t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen

540 0
06 June 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 June. t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen. Seen on 25 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1r6n010998/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

J Derde Jaargang. — Nummer 23. PRIJS PER NUMMER: 5 CENTIEMEN .•£«. •^-*—"* Zaterdag 6 Juni 1914. ^^< NAAR NIEUWE WEGEN ALLES VOOR EN DOOR HET VOLK VOOR TAAL EN VRIJHEID Vooruitstrevend, Vrijzinnig, Volks- en Vlaamschgezind Weekblad voor Brugge en de Provincie West-Vlaakderen. Abonnementsprijs : België, één jaarfr. 2.00 Buitenland, vrachtloon erbij.[" BoeXrverken waarvan een exemplaar toegezonden wordt geven recht op aankondiging, tmee exemplaren op beoordeeling. Bureeleq van 't Blad : 33, Wollenstraat, Brugge. Telefoon 689 ;— Men wordt verzocht alle artikelen en mededeelingen, evenals de briefwisseling\recMstreeks naar den Bestuurder te eenden. Aankondigingen : Den regelJfcj&fc/ i • a' °'20 "I Rechterlijke aankondigingen^ .^jj^-'"! ., -tjL00 Voor reklamen en langdurige inlasschingen, zich te wenden tot het bestuur. GETAL STEMMEN BEKOMEN ARRONDISSEMENTEN minder door meer door door de 1 ileri kalen door de opp< •sitiepartijen de Llerikalen de oppositie in 1912 la 1914 In 1912* in 1914 dan in 1912 dan in 1912 Oudenaarden 23876 21880 12575 16229 1996 3654 Dendermonde 32318 30958 12704 15512 1350 2808 Aalst 41402 36139 25546 35307 5263 9761 Gent-Eekloo 87786 82640 64798 73077 5146 8279 Sint Niklaas 42754 39626 11986 16082 3128 4096 Charleroi 50695 50299 126921 132382 396 5461 Doornik-Ath 46930 45197 56999 62883 1733 5884 Bergen 31502 33140 77659 79812 + 1638 2153 Soignies 27630 28507 42676 44739 ■f 877 2063 Thuin 23098 22259 38329 40314 839 1985 Luik 56489 55361 131782 139516 1128 7734 Verviers 30645 28585 34622 37741 2060 3119 Hoei-Borgworm 29844 28203 39724 43488 1646 3764 Hasselt-St Truiden 29794 27429 8239 11631 2365 3392 Ton geren-Maesey ck 43758 40582 10070 694630 15066 763779 3176 4996 Totalen 598521 570805 27716 69149 Alwie verlangt 't aVRIJE VLAANDEREN » regelmatig tot einde December 1914 te ontvangen abonneert zich voor fr. 2,00. Zie inschrijvlngsbewijs op de 4d° bladzijde. KIESZAKEN. Zondag, 24 Mèi, was er kiezing in de provincies OostVlaanderen, Henegouw, Luik en Limburg, voor de vernieuwing van de helft der leden van de Kamer der Volksvertegenwoordigers. Waren aan herkiezing onderworpen : 19 liberalen, 25 socialisten, 1 daensisten 43 katholieken. Gezien de groote macht, waarover de klerikale overheerschappij beschikt in al de openbare diensten, zou men kunnen vreezen hebben dat de katholieke partij hare meerderheid in de Kamers zou vergroot hebben. Wel is waar, men heeft niet, zooalsin 1912, ge- Uit bovenstaande cijfers blijkt : 1° dat de klerikalen in al de arrondissementen, behalve in twee, merkelijk zijn achteruitgegaan, terwijl de tegenpartijen overal hun getal stemmen met verscheidene duizenden hebben zien toenemen ; 2° dat de katholieken, niettegenstaande de vermeerdering van het kiezerskorps, in die ▼ier provincies, 27716 stemmen hebben verloren, terwijl de oppositie er 69149 bij won ; 3° dat de klerikalen in die vier provincies 192974 stemmen minder behaalden dan de oppositie ; 4° dat de katholieken eenen zetel bekwamen per 13922 stemmen, terwijl de tegenpartijen 16251 stemmen per zetel behoeven, hetgeen nogmaals de ongerijmdheid van ons kiesstelsel bewijst. Te Hasselt-St Truiden en te TongerenMaeseyck, waar in 1912 de twee liberale vertegenwoordigers, de hh. Peten en Neven, dank aan kiesbedrog en omkooping, in de mand waren gebleven, zijn deze twee liberale vrienden, met eene groote meerderheid van stemmen, weer gekozen. De klerikale meerderheid in de Kamers valt . dus van 16 op 12 leden. Zoo nog een paar stootjes en het is uit met K.K. en Compagnie. bruik gemaakt van al die onteerende en eerlooze middelen om het kiezerskorps te benauwen, om drukking en omkooperij te plegen. Hier en daar, schijnt het, is er nog bedrog en omkooping gebeurd, maar men zou gelooven dat, evenals in de Staatskassen, de fondsen laag stonden, want in plaats van 20, 30 tot 40 fr. per stem te geven, ging men niet meer hooger dan 5 fr. Men moet ook gelooven dat de karamellen van minister Helleputte niet zoet genoeg gesmaakt hebben of geenen goeden nasmaak hebben achtergelaten, want dit middeltje dat in Limburg in 1912 zooveel bijval had gehad, heeft ook niet meer geholpen. Wat er ook van zij, de uitslag is verheugend en aanmoedigend voor de oppositiepartijen. Hieronderstaande tabel, opgemaakt volgens officiëele cijfers, geeft den uitslag en de vergelijking, per arrondissement, der kiezingen in 1912 en 1914. Zoo wij nu den tegenwoordigen toe stand voor geheel het land nemen, volgens de uitslagen der kiezingen van 1912 en 1914, dan stellen wij vast dat de klerikalen bekwamen in 1914 570805 stemmen in de 5 andere provinciën ïn 1912739557. , te zamen 1.310362 stemmen De oppositie bekwam in 1914763779 stemmen in de 5 andere provinciën in 1912588123 » te zamen 1,351902 stemmen De oppositie beschikt dus voor geheel het land over eene meerderheid van 41540 stemmen en niettegenstaande deze meerderheid beschikt het gouvernement in het parlement over eene meerderheid van 12 stemmen. Het is dus klaar en duidelijk dat de minderheid het land bestiert, dank aân het meervoudig stemrecht en ons zonderling kiesstelsel. Wat er ook van zij, de uitslag is verheugend en aanmoedigend en moet ons een spoorslag zijn voor de kiezingen van 1906. GOUW Ff E EST VAN DEN BELGISCHEN TURNBOND. Het tweede gouwfeest der West-Vlaanderengouw van den Belgischen ïurnbond, onder de hooge bescherming van Z. M. de Koning, waarvan de inrichting aan de Brugsche Volksturnclub, afdeeling der liberale Werkersmaatschappij « Van Gheluwe's Genootschap » was toevertrouwd, heeft verleden Zondag in onze stad plaats gegrepen en bij de Brugsche bevolking eenen ongemeenen bijval verworven. Twaalf maatschappijen met een gezamenlijk getal van ruim 5oo deelnemers hadden zich voor dit feest laten inschrijven en werden 's morgends door hunne Brugsche makkers aan de spoorhalle afgehaald, die, na aan elk zijner gasten zijn tehuis te hebben aangewezen, zich ten dienste hielden der vreemde turners om een bezoek ^ brenge%:aan de merkwaardigheden onzer stad. Onnoodig te zeggen dat de turnmakkers die op geen stapke ,zien in korten tijd veel gezien hebben en allen verrukt waren over het mooie dat ze te aanschouwen hadden gekregen. '•" Namiddags werd eene feestzitting gehouden in het lokaal « Zwart Huis », zetel van de inrichtende maatschappij, alwaar de overhandiging geschiedde van eene prachtige vlag, geschonken aan de.WestVIaanderen-gouw door M. Georges Marquet, Eere-Voorzitter van het « Van Gheluwe's Genootschap ». Deze zitting werd geopend te a i/a ure namiddag. M. Aug. Raes, Voorzitter van de « Brugsche Volksturnclub » en de ziel van het IId« WestVlaanderen Gouwfeest, opende de zitting en verwelkomde de vreemde turners in eene korte maar kernachtige aanspraak, waarin hij het nut en de voordeden van het turnen deed uitschijnen en de hoop uitdrukte het turnen, dat methodisch opgevat eene wetenschap is die voor het heil van 't menschdom onontbeerlijk is, welhaast algemeen toegepast te zien. Deze rede werd met daverend applaus begroet. Daarna kwam de heer DrEmiel Dumon, Voorzitter van het « Van Gheluwe's Genootschap » aan de beurt, die, namens M. Georges Marquet, weerhouden in het Zuiden van Frankrijk, aan den heer Voorzitter der West-Vlaanderen Gouw de vlag overhandigde die algemeene bewondering verwekte. Bij het overhandigen der vlag, richtte den Heer Dumon eenige hartelijke woorden tot de samengestroomde menigte turners en turneressen en vrienden dezer die de groote feestzaal van het « Zwart Huis » bomvol hadden bezet, en, na M. Marquet te hebben verontschuldigd die in een schrijven zijnen spijt had uitgedrukt van door persoonlijke bezigheden belet te zijn het feest bij te wonen, gaf eenige rake beschouwingen ten beste aangaande de rol die het turnen te vervullen heeft, niet alleen onder lichamelijk oogpunt, maar ook onder het zedelijk oogpunt der volksbeschaving. Spreker sloot zich aan bij den we.nsch van M. Raes in het slot zijner rede vervat, en toonde op zijne beurt en naar zijne opvatting, als man der wetenschap, aan, dat het turnen, verstandelijk opgevat en degelijk toegepast, bij den mensch de meest edele gevoelens doet ontstaan. Daarom is hij gelukkig en fier dat hem de eervolle taak werd opgedragen deze vlag aan de WestVlaanderengouw te mogen overhandigen en ook overtuigd dat ze ongetwijfeld zal bijdragen om de turners moed in te spreken en aan te sporen altijd meer en meer uitbreiding aan hunnen werkkring te geven. Den Heer Ducaté, Voorzitter der WestVlaanderengouw, zienlijk bewogen bij het in ontvangstnemen der vlag, drukte namens alle de turners der West-Vlaanderengouw de gevoelens van verkleefdheid uit voor de vlag die hem kwam overhandigd te worden, en sprak eene welgepaste rede uit die volgender wijze kan samengevat worden : « Hooggeachte Heer, » Bij het uitdrukken der gevoelens van » verkleefdheid van alle de Turners der West» Vlaanderen gouw voor deze vlag, begroet ik » in U de sympathieke Eere-Voorzitter van » het « Van Gheluwe's Genootschap », Mijn» heer Georges MARQUET, tot wie de » betuiging onzer aller eerbied en dankbaar» heid is gericht ; het weze mij veroorloofd » Hem door Uw toedoen onze gevoelens van » erkentelijkheid te laten geworden. » Deze schoone daad, van, ter gelegenheid » van het Tweede Gouwfeest, ons deze prach» tige vlag te schenken, is iets dat nimmer uit » het geheugen der West-Vlaanderengouw » zal kunnen gewischt worden. Deze vlag » zal door ons met eene onbegrensde zorg » bewaard worden ; rond dit zinnebeeld ge» schaard, zullenjwjj. aan. JjfttJjRrjien eene » beweging verstrekken, eene machtige uit» breiding betrachten, met al onze krachten » te besteden aan het groepeeren der turners » en onder hen de gevoelens van broederlijke » samenwerking te doen heerseben ; wij » zullen kranige jonge lieden vormen, voor» bereid en gedrild om voor ontmoediging » niet vatbaar te zijn en in staat de toekomst » met volle vertrouwen te gemoet te zien. » In alle hoeken onzer gouw en van het » land, zàl deze vlag deafdeelingen voorgaan, » aan het werk ijveraars en aanklevers der » verbreiding der gedachten die ons bezielen : » De beredeneerde bewerking der physiehe » oefeningen ten voordeele van de ontwikke» ling van eenieder, düs ten voordeele der » verhooging der krachten der gansche natie. » Gelief, hooggeachte heer Dumon, bij » Mijnheer Georges Marquet, den tolk te » wezen der turners onzer gouw, en hem te » zeggen hoezeer wij hem dankbaar zijn en » wij deze vlag begroeten onder de kreet : » Leve Mijnheer Georges Marquet ! » Leve het Turnen ». Luidruchtig werd de spreker toegejuicht. Vervolgens werd de vlag aan de Turners van het « Van Neste's Genootschap » van Oostende toevertrouwd, waarbij de heer Ducaté de volgende woorden tot de Oostendsche Turners richtte : « Bij het overhandigen der vlag aan de » makkers uit Oostende, ben ik overtuigd dat » bij hen een gevoel van spijt zal opwellen » van ze maar enkele stonden te kunnen » bewaren en spoedig te moeten ervan afstand » doen aan de Brugsche makkers, inrichters » van dit schoon feest, aan wie de zorg erover » is toevertrouwd. » Deze plechtigheid voltrokken, werd de stoet gevormd die te 3 i/a ure, voorafgegaan door de Harmonieafdeeling van het « Van Gheluwe's Genootschap », van het « Zwart Huis » wegtrok om langs de hoofdstraten de Groote Markt te bereiken, waar te 4 ure het tweede Gouwfeest gehouden werd. Op gansch den doortocht verwekten de flinke scharen turners bewondering en werden door de samengestroomde menigte sympathiek begroet. Het was een plechtige en aandoenlijke stond toen, op de Groote Markt, de vlag omringd van hare eerewacht, gevormd uit Brugsche en Oostendsche turners, binnen de omheining verscheen en de 5oo in rechte lijnen geschaarde turners, als door een veer bewogen, op het commando van M. Octaaf Mortier, turnmeester der Brugsche Volksturnclub, alle te gelijk de rechter hand in de hoogte hieven en onder de klanken van het Belgisch Vaderlandsch lied getrouwheid zwoeren aan de nationale driekleur. Alvorens het feest begon ging de vlag uit de handen der Oostendsche turners in de handen der Brugsche makkers over. Bij deze overhandiging drukte M. Ducaté zich nagenoeg als volgt uit : « Waarde Makkers, » Deze vlag, zinnebeeld onzer aller betrach» tingen, uit de handen der Oostendschemak» kers nemende, die ze ongelukkiglijk maar » enkele stonden konden behouden, overhan» dig ik ze met betrouwen aan de zorgen der » Brugsche makkers in wie thans de hoop » aller turners berust. » Dat dit feest door hunne zorgen ingerieht » een succes weze en moge bijdragen om meer » en meer de toekomst te verzekeren der ge» zonde en kloeke oefeningen die van de » Belgische natie een moedig, werkzaam, » sterk en wakker volk moeten maken. » De plechtigheid die ons vereenigt en zal «.herhaald worden op al onze gouwfeesten, » zal de solemneele betuiging zijn onzer ge» voelens jegens het vaderland en onzer ge» hechtheid aan onze instellingen.. » Het zijn de Belgische kleuren, het zijn de » zinnebeelden van onzen Belgischen Turn» bond en der West-Vlaanderengouw die in » den wind wapperen en de turnerscharen » naar nieuwe zegepralen zullen leiden, en » van stad tot stad door de daad het voor» beeld zullen gaan geven om al onze mede» burgers tot ons te brengen. » DrVan Oye, voorzitter der turnafdeeling van het Van Neste's Genootschap, in zijn antwoord drukte namens de Oostendsche Turners den spijt utt niet laDger te hebben kunnen in het bezit blijven van de vlag waarop thans fier alle WestVlaanderengouw-turners blikken en zijne overtuiging dat ze in goede handen overging, waarop M. A. Raes, namens de Brugsche Volksturnclub de verzekering gaf dat de brugsche makkers zich van de eer die hun te beurt viel, zullen weten waardig te maken en de hoop door de WestVlaanderen turners in hen gesteld, zullen verwezenlijken. Daarna werden onder het commando van M, Octaaf Mortier, Bestuurder der Brugsche Volksturnclub, door alle de deelnemers, de gezamenlijke oefeningen van het'36" Belgisch Turnbondfeest op onberispelijke wijze uitgevoerd en mieken op de duizenden toeschouwers, die zich in tiendubbele rijen rond de omheining bevonden en elkander verdrongen, een ongemeenen indruk. Niet minder dan in zeventig afdeelingen werd opgetreden met bijzondere uitvoeringen die tengevolge van hun groot getal tegelijker tijd werden voorgebracht en een verukkelijk schouwspel opleverden. Het Van Neste's Genootschap wist zich bijzonder te onderscheiden door het optreden zijner meisjesafJeeling, wier gezamenlijke oefeningen, kundig|begeleid door de Harmonieafdeeling van het « Van Gheluwe's Genootschap », onder de leiding van M. Abel Redlich, zeer werden opgemerkt en een welverdienden bijval verwierven. Tal van gezamenlijke tuigoefeningen werden ook uitgevoerd benevens prachtige pyramieden waarvoor een wedstrijd was uitgeschreven, die den volgenden uitslag heeft opgeleverd : i. « Van Neste's Genootschap », Oostende, a. « La Gourtraisienne », Kortrijk. 3. « Rast Roest », Blankenberghe.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods