t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen

418 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 02 May. t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen. Seen on 27 January 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pk06w9749m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

NAAR NIEUWE WEGEN NIEUWE WEGEN ALLES VOOB EN DOOB EET VOLK VOOB TAAL EN VBIJEEID Vooruitstrevend, Vrijzinnig, Volks- en Vlaamschgezind Weekblad voor Brugge en de Provincie West-Vlaanderen. Abonnementsprijs : België, één jaar fr. 2.00 Buitenland, vrachtloon erbij. Boe\mer\en maarvan een exemplaar ioegezonden wordt geven recht op aankondiging, tmee exemplaren op beoordeeling. Bureeleq van 't Blad i 33, Wollenstraat, Brugge. Telefoon 689 M en wordt verzocht aile artikelen en mededeeVngen, evenals de briefwisseling, rechtstreeks naar den Bestuurder te eenden. Aankondigingen : Den regel 0.20 ■| Rechterlijke aankondigingen » 1.00 Voor reklamen en langdurige inlasschingen, zich te wenden tôt het bestuur. ■ i Alwie verlangt 't « VRIJE VLAANDERBN « regelmatig tôt einde December 1914 te ontvangen abonneert zich voor fr. 2,00. Zie lnschrijvingsbewijs op de 4d" bladzljde. 't VRIJE VLAANDEREN is verkrljgbaar bl) Edward Bossler, Gazetverfcooper, Philipstockstraat, 6, te Brugge. Nog over Belastingen. Op nog een ander feit willen wij de aandacht vestigen, namelijk dat sommige belastingen in evenrediglieid veel te veel, andere integendeel veel te weinig zijn aangegroeid, en dat degene, die te veel vermeerderd ziju, bij voorkeur de kleine menschen treffen. In ronde cijfers brachten de belastingen op : in 1884 in 1912 Grondlasten 23 millioen 30 millioen Personeel 18 » 26 » Patenten 6 » 16 » Accijns 33 » 90 „ Douanen 22 » 71 » Waren zij in gelijke verhoudingen ge- klommen, dan zouden »ij, in 1912, opge-bracht iiebben : Grondlasten 54 millioen Personeel 42 » Patenten 14 » Accijns 75 » Douanen 49 » Men bemerkt al dadelijk dat de grondlasten, in evenredigheid, veel te weinig zijn geklommen. Het zijn dan nog hoofd-zakelijk de kleine eigendommen die de vermeerdering betalen ; de groote eigendommen zijn aan de vermeerdering der lasten ontsnapt. De vermeerdering van de personeele belasting is weer eens op den nek gevallen van de kleine burgerij ; de groote heeren zijn er grootendeels aan ontsnapt ; de werklieden heeft men er gedeeltelijk van ontlast, om ze langs een anderen kant dubbel te stroopen. De patenten zijn in verhouding 2 millioen te veel vermeerderd, weer op den nek der ambachtslieden en neringdoende menschen. De accijnsrechten zijn 15 millioen te veel vermeerderd, de douanenrechten 22 millioen te veel, dat maakt 37 millioen jaarlijks, die de verbruikers en eenige nij veraars te veel betalen. De verbruikers, dat zijn de werklieden, de kleine burgers, de boeren. De driestemmers, de groote grondeige-naars, de steunpilaren van 't clericalism worden gespaard ; de werklieden, de neringdoeners, de landbouwers met een of twee stemmekens moeten 't meest afdokken. Zoo hebben de clericalen de spreuk bewaarheid : De boer zal 't betalen. Nog enkele stichtende cijfers over den fiaancieelen toestand van ons land : Openbare schuld. In 1884 : 1 milliard 757 millioen. Op ln Januaril914: 3 milliard 743 millioen.Op 29n Maarfc 1913 : 4 milliard 57 millioen.Vlottende schuld. Op 31n December 1912 : 153 millioen. Op ln Januari 1914: 534 millioen. En we zijn niet aan het einde ! Naar den afgrond! De begrooting van ons land is gestemd, en verhaasten wij ons liet te zeggen, de bespre-king diensaangaande indeKamer van Volks-vertegenwoordigers was zoo niet geheel en al onbeduidend, doch niet in verhouding met den hackelijken toestand waarin de financien van ons land zich bevinden. Hoevele onzer raedeburgers bekommeren zich wel hierover ? In de lagere standen, bij de werklieden waar militante politiek nochtans het leven-digste is, schijnt men zich volstrekt desaan-gaande niet te verontrusten. Verbetering vanhun lotenhunnen socialen toestand schijnt het eenig doel te zijn welk zij nastreven. Den duurtijd van het werk wisten zij te verminderen, de loonen te verhoogen, en niettegenstaande dit al moeten zij erkennen dat den strijd voor het bestaan steeds moeilij-ker en hardnekkiger wordt. Den middenstand, de kleine burgerij gaat onder de lasten gebukt en is met totale ver-dwijning bedreigd. Hopeloos dobberen zij in de wereldzee voort en hebben zelfs den moed niet meer zich af te vragen wat de toekomst hun voor-behoudt.Den handel, de nijverheid verkwijnt. De financiewereld ondergaat ontzachelijke ver-liezen en kleine renteniers en zelfs welstel-lende lieden zien zich in hun bestaan bedreigd door de steeds toenemendedaling derfondsen. En niemand schijnt de oorzaak te gissen of er zich over te bekommeren. Wij loopen blindelings naar den afgrond en, laat het ons openhartig bekennen, niet de minste hoop schijnt er in het verschiet om ons aan het noodlot te onttrekken. De openbare rijksschuld bedraagt op heden vier milliard frank ! Dit is nagenoeg de oorlogschatting welke het rijke Frankrijk na de ramp van 1870 aan Duitschland te betalen had en oorzaak was die het groote rijke Frankrijk gedurende meer dan 20 jaren in verkwijning bracht. Bovendien zijn er voor honderde millioenen kasbons in omloop waarvoor de klerikale regeering zich verplicht ziet gedurig maar nog nieuwe leeningen aan te gaan om de kroozen te betalen. Niettegenstaande de nieuwe belasting en in den loop van dit jaar gesteind en welke men zonder overdrijving op ten minste veertig millioen mag schatten is de Staatskas ledig tôt op den bodem en men moet waarlijk geen profeet zijn om te voorspellen, dat de regeering kortelings zal verplicht zijn eene nieuwe belangrijke leening aan te gaan om in de bestaande noodwendigheden te voorzien. De nieuwe schoolwet zal ten minste aan het land eene nieuwe jaarlijksche uitgave van 20 millioen vergen. Het spoorwegmaterieel is tôt op den draad versleten en belangrijke kapitalen zullen weldra vereischt worden 0111 dit ailes te hernieuwen, waut aan herstelling valt niet meer te denken. Het deficiet der begrooting onzer Kolonie groeit van jaar tôt jaar aan en millioenen zullen vereischt worden omonze Ivolonie van het noodige te voorzien. Laat ons hier nog bijvoegen dat de meeste der groote werken sedert jaren begonnen, nog ver van voleindigd zijn. De werken der groote verbinding en den Kunstberg te Brussel ! De havenwerken te Antwerpen ! Het bewapenen der nieuwe forten rond Antwerpen, de voltooiing der Kustlaan, nieuwe kleeding voor het leger, oprichting van kazernen, enz., enz., zullen nog verschei-dene honderde millioenen vergen ! Wij loopen recht naar het bankroet ! lin wanneer wij misschien weldra door vreemde tusschenkomst zullen gedwongen worden de gebroken potten te betalen, zullen wij zelfs het genoegen niet hebben te mogen uitroepen : Ailes is verloren! behalve deeer ! Neen, het bankroet dat is zelfs het verlies onzer eer; en erg valt het te betwijfelen of wij er te zelfder tijd zelfs onzezelfstandigheid en onze vrijheid niet zullen bij inschieten. Max. AAN WIE BEHOORT DEN REEP. Door een der broodvoerders der Libérale Volksbakkerij « De Federatie „ is eenen reep gevonden geweest. De eigenaar ervan mag zich aanbieden in de bakkerij : St. TRTJ DOSTR A AT, 21 BRUGGE. Allen naar de Concorde ! Pas na de slichling van het Zwart Huis, voldeden veel klerikale brugsche opperhoof-den, zelfs priesters der stad, even als tallooze andere bruggelingen, hunne nieuwsgierigheid om eens de schoone zalen der oude herberg te gaan zien. Maar gelijk er overal uitzonde-ringen zijn, zoo kon het niet anders of hier zouden er 00k zijn, nu waarom niet, men vindt wel een Waal onder onze brugsche gemeenteraadsleden en hij is dan nog wel burgemeester onzer vlaamsche stad. ] Geen cén dezer bezoekers zal kunnen be-weren dat hij niet met de meeste beleefdheid ontvangen is geweest. Er werd eens gevraagd aan ons burge-meestertje indien hij 00k reeds gaan zien was, en hij anlwoordde : Ik weet het is al seer slcoon, mar ik mak ni go kik. Als ol de ander geminteroodslid en de sceep zi zin go kik, dat is goed vor mi. En als ol de ander chefs van de administrations, zelfs de Gouverneur is go kik, is doe darop geen observations. Mor ik zin de burgmeestère van de katoliek en de Zwart Huis hi is een zak van de liberol en die sin de viande van de Concorde. Ook is M. Visart nooit gaan zien en hij is er misschien wel fier over ten opzichte van zijne politieke vrienden. Doch is hij van dit gedacht, hij zou ten allerminste moeten beletten dat een politieke tegenstrever niet gedwongen kan zijn, tegen zijne goesting naar de Concorde te gaan, reden te meer dat dezen liberaal de verschooning niet kan hebben in de Concorde te gaan bewonderen hetgeen in 't Zwart Huis te zien is. Daarom ook zou het te wenschen zijn dat men in de Concorde niet meer verkoope de boekjes aan 5 fr. voor de bezoeken aan de Stadsmusea, uitgegeven door « die Roya » gedurende de maanden, en op de uren dat het inlichtings-bureel aan de kathedrale gesloten is. Die Roya heeft daarvan het monopolium met toestemming van het Gemeentebestuur, Hospicen, Gestiehten, enz. enz. Maar ons dunkens zou de verkoop dier boekjes juist daarom niet moeten geschieden in de Concorde als het kotje gesloten is. M. Visart wil naar het Zwart Huis niet gaan, goed, maar hij zou dan moeten verstaan dat iedereen niet gaarn naar de Concorde gaat en dat hij als burgemeester onpartijdig moet zijn. Wat peist Mijnheer Visart daarvan? En M. Stock, wat zou hij zeggen, indien een liberaal gemeentebestuur zoo moest handelen. Eene nieuwe Nijverheid. Met genoegen stippen wij de oprichting aan van eene IJsfabriek die reeds iu werking is en hare eerste leveringen heeft gedaan. De inrichting genoemd « La Brugeoise » (waarom alweer die fransche naam) voldoet werkelijk aan eene behoefte en is geroepen om groot gemak en groote diensten te bewijzen aan aile verbruikers van ijs gedurende de warme dagen. Deze nieuwe fabriek is gelegen aan het IJzer Hekken, Buiten Kazernvest te Brugge. »/V/N Guldensporenfeesten. Dit jaar valt den n Juli op eenen zaterdag. Het zij dat de Gemeentefeesten den volgen-den dag aangevangen of gesloten worden. beter kan de edele tijd het waarlijk niet schikken 0111 aan de Bruggelingen eene gele-genheid te geven waardoor ze zouden verplicht worden eens te toonen of ze voor het vieren der roeinrijke sporenzege, werkelijk niets meer over hebben dan het bijwonen eener elf en halven mis. Met een beetje goeden wil kan het herden-ken van Groeninghe een indrukwekkend iets worden. Het ware niet moeilijk zelfs er een glans-punt van te malcen voor ons al te eentoonig en eenvoudig programma der Gemeentefeesten.Zou er geen middel zijn van dit samen-treffen der datums gebruik te maken om eene samenwerking te betraehten tusschen de Vlaamsche kringen en het Gemeentebestuur, om van 't Sporenfeest iets te maken waardig van eene Vlaamsche stad als Brugge? Als men wil, ja ! Doch ailes zal afhangen van de manier waarop de inrichters het opvatten. Max. Een heerlijk Initiatiet. Zoo moet het ontwerp genaamd worden, dat door den heer C. Tulpinck is opgevat om hier in 1916 eene Tentoonstelling van roman-tische Schilderkunst in te richten. Bij al wie maar eenigszins over invloed beschikt en begrip heeft van schoonheids- en kunstgevoel zou spontaan moeten de wil opkomen om, in de mate zijner krachten, iets bij te dragen tôt het verwezenlijken van dit pogen om hier te Brugge, na de gedenkwaar-digeTentoonstellingen van Primitievenen der Guldenvliesorde, in een gansch ander, maar niet minder belangwekkend, genre een nieuwe verzatneling kunstvoorbrengselen te zien bijeenbrengen, die, zoo door liun'eigenaar-dige als door hun kunstige, uit aile hoeken der wereld bezoekers zou doen toestroomen, en voor onze lokale neringdoeners de gulden tijden der reeds aangehaalde tentoonstellings-jaren opnieuw zou in het leven roepen. Dit zou moeten, maar helaas ! het is nog eens niet. Er is ergens geschreven dat de Kunst een slechte voedster is ; dit is in vele gevallen maar al te waar, doch geene reden om die kunst of de menschen die het met de kunst goed meenen stiefmoederlijk te behandelen ; en dit is nochtans ook in vele omstandigheden het geval. Daarvan hebben wij een staaltje gekregen in de laatste zitting van de gemeenteraad toen de vraag tôt het verleenen eener toelaag van 10,000 fr. ter bespreking kwam om deze tentoonstelling van romantische schilderkunst in te richten. Tôt groote verwondering der vele aan-wezige kunstminnaars en belanghebbenden, die van de inrichting dezer tentoonstelling een niet onaardig buitenkansje verwachten voor den Brugsclien handel, is daar tegen de stemming opgekomen op eene onbegrijpelijke manier. De gevraagde som werd niet le hoog bevonden, — en waarlijk ze is het niet, integendeel, — ook geene beweegredenen werden ingebracht om de verdaging der stemming tewettigen; alleen kon men vernemen dat er tegen de vraag niet zal opgekomen worden maar dat de zaak moest uitgesteld worden tôt de volgende zitting, op grond dat het op geen 14 dagen kan aankomen. Er zijn dingen waarvoor het zelfs op meer dagen niet aankomt, maar alwie maar eens in zijn leven de inrichting van eene kunst-tentoonstelling van nabij heeft kunnen gade-slaan, zal bekennen dat het hier op veel minder dan 14 dagen aankomt en het verlies van elken stond te betreuren valt, want de inrichters zullen waarlijk wonderen le ver-richten hebben 0111 in den betrekkelijk korten tijd waarover zij beschikken hun plan uit te voeren. 't Is waar — en met genoegen stippen wij het aan — dat de inrichters kunstbesef genoeg bezitten om zich niet te laten beïnvloeden door eene onbezonnen daad of een kleinzielig feit, doch van een anderen kant is het jammer dat dit juist gebeurt met personen die van de knnst zoo'n hoogen dunk hebben en haar zoo belangloosen kennisvol ten dienste staan. Max. De inhuldiging van het vaandel DER Vooruitstrcvende Liberale Jonge Wacht TE AALST. 't Krioelde zondag namiddag in de stad Aalst van liberale deelnemers voor de inhuldiging van bet vaandel van de Vooruitstre-vende Liberale Jonge Wacht. Rond 3 uur zette de stoet der deelnemende maatschappijen, gevormd in de Koophandel-en Denderstraten zich in beweging. 't Geheel leverde een prachtigen aanblik op. 't Was een zee van blauwe vaandels, welke zich golvend lieenen weer bewogen. Na de statie-, de Esplanade- en Vrijheids-straten doortrokken te zijn, te midden van de grootste geestdrift en der algemeene belangstelling, kwam de stoet ten slolte aan de Keizerlijke plaats aan 't lokaal « De Vier Winden », waar de vlag overhandigd werd en de ontvangst der afgevaardigden plaats had. M. Brys, eerevoorzitter, nam het woord en wees er op dat deze feestvieringniet alleen een feestdag is, maar ook een strijddag : het Derde Jaargang. — Nummer 18. PRIJS PER NUMMER : 5 CENTIEMES Zaterdag 2 Mei 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods