t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen

508 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 April. t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen. Seen on 25 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t727941r7b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Derde Jaargang. — Nummer 15. PRIJS PER NUMMER : 5 CENTIEMEN. Zaterdag 11 April 1914. t Vriie Vlaanderen NAAR NIEUWE WEGEN ALLES VOOB EN DOOB HET VOLK VOOB TAAL EN VBIJHEID " Vooruitstrevend, Vrijzinnig, Volks- en Vlaamschgezind Weekblad voor Brugge en de Provincie West-Vlaanderen. Abonnementsprijs : België, één jaar fr. 2.00 Buitenland, vrachtloon erbij. j™ Boehwerhen naarvan een exemplaar ioegetonden mordt geven recht op aankondiging, tivee cxemplaren op bcoordeeling. Bureeleq van 't Blad ' 33, Wollenstraat, Brugge. r.| — Telefoon 689 — g—I Men wordt versocht aile artïkelen en mededeelir-gen, evenals de briefwisseling, rechtstreeks naar den Bestuurder te zenden. ———mm— mu—i— ■■ n ■ i«i—bmm—-■ ■■ ■ imbm—«—n—■—anow Aankondigingen : Den regel 0.20 ■■j Rechterlijke aankondigingen » 1.00 Voor reklamen en langdurige inlasschingen, zich te wenden tôt het bestuur. Alwie verlangt 't « VK.IJE VLAANDEEEN » regelmatig tôt einde December 1914 te ontvangen abonneert zich voor fr. 2,00. Zie Insclirijvlngsbewiis op de 4de bladzijde. a ■ 't VRIJE VLAANDEREN is verkrijgbaar bij Edward Bossler, Gazetverkooper, Phillpstockstraat, 6, te Brugge. ONVERSCHILLIGHEID ! Er wordt wel eens geklaagd over poli-tieke onverschilligheid. Doch lcan het wel anders ? Dertig jaar staat de klerikale partij nu aan het hooid van ons land en wat heeft ze gedaan ? Zij heeft geregeerd voor hare part ij, uitsluitelijk voor hare partij, en hierdoor hare iurichting zoodanig versterkt en uitgebreid dat zij aile slach van misbrui-ken, voorrechten en onrechtvaardigheden toelaat. Hierop is hare macht gesteund en hierdoor ontneemt zij aan de tegenstrevers, grooter nochtans in getal, hunne rechten en hunne vrijheden. Wie regeert in Belgie ? 't Is de geeste-lijkheid, die sedert 1830 nooit aangerand noch vervolgd werd, en die nochtans de burgerlijke maatschappij wil overheer-schen ; die aile rechten voor haar wil, doch geene plichten kent. 't Zijn de klerikale mandatarissen niet die 't land besturen. Zij zijn eenvouiige werktuigen gelast de kandidatuur van den eenen of anderen bevoorrechte te ondersteunen ; hier of daar een werkje te vragen om sommige kiezers te bevre-digen, of eene decoratie te bekomen om anderen te bevredigen. Zij gaan zoo weinig mogelijk naar de Kamers ; zwijgen er als visschen, want met de tegenstrevers discuteeren kunnen zij niet. Zij zijn alleen present wanneer zij per staatstelegram opgeroepen worden om ja te knikken op ailes wat het knechtengouvernement wil gestemd hebben ; om neen te schudden op ailes wat de tegenstrevers voorstellen, hoe eerlijk, rechtvaardig, doelmatig of nuttig dit ook wezen moge. De wetten die gestemd worden zijn door een of ander budgetknager opge-discht, maar worden niet meer, zooals voorheen, grondig bestudeerd. 't Parlement erkent dat er veel hervormingen noodzakelijk zijn; dat er veel wantoe-standen bestaan, doch wat doet het om er in te verhelpen ? Niets tenzij kommis-sies aanstellen van mannen soms weinig op de hoogte der kwestie, zoodat liunne beraadslagingen niets degelijks opleveren en er in niets verholpen wordt. Sedert 30 jaar dat zij meester zijn, welke zijn de belgische voortbrengsels op wetenschappelijk en philosofisch domein? Wat wordt er van de magistratuur, van het léger, van de openbare besturen ver- viild met klerikale creaturen, die zoeken weinig te doen, maar veel te winnen door allerlei nuttelooze postjes ? Stelselmatig worden antiklerikalen in ailes uitgesloten, van kant geschoven, ja benadeeld. Wat hebben de klerikalen gedaan om het verstandelijk peil der natie te ver-heffen ? Wat hebben zij gedaan om de uitbuiting van den kinderarbeid te beletten, om de loonen in Ylaanderen te verhoogen, om te zorgen dat die duizenden vlaamsche boeren jaarlijks naar Frankrijk niet zou-den moeten vertrekken om aldaar werk te vinden, slavelijk maar wel betaald? Is het niet wraakroepend de priester politieke agent te zien spelen in stede van door den godsdienst de dronkenschap, het spel, de zedeloosheid, de messenge-vechten af te keuren en te bestrijden? En dan zijn er menschen die verwonderd zijn, dat het kwaad vooruitgang maakt en overal indringt. Dan zijn er die verwonderd zijn dat er politieke onverschilligheid heerscht. Kan het wel anders? 't Karakter der menschen is verzwakt en 't zijn een troepje twijfelaars, zwem-mend tusschen water en wind, voor wie ailes onverschillig is als zij zelf maar van tijd tôt tijd, meestal tegen de kiezingen, een been toegeworpen worden om aan te knagen, die over 's lands lot en toekomst beschikken. Ja, verzwakt is 't karakter. Moesten 25, ja zelfs maar 20 jaar geleden, de klerikalen het tiende deel onrecht ge-pleegd hebben van 't geen zij doen, er zou een storm zijn opgegaan gansch het land door. Nu, zwijgt de massa en ver-kropt haar leed. 't Is gevaarlijker, want wanneer 't smeulende vuur plots ont-vlamt, richt het soms erge verwoestingen aan. Moest dit gebeuren, 't gouvernement draagt er eeuwig de schuld van. %/XA— De Liberalen moeten erniet meer zijn. Wij lezen in de « Journal médical » het volgende: « Te Lsuven is de Hospicenraad liberaal. » Sedert i834, heeft de beste verstandhouding » niet opgehouden te heerschen tusschen de » leden van de Raad der Hospicen en de » rector der Iiatholieke Hoogeschool, om het » even welk hunne denkwijzen waren. Al de » benoemingen worden gedaan op aanduiding » der Hoogeschool, die met het onderricht » gelast is ». Wat peist M. Visart en C'° van de handel-wijze van het Liberaal Gemeentebestuur van Leuven, die zonder de politieke denkwijze in acht te nemen klerikale geneesheeren be-noemt. En het is niet alleen te Leuven, voor wat de gezondheidsdienst aangaat, dat men onpartijdig is, maar ook nog in andere steden waar de liberalen over de meerderheid beschikken in de Gemeenteraad. Maar hier te Brugge mag er zelfs geen antiklerikaal, alware hij gemeenteraadslid, deel maken van de besturen der Hospicen, Bureel van Weldadigheid, Bergvan Bermher-tigheid, Stadsmusea, Besturende Commissie van het Stapelhuis. Helzelfde bestaat ook voor de Bijzondere Comnxissien : Gollegie der Belastingsverdeelers, Deels-mannen, Baadgevende Kommissie voor her-stelling van Runstgebouwen, Plaatselijke Gezondheidscommissie, Gezondheidscommis-sie der Haven en Vaart, Koepokinenting, Laboratorium. Evenzoo is het voor aile plaatsen van be-diende afhangende van ons Stadsbestuur. Over enkele dagen nog moest er voorzien worden in de vervanging van een overleden bestuurlid van de Hospicen en Bureel van Weldadigheid. In plaats van een oppositielid te benoemen nam men liever iemand die door zijne bedie-ning nochtans buiten aile politiek moest blijven, maar die sedert zijn ontslag nam en daardoor geheel vrij geworden is. Had deze persoon antiklerikaal geweest, men zou op hem nooit gedacht hebben, maar hij is Concordeman. Geen oppositiemannen in de Hospicen noch elders, nergens evenredige vertegenwoordi-ging, geen controol, aile de plaatsen voor klerikale politiekers, dat is de politiek van Burgemeester Visart en Compagnie. Moest hunne meerderheid eer.*- vallen gij zoudt ze hooren roepen, tieren en vermaledijden indien men het dan gewaagde daar overal oppositiemannen in te brengen of hun in aile deze commissies alleenlijk maar in minderheid te stellen. En toch het zal dat ervan komen, het volk wordt moede van die partijdigheid en eischt dat overal de oppositie haar recht van toezicht moge uitoefenen. Het volk is beu van al dat beheer onder mannen van eene en dezelve kliek. Wat gaat er dan wel om Goncordemannen om alzoo aile controol te vreezen. Bedenkt dat aan ailes een einde komt, en er ook overal controol moet en zal komen. S. v/V* POLITIEHULP. De bluschdienst te Brugge heeft een stap vooruit gedaan door het plaatsen van de tele-phonische verbindingen in de huizen der pompiers. Aan de muren zijn aanwijzingsplaatjes die de dichtst gelegen pompierpost aanduiden. Doch die Iplaatjes zijn niet allijd juist onder eenen lantaarn geplaatst. Om in geval van brand niet lang te moeten zoeken ware het wenschelijk dat de lantaarns waar een aan-wijzingsplaatje staat, zouden voorzien zijn van eenen smallen band in rood doorsehij-nend papier, geplakt langs de binnenkant van het glas. Deze geplaatst bij de pompiers-posten zouden eenen breeden band of er 2 kunnen hebben. Wat zou dat wel kunnen kosten. Eene prulle. In andere steden vindt men brandmelders aan veel hoeken van straten. Gezien nu le Brugge de telephonische plaatsing gedaan is bij de pompiers, ware het geen groote kost brandmelders te plaatsen en die in verbinding te stellen met de thans bestaande telefoon-draden.Te Rio de Janeiro heeft men nu Politiever-wittigers geplaatst en door een duw op een knopje verwittigd men de naastbijgelegen politiepost die onmiddelijk naar het verwit-tigingspunt 6 mannen zendt. De kosten dezer plaatsing zijn gedekt geweest door de zeer geringe betaling van de sleutel van het kasken die nochtans voorzien is van een ruitje hetwelk mag gebroken worden in geval van hoogdringendheid. Mogelijks zou men te Brugge de brandmelders en de politieverwittigers in een en lietzelve kasken kunnen plaatsen. Want moet men te Brugge 's nachts een politie vandoen hebben hoeveel tijd zou men — en zelfs mis-schien nutteloos — niet verliezen. S. vV sociale Verzekeringen, Op 21 April a.s. zal de Kamer het débat over de wet op de sociale verzekeringen beginnen. In verschillende klerikale bladen verscheen een mededeeling van het Algemeen Kristen Vakverbond, dat zich krachtdadig verzet tegen het inzicht van minister Hubert, enkel de wet op de ouderdomspensioenen voor de Kamers te brengen en de wet op de verzekering tegen ziekte en werkonbekwaam-heid tôt toekomend jaar uit te stellen. Minister Hubert heeft dan aan dezen aan-drang toegegeven, en aangekondigd dat hij de drie wetsvoorstellen (verzekering tegen ouderdom, ziekte en werkonbekmaamheid) tegelijk voorstellen zal. Tôt hiertoe zijn er reeds acht sprekers in-gescheven.De heer volksvertegenwoordiger Pocher zal een grondige kritiek maken van de wets-ontwerpen der regeering, met zijn bekende bevoegdheid op verzekeringsgebied. Wij mogen dus eenige belangrijke Ramer-zittingen verwaehten. S® Kommissie der XXXI, De leden dezer Rommissie vergaderden Woensdag morgen. De heer FRANCOTTE zetle zijn mededeeling voort aangaande het beheer der kleine gemeenten. De heer TRASENSTER verklaarde zich tegenstrever van het huidig meervoudig kies-stelsel, dat de landelijke gemeenten begun-stigt, ten nadeele der groote steden en dat regelrecht met het Zuiver Algemeen Stem-recht strijdt. Spreker stelde een nieuw systeem voor bei-ekening van Evenredige Vertegenwoordiging voor. De Rommissie zal op 6 Mei aanstaande haar werkzaamheden hervatten. v/V/* Briefwisselingen. BERICHT. — Ailes wat opgenomen wordt onder de rubriek Bhiefwisselingen, gaat uit van toevalllge of lokale berichtgevers en çerschijnt buiten de verantwoordelijkheid der Redaktie. Blankenberghe. Boomen. Opmerkelijk is het, dat men langsheen onze zeekust zoo weinig liefhebberij voor boomen bestatigd. Te Blankenberghe bijzonderlijk schijnt men païen en masten boven boomen te verkiezen en ontbreekt het doorgaans aan lust voor natuur- en stedenschoou. Dit gebrek hebben wij vooral toe te schrij-ven aan totaal gebrek van tuinbouw, onkun-de en oude vooroordeelen. Bij de meeste onzer medeburgers bestaat iininers de meening, dat boomgewas aan de zeekust niet leefbaar is. Alweters zullen u desnoods deze beweeg-rede staven, met de bewerirg dat de azote welke de zee voortbrengt biervan oorzaak is. Natuurlijk vallen die alw eters uit de lucht als een vakman hun doet opmerken dat azote voor de boomen niet alkenlijk wel-dadig maar zelfs onontbeerlijk is. De hevige rukwinden worden doorgaans ook als oorzaak aangeduid door personen welke het nooit gewaagd hebben hun uit-stapje verder dan tôt Wenduyne of Heyst te bepalen. Zij zouden voorzeker wonderlijk opzien moesten zij het ooit wagen hun uitstapje langsheen de kusten der Ranarische eilanden of zelfs langs de Raap te verlengen, en er te kunnen bestatigen, dat : niettegenstaande de vlakte er veel meer uitgebreid is als voor ons betrekkelijk en g zeekanaal, en de rukwinden en orkanen veel geweldiger en tal-rijker zijn dan hier, men er ondanks dit ailes de kusten tôt aan de boorden der zee, met heerlijke plantengewassen en prachtige boomen versierd ziet. Het is zelfs onnoodig eene zoo groote verplaatsing te ondernemen 0111 zich te over-tuigen.Een even trefïend schouwspel kan men langsheen de kusten onzer Noordzee te IIol-land en wel voornamelijk te Scheveningen en zelfs in het rotsachtige Bretanje genieten. Betreurenswaardig is het dat die domine vooroordeelen en onkunde zelfs bestatigd worden bij onze hoogere besturen, zoo wel van Staat, Provincie als Gemeenten. Dank zij het initiatief van den rijkbegaaf-den en grootschopvattenden bouwmeester, Z. M. Roning Leopold II, werd onze zeekust van aan de Fransche tôt aan de Hollandsclie grens met eene prachtige laan begiftigd. Op zijn aandringen en aanduidingen wer-den de eerste beplantingen tusschen Wenduyne en Oostende gedaan. Eukele proefjaren waren voldoende om de laan, vooral tusschen Wenduyne en den Haan in een wezentlijk lustoord, een echt paradijs, te herscheppen. Wij raden de ongeloovigen ten zeerste aan, ter plaatse, dit prachtig natuurwonder te gaan bewonderen. * * * Hetisonbetwislbaar dat het hier te Blankenberghe vooral aan plantgewassen en boomen mangelt. Welk prachtig schouwspel zou het niet opleveren langsheen onzen zeedijk in den lommer eener i*eeks boomen het schilder-achtige zicht der zee met hare steeds afwisse-lende kleuren te kunnen aanschouwen. Het ontbreekt ons voorwaar niet aan plaats waar men met genoegen boomen zou willen ontwaren. De Rarel Deswertlaan, de nieuwe markt, maar vooral de lanen Heyst-Zeebrugge-Blan-kenberghe-Wenduyne zouden met eene dub-bele reeks boomen eene nieuwe aantrekke-lijkheid voor onze vreemde hezoekers vormen. Laat ons tevens opmerken dat deze beplantingen zeer weinig kosten zouden vergen, en dat de uitgaven ruimschoots vergoed worden door de opbrengst. Zouden wij iu onze openbare besturen en bij onze medeburgers niet eenige vrienden der boomen kunnen ontmoeten 0111 ons Blankenberghe, dat nu reeds het schoonste strand der wereld genoemd wordt ook in de aan-genaamste en schoonste verblijfplaats te herscheppen ? * * * De Paaschvakantie. Het zal voorzeker zondag en maandag van Paaschen aan geen volk te Blankenberghe ontbreken. De stoet door het Syndilcaat der Rofïiehuis-en Hotelhouders ingericht, belooft niet enkel prachtig le zijn, miar zal voorzeker ailes overtreffen wat wij tôt heden toe in dien aard beleefd hebben. Aan de praalwagens wordt dag en nacht getimmerl ei den heiligea ijver welke onze

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods