec.hlinfi-hofen. Ziet gij daar de witte zeilen van dis schepen op het kanaal. Daar glnder komen de ovens ln t ge- zicht, vulde Agnes aan- -Wat zijn dat voor watjrplasse.n, daar midden in de welden, vroeg Lageman. pie plassen zijn ontstaan door het uit- graven der kleiaarde, die wij in den vsrm van steenen dakpannen weer aflcveren, an Woordde Koenraad. — Zoo, zoo, dus gij verandert de oppei-vlakte der aarde van land in water, schertste Lageman. Aan zulke landverwoesting dien de paal en perk gesteld te worden. j. , — Welnu, dus dan maar een Wetsvoorstel als ge zitting neemt als afgovaardigae, dat gij verkozen wordt ls toch zoo goed als ze ker. Maar komaan, spoodig zim ^u hi n eigen huis, voegde hij er i«ct bewogo^stom bli; terwiil hij de hand zijner vrouw & eep. "Hof rîitui^ kwam nu door eon dorp, dat în feestdos gehuld was. Opgeschoten knapen, îtnnen een elnd mee met het rij-tuirom het pC Tor hoerageroep wellçon, te heeten. Overal zag men vroolijke jMf *1" ton Koenraad stond in het rijtuig met zijn hood te zwaaien en boog telkens weer om zljnen dank te betulgen, tei'Wijl Valentine beschroomd knlktô»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods