t Volk van Ronsse: Vlaamsch katholiek weekblad voor Ronse en het arrondissement Audenaarde

695992 1
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 05 July. t Volk van Ronsse: Vlaamsch katholiek weekblad voor Ronse en het arrondissement Audenaarde. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/154dn4301k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zondag 5 Juli Î914. 0,05 fr. per Nummer 16e J aargniJg, Nr 32 L N8C HIU .1VI NOS P RI JS. ( Von > *o i) bttrwlb- i /y ) Perjaar f»*. ~.7ô f! maàfMl«n f'' I 8 maamkin fr. 1,00 lluiteu hel land. <le ver-^enJin^skosî-en erbg te voegen. De boeken, waarvan wij één exemplaar ontvangen, worileti aangekondlgd ; deze, waarvan wi« twee exemplaren ontvangen, worden beoordeeld. 't Uclk va» Rousse Aankondioingen. Annonce ii, per regel fr. 0,15 RfJiiamen fr. 0,25 H.eclilerl(!ko: uerherstellinuen fr. 0,B0 Ongeteekende brieven worden niet opgenomen. Aile artikels en aankondigingen dienen ten laaiste Donderdag's middags ingezonden te zljn. MthoIiek-,Volks- m VlaaiïîSGngeziiid Weekblad rAAL, GODSDIENST, ALLES VOOR VLAANDEREN ! HUISGEZIN en EIGENDOM Druk en Uitgaaf der Drukkerij GOEBEERT, Spilgremstraat, 121, Ronsse VLAANDEREN VOOR CHR1STUS ! De Priester. Hebt ge ooit tegenwoordig geweest bij de plechtigheid eener eerste H. Mis ? Zoo ja, dan zult ge in uw binnenste, in uw ziel, -een hemelsche zoetig'neid gesmaakt hebben, zulk een, welke men maar kan ondervinden in onzen H. Godsdienst,Oh, moesten de kinderen der duisternis een stap binnen wagen binst zulk eene plechtigheid, verrast en ontsteld zou-den ze u gewis vragen : « Wat viert men hier ? — « Wij feesten den Priester ! klonke uw antwoord, wij huldigen het Priesterschap ! » Het priesterschap ! Kent gij het genoegzaam ? Weet gij wat een priester is ? 't Zijn deze twee vragen welke ik wat na-der wil behandelen. Kent ge ten eerste zijne zending, zijne macht en waardig-heid ? Zoo ja, dan hebt ge ten tweede : Een juist gedacht over de motilijkheid zijner taak- Hij die den priester kent, bemint hem. Zij die hem haten, kennen hem niet. Om ons een waar denkbeeld van den priester te vormen, moeten we onze schreden naar Calvarië rich-ten. Daar zien we tusschen twee moordenaars aan het Kruis genageld Dengene die eens zeide : « Ik ben de Weg, de Waar-heid en het Leven ». De twaalf visschiers die Hem gedurende drie jaren overal volgden, waar zijn die ? Helaas, bij den eer-sten noodkreet zijn ze verschrikt in de duisternis verdwenen. Eén toch staat met de Moeder van Smarten aan den voet van t Kruis. Ontelbare vijanden verdringen zich om hen en wed-ijveren met elkander om den stervenden God-Mensch te hoonen en te lasteren. De Farizeeërs zegevieren ! Hoort, de Nazarener bidt, Hij buigt het hoofd en... sterft. Consommatum est. Het groot sacrificie is volbracht. De Hemel joelt en looft ! De Hel zucht en vloekt ! 't Menschdom is verlost ! Alléluia !... Maar ziet, de zon weigert haar licht, de aarde beeft en scheurt, de dooden wandelen. Ah, Farizeeërs, « uw uur » is voorbij, het « zijne » breekt aan ! De eersten onder de ster-velingen zult gij getuigenis van de Godheid van uw slacht-offer geven ! Jezus stierf, ja, en Hij over won. Met doodelijken angst bevangen vliedt de zwijgende menigte in het donker uiteen. Eén woord slechts ontvalt aan de bevende lippen : « Deze ja, was waarlijk de Zoon Gods ! » Ja, Hij was God, want drie dagen later stond Hij, als Heer van leven en dood, glorierijk uit het graf op. Hij was God, want veertig dagen nadien klom Hij ten Hemel zonder îemands hulp, door zijn eigene macht. Toen de Goddelijke Zaligmaker daarboven achter de wol-ken verdween, verdween dan zijn werk met Hem ? « O Heer, waart gij niet gekomen om AL de menschen zalig te maken ? Hoe zullen de geslachten, die na U komen, U kennen, beminnen en dienen ? De Hemel is nu open, ja, doch hoe zullen ze Hem bereiken, zij die opnieuw in ongenade vallen ? 0 Heer, kent gij onze krankheid niet ? » Die billijke klacht van het Menschdom werd door den Zaligmaker voorkomen en het groot werk onzer verlossing willende voortzetten, sprak Hij eenige oogenblikken voor zijn afscheid de volgende woorden tôt zijn apostelen : « Aan mij is aile macht gegeven op de aarde als in den Hemel ; gaat dan en onderwijst aile volkeren, hen doopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, hen lecrende onderhouden ailes wat ik u geboden heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tôt de voleinding der wereld ». » Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij ook doet, gelijk Ik u gedaan heb. » Neemt en eet, dit is mijn lichaam ; neemt en drinkt, dit is mijn bloed. Doet dit tôt Mijner gedachtenis. » Gelijk mijn Vader Mij gezonden heeft, zoo zend Ik u : De zonden die gij zult vergeven hebben, worden vergeven de zonden die gij zult wederhouden, zijn wederhouden. » Gij zijt het zout der aarde. Ge zijt het licht der wereld. » Die u aanhoort, aanhoort Mij ; die u versmaadt, ver-smaadt Mij ». In die verbazende woorden ligt de zending der apostelen en die der priesters, hunne opvolgers, klaar afgeteekend. Wilt ge die zending in twee woorden ? Sacerdos est alter Christus. De priester is een andere Chris-tus. Ja, hij is een andere Christus, want zijn zending is die van Christus, zijn macht is die van Christus, zijn waardigheid is die van Christus. ZENDING : Door God den Vader, die tôt tweemaal toe de zending van Jezus bekrachtigde, werd God de Zoon gezonden om de menschen met zijn voorbeeld en zijn leering den weg tôt den Hemel te toonen en ze van de slavernij des duivels en van den eeuwigen dood te verlossen. Tôt hetzelfde bovennatuurlijk doeleinde werden de apostelen gezonden daar Jezus hun duidelijk voorhoudt : « Gelijk mijn Vader Mij gezonden heeft, zoo zend Ik u ». MACHT : Christus was God ; dit bewees Hij door menig-vuldige mirakelen. Diezelfde Goddelijke Macht schenkt Hij aan de priesters als Hij zegt : « Aan Mij is aile macht gegeven, op de aarde, als in den Hemel, gaat dan ». Wat wil zeggen : gaat ingevolge diezelfde macht. WAARDIGHEID : Door die Goddelijke Macht, die on-afgescheiden bij de Goddelijke Zending blijft, zien we ook de groote waardigheid van den Meester tôt de discipelen over-gaan : « Die u aanhoort, aanhoort Mij ; die u versmaadt, versmaadt Mij ». Nu vraag ik u, welke is de groote waarheid welke zich hier onweerstaanbaar opdringt ? Is het niet deze : De priester « alléén » heeft het « recht >i u in den naam van Jezus-Christus- te spreken. Hij « alléén >: werd « gezonden ». In den naam van Jezus-Christus mag, kan en moet hij, en hij alleen, u onderwijzen, u bestieren en u de sakramenten toedienen. En vermits dit « Recht » geen doode regel is, hebben wij, christenen, als eersten en heiligsten « plicht » naar zijn woord te luisteren. Daarbij, na de woorden : « Die u aanhoort, aanhoort Mij », wordt uw aarzeling tusschen het woord van den priester en dat zijner vijanden een laf verraad. Als « alter Christus>: leert de priester u dezelfde leering als die, welke de Goddelijke Zaligmaker aan de volksmassa's predikte. Op Jezus' woord vermenigden de brooden in de handen der discipelen. Op het woord van den priester vermenigvul-digt het brood der Engelen op onze altaren. Op het woord van God den Vader daalde de Zoon ondei de menschen en liet zich als een lam slachtofferen. Op het woord van den priester daalt dezelfde Zoon Gods op hel altaar en hernieuwt er het eeuwig Zoenoffer. Jezus sprak een woord en dooden stonden op, blinder zagen, stommen spraken en melaatschen werden gezuiverd. De priester spreekt een woord en de christen verrijst uit zijr zondig graf, hij ziet, en gereinigd looft hij den Heer. Neemt den priester weg, en het groot Werk van Jezus- Christus valt en verdwijnt ! Neemt den priester weg, en een eindelooze wanhoopskreet zal door de beschaafde wereld weerklinken ! ' Neemt den priester weg, en de verlaten tempels zullen ver-woest ten gronde storten ! Zonder priester, geene ware Christus'leer. j Zonder Christus' leer, geene sakramenten. | Zonder sakramenten, geen bovennatuurlijk leven, geen ver-! giffenis, geen H. Communie, geen H. Sacrificie. Zonder sacrificie geen ware Godsdienst. Zonder Godsdienst geen zaligheid ! Priester weg !? Christus weg ! Christus weg !? Hemel weg ! Hemel weg !? Hel... daar ! Begrijpt ge nu wat een priester is ? Komt, en legt nu met mij den vinger op het kankerwoord onzer valsche profeten : « Wij eerbiedigen den Godsdienst, maar bestrijden den priester ! » Sacerdos est alter Christus ! De priester is een andere Christus. Die den priester raakt, raakt Christus. ('t Vervolgt). Br. G. M. « Renaix-ville St-Hermès. » Inschrijving voor het stichten van « Renaixville-St-Hermès » in Congo EERSTE LIJST Opbrengst van het toonçelfeest van 22 Maart Fr. 1011 Z. E. H. Kanunnik-Deken De Bruyne 100 Z. E. H. Duprez 100 M. Lodewijk de l'Arbre 200 M. V. Carpentier 500 Naamloos 500 M. Oscar Delghust 100 M. Ephrem De Malander 100 M. Jan Cambier-Magherman 50 M. Omer Delhaye 50 M. Richard François Vanhole 50 Naamloos 25 M. Jozef Peeters-Moons 20 Naamloos 20 Naamloos 10 Eene arme dienstmeid 10 De giften mogen gezonden worden : ten bureele van '/ Volk van Ronsse en van L'Echo de Renaix ; aan den E. P. Ous-hoorn, schatbewaarder ; M. Jozef Peeters, secretaris ; MM. Lodewijk De Bock, Gérulphe Lejour, Arthur Valckeneire en Adrien Bruggeman, leden van het comiteit. BRIEFWISSELING. DE ZAAK BAUWENS-DELNATTE-FOULON Heer Uitgever, Gij hebt in uw geëerd blad van Zondag laatst het vonnis, op 16 Juni laatst door de rechtbank van Oudenaarde uitge-sproken, medegedeeld ; daar ik persoonlijk belang in die zaak stel, begeer ik u eenige uitleggingen te geven, ten einde het publiek toe te laten de zaak met gezond oordeel te beseffen. Ziehier wat er gebeurde : Op zekeren dag kwamen samen in de herberg van M. Bau-wens, op den Kluisberg, te Orroir, MM. Cools, geneesheer te Amougies, Delnatte, baas van eenen cinéma te Croix, Foulon, brouwer te Berchem, en Bauwens, herbergier te Orroir. Eene woordenwisseling ontstond over de feesten van Jeanne d'Arc ; M. Foulon keurde de handelwijze af van zekere Franschen, die uit hoofde van partijschap of goddeloosheid, aan deze feesten geen deel wilden nemen. M. Delnatte was van een ander gedacht en geen gelijk kunnende halen, beleedigde hij M. Foulon, zeggende dat hij eenen grooten dwazerik was (un grand imbécile). Deze woorden verschillige malen her-haald wordende, zegde M. Foulon : « Spreek van Frankrijk niet, het is een rot land ». De Belgische dagbladen schrijven dit dagelijks (ziet het Nieuws van den Dag van 31 Maart en 2 April laatst, men zegt er dat Frankrijk verrot is tôt in 't merg der beenderen) en de schandalen die zich in 't bestuur van Frankrijk sedert jaren en jaren opvolgen, bewijzen zij het niet ? Er zijn in Frankrijk vele brave, deftige menschen, aller achting waardig, maar 't bestuur !!!... Delnatte, den baas uit den cinéma, in zijnen hoogmoed denkende gansch Frankrijk te verbeelden, vroeg rekening van zijn gezegde aan M. Foulon en daar deze met aanstonds zijne woorden introk, gaf hij hem eenen geweldigen slag in 't gelaat, terwijl M. Bauwens hem langs achter met een pintglas op het hoofd sloeg. Een slag in 't gelaat is de meeste der beleedigingen ; geen wonder dus dat M. Foulon een slag terug gaf. Wie zou anders kunnen doen ? César, als hij België overwonnen had, schreef dat de Belgen de moedigste aller volkeren waren. Hedendaags bruischt>het bloed der helden van weleer, hun nog door de aderen en lang zal t nog duren eer een ware Belg, van gelijk wie een onver-diende kaakslag zal verdragen. Daarbij, niemand heeft het recht van eerst te slaan en had M. Delnatte niet eerst geslagen, hij zou geen slag terug ge-kregen hebben ; hij, en hij alleen is de schuld geweest van al hetgeen voorgevallen is. Gelief deze in uw geëerd blad van Zondag aanstaande op te nemen en aanvaard, geachte Heer Opsteller, mijne herte-lijkste groetenissen. Een Vriend der Waarheid. :—#—: Grootsch Kunstfeest, te Gent. j De samenherhalingen van de kinderkantate De Wereld in, 'die op 19 Juli aanstaande de Rubenskantate zal voorafgaan, j kunnen, dank zij het Gentsch gemeentebestuur, gehouden worden in de Beurs, waar de 800 knapen en meisjes gemakke-lijk plaats vinden. Zaterdag aanstaande zal de Heer Keurvels, | die de kinderkantate zal leiden, kennis. maken met de jeugdige uitvoerders, die vol ijver en geestdrift aan 't werk zijn. Langs aile kanten worden door de maatschappijen van j buiten Gent, die in groep naar dit Kunstfeest komen, ge-: leiders gevraagd om 's morgens de Gentsche praalgebouwen en Musea, waartoe men, ter gelegenheid der Gentsche kermis, kosteloos toegang heeft, te bezoeken en te bezichtigen. Ver-schillende jonge kunstenaars hebben zich ter beschikking van het comiteit gesteld. Aan de maatschappijen dus die een gids verlangen, zal er een worden bezorgd. i Van tak op tak. De Commissie der XXXI. Maandag vergaderde de Commissie der XXXI, onder het voorzitterschap van heer graaf 't Kint de Roodenbeke. Heel de bespreking rolde over onderzoek van het gemeentelijk referendum, waarvan het grondbegin ten slotte verworpen werd met 18 stemmen tegen 4 en 1 onthouding. Op voorstel van heer Vanden Heuvel, Staatsminister, beslist de Commissie hare werkzaamheden te hernemen in de maand October. Men zal dan aile acht dagen zetelen van 10 tôt 1 uur. Het weder in Juli. De Oude Generaal voorspelt ons voor de maand Juli het volgende weder : Van den 1 tôt den 9, groote warmte ; 10 tôt 17, Senegalee-sche hitte, gevolgd door echt buitengewone onweders ; van 18 tôt 25, stortvlagen, verkoeling der temperatuur ; van 26 tôt 31, groote hitte, zeer droog weder. Telefoontarief. De toepassing van den nieuwen telefoontarief heeft het getal gesprekken voor sommige groepen doen dalen van 40 tôt 50 ten honderd. De telefoonbeambten weten niet waar ze 't hebben van 't gemak ! t Is hun gejond ! Mad. Caillaux voor de assisen. Het procès der politieke moord op M. Gaston Calmette, bestuurder van den Parijzer Figaro, gepleegd door de minis-tervrouw Mad. Caillaux, zal dees maand voor de assisen te Parijs opgeroepen worden. De zaak is ingeschreven op den roi der assisen voor den 20, 21, 22, 23, 24 en 25 Juli. Het procès zal dus zes dagen duren. Het Hof zal voorgezeten worden door M. Albanel, raadsheer bij het Beroepshof en de zetel van het openbaar ministerie zal bekleed worden door den heer Herbaux, pro-kureur-generaal. Er zullen een zeventigtal getuigen gehoord worden, waarvan 50 ten laste en 20 ter ontlasting. Er zullen strenge maatregelen genomen worden voor de handhaving der orde tijdens het procès, want men voorziet dat er woelige betoogingen, zoo voor als tegen Mad. Caillaux zullen gehouden worden. De voorzitter der assisen heeft beslist dat er geene vrouwen in de assisenzaal zullen toege-laten worden. Niettemin komen er hem dagelijks heele pakken brieven toe van gekende damen uit de Parijzer hooge wereld, die vragen om eene voorbehoudene plaats in de zaal te bekomen. Al die brieven gaan de scheurmand in. Een ministerieele om-zendbrief verbiedt het afleveren van kaarten voor voorbehoudene plaatsen. Goede maatregel. De minister van oorlog, willende den kweek van het Belgische zadelpaard aanmoedigen, heeft besloten dat voortaan zooniet al de paarden, dan toch het groot deel der paarden voor de gendarmerie in het land zullen gekocht worden. De bevelhebbers der gendarmerie-distrikten zullen de paarden in hunne streek onderzoekeri en verslag geven aan den korpsoverste. De eigenaars zullen de dieren dan mogen voor-stellen aan de commissie die gelast is met den aankoop van paarden voor de gendarmerie. Vlaamsche Toeristenbond. Naar aanleiding van de aanvallen tegen de Vlamingen in het orgaan van den Touring Club Belge, wordt het Algemeen Nederlandsch Verbond te gelijker tijd door Het Handelsblad en door de Vlaamsche Gazet aangezet om de oprichting van een Vlaamschen Toeristenbond te bewerkstelligen. Het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat zich vroeger reeds met deze zaak heeft bezig gehouden, wil dat gaarne doen. Maar het is een omvangrijke taak. Om dan binnen den kortst mogelijken tijd tôt een uitslag te komen is het noodig dat aile Vlaamsche belangstellenden hun instemming doen blijken. Daarom wen-den we ons door middel van 320 Vlaamsche bladen, die, naar we hopen, dit bericht zullen overnemen, tôt aile Vlaamsche Sportlievenden en reislustigen, opdat ze aan het adres : H. Meert, 20, Spiegelstraat, Gent, zouden laten weten dat ze bij gelijke bijdrage en voordeelen als ze nu bij den T. C. B. genieten, zich willen aansluiten bij een Vlaamschen Toeiistenbond. Tevens verzoeken we aile belangstellenden ons het adres op te geven van aile fiets- en reismaatschappijen die hun bekend zijn, ook dit van Vlaamsche automobilisten. Mariabond tegen Zedeloosheid. Binnen kort zal het Secretariaat van Mariabond tegen Zedeloosheid zijn derde vlugschrift aan al zijne leden doen gewor-den. Het handelt over « Kinemaplaag » en sluit met het aan-duiden van eenige praktische wenken. Er zal ook in vermeld worden welke bonden, maatschappijen, genootschappen, normaalscholen, pensionaten, enz., aangesloten hebben, sedert het verschijnen van het tweede vlugschrift. — De beschermende leden van Mariabond tegen Zedeloosheid storten jaarlijks minstens 5 fr., de andere leden be-talen jaarlijks eene minimum-bijdrage van 0,50 fr. — Zij ontvangen de schriften van het Secretariaat uitgaande. Niet-betalende leden kunnen aangenomen worden, doch hebben geen recht op de schriften. — Het Secretariaat is gelegen Nationalestraat, 119, Ant-werpen, het is open aile dagen van 9 tôt 12 uur, 's Zaterdags uitgezonderd. De loonsvermindering in den Borinage. De mijnwerkers van Cuesmes hebben den arbeid gestaakt uit hoofde der 10 % loonsvermindering, welke vanaf 1 Juli intrad. Die loonsvermindering is een gevolg van de prijsverlaging der kolen, voornamelijk voor de leveringen aan de Staats-spoorwegen.De werklieden moeten dien toestand begrepen hebben, want te Charleroi en omtrek heeft men dezen gereedelijk aanvaard. Uitzondering maakte echter Marcinelles-Nord. De ma-chinisten verwittigden de besturen en, na verloop van de réglementaire acht dagen, legden zij aan twee putten het werk neer. De besturen vervingen hen door oud-machinisten, maar de putwerkers verklaarden dat deze plaatsvervangers hen niet, onder oogpunt van veiligheid, het noodige vertrouwen inboe-zemden ; zij weigerden neer te dalen en gingen rustig naar huis. Aan de andere mijnen derzelfde maatschappij werkt men : nog voort, maar ook daar hebben de machinisten hunnen • dienst opgezegd. Men mag zich dus aan nog andere gedwon-gen stakingen verwachten. Peper en Zout. -1 - HUNNE ZEGEPRAAL ! - La Bataille, tolk der Luik- sche sossen, denkt als volgt over den uitslag der laatste wet-gevende kiezingen door de liberalen bereikt : « Het staat vast dus dat de liberalen op 24 Mei eene over-» winning hebben bereikt, maar, zooals wij het Zondag zeg-» den, die overwinning is noch schoon, noch roemrijk » en voora! niet proper. » Om er zich van te overtuigen moet men enkel de dooi » de liberalen gebezigde propagandamiddelen nagaan ». Moet er daar nog iets bijgevoegd worden ? — 2 - VRAGEN EN ANTWOORDEN ! - Landbouwers, wal zou het voor u zijn, moesten wij bij Duitschland of Frankrijk ingelijfd worden ? Onder andere : 1. Zeker 3 à 4-maal meer belastingen. 2. AL uwe zoons minstens tweemaal zoolang soldaat. 3. Uwe zoons-soldaten honderden uren ver van huis eer zeer strengen dienst verrichten. Landbouwers, dat moet ons leger beletten, want dat ware eene ramp voor ons. Landbouwers en werklieden, wat willen de socialisten : Alleman een geweer voor de revolutie, alleman eer geweer voor den broederoorlog. Weg met zulke volksverleiders ! Wat willen de liberalen ? Zij hebben geenen wil meer ! Zij luisteren gedwec als lammeren naar de socialisten ! Zij moeten met de wolven meehuilen ! Foei ! dat zijn geene mannen ! Wat willen de katholieken ? Wat noodig is om ons landje gelukkig en vrij te houden. Dat is hun plicht ! Leve de mannen van plicht ! t Zijn deze die wij moeten hebben. - 3 — AARDIGE PRAAT ! — Een protestantsche predikani had zich laten verleiden tôt een tegensprekelijk débat mei eenen socialist over de kwestie of er een God is of niet. De predikant had zich beroepen op de meerderheid dei menschen welke het bestaan van een Opperwezen aannemer en aangenomen hebben in aile eeuwen. De socialist antwoordde daarop : « Uwe meerderheid verontrust mij niet, omdat het groot-ste getal niet ontwikkeld is, niet geleerd is ». De socialistische toehoorders juichten toe. Dus : volgens de socialisten is de meerderheid niet ontwikkeld en niet geleerd. | En zeggen dat ze daarom toejuichen ! j Dit hebben ze waarschijnlijk ook gedaan door hunne groote ontwikkeling ! I Nu willen ze dat die niet-ontwikkelde en niet-geleerd( meerderheid zooveel te zeggen hebbe als verstandigen er geleerden, ja, dat het groot getal alleen meester zij. Daar heeft die socio ne keerzijnen vinger in zijn eigen ooî gestoken. - 4- EINDELIJK !... KOMEN ZE TOT BEZINNING ! - L'Etoile Belge, een der voornaamste geuzenbladen van Brus sel, erkent nu dat de Kamermeerderheid van de rechterzijd< eene wettelijke meerderheid is : « Dat is zoo waar, zegt het blad, als twee en twee vier is » t Moet zijn dat de geuzen bepaald inzien dat hun stelse van redetwisten niet houdbaar is, aangezien zij na eene enkel» maand er reeds van afzien. Die vaststelling van L'Etoile zal een emmer koud water ziji op het hoofd van vele snulbladjes. Maar ze zullen van niemendalle gebaren en voortgaan hun ne snullen van lezers vijzen op te draaien. Dat gaat, maar 't land vijzen opdraaien, dat is wat anders LANDBOUW. OORZAKEN EN GEVOLGEN Meermaals reeds werd er in ons blad gewezen op de nood zakelijkheid en de voordeelen van het gebruik der scheikun dige meststoffen. Heden willen wij op dit belangrijk pun I terugkomen en de landbouwers aanzetten met ons eene wan j deling door de velden te maken, ten einde hun zelve te latei i oordeelen en besluiten. Vooreerst hebben we hier twee roggevelden : de eene parti j staat malsch en welig ; zie maar eens welk schoon strooi ei I welgevormde aren. Bekijk daar integendeel de andere partij i hoe onregelmatig opgegroeid : hoeveel flauwe en tenger^ i halmpjes en welke onbeduidende aren ! ! Gewis dat moet eene oorzaak hebben. Ik heb beide land , bouwers ondervraagd. De eene heeft bij het zaaien 150 kgi j zwavelzure ammoniak, 400 kgr. superfosfaat, en 200 kgr I chloorpotasch per hectare ingewerkt. De tweede heeft enke i wat stalmest gebruikt. Nu spijt het hem dat hij niet gehandel< heeft als zijnen gebuur, maar 't is te laat de put gevuld al ( 't kalf verdronken is. Kom, gaan wij verder. Ziehier eene partij tarwe. Ze was fel te fel opgegroeid, en zie ze daar nu plat ten gronde gestrekei liggen. De eigenaar ervan heeft in de Lente enkel snelwerken de stikstofmest gestrooid en vandaar gebrek aan stevigheid Waarom ook gaf hij geen volledige bemesting bij het zaaiei in den herfst, van stikstof, fosfoorzuur en potasch ? Bekijk mij daar eens aan den overkant die aardappels Welk prachtig en groeikrachtig gewas ! Dat zal opbrengen dat is zeker. Maar pachter Wijsemans is ook een van die welke met den tijd meegaat en hij heeft eene goede dosi zwavelzuur ammoniak, superfosfaat en potaschzouten ge bruikt. Niet te betwijfelen of zijne moeite en uitgaven zullei njkelijk beloond worden. Gaan wij verder en beschouwen wij die beeten. Daar zi kruim onder, zeggen de boeren. En inderdaad, ze behoorei aan denzelfden landbouwer en behalve stalmest en bei werd hier ook eene overvloedige bemesting toegepast vai scheikundige meststoffen. Ga verder, nog verder, kijk aandachtig rond, onderzoel< en vergelijk de oorzaken en de gevolgen en ge zult altijd to hetzelfde besluit komen. Al uwe gevolgtrekkingen zullen i tôt de overtuiging leiden dat de hoevemesten alleen onvol doende zijn om winstgevende oogsten af te werpen. Immers landpacht, landwerk, zaad, enz., eischen dezelfde uitgaven Overweeg dit ailes eens goed, vriend lezer, en ik ben zeke dat ge met ons zult bekennen dat het gebruik van scheikun dige mesten op onze dagen noodzakelijk geworden is om me voordeel te boeren. William. De aanslag van Sarajevo. Zoo is dus de aartshertog Franz-Ferdinand, erfgenaam der dnevoudige kroon van Oostenrijk, Hongarië en Bohemen, verleden Zondag te Sarajevo gedood, gevallen onder den kogel van een dweepzuchtigen Servischen melkbaard ; en de afschuw, door dezen monsterachtigen aanslag allerwege verwekt, neeint nog grooteren aanvang door het feit dat de gemalin van den vermoedelijken opvolger, mede het slacht-offer der laffe moorddaad is geworden. Die dubbele moord donkert op tragische wijze het avond-duister van een beroemd geslacht en de laatste levensdagen van eenen keizer, zoodanig door het noodlot vervolgd, dat er geen gelijke van te vinden is. Zijn broeder, Keizer Maximiliaan, doodgeschoten te Queretaro ; zijnen eenigen erfgenaam, aartshertog Rudolf, door moord of zelfmoord om het leven gekomen, in omstan-digheden die een Staatsgeheim moeten blijven, om schandaal te vermijden ; familieleden die, zooals Johann Orth, Leopold Wolffling en de droevige gravin Montignosi, oud-koningin van Saksen, met schande en oneer het wapen der Habsbur-gers bezoedelden ; Zijn eigen vrouw, Keizerin Elisabeth, gevallen onder het moordend staal van een anarchist ; zijn schoonzuster, de hertogin van Alençon, levend verbrand in den Bazar de la Charité ; en nu zijn neef en opvolger met zijne gemalin bei-den vermoord ! Bij dit ailes : eindelooze dynastieke en grondwettelijke cri-sissen, onophoudelijke binnen- en buitenlandsche crisissen : de oorlog tegen Hongarië bij zijne troonsbeklimming, mid-den van buskruit en revolutie ; de noodlottige oorlog tegen Italië en de neerlagen van Magenta en Solferino ; de even noodlottige oorlog tegen Pruissen en de neerlaag van Sadowa ; j de eeuwige twist der nationaliteiten in zijn rijk ; het is ééne j lijst wederwaardigheden, die van Keizer Franz-Jozef's leven eene hjdensgeschiedenis maken, zonder weerga in de geschie-denis van het menschdom. De misdaad van Sarajevo, die de hoop ondermijnt welke Oostenrijk-Hongarië op Franz-Ferdinand bouwde, maakt van de kwestie der troonsopvolging, die reeds door het af-sterven van den aartshertog Rudolf zoo ingewikkeld was geworden, een vraagpunt van bezorgdheid voor gansch de wereld.Het prestige van den grijzen monark heeft tôt nu toe, en niet zonder moeite, de beide deelen der monarchie, waar de nationaliteiten strijden en woelen als nergens anders, in hun verband gehouden. De troonsopvolger leverde de meest hoopvolle verwachtin-gen opdat hij die kiesche taak behendig zou voortzetten. Lang was hij in de schaduw blijven staan, doch sedert Rudolf s dood had hij zich voortdurend te>egelegd op het aanleeren van het moeilijk ambacht, dat eens het zijne zou worden. In de laatste jaren had de Keizer hem evenwel meer op het | voorplein doen treden ; hij had zijn neef met staatszaken in-gewijd en Franz-Ferdinand was zoo wat de coadjutor van den Keizer geworden. Doch van toen hij nog op den achtergrond stond had hij reeds bewijzen gegeven van diepe en grondige kennissen en wis en zeker zou het opperbewind hem op de hoogte zijner taak gevonden hebben. En nu... nu is er niemand meer daar, om de nalatenschap van den grijzen vorst op zijne schouders te laden, niemand dan een 27-jarig jongeling, onvoorbereid voor de zware taak die [ hem misschien eerstdaags kan opgelegd worden. Daarom is de dood van Franz-Ferdinand eene nationale ramp voor de monarchie. Zwarte wolken pakken samen zoo-( wel boven Weenen als boven Buda-Pesth en men heeft den indruk alsof het ergste zou kunnen gebeuren, zonder dat het nog îemand zou verwonderen. , Het is in de liberale pers als een ordewoord, dat over gansch de wereld is gegeven ; leest een liberaal blad, uit ons land, uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitschland of Italië, het eenig verwijt dat men den afgestorven aartshertog toe-ncht was zijn katholicisme. Men stelt hem voor als niet alleen katholiek, doch als slaaf van het cléricalisme, een werktuig in de handen van jezuieten . — natuurlijk ! — en reactionnairen. De waarheid is dat de troonsopvolger iemand was die een t juisten kijk had op de wereldgebeurtenissen en die heel goed . zag waar de zich noemende liberale theoriën, overal onder-j geschikt gemaakt aan strijd tegen het geloof en aan samenspan- ning met het socialisme, heenvoerden. j Evenals zijn boezenvriemd, Keizer Wilhelm, was aartsher-j tog Franz-Ferdinand diep doordrongen van het bewustzijn . dat de Staat, die niet op christen grondslag is gevestigd, een , verloren Staat is. Zijne liefde voor het geloof zijner voorvaderen, moet hij . eens uitgedrukt hebben, in deze veelbeteekenende zinsnede : De vijanden van de Kerk zijn de vijanden van het Vaderland. De waarheid van die woorden is bewezen door het feit dat \ allerwege, als het vaderland in gevaar verkeert, het redenee-1 rende deel van het libéralisme zich bij de katholieken aansluit , om het Vaderland te redden. Wij hebben het gezien in België, in 1912 ; wij wonen het vandaag op groote schaal bij in Italië. De Kerk is de hechtste j steun van den Staat, en de liberalen kunnen dat niet loochenen. Doch het hoeft niet gezegd dat een prins, die deze waarheid durft verkondigen, geen persona grata is in de maçonnieke \ pers. Eene ontroerde hulde aan de nagedachtenis der bewonde-, renswaardige jonge vrouw, die hij uit liefde getrouwd en tôt , zijne levensgezellin gekozen had. s Men weet dat dit huwelijk met gravin Choteck de ontknoo- - ping was eener liefdesidylle, die, bij haren held, getuigde van i meer ingenomenheid met huiselijk geluk dan met praal en grootheid. t Men weet dat de oude Keizer, streng op hofetiket en steeds î bezorgd op ongeschonden bewaring zijner keizerlijke voor-r rechten, enkel in dit huwelijk toestemde, op voorwaarde dat i de aartshertog in stilte, verre van Weenen, zou trouwen, eene morganieke echtverbintenis aangaan en voor kinderen , uit dien echt geboren, zou afzien van elke aanspraak op de t kroon. \ Dit familiestatuut, dat een ander misschien vernederend - zougevonden hebben, nam Franz-Ferdinand met vreugde , aan, juist omdat hij meer op geluk dan op waardigheid uit . was ; en zijne jonge vrouw heeft hem, in liefde en toewijding, r ruim schadeloos gesteld voor de groote offers, die hij voor - haar gebracht had. t Zij wist, in eene kiesche stelling tegenover het hof — waar zij, gemalin van den troonsopvolger, minder dan de laatste

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Volk van Ronsse: Vlaamsch katholiek weekblad voor Ronse en het arrondissement Audenaarde belonging to the category Katholieke pers, published in Ronse from 1898 to 1936.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection